Byla I-3221-121/2012
Dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Divingas“

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Inos Kirkutienės, Egidijos Puzinskaitės, Nijolės Žalnieriūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjos atstovui advokato padėjėjui Kęstučiui Baranauskui, atsakovo atstovei Akvilei Kalantaitei, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Ž. J., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Kančo studija“ skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo bei įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Divingas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja UAB „Kančo studija“ kreipėsi į teismą, prašydama: 1) panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau - Departamentas) 2012-02-15 sprendimą Nr. (6.14)A2-633 (toliau - Sprendimas); 2) panaikinti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau - VAGK) 2012-04-19 sprendimą Nr. 3R-86 (AG-75/01-2012); 3) įpareigoti Departamentą atlikti UAB „Divingas" įgaliotos bankroto administratorės D. U. veiklos tyrimą, susijusį su UAB „Fugetė" bankroto administravimu, ir iš naujo įvertinti, ar pakartotinio patikrinimo metu nustatyti D. U. padaryti pažeidimai yra pakankamas pagrindas taikyti drausminę nuobaudą, įskaitant Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 117 str. 2 dalyje minimą kreipimąsi į Bankroto ir restruktūrizavimo administratorių atestavimo komisiją (toliau - BRAAK) dėl sprendimo siūlyti panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą ir išbraukti asmenį iš sąrašo.

4Paaiškina, kad dėl to, jog Departamento ir VAGK sprendimais neatsižvelgta į bankroto administratoriaus padarytus/daromus pažeidimus, jam neskirtos poveikio priemonės ir bankroto administratorius neįpareigotas nutraukti neteisėtus veiksmus, yra pažeidžiamos pareiškėjos teisės. Sistemiškai aiškinant Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006-10-10 įsakymu Nr. 4-377 patvirtintas Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisykles (toliau - Taisyklės), kontrolės tikslas yra teisės aktus pažeidžiančių bankroto administratoriaus veiksmų sustabdymas, nutraukimas, o ne nubaudimas. Pareiškėja siekia nutraukti neteisėtus D. U. veiksmus, jos nubaudimas nėra savitikslis dalykas. Vis dėl to, Departamentas (o vėliau - ir VAGK) neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratoriaus padaryti pažeidimai negali būti laikomi tik formaliais.

5Bankroto administratorė D. U. yra bankroto administravimo paslaugas teikiančios UAB „Divingas", vykdančios BUAB „Fugetė" bankroto procedūrą, įgaliotas asmuo. UAB „Fugetė", atstovaujama direktoriaus G. K., vengdama bankroto procedūros teismo keliu, siekdama išvengti realių kreditorinių įsipareigojimų ir atsakomybės, 2010-10-25 paskelbė UAB „Fugetė" bankrotą ne teismo tvarka. Vykdydama formalią bendrovės „Fugetė" bankroto procedūrą, D. U. tyčia į kreditorių sąrašą neįtraukė Kauno miesto savivaldybės, kuri 2010-11-24 pateikė 3476,60 Lt kreditorinį reikalavimą Nr. ( - ) dėl nesumokėtų žemės mokesčių; taip pat sąmoningai, tyčia, neteisėtai atmetė UAB „Kančo studija" 2011-04-28 ir 2011-05-13 raštais pateikto 600 911,34 Lt kreditorinio reikalavimo pripažinimą neva dėl teisme vykstančio civilinio ginčo tarp UAB „Fugetė" ir UAB „Kančo studija", nors įstatymas aiškiai numato, kad įmonės bankroto procedūra negali būti vykdoma ne teismo tvarka, jeigu teismuose yra iškelta bylų, kuriose šiai įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai.

6Bankroto administratorė pasiekė, kad bankroto procedūrą galima būtų vykdyti ne teismo tvarka, taip piktnaudžiaujant savo įgaliojimais ir be priežiūros likviduojant BUAB „Fugetę". Šiuo metu bankrutuojančios UAB „Fugetė" kreditorių sąraše įrašyti tik su bankrutuojančia įmone susiję asmenys: 1) 99,17 proc. visų kreditorinių reikalavimų turinti UAB „Kauno verslo rūmai", kuri yra vienintelė UAB „Fugetė" akcininke; 2) 0,17 proc. visų kreditorinių reikalavimų turinti UAB „Turanijus", kuri yra minėtos UAB „Kauno verslo rūmai" akcininkė; 3) 0,65 proc. visų kreditorinių reikalavimų turinti UAB „Būsto sprendimai". Visus minėtus asmenis ir D. U. sieja UAB „Turanijus" vadovas G. K., kuris buvo ilgametis D. U. bendradarbis ir taip pat dirbo bankroto administratoriumi UAB „Divingas" ir UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras".

7Pagal ĮBĮ 11 str. 4 dalį bankroto administratorius negali turėti teisinio suinteresuotumo bankroto bylos baigtimi. Kai bankrotas vykdomas ne teismo tvarka, dar labiau svarbus suinteresuotumo nebuvimas, kadangi nėra vykdoma teismo priežiūra. ĮBĮ 11 str. 4 dalies norma negali būti išimtinai taikoma bankroto byloms teisme.

8Pareiškėjos teigimu, D. U. tyčiniais veiksmais, neįtraukiant Kauno miesto savivaldybės reikalavimo, buvo pažeisti valstybės turtiniai interesai. Be to, žalos patiria ir Kauno miesto gyventojai. Neteisėtais D. U. veiksmais savivaldybei padaryta ir didelė neturtinė žala, nes dar kartą tyčia sumenkintas miesto savivaldos prestižas, autoritetas, pademonstruota, kad valstybės ar savivaldos interesų neva galima nebaudžiamai nepaisyti, pademonstruotas savivaldybės tarnautojų neva nesugebėjimas tinkamai valdyti savo žinioje esantį turtą, savivaldybės darbuotojų nesugebėjimas išvengti jiems patikėto turto valdymo nuostolių, miesto gyventojams sudaromas neūkiškumo toleravimo įspūdis ir t.t.

9Nors nuo 2010-10-25 kreditorių susirinkimo sprendimo iškelti UAB „Fugetė" bankrotą ne teismo tvarka jau yra praėję 18 mėnesių, tačiau iki šiol nėra priimtas sprendimas, ar įmonė bus likviduojama, ar bankroto procedūros užbaigiamos taikos sutartimi, ar bus elgiamasi kitaip. Vilkinama bankroto procedūra kelia pagrįstų įtarimų, kad įmonės bankroto procedūra yra naudinga tik jos savininkams, kurie kartu yra ir įmonės kreditoriai. Pareiškėjai žinoma, kad D. U. nuolat tyčia pažeidinėja ĮBĮ reikalavimus, neteikdama privalomai teiktinos informacijos valstybinėms institucijoms (Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir kt.) ir darydama kitus įstatymų pažeidimus. Todėl, pareiškėjos manymu, yra pakankamas pagrindas D. U. taikyti drausminę nuobaudą, įskaitant ĮBĮ 117 str. 2 dalyje minimą kreipimąsi į BRAAK dėl sprendimo siūlyti panaikinti bankroto administratoriaus pažymėjimo galiojimą ir išbraukti asmenį iš sąrašo.

10Departamentas bei VAGK neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratoriui „taikomi aukštesni veiklos bei atsakomybės standartai“, jį saisto specialios etikos taisyklės ir bendrieji teisės principai (b.l. 24-28).

11Atsakovas atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.

12Paaiškina, kad, atsižvelgiant į Taisyklių 2 punktą, Departamentas vertino tik tuos pareiškėjos skunde ir papildomame skunde keliamus klausimus, kurie susiję su galimai bankroto administratoriaus padarytais bankroto procedūras reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimais.

13Atsakovas, detaliai apibendrinęs dėl skundo atlikto tyrimo rezultatus, konstatavo, kad administratorius pažeidė ĮBĮ 11 str. 3 d. 16 punktą ir Etikos kodekso 11.7 punktą. Departamento nuomone, ūkio subjektų veiklos priežiūros, kurią atlieka ir Departamentas, tikslas - užtikrinti tinkamą teisės aktų reikalavimų laikymąsi ir mažinti galimų pažeidimų skaičių (VAĮ 361 str. 1 d.). Poveikio priemonės ūkio subjektui turėtų būti taikomos tik kaip ultima ratio priemonė (VAĮ 36 str. 1 d. 5 p.). Atsižvelgus į nustatytų pažeidimų reikšmingumą, į tai, kad jie realios žalos bankrutuojančiai įmonei, jos kreditoriams nesukelia, D. U. poveikio priemonės nebuvo taikomos. Skundžiamas Sprendimas, priimtas atlikus administratoriaus veiklos tikrinimą, turi įtakos tik administratoriaus, o ne pareiškėjos teisėms ir įstatymų saugomiems interesams (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) 2011-10-19 nutartis Nr. A-143-2741/2011) (b.l. 100-111).

14Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB Divingas“ (procesinė padėtis pakeista teismo posędžio metu) atsiliepimu į skundą prašo: 1) pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą; 2) paskirti UAB „Kančo studija" 20 000 Lt baudą už akivaizdžiai nepagrįsto skundo padavimą bei piktnaudžiavimą procesu.

15Paaiškina, kad, atsižvelgus į tai, jog Departamento priimamus sprendimus gali skųsti tik tie asmenys, kuriems priimamas sprendimas sukelia tiesioginių pasekmių, o Sprendimas pareiškėjai nesukėlė jokių tiesioginių pasekmių (pareiškėja neįrodė, jog Sprendimas sukėlė ar sukelia jai kokias nors teisines pasekmes), todėl pareiškėja apskritai nėra tas subjektas, kuris gali skųsti Sprendimą (LVAT 2011-10-19 nutartis Nr. A-143-2741/11). Jeigu pareiškėja mano, jog dėl bankroto administratoriaus veiksmų ar neveikimo jo materialinės teisės ir interesai yra pažeisti, ji juos gali ir turi teisę skųsti tik Civilinio proceso kodekso (CPK) nustatyta tvarka bendrosios kompetencijos teismams.

16Pareiškėja neįrodė nė vieno fakto, kad D. U. atlieka neteisėtus veiksmus.

171. Dėl BUAB „Fugetė" finansinės atskaitomybės padavimo Juridinių asmenų registro tvarkytojui pažeidžiant terminą, paaiškina, kad atsakovas Sprendime konstatavo, kad administratorius pažeidė terminą, tačiau BUAB „Fugetė" finansinė atskaitomybė jau yra priduota Juridinių asmenų registro tvarkytojui. Tad visiškai nepagrįstas pareiškėjos argumentas, kad D. U. ir toliau pažeidžia teisės normų nuostatas. Be to, nesuprantama, kaip šis pažeidimas tiesiogiai pažeidžia pareiškėjos teises ir interesus. Pagal Juridinių asmenų tvarkytojo viešai prieinamus duomenis matyti, jog pati pareiškėja nesilaiko įstatyme numatytų terminų dėl finansinės atskaitomybės pateikimo ir iki šiol nėra jų pateikusi, todėl toks elgesys turi būti pripažintinas nesąžiningu.

