Byla Iv-2436-208/2011

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius, susipažinęs su UAB „Energijos grupė“ skundu,

Nustatė

2UAB „Energijos grupė“ 2011-03-21 paštu išsiuntė skundą, kuriuo prašo įpareigoti AB „LITGRID“ išduoti pareiškėjai prisijungimo sąlygas Vėjo jėgainių parkui prie 110 kV oro linijos Rietavas - Šilalė.

3Skundą atsisakytina priimti.

4Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 str. numato, kad administraciniai teismai sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. Administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios yra priskirtos Konstitucinio Teismo kompetencijai, taip pat bylų, priskirtų bendrosios kompetencijos arba kitiems specializuotiems teismams (ABTĮ 16 str. 1 d.).

5Iš skundo turinio ir jo priedų matyti, kad pareiškėja kreipėsi į inžinerinių tinklų savininką AB „LITGRID“ su prašymu išduoti pareiškėjai prisijungimo sąlygas Vėjo jėgainių parkui prie 110 kV oro linijos Rietavas - Šilalė. AB „LITGRID“ 2011-02-19 raštu Nr. SD-192 netenkino pareiškėjos prašymo.

6Pagal Statybos įstatymo 2 str. 32 d. prisijungimo sąlygos – statinio, žemės sklype esančių inžinerinių tinklų ar susisiekimo komunikacijų prijungimo prie kitiems savininkams priklausančių inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų sąlygos, jeigu jos nenustatytos teritorijų planavimo dokumentuose. Statybos įstatymo 20 str. 8 d. numato, kad inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkas ar naudotojas išduoda prisijungimo sąlygas per 15 darbo dienų nuo statytojo (užsakovo) prašymo išduoti šias sąlygas gavimo dienos. Jeigu prisijungimo sąlygos per nustatytą terminą neišduodamos, statytojas (užsakovas) turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, kuri Administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatyta tvarka atsakingiems už šių sąlygų išdavimą asmenims surašo administracinių teisės pažeidimų protokolus ir siunčia šiuos protokolus teismui. Išduotų prisijungimo sąlygų neteisėtumą arba atsisakymą išduoti šias sąlygas statytojas (užsakovas) teisės aktų nustatyta tvarka gali apskųsti teismui.

7Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, kad AB „LITGRID“, atsisakydama išduoti prisijungimo sąlygas pareiškėjai, nevykdė viešojo administravimo funkcijų, o veikė kaip civilinių teisinių santykių subjektas - inžinerinių tinklų savininkas - įgyvendamas nuosavybės teises. Pareiškėjos keliamas ginčas yra civilinio teisinio pobūdžio, todėl turi būti nagrinėjamas bendrosios kompetencijos teisme.

8Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, UAB „Energijos grupė“ skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 37 str. 2 d. 2 p.).

9Vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 2 p.,

Nutarė

10atsisakyti priimti UAB „Energijos grupė“ skundą.

11Išaiškinti pareiškėjai teisę kreiptis su ieškiniu į bendrosios kompetencijos teismą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2011-03-21 sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį grąžinti UAB „Energijos grupė“.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai