Byla Ik-2939-121/2011
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Kitoks sprendimas“

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Raimondo Blauzdžiaus, Nijolės Šidagienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), ir Mildos Vainienės, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjai R. P., atsakovo atstovui Giedriui Galentui, trečiojo suinteresuoto asmens atstovui Ž. B., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos R. P. skundą atsakovui Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, trečiasis suinteresuotas asmuo – UAB „Kitoks sprendimas“.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja R. P. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos (toliau - Departamentas) 2011-05-04 ir 2011-05-26 sprendimus bei įpareigoti Departamentą iš naujo atlikti tyrimus bei pateikti pareiškėjai prašomus dokumentus.

4Paaiškina, kad ji kreipėsi į Departamentą, prašydama išsiaiškinti, ar bankroto administratorius Ž. B. (toliau - Administratorius) nepiktnaudžiauja tarnyba, parduodamas įkeistą bankrutuojančios UAB ,,Naujasodžių valda" (toliau – ir Įmonė) nekilnojamąjį turtą be varžytinių, mažesne nei rinkos kaina, dėl to, kad lėšos nukreipiamos kitiems tikslams, bet ne kredito grąžinimui. Departamentas yra atsakingas už administratorių veiklos priežiūrą, turi pareigą užtikrinti, kad bankroto administratoriai, vykdydami jiems priskirtas funkcijas, veiktų sąžiningai ir vadovautųsi Lietuvos Respublikos įstatymais. Departamentas, atsakydamas į pareiškėjos prašymą, tik patvirtino įvykusių varžytinių faktą, nepareikalavęs iš Ž. B. varžytines patvirtinančių dokumentų bei detaliai nenagrinėjęs turto pardavimo iš varžytinių aplinkybių. Departamentas varžytinių faktą patvirtino dėl to, kad kreditorių 2009-09-22 susirinkime buvo nutarta pardavinėti BUAB ,,Naujasodžių valda" nekilnojamąjį turtą už 9 178 770 Lt ir apie tai buvo paskelbta „Valstybės žinių" 2009-11-11 leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 089 (1). Su tokiu Departamento sprendimu pareiškėja nesutinka, nes vien tik paskelbimas „Valstybės žinių" leidinyje nepatvirtina, kad parduodamo BUAB „Naujasodžių valda" gyvenamųjų namų kvartalo (20 gyvenamųjų namų) už 9 178 770 Lt varžytinės iš tikrųjų vyko. Departamentas nepareikalavo iš administratoriaus varžytines patvirtinančių dokumentų: 1) neva vykusių 2009-12-04 ir 2009-12-16 BUAB „Naujasodžių valda" įkeisto nekilnojamojo turto varžytinių protokolų, administratoriaus pasiūlymų raštu perimti turtą įkaito turėtojui AB ,,Swedbank" po kiekvienų neįvykusių varžytinių bei įkaito turėtojo AB „Swedbank" atsisakymų priimti neparduotą nekilnojamą turtą (Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo, patvirtinto 2001 m. liepos 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 831 (toliau - Aprašas) 28, 28.1, 31, 32 p.); 2) BUAB „Naujasodžių valda" nekilnojamo turto pažymėjimų. Pareiškėja paaiškina, kad BUAB „Naujasodžių valda" gyvenamieji namai (20 objektų) yra registruoti VĮ Registrų centre kaip atskiri turto objektai, todėl privalėjo būti pardavinėjami po vieną, gi nekilnojamo turto objektas „Gyvenamųjų namų kvartalas ( - )., ( - ) sen., Vilniaus rajone" nėra registruotas, todėl toks nekilnojamo turto objektas negalėjo būti parduodamas; 3) Jungtinės veiklos sutarties, nes jos pagrindu įregistruoti BAUB „Naujasodžių valda" nekilnojamieji daiktai. Gyvenamieji namai (priklausiniai) yra pastatyti ant D. R. priklausančių žemės sklypų, kurie yra už tą pačią prievolę įkeisti kreditoriui AB „Swedbak". Siekiant parduoti skolininkui priklausantį turtą, asmenims, įsigyjantiems jį, turėjo būti sudaryta galimybė įsigyti ir žemės sklypus. Nesudarius tokios galimybės, yra neįmanoma realizuoti skolininko turto, nes tokios sutartys yra niekinės (Civilinio kodekso (CK) 6.394 str. 2 d.). Pagal sudarytą tarp UAB ,,Naujasodžių valda" ir D. R. jungtinės veiklos sutartį, įregistruotą VĮ Registrų centre, numatyta, kad namai parduodami kartu su po jais esančiais sklypais. Skelbime ,,Valstybės žinių" leidinyje nėra duomenų apie tai, kad kartu parduodami žemės sklypai. BUAB ,,Naujasodžių valda" nekilnojamo turto varžytinės negali būti įvykusios ir dėl to, kad jos negalėjo būti vykdomos pagal įstatymus (Civilinio proceso kodekso (CPK) 691 str.). BUAB ,,Naujasodžių valda" nekilnojamas turtas yra įkeistas kreditoriui AB ,,Swedbank". Pareiškėjos teigimu, dėl įkeisto turto priverstinio pardavimo kreditorius privalėjo iš pradžių kreiptis į Hipotekos teismą taikyti skolininko turtui laikinąsias apsaugos priemones (CK 4.192 str.) ir negrąžinus skolos per vieną mėnesį nuo įspėjimo skolininkui ir įkeisto daikto savininkui, pakartotinai kreiptis dėl įkeisto turto pardavimo iš varžytinių (CPK 558 str. 2 d.). 2009-12-04 ir 2009-12-16 neva vykusių varžytinių metu nebuvo areštuotas BAUB „Naujasodžių valda" ir žemės sklypo savininko D. R. už tą pačią prievolę įkeistas turtas ir nebuvo priimta hipotekos teismo nutartis turtą priverstinai parduoti.

5BUAB ,,Naujasodžių valda" balanse gyvenamiesiems namams aptarnauti skirtų tinklų nėra. Tinklai (vandens gręžinys, nuotekų tvarkymo įrenginiai, kelias, apšvietimas) nėra įregistruoti VĮ Registrų centre. Administratorius Ž. B. nežino, kam priklauso įrengtos komunikacijos, nėra nustatyta naudojimosi komunikacijomis tvarka, todėl gyvenamosios paskirties nekilnojamo turto objektų pardavimo sutartys be priklausinių (komunikacijų) negali būti teisėtos ir yra pirkėjų apgaulė.

6Departamentas, gavęs pareiškėjos prašymą, privalėjo pareikalauti iš varžytinių vykdytojo varžytines patvirtinančių dokumentų ir patikrinti, ar varžytinės vyko taip, kaip numato LR įstatymai, bet to nepadarė.

7Kadangi turto pardavimas vykdomas ne viešai, todėl nėra duomenų, kad parduodamo ne varžytinėse turto kaina atitinka rinkos vertę.

8Dėl lėšų už parduodamą ne varžytinėse turtą nukreipimo kitiems tikslams, bet ne kredito grąžinimui pareiškėja paaiškina, kad ji Departamentui prie 2011-03-10 prašymo pridėjo AB „Swedbank" 2011-02-10 jai adresuotą raštą „Dėl informacijos pateikimo", kuriame rašoma, kad 2010-02-22 buvo parduotas namas už 330 000 Lt, o visos iš turto pardavimo gautos lėšos buvo skirtos administravimo išlaidoms apmokėti; 2011-01-13 buvo parduotas namas už 210 000 Lt, bet pirkėjas iki 2011-02-10 buvo neatsiskaitęs. Pareiškėjos teigimu, administratoriaus Departamentui pateikti duomenys dėl lėšų panaudojimo už parduotą turtą skiriasi: 221 308,01 Lt skirta iš parduoto turto administravimo išlaidoms apmokėti ir 110 669,66 Lt pervesta įkaito turėtojui AB „Swedbank". Pareiškėjos manymu, neatitikimai yra reikšmingi, todėl būtina aiškintis jų priežastis.

9Be to, administratoriui nustatytas atlyginimas ir patvirtinta administravimo išlaidų sąmata turi atitikti protingumo, sąžiningumo bei ekonomiškumo kriterijus. Administratoriaus atlyginimas bei sumos, skiriamos kitoms išlaidoms apmokėti, privalo būti adekvačios atliktų darbų kiekiui bei atitikti teikiamų paslaugų rinkos vertę. Administratoriaus atliktų darbų kiekis gali ir turi būti nustatytas iš Departamentui teikiamų veiklos ataskaitų. Pareiškėjos teigimu, kai administratorius perėmė kito trumpalaikio turto už 160 870,76 Lt, jis trumpalaikio turto pardavimą vykdė, paduodamas skelbimus, bet iki šiol jokio turto nepardavė. Administratoriaus perimtas nekilnojamasis turtas - 20 gyvenamųjų namų, du iš jų parduoti, o visos iš turto pardavimo gautos įplaukos nukreiptos administravimo paslaugoms apmokėti. Pagal 2009-09-22 patvirtintą Administratoriaus išlaidų sąmatą (24 565 Lt+ PVM mėnesiui) administratoriaus išlaidos nuo 2009-10-01 iki 2011 05-01 sudaro 535 025,70 Lt. Administravimo išlaidos, tęsiantis įmonės likvidavimo procesui, auga, nepriklausomai nuo realiai atliekamų administravimo paslaugų, todėl švaistomas bankrutuojančios įmonės turtas.

10Departamento 2011-05-26 sprendimu buvo nustatyta, kad administratorius nėra įpareigotas pareiškėjai, įtrauktai į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, pranešti apie kreditorių susirinkimus ir teikti informaciją apie bankroto bylos eigą bei atsisakyta pateikti varžytines patvirtinančių dokumentų nuorašus, administratoriaus veiklos ataskaitų ir išlaidų sąmatos patvirtintas kopijas. Su tokiu Departamento sprendimu pareiškėja nesutinka, nes: 1) ji yra teismo įtraukta į bankroto bylą trečiuoju asmeniu, todėl turi tas pačias teises kaip ir kreditorius (CPK 47 str. 2 d.); 2) Viešojo administravimo įstatymo (VAĮ) 20 straipsnis jai suteikia teisę susipažinti su informacija (b.l.15-17).

11Atsakovas Departamentas atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad Departamente 2011-03-10 (registracijos Nr. G-80) buvo gautas pareiškėjos 2011-03-10 prašymas išsiaiškinti, ar bankroto administratorius Ž. B. nepiktnaudžiauja tarnyba (toliau – 2011-03-10 prašymas). Atsakovas remiasi Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 33 str. 1 dalies, Aprašo 4 ir 7 punktais ir nurodo, kad ĮBĮ suteikia bankrutuojančios įmonės kreditoriams (kreditorių susirinkimui) plačias teises bankrutuojančios įmonės turto valdymo ar disponavimo klausimais. Tuo atveju, kai rengiantis bankrutuojančios įmonės likvidavimo procedūroms kreditorių susirinkimas priima nutarimą dėl įmonės turto pardavimo tvarkos ir kainos nustatymo, šiuo nutarimu turi būti nustatyta tokia turto pardavimo tvarka bei kaina, kad atitiktų tiek įmonės, tiek ir daugumos kreditorių interesus. Jeigu pardavus konkretų turtą dalimis bankrutuojanti įmonė gautų daugiau lėšų negu jį pardavus kaip vientisą objektą, kreditoriai turėtų pasirinkti turto perleidimo dalimis būdą. Koks iš šių būdų yra pelningesnis bankrutuojančiai įmonei bei jos kreditoriams, nustatoma įvertinus duomenis, susijusius su turto perleidimo rinkos verte. Kilus ginčui tarp kreditorių dėl priimto kreditorių susirinkimo nutarimo šiuo klausimu, ginčą sprendžia teismas, pagal proceso įstatymo reikalavimus tirdamas ir vertindamas byloje esančius įrodymus (CPK 183, 185 str.). Administratoriaus veiklos patikrinimo metu buvo nustatyta, kad įmonės kreditorių susirinkime 2009-09-22 buvo nutarta, paskelbus įmonę likviduojama dėl bankroto, nekilnojamąjį turtą pardavinėti varžytynėse už 9 178 770 Lt. Apie parduodamą varžytynėse gyvenamųjų namų kvartalą ( - ). ( - ) sen., Vilniaus r. buvo paskelbta „Valstybės žinių" 2009-11-11 leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr. 089 (1). Aprašo 28.1 punktas nustato, jog varžytynės laikomos neįvykusiomis, jei varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas. Turėjusios įvykti 2009-12-04 pirmosios varžytynės ir 2009-12-16 antrosios varžytynės neįvyko, nes į jas neatvyko nė vienas pirkėjas, norintis įsigyti BUAB „Naujasodžių valda" nekilnojamąjį turtą.

12Dėl pareiškėjos teiginio, kad įmonės turtas parduodamas mažesne, nei rinkos kaina, atsakovas paaiškina, kad pagal ĮBĮ 33 str. 5 dalį, nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimas 2010-01-07 pardavinėti pastatus (gyvenamųjų namų kvartalą ( - ). ( - ) sen., Vilniaus r.) po vieną, pardavimo kainą prilyginant rinkos vertei arba balansinei vertei, ir įpareigojo administratorių, sužinojus nekilnojamojo turto vertintojų įkainius, pasitarus su kreditorių susirinkimo pirmininku, užsakyti nekilnojamojo turto vertinimą, o gavus vertinimo ataskaitą - šaukti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo. Kreditorių susirinkimas 2010-04-06 pritarė administratoriaus siūlymui viešai skelbti, kad renkami pasiūlymai nekilnojamajam turtui įsigyti, o juos gavus, pateikti sklypų savininkui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Tada, suderinus su kreditorių susirinkimo pirmininku, šaukti kreditorių susirinkimą dėl galutinės pardavimo kainos ir tvarkos. Kreditorių susirinkimo 2010-04-06 protokole nurodoma, kad administratorius užsakė turto vertinimą UAB „Ober-Hause" Nekilnojamasis turtas. Aprašo 7 punkte nurodyta, kad turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimuose 2010-05-07 ir 2010-11-26 svarstyta parduodamo nekilnojamojo turto tvarka ir kainų nustatymas. Kreditorių susirinkime 2010-05-07 buvo nutarta namą (butą) Nr. 22B su sklypu ((duomenys neskelbtini) g. 2-2) parduoti už 350 000 Lt, o 2010-11-26 kreditorių susirinkime - namą (butą) Nr. 16B su sklypu (( - ) g. 6-2) parduoti už 220 000 Lt. Namai (butai) su žemės sklypų dalimis buvo parduoti kartu, tačiau žemės sklypai nėra įmonės nuosavybė. Namas (butas) Nr. 22B su žemės sklypo dalimi, esantis adresu ( - ) g. 2-2, parduotas už 340 000 Lt (buto kaina - 330 000 Lt, sklypo dalies kaina - 10 000 Lt); namas (butas) Nr. 16B su žemės sklypo dalimi, esantis adresu ( - ) g. 6-2 - už 220 000 Lt (buto kaina - 210 000 Lt, sklypo dalies kaina - 10 000 Lt). Į įmonės sąskaitą pinigai už žemės sklypus nepatekdavo, nes žemės sklypų savininkas – D. R., o ne įmonė. ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 punktas nustato bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kito ir neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką, kurią nustato kreditorių susirinkimas. Šiuo metu administratorius pardavinėja įmonės nekilnojamąjį turtą remdamasis ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 punktu bei 2010-05-07, 2010-11-26, 2011-03-14 vykusiuose kreditorių susirinkimuose nustatytomis kainomis ir tvarka bei atsižvelgdamas į UAB „Ober-Hause" 2010 m. vasario mėn. atlikto vertinimo išvadas.

13Dėl pareiškėjos argumento, kad parduodamo turto lėšos yra nukreipiamos kitiems tikslams, bet ne kredito grąžinimui, atsakovas paaiškina, kad ĮBĮ 23 str. 5 punkte nustatyta kreditorių susirinkimo teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką taip pat tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą ir įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Pirmajame kreditorių susirinkime 2009-09-22 buvo patvirtinta administratoriaus administravimo išlaidų sąmata, t.y. 24 565 Lt + PVM mėnesiui. Iš šios patvirtintos sąmatos buvo apskaičiuota 189 452,29 Lt, priklausantys administratoriui už įmonės administravimo paslaugas. ĮBĮ 36 str. 1 dalis nustato, jog pirmiausia apmokamos įmonės bankroto administravimo išlaidos, kurios mokamos iš bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės visų rūšių lėšų (gautų pardavus įmonės turtą, įskaitant ir įkeistą). Kreditorių susirinkime 2010-11-26 nutarta po įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo lėšas paskirstyti ĮBĮ 36 straipsnyje nustatyta tvarka, o likusiomis lėšomis dengti įkaito turėtojo kreditorinį reikalavimą. Administratorius, pardavęs įmonės turto dalį, lėšas paskirstė remdamasis ĮBĮ 36 str. 1 punktu. Pardavus du namus (butus), t.y. ( - ) g. 2-2 (už 330 000 Lt) ir ( - ) g. 6-2 (už 210 000 Lt), pagal kreditorių susirinkimo 2009-09-22 patvirtintą sąmatą administratoriui už įmonės administravimo paslaugas buvo apmokėta 221 308,01 Lt, t.y. už laikotarpį nuo 2009-04-29 iki 2010-12-02 -3118,01 Lt, nuo 2010-12-31 iki 2011-02-15 - 218 190,00 Lt - viso 221 308,01 Lt, nutarta, jog už archyvavimo paslaugas bus mokama atlikus šias paslaugas prieš įmonės pabaigą (likviduota) ir kad 110 669,66 Lt administratorius pervedė įkaito turėtojui AB „Swedbank" į nurodytą sąskaitą. Įmonės kreditoriai dėl administratoriaus lėšų paskirstymo pastabų neturėjo, o kreditorių susirinkimams visas pateiktas administratoriaus ataskaitas tvirtindavo. Atsakovo manymu, administratoriaus ataskaitos patvirtinimas, be kita ko, reiškia prievolės įvykdymo priėmimą CK 6.123 straipsnio prasme. Taigi Departamentas, išnagrinėjęs pareiškėjos 2011-03-10 prašyme keliamus klausimus, administratoriaus pateiktus paaiškinimus bei juos pagrindžiančius dokumentus, nenustatė administratoriaus padarytų teisės aktų pažeidimų, atliekant įmonės bankroto procedūras, apie ką pareiškėją informavo 2011-05-04 raštu Nr.(6.16)A2-1464.

14Departamente 2011-05-09 buvo gautas pareiškėjos prašymas pateikti apie BUAB "Naujasodžių valda" varžytynių vykdymą liudijančių dokumentų nuorašus bei prašymas išsiaiškinti, ar įmonės bankroto administratoriaus įgaliotas asmuo Ž. B. nepiktnaudžiauja tarnyba, pažeisdamas pareiškėjos, kaip įkaito davėjos, teises, įtrauktos į bankroto procesą bylą suinteresuotu asmeniu, dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir gauti informaciją apie bankroto bylos eigą (toliau – 2011-05-09 prašymai). 2011-05-18 buvo gautas pareiškėjos prašymas pateikti įmonės administratoriaus veiklos ataskaitų bei administratoriaus išlaidų sąmatos patvirtintas kopijas (toliau – 2011-05-18 prašymas). Pareiškėja teigė, kad jai nepranešama apie kreditorių susirinkimus ir administratorius atsisako suteikti informaciją apie bankroto bylos eigą. Departamentas 2011-05-26 raštu Nr. (6.16)A2-1702 informavo pareiškėją, kad ĮBĮ 23 str. 11 punkte reglamentuota kreditorių susirinkimo teisė nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, o 11 str. 3 d. 15 punkte nustatyta, kad administratorius teikia informaciją kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka kreditoriams, savininkui (savininkams). Įmonės kreditorių 2009-09-22 susirinkime 7 punktu buvo patvirtinta informacijos teikimo apie bankroto procesą tvarka kreditoriams. Pareiškėjos kreditorinis reikalavimas Vilniaus apygardos teismo (toliau - VAT) 2009-08-27 nutartimi (ir vėlesnėmis teismo nutartimis) nebuvo patvirtintas, o teismo 2010-04-08 nutartimi buvo patvirtintas pareiškėjos atsisakymas nuo kreditorinių reikalavimų. Departamento nuomone, administratorius nėra įpareigotas teikti pareiškėjai informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, nes ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 - 2 punktuose yra nustatyta kreditorių teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus bei kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Administratorius informaciją apie bankroto bylos eigą teikia kreditoriams ir įmonės savininkui (savininkams), vadovaudamasis ĮBĮ ir įmonės kreditorių susirinkime patvirtinta informacijos teikimo apie bankroto procesą kreditoriams tvarka. Be to, Departamentas, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, nėra įpareigotas kaupti prašymuose nurodytų dokumentų, todėl jų nuorašų ir patvirtintų kopijų pateikti negali. Departamento nuomone, pareiškėja turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl administratoriaus įpareigojimo teikti jai informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą ir reikalingus dokumentus.

15Pagal ĮBĮ 1 str. 3 dalį kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms, todėl pareiškėjos nuorodos į CPK straipsnius yra teisiškai nereikšmingos (b.l.38-42).

16Pareiškėja, bylą nagrinėjant teisme, skundo reikalavimus bei jo argumentus palaikė, papildomai paaiškino, jog ji civilinėje byloje yra trečiasis suinteresuotas asmuo su savarankiškais reikalavimais, tad jos teisės yra tokios pačios kaip ir kreditorių, bet jos niekas nekviečia į susirinkimus, nepateikia visos informacijos. Departamentas neatlieka savo funkcijų ir neprižiūri administratoriaus.

17Ataskovo atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai paaiškino, jog pareiškėjos teisės nėra tapačios kreditorių teisėms, ji susirinkimuose galėtų dalyvauti tik klausytojo teisėmis, sprendimų skųsti negali.

18Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas skundą prašė atmesti, papildomai paaiškino, jog pareiškėja visus dokumentus, liečiančius bankroto bylą, gali gauti VAT, jis kaip administratorius, tarpininkavo prieš kreditorius dėl pareiškėjos dalyvavimo susirinkimuose, tačiau jie prieš, tai užfiksuota š.m. birželio mėnesio susirinkimo protokole. Atstovo nuomone, pareiškėja tokiais veiksmais trukdo turto pardavimo procesui ir tuo dar labiau didina administravimo išlaidas.

19Skundas tenkintinas iš dalies. Faktinės bylos aplinkybės.

201. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad VAT 2009-04-29 nutartimi UAB ,,Naujasodžių valda“ buvo iškelta bankroto byla, o administratoriumi paskirta UAB ,,Kitoks sprendimas“, kuri įgaliojo bendrovę administruoti Ž. B. (b.l.72, 159).

21VAT 2009-06-08 nutartimi pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtino 25 550 Lt lėšų sumą su privalomais mokesčiais, kurią UAB ,,Kitoks sprendimas“ turi teisę naudoti bankrutuojančios įmonės administravimo išlaidoms apmokėti, iki bus patvirtinta administravimo išlaidų sąmata kreditorių susirinkime (b.l.160).

22VAT 2009-08-27 nutartimi nustatė, kad bendra visų kreditorių finansinių reikalavimų suma yra 11 466 684,99 Lt (b.l.161), kuri 2009-09-11, 2009-10-16, 2010-03-10, 2010-07-07, 2011-04-26 nutartimis buvo tikslinama (b.l.162, 163, 164, 165, 166). R. P. ir A. P. teismo patvirtintame kreditorių sąraše nebuvo (b.l.161).

23VAT 2009-10-16 priėmė nutarimą likviduoti UAB ,,Naujasodžių valda“ (b.l.72).