182. Dėl neteisminės bankroto procedūros ir pareiškėjo kreditorinio reikalavimo netvirtinimo paaiškina, kad KAT 2011-11-18 nutartimi Nr. B2-3340-254/2011 ir LAT 2012-01-12 nutartimi Nr. 2-291/2012 pareiškėjos reikalavimus dėl bankroto tylos nutraukimo ne teismo tvarka ir jos kreditorinio reikalavimo tvirtinimo atmetė. Teismai konstatavo, jog tik išsisprendus ginčui civilinėje byloje Nr. 2-2016-259/2011 bus neginčijamai konstatuota dėl pareiškėjos kreditorinio reikalavimo egzistavimo. Taigi bendrosios kompetencijos teismai bankroto administratoriaus veiksmuose pažeidimų nenustatė.

193. Dėl Kauno miesto savivaldybės kreditorinio reikalavimo paaiškina, kad šis klausimas niekada nebuvo nagrinėtas, nes apie jį nėra pasisakoma Sprendime, todėl ši aplinkybė negali būti skundo objektu. Be to, ši aplinkybė visiškai nepažeidžia pareiškėjos teisių ir jo interesų, nes nėra tiesiogiai su ja susijusi. Pareiškėja nėra Kauno miesto savivaldybės atstovė, todėl nesuprantama kokiu pagrindu ji apskritai turi teisę kelti šį klausimą ir atstovauti Kauno miesto savivaldybės interesams. Kauno miesto savivaldybė neturi kreditorinio reikalavimo BUAB „Fugetė" atžvilgiu, nes administratorius šį įsiskolinimą yra apmokėjęs. Tai patvirtina ir faktas, jog Kauno miesto savivaldybė iki šiol jokių pretenzijų administratoriui neturi ir jų niekada nereiškė.

204. Dėl administratoriaus nešališkumo trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka su visais atsakovo Sprendime išdėstytais argumentais. Dėl kitų bankroto administratoriaus tikėtinų pažeidimų paaiškina, kad pareiškėja nepateikė nė vieno įrodymo, kurie pagrįstų jos teiginius, o tik savo tariamai žinomas žinias iš neaišku kokių šaltinių. Dėl baudos skyrimo pareiškėjai už piktnaudžiavimą administraciniu procesu paaiškina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) 84 straipsnyje yra nustatyta administracinę bylą nagrinėjančio teismo teisė skirti baudas. Nors dabartinėje ABTĮ redakcijoje nėra numatytos atsakomybės už piktnaudžiavimą administraciniu procesu, tačiau ABTĮ 4 straipsnis numato galimybę taikyti įstatymo analogiją. Panašius procesinius teisinius santykius reglamentuoja CPK. Remiantis CPK 95 str. 1 dalimi bei atsižvelgus į trečiojo asmens išdėstytus argumentus matyti, kad pareiškėja paduoda akivaizdžiai nepagristą skundą: 1) skundžia, kad D. U. nepriduoda finansinės atskaitomybės dokumentų, nors šie dokumentai jau seniai yra priduoti; 2) skundžia administratoriaus veiksmus dėl kreditorinio reikalavimo netvirtinimo, nors bendrosios kompetencijos teismų nutartyse išdėstytos aplinkybės, jog administratorius jokio pažeidimo nėra padaręs; 3) kreipėsi dėl Kauno miesto savivaldybės kreditorinio reikalavimo, nors jai atstovauti neturi jokios teisės; 4) skunde remiasi tik prielaidomis, bet ne faktais, nepateikia įrodymų, kurie pagrįstų kitus pareiškėjo teiginius. Nors tiek atsakovas, tiek VAGK nurodė, kad pareiškėja neturi teisės skųsti Sprendimo, tačiau pareiškėja, tai puikiai žinodama, vis tiek skundžia minėtus sprendimus. Tokie pareiškėjo veiksmai yra piktybiškai nuoseklūs, siekiant administratoriui daryti spaudimą dėl civilinės bylos Nr. 2-686-259/2012 nagrinėjimo. Pareiškėja nuo pat civilinės bylos iškėlimo siekia, jog administratorius atsiimtų savo ieškinį. Pareiškėja nuosekliai nepagrįstai skundžia administratoriaus veiksmus bet kam: Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, Kauno apskrities VPK NTV ENTS, Kauno AVMI, FNTT Kauno apygardos valdybai, Generaliniam prokurorui ir daugeliui kitų institucijų. Visos šios institucijos pareiškėjos skundus atmetė. Šios aplinkybės įrodo, kad pareiškėja elgiasi nesąžiningai, pateikdama teismui nepagrįstą skundą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis, todėl, remiantis CPK 95 straipsniu, prašo teismo paskirti pareiškėjai 20 000 Lt baudą (b.l. 69-73).

21Pareiškėjos atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą ir jo argumentus palaikė, papildomai paaiškino, jog pareiškėjai dėl laiku nepateiktų ataskaitų buvo neaiškus kreditorių ratas; iškėlus bankroto bylą, buvo vykdomi mokėjimai, kas yra draudžiama.

22Atsakovo atstovė skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai paaiškino, jog bankroto administratorė informavo kreditorių susirinkimą apie pareiškėjos pareikštus kreditorinius reikalavimus; faktas, kad BUAB atliko mokėjimus, nėra skundo dalykas.

23Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas D. U. atsiliepimą į skundą prašė laikyti UAB „Divingas“ atsiliepimu į skundą ir jį palaikė. Teigė, kad, vadovaujantis LAT nutartimi, pareiškėja nėra kreditorė, todėl jos teisės nėra pažeistos. Dėl bankroto procedūros ne teismo tvarka jau yra pasisakyta kitų teismų.

24 Skundas netenkintinas. Faktinės bylos aplinkybės.

25Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad BUAB „Fugetė" 2010 m. spalio 25 d. kreditorių susirinkime nutarta bendrovės bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka; bankroto administratoriumi paskirti UAB „Divingas" (įgaliotas asmuo - D. U.) (VAGK byla Nr. AG-75/01-2012 (toliau - „ten pat“), t.1, b.l.139-140).

26Administratorius 2011-04-28 ir 2011-05-13 gavo iš UAB „Kančo studija“ raštus dėl 600 911,34 Lt kreditorinio reikalavimo, reiškiamo 2007-12-21 projektavimo sutarties Nr. ( - ) pagrindu, patvirtinimo (ten pat, t. 1, b.l. 152-154, 156).

27Atsakydamas į 2011-04-28 raštą, administratorius paprašė iki 2011-05-12 pateikti papildomus dokumentus UAB „Kančo studija“ kreditoriniam reikalavimui pagrįsti (ten pat, t. 1, b.l. 155).

28BUAB „Fugetė“ kreditorių susirinkimas, 2011-05-16 posėdyje apsvarstęs UAB „Kančo studija“ 2011-04-28 ir 2011-05-13 raštus, nutarė nesvarstyti klausimo dėl UAB „Kančo studija“ kreditorinio reikalavimo tvirtinimo, iki bus pateikti papildomi dokumentai (ten pat, t. 1, b.l. 122-123, 157-160).

29Pareiškėja 2011-07-09 kreipėsi į BUAB „Fugetė“, prašydama pateikti 2011-05-16 kreditorių susirinkimo sprendimo nuorašą ir kitus dokumentus (ten pat, t. 1, b.l. 161).

30Administratorius 2011-07-13 raštu Nr. 11-357 pranešė pareiškėjai, kad negavo 2011-05-09 raštu prašytų dokumentų, todėl 2011-05-16 kreditorių susirinkime prašymas įtraukti pareiškėją į kreditorių sąrašą nebuvo svarstomas ir pakartotinai paprašė pateikti papildomus dokumentus (ten pat, b.l. 162-163).

31UAB „Kančo studija" 2011 m. spalio 6 d. KAT pateikė ieškinį, kuriuo prašė nutraukti bankroto procesą ne teismo tvarka ir iškelti bankroto bylą UAB „Fugetė" (ten pat, t. 2, b.l. 181-183).

32KAT 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi netenkino UAB „Kančo studija" pareiškimo dėl bankroto proceso ne teismo tvarka nutraukimo ir bankroto bylos UAB „Fugetė" iškėlimo. Tokią nutartį KAT priėmė nustatęs, kad pagal ĮBĮ 12 str. 1 dalį bankroto procesas gali vykti ne teismo tvarka, jeigu teismuose nėra iškelta bylų, kuriose įmonei pareikšti turtiniai reikalavimai. KAT civilinė byla Nr. B2-3477-259/2011 dėl UAB „Kančo studija“ įtraukimo į kreditorių sąrašą ir jos kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nesudaro pagrindo daryti prielaidą, kad UAB „Fugetė“ teisme yra pareikšti turtiniai reikalavimai (ten pat, t. 1, b.l. 191).

33Dėl šios nutarties pareiškėja su atskiruoju skundu kreipėsi į LAT, kuris 2012 m. sausio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-291/2012 KAT 2011 m. lapkričio 18 d. nutartį paliko nepakeistą, nustatęs, kad kreditorių susirinkimo 2010-10-25 metu ir bankroto ne teismo tvarka įregistravimo 2010-11-12 metu UAB „Fugetė“ jokių ieškinių teismuose nebuvo pareikšta (UAB „Kančo studija“ ieškinį pareiškė tik 2011-07-12) (ten pat, t. 2, b.l. 190-193).

34Pareiškėja 2011 m. lapkričio 5 d. skundu kreipėsi į Departamentą ir BRAAK, kuriame kėlė reikalavimą taikyti drausminio poveikio priemones D. U., kadangi yra abejonių dėl jos profesionalumo ir nešališkumo, ir nurodė tokius neteisėtus D. U. veiksmus:

35D. U., padėdama tik daliai BUAB „Fugetė“ kreditorių, pažeidžia Etikos kodekso 8, 11.5 punktų nuostatas (1 pažeidimas);

36nepateikusi 2010-10-25 kreditorių susirinkimo protokolo ir Bendrovei „Kančo studija“ nenustačiusi laikotarpio pareikšti savo reikalavimus BUAB „Fugetė“, pažeidė Etikos kodekso 8 punktą (2 pažeidimas);

37nepateikusi pareiškėjai atsakymo, ar buvo sušauktas BUAB „Fugetė“ kreditorių susirinkimas, pažeidė Etikos kodekso 8, 11.1, 11.2, 11.6 punktų reikalavimus (3 pažeidimas);

38pažeisdama ĮBĮ 12 str. 1 dalies reikalavimus ir nespręsdama dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo dėl BUAB „Fugetė“ bankroto ne teismo tvarka nutraukimo, pažeidė Etikos kodekso 9, 11.1, 11.2, 11.6, 11.3 punktus (4 pažeidimas) (ten pat, t. 2, b.l.122-124).

39Pareiškėja 2012-01-02 papildė 2011-11-05 skundą, prašydama įvertinti D. U. tinkamumą atlikti pareigas ir spręsti klausimą dėl licencijos panaikinimo. Nurodė tokius jos padarytus pažeidimus:.

40BUAB „Fugetė“ balanse ir nekilnojamo turto registre yra pastatai, kurie yra nugriauti. D. U. turėjo tai įvertinti ir, nustačiusi, kad UAB „Fugetė“ skolos viršija turtą, turėjo kreiptis dėl bankroto bylos iškėlimo teisme (5 pažeidimas);

41yra akivaizdūs BUAB „Fugetė“ tyčinio bankroto požymiai, todėl administratorius turėjo kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto pripažinimo, tačiau to nedarė (6 pažeidimas) (ten pat, t. 2, b.l.125-127).

42Išnagrinėjęs UAB „Kančo studija" 2011 m. lapkričio 5 d. skundą bei skundo 2012 m. sausio 2 d. papildymą bei juos pagrindžiančius dokumentus, Departamentas 2012 m. vasario 15 d., raštu Nr. (6.14)A2-633 pateikė atsakymą pareiškėjai (kopija UAB "Divingas"), kuriame:

431) konstatavo ĮBĮ 11 str. 3 d. 16 punkto reikalavimo sudaryti ir teikti metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) pažeidimą, nes BUAB „Fugetė" metinės finansinės atskaitomybės dokumentai juridinių asmenų registro tvarkytojui pateikti pažeidžiant terminą;

442) dėl pareiškėjos teiginio, kad administratorės veiksmai padeda tik daliai BUAB „Fugetė“ kreditorių, nurodė, kad nėra objektyvaus pagrindo konstatuoti administratoriaus šališkumą;

453) dėl pareiškėjos teiginių, kad administratorė neįvykdė ĮBĮ 13 str. 1 dalies ir 10 str. 4 dalies reikalavimų (nepateikė jai 2010-10-25 kreditorių susirinkimo protokolo, nenustatė laikotarpio UAB „Kančo studija“ reikalavimams pareikšti), nurodė, kad administratorius neturi įgaliojimų atlikti ĮBĮ 10 str. 4 dalyje nurodytus veiksmus, be to, galimi ĮBĮ 10 str. 4 dalies pažeidimai Departamente nenagrinėtini;

464) dėl administratoriaus veiksmų, kuriais jis nepateikė pareiškėjai jokio atsakymo dėl jos reiškiamo kreditorinio reikalavimo, nurodė, kad dėl to, jog administratorius nepagrįstai ilgai delsė UAB „Kančo studija" informuoti apie BUAB „Fugetė" 2011 m. gegužės 16 d. kreditorių susirinkime priimtą sprendimą nesvarstyti klausimo dėl pareiškėjos pareikšto kreditorinio reikalavimo patvirtinimo ir įtraukimo į kreditorių sąrašą, konstatavo Etikos kodekso 11.7 punkte nustatyto pavyzdingumo ir padorumo principo vieno iš reikalavimų pažeidimą;

475) dėl administratoriaus veiksmų, kuriais jis nešaukia BUAB „Fugetė“ kreditorių susirinkimo dėl bankroto bylos ne teismo tvarka nutraukimo (ĮBĮ 12 str. 1 d.), nurodė, kad tai, jog administratorius nesušaukė kreditorių susirinkimo dėl bankroto bylos ne teismo tvarka nutraukimo, nesudaro pagrindo teigti, kad administratorius netinkamai atliko savo pareigas, be to, šis klausimas buvo keliamas ir nagrinėjamas KAT ir jo kelti kreditorių susirinkime nebuvo pagrindo;

486) dėl turto neišbraukimo iš nekilnojamo turto registro ir balanso bei pareiškimo teismui iškelti bankroto bylą nepateikimo Departamentas nurodė, kad nebuvo nustatyta BUAB „Fugetė“ neatitikties realiam įmonės turtui ir įsipareigojimams, o klausimas dėl nekilnojamo turo išregistravimo iš registro Departamento pagal kompetenciją nenagrinėtinas;

497) dėl BUAB „Fugetė“ tyčinio bankroto nurodė, kad teigti, jog administratorius dėl to netinkamai atlieka savo pareigas, pagrindo nėra. Taip pat nurodė, kad poveikio priemonės ūkio subjektui turėtų būti taikomos tik kaip ultima ratio priemonė (VAĮ 363 str. 1 d. 5 p.), todėl atsižvelgus į nustatytų pažeidimų reikšmingumą, į tai, kad jie realios žalos bankrutuojančiai įmonei, jos kreditoriams nesukėlė, D. U. nuobauda neskirta (ten pat, t. 1, b.l. 107-118).

50Pareiškėja, nesutikdama su Sprendimu, 2012-03-09 skundu (ten pat, t. 1, b.l. 1-3) ir 2012-04-03 skundo papildymu (ten pat, t. 1, b.l. 35-37) kreipėsi į VAGK, prašydama atimti D. U. teisę verstis bankroto administravimu bei panaikinti Sprendimą ir įpareigoti Departamentą iš naujo išnagrinėti pareiškėjos skundus ir priimti objektyvius sprendimus.