242. AB „Swedbank“ 2010-02-25 pateikė VAT prašymą įtraukti R. P. į bankroto bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nurodė, kad R. P. nėra įmonės kreditorė, bet ji yra įkeitusi savo asmeninį nekilnojamąjį turtą už įmonės prievoles bankui. Banko prašymas 2010-03-14 buvo patenkintas, teisėjos A. T. rezolioucija R. P. buvo įtraukta į bankroto bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (b.l.49-50).

253. UAB „Kitoks sprendimas“ įgaliotas asmuo 2009-07-21 pateikė VAT prašymą netvirtinti R. ir A. P. prašymo įtraukti juos į kreditorių sąrašą su 21 810,01 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. A. P. savo reikalavimą motyvavo tuo, kad jų iš UAB „Naujasodžių valda“ pirkto namo stogas praleidžia vandenį. R. P. ir A. P. atsisakė savo reikalavimo dėl stogo remonto darbų 21 810,01 Lt sumai, nes iš UAB „Naujasodžių valda“ Teisių perleidimo 2009-07-14 sutartimi Nr. ( - ) užsakovo teises perėmė UAB „Delta nova“. Tačiau A. P. ir R. P., pasirėmę Buto ir žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutarties 5.16 punktu, pareiškė reikalavimą 21 382,53 EUR arba 73 829,60 Lt sumai sumokėtoms banko palūkanoms atlyginti. Be to, A. P. pareiškė reikalavimą, kurį patikslinęs, prašė patvirtinti jo 3500 Lt finansinį reikalavimą BUAB „Naujasodžių valda“ bankroto byloje. Šis prašymas grindžiamas A. P. su bankrutuojančia UAB „Naujasodžiu valda“ 2007-05-18 pasirašyta Laikinojo administravimo ir komunalinių paslaugų mokėjimo sutartimi, pagal kurią UAB „Naujasodžiu valda“ įsipareigojo teikti tinkamos kokybės vandenį. A. P. teigė, kad teikiamo vandens kokybė yra netinkama, todėl jam reikėjo įsirengti vandens nugeležinimo filtrą už 3500 Lt. R. P. savo kreditorinio reikalavimo 36 914,80 Lt sumai palūkanoms kompensuoti 2010-02-10 atsisakė.

26VAT 2010-04-08 nutartimi priėmė A. P. ir R. P. atsisakymą nuo 21 810,01 Lt dydžio ir R. P. atsisakymą nuo 36 914,80 Lt dydžio kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bankrutuojančios UAB „Naujasodžių valda“ bankroto byloje; civilinę bylą Nr. B2-3145-553/2010 dalyje dėl A. P. ir R. P. 21 810,01 Lt bei R. P. 36 914,80 Lt kreditorinių reikalavimų tvirtinimo bankrutuojančios UAB „Naujasodžių valda“ bankroto byloje nutraukė bei nepatvirtino bankrutuojančios UAB „Naujasodžių valda“ kreditorių sąraše pareiškėjo A. P. finansinių reikalavimų 36 914 Lt ir 3500 Lt sumai (b.l.66-71).

27Dėl minėtos VAT nutarties R. P. ir A. P. padavė atskiruosius skundus, kuriuos išnagrinėjęs, Lietuvos apeliacinis teismas 2010-10-07 nutartimi VAT 2010 m. balandžio 8 d. nutartį paliko nepakeistą (b.l.167-168).

284. Nustatyta, kad 2009-09-22 įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio metu buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita (2 klausimas), pagal kurią administratorius pranešė, jog visi administratoriui pateikti kreditorių reikalavimai patvirtinti teismo, išskyrus R. ir A. P. reikalavimą, kurį administratorius ginčija. Šiame susirinkime taip pat buvo patvirtinta administravimo išlaidų sąmata (4 klausimas); patvirtinta informacijos teikimo apie bankroto procesą tvarka (6 klausimas: kreditoriai iš administratoriaus gauna informaciją apie įmonės bankroto proceso eigą (susijusią su kreditorių susirinkimų rengimu bei teismo posėdžių šaukimu) nemokamai. Pranešimai kreditoriams siunčiami faksu, paprastu laišku arba elektroniniu paštu (jeigu teismas nenurodo kitaip). Papildomos informacijos teikimo