51VAGK, išnagrinėjusi UAB „Kančo studija“ 2012-03-09 skundą ir skundo 2012-04-03 papildymą, 2012-04-19 sprendimu Nr. 3R-86(AG-75/01-2012) skundą atmetė kaip nepagrįstą. VAGK konstatavo, kad pareiškėja nėra tinkamas subjektas Departamento Sprendimo, sukeliančio pasekmes administratoriui, skundimui. Pareiškėja šiuo atveju turi skundo padavimo teisę, jo skundo ištyrimo teisę bei teisę į su tuo susijusias teisėtas procedūras (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A-143-2741/2011). Pareiškėja 2011 m. lapkričio 5 d. skundu ir 2012 m. sausio 2 d. skundo patikslinimu siekė bankroto administratoriaus UAB „Divingas" ir jo įgaliotos atstovės D. U. nubaudimo, t.y. siekia, griežtesnio sprendimo administratoriaus atžvilgiu, negu Departamentas priėmė. Skųsti Departamento Sprendimą poveikio priemonės skyrimo (griežtinimo) administratoriui apimtyje pareiškėja teisės neturi. Kita vertus, Departamentas pareiškėjos skundą išnagrinėjo, jos teisė į skundo nagrinėjimą remiantis Asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose, įstaigose ir kituose viešojo administravimo subjektuose taisyklėmis (Vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 22 d. nutarimas Nr. 875) nebuvo pažeista (ten pat, t. 2, b.l. 158-161).

52Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė ir išvados.

53Dėl skundo argumentų, susijusių su Valstybės, Kauno miesto savivaldybės ir kitų valstybės institucijų interesų gynimu.

54Minėta, jog pareiškėja skunde teismui nurodo, jog, vykdydama bendrovės „Fugetė" bankroto procedūrą, D. U. tyčia į kreditorių sąrašą neįtraukė Kauno miesto savivaldybės, taip pažeidžiant valstybės turtinius interesus, padarant žalos Kauno miesto gyventojams; kad D. U. nuolat tyčia pažeidinėja ĮBĮ reikalavimus, neteikdama privalomos informacijos valstybinėms institucijoms (Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai ir kt.). Teismas šių, anot pareiškėjos, pažeidimų nevertins, nes jie nebuvo skundo atsakovui ir VAGK dalykas, be to, pareiškėja neturi Kauno miesto savivaldybės, Valstybinės mokesčių inspekcijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos įgaliojimų ginti teisme jų pažeistas teises, pareiškėja nėra subjektas, galintis teisme ginti viešąjį interesą (ABTĮ 56 str.).

55Dėl skundžiamų aktų teisėtumo.

56LVAT nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2741/2011 pareiškėjas AB „DnB NORD bankas“, būdamas vienas iš BUAB „Gertauta“ kreditorių, bei pareiškėjas UAB „DnB NORD lizingas“ apskundė atsakovui, kaip bankroto administratorių veiklą kontroliuojančiai institucijai, bankroto administratoriaus (trečiojo suinteresuoto asmens ir jo įgalioto atstovo V.Č.) veiksmus, kurie buvo atlikti, vykdant nurodytos bankrutuojančios bendrovės bankroto procesą. Pareiškėjai skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (VAAT), prašydami panaikinti atsakovo Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2010 m. rugsėjo 7 d. raštą (sprendimą) Nr. (6.14)A2-2907 bei Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos (toliau – Komisija) 2010 m. spalio 25 d. sprendimą Nr. 3R-256(2010/03-4R-338) ir įpareigoti atsakovą iš naujo svarstyti skundą. LVAT konstatavo, kad atsakovas, atlikęs paminėto pareiškėjų skundo patikrinimo procedūrą, galėjo taikyti bankroto administratoriui (trečiajam suinteresuotam asmeniui) poveikio priemonę arba jos netaikyti. Tai yra atsakovo diskrecija. ABTĮ taikymo požiūriu, vienokios arba kitokios poveikio priemonės taikymas arba jų netaikymas negali būti laikomas pareiškėjų teisių arba įstatymų saugomų interesų pažeidimu, nes visais atvejais tai nesukeltų ir nesukėlė pareiškėjams tam tikrų tiesioginių teisinių pasekmių. Pasisakydamas dėl pareiškėjų materialiųjų teisių ar interesų gynimo paminėtame bankroto procese, LVAT pažymėjo, kad pareiškėjas AB „DnB NORD bankas“, kaip vienas iš BUAB „Gertauta“ kreditorių, turėjo ir turi ginti savo teises ir interesus ĮBĮ 21 straipsnio (2008-05-22 įstatymo Nr. X-1557 redakcija) nustatytais būdais, t.y., dalyvaujant kreditorių susirinkimuose ir ten ginant savo reikalavimus, o, nesutikus su tam tikrais kreditorių susirinkimų sprendimais, Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka juos skųsti bendrosios kompetencijos teismui, kuris yra kompetentingas spręsti ginčus, kylančius iš įmonių bankroto teisinių santykių.

57Teismas, šioje byloje vertindamas atsakovo atliktą pareiškėjos UAB „Kančo studija“ 2012-03-09 skundo ir skundo 2012-04-03 papildymo tyrimą (sprendimo dalis „Faktinės bylos aplinkybės“), sprendžia, kad skundų tikrinimo procedūra atitiko tuo metu galiojusių LR ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-377 patvirtintų Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklių (neteko galios 2012-03-30 įsakymu Nr. 4-299 nuo 2012-04-06) reikalavimus (konkrečiai – Taisyklių 2, 7, 9, 17 ir 19 punktų reikalavimus), atliktu tyrimu labai detaliai, argumentuotai, vadovaujantis taikytinais teisės aktais, yra atsakyta į visus skunde keltus klausimus, konstatuoti tam tikri teisės aktų pažeidimai, argumentuota, kodėl šiuo atveju bankroto administratorei nebuvo taikytos poveikio priemonės. Pagal Taisyklių 21 punktą tik administratorius, kurio atžvilgiu priimamas Departamento sprendimas, turi teisę skųsti Departamento sprendimą teisės aktų nustatyta tvarka. Vadovaujantis cituota LVAT nutartimi, teismas sprendžia, jo Departamentas, atlikęs pareiškėjos UAB „Kančo studija“ skundų patikrinimo procedūrą, galėjo taikyti bankroto administratorei D. U. poveikio priemonę arba jos netaikyti. Tai yra atsakovo diskrecija. ABTĮ taikymo požiūriu, vienokios arba kitokios poveikio priemonės taikymas arba jų netaikymas negali būti laikomas pareiškėjos UAB „Kančo studija“ teisių arba įstatymų saugomų interesų pažeidimu, nes visais atvejais tai nesukėlė šiai pareiškėjai tiesioginių teisinių pasekmių. Todėl teismas šiuo požiūriu teisėtu ir teisingu laiko ir skundžiamą VAGK sprendimą, nes ji tinkamai įvertino atsakovo skundų patikrinimo procedūrą kaip atliktą tinkamai.

58Teisinio pagrindo naikinti atsakovo ir VAGK sprendimus nėra.

59Dėl trečiojo suinteresuoto asmens prašymo skirti pareiškėjai baudą.

60Minėta, jog trečiasis suinteresuotas asmuo, pasirėmęs ABTĮ 4 straipsniu dėl įstatymo analogijos bei CPK 95 str. 1 dalimi, prašo teismo paskirti pareiškėjai 20 000 Lt baud, nes 1) pareiškėja padavė akivaizdžiai nepagristą skundą; 2) nors tiek atsakovas, tiek VAGK nurodė, kad pareiškėja neturi teisės skųsti Sprendimo, tačiau pareiškėja vis tiek skundžia minėtus sprendimus; siekiama administratoriui daryti spaudimą dėl civilinės bylos Nr. 2-686-259/2012 nagrinėjimo; 3) pareiškėja nuosekliai nepagrįstai skundžia administratoriaus veiksmus bet kam: Kauno miesto apylinkės prokuratūrai, Kauno apskrities VPK NTV ENTS, Kauno AVMI, FNTT Kauno apygardos valdybai, Generaliniam prokurorui ir daugeliui kitų institucijų. Visos šios institucijos pareiškėjos skundus atmetė. Šios aplinkybės, anot trečiojo suinteresuoto asmens, įrodo, kad pareiškėja elgiasi nesąžiningai, pateikdama teismui nepagrįstą skundą, piktnaudžiauja procesinėmis teisėmis.

61CPK 95 str. (2011-06-21 įstatymo Nr.XI-1480 redakcija) 1 dalimi yra numatyta, kad dalyvaujantis byloje asmuo, kuris nesąžiningai pareiškė nepagrįstą ieškinį (apeliacinį ar kasacinį skundą, prašymą atnaujinti procesą, pateikė kitą procesinį dokumentą) arba sąmoningai veikė prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą, gali būti teismo įpareigotas atlyginti kitam dalyvaujančiam byloje asmeniui šio patirtus nuostolius. Teismas, nustatęs šio straipsnio 1 dalyje numatytus piktnaudžiavimo atvejus, gali paskirti dalyvaujančiam byloje asmeniui iki dvidešimt tūkstančių litų baudą (2 dalis).

62Kolegijos nuomone, nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog pareiškėja šioje administracinėje byloje (o ne kokiose nors kitose kituose teismuose nagrinėjamose bylose) nesąžiningai pareiškė skundą, nes pagal ABTĮ 5 str. 1 dalį kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas, ar teisė arba įstatymų saugomas interesas yra pažeisti, nustato teismas, išnagrinėjęs bylą. Pareiškėjo skundai kitoms valstybės institucijoms, netgi jei jie visi pripažinti nepagrįstais, taip pat nesudaro pagrindo spręsti apie skundo teismui nesąžiningumą.

63Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1 d., 127 str., kolegija

Nutarė

64Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2012-02-15 sprendimą Nr. (6.14)A2-633 ir Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos 2012-04-19 sprendimą Nr. 3R-86 (AG-75/01-2012) palikti nepakeistus, o skundą – atmesti kaip nepagrįstą.

65Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Divingas“ prašymo skirti pareiškėjai UAB „Kančo studija“ 20 tūkstančių litų baudą netenkinti.

66Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja UAB „Kančo studija“ kreipėsi į teismą, prašydama: 1)... 4. Paaiškina, kad dėl to, jog Departamento ir VAGK sprendimais neatsižvelgta į... 5. Bankroto administratorė D. U. yra bankroto administravimo paslaugas... 6. Bankroto administratorė pasiekė, kad bankroto procedūrą galima būtų... 7. Pagal ĮBĮ 11 str. 4 dalį bankroto administratorius negali turėti teisinio... 8. Pareiškėjos teigimu, D. U. tyčiniais veiksmais, neįtraukiant Kauno miesto... 9. Nors nuo 2010-10-25 kreditorių susirinkimo sprendimo iškelti UAB „Fugetė"... 10. Departamentas bei VAGK neatsižvelgė į tai, kad bankroto administratoriui... 11. Atsakovas atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 12. Paaiškina, kad, atsižvelgiant į Taisyklių 2 punktą, Departamentas vertino... 13. Atsakovas, detaliai apibendrinęs dėl skundo atlikto tyrimo rezultatus,... 14. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB Divingas“ (procesinė padėtis pakeista... 15. Paaiškina, kad, atsižvelgus į tai, jog Departamento priimamus sprendimus... 16. Pareiškėja neįrodė nė vieno fakto, kad D. U. atlieka neteisėtus veiksmus.... 17. 1. Dėl BUAB „Fugetė" finansinės atskaitomybės padavimo Juridinių asmenų... 18. 2. Dėl neteisminės bankroto procedūros ir pareiškėjo kreditorinio... 19. 3. Dėl Kauno miesto savivaldybės kreditorinio reikalavimo paaiškina, kad... 20. 4. Dėl administratoriaus nešališkumo trečiasis suinteresuotas asmuo sutinka... 21. Pareiškėjos atstovas, bylą nagrinėjant teisme, skundą ir jo argumentus... 22. Atsakovo atstovė skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai... 23. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas D. U. atsiliepimą į skundą prašė... 24. Skundas netenkintinas. Faktinės bylos aplinkybės.... 25. Rašytiniai įrodymai patvirtina, kad BUAB „Fugetė" 2010 m. spalio 25 d.... 26. Administratorius 2011-04-28 ir 2011-05-13 gavo iš UAB „Kančo studija“... 27. Atsakydamas į 2011-04-28 raštą, administratorius paprašė iki 2011-05-12... 28. BUAB „Fugetė“ kreditorių susirinkimas, 2011-05-16 posėdyje apsvarstęs... 29. Pareiškėja 2011-07-09 kreipėsi į BUAB „Fugetė“, prašydama pateikti... 30. Administratorius 2011-07-13 raštu Nr. 11-357 pranešė pareiškėjai, kad... 31. UAB „Kančo studija" 2011 m. spalio 6 d. KAT pateikė ieškinį, kuriuo... 32. KAT 2011 m. lapkričio 15 d. nutartimi netenkino UAB „Kančo studija"... 33. Dėl šios nutarties pareiškėja su atskiruoju skundu kreipėsi į LAT, kuris... 34. Pareiškėja 2011 m. lapkričio 5 d. skundu kreipėsi į Departamentą ir... 35. D. U., padėdama tik daliai BUAB „Fugetė“ kreditorių, pažeidžia Etikos... 36. nepateikusi 2010-10-25 kreditorių susirinkimo protokolo ir Bendrovei „Kančo... 37. nepateikusi pareiškėjai atsakymo, ar buvo sušauktas BUAB „Fugetė“... 38. pažeisdama ĮBĮ 12 str. 1 dalies reikalavimus ir nespręsdama dėl... 39. Pareiškėja 2012-01-02 papildė 2011-11-05 skundą, prašydama įvertinti D.... 40. BUAB „Fugetė“ balanse ir nekilnojamo turto registre yra pastatai, kurie... 41. yra akivaizdūs BUAB „Fugetė“ tyčinio bankroto požymiai, todėl... 42. Išnagrinėjęs UAB „Kančo studija" 2011 m. lapkričio 5 d. skundą bei... 43. 1) konstatavo ĮBĮ 11 str. 3 d. 16 punkto reikalavimo sudaryti ir teikti... 44. 2) dėl pareiškėjos teiginio, kad administratorės veiksmai padeda tik daliai... 45. 3) dėl pareiškėjos teiginių, kad administratorė neįvykdė ĮBĮ 13 str. 1... 46. 4) dėl administratoriaus veiksmų, kuriais jis nepateikė pareiškėjai jokio... 47. 5) dėl administratoriaus veiksmų, kuriais jis nešaukia BUAB „Fugetė“... 48. 6) dėl turto neišbraukimo iš nekilnojamo turto registro ir balanso bei... 49. 7) dėl BUAB „Fugetė“ tyčinio bankroto nurodė, kad teigti, jog... 50. Pareiškėja, nesutikdama su Sprendimu, 2012-03-09 skundu (ten pat, t. 1, b.l.... 51. VAGK, išnagrinėjusi UAB „Kančo studija“ 2012-03-09 skundą ir skundo... 52. Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė ir išvados.... 53. Dėl skundo argumentų, susijusių su Valstybės, Kauno miesto savivaldybės ir... 54. Minėta, jog pareiškėja skunde teismui nurodo, jog, vykdydama bendrovės... 55. Dėl skundžiamų aktų teisėtumo. ... 56. LVAT nagrinėtoje administracinėje byloje Nr. A-143-2741/2011 pareiškėjas AB... 57. Teismas, šioje byloje vertindamas atsakovo atliktą pareiškėjos UAB... 58. Teisinio pagrindo naikinti atsakovo ir VAGK sprendimus nėra.... 59. Dėl trečiojo suinteresuoto asmens prašymo skirti pareiškėjai baudą. ... 60. Minėta, jog trečiasis suinteresuotas asmuo, pasirėmęs ABTĮ 4 straipsniu... 61. CPK 95 str. (2011-06-21 įstatymo Nr.XI-1480 redakcija) 1 dalimi yra numatyta,... 62. Kolegijos nuomone, nėra pakankamo pagrindo konstatuoti, jog pareiškėja... 63. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 64. Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2012-02-15... 65. Trečiojo suinteresuoto asmens UAB „Divingas“ prašymo skirti pareiškėjai... 66. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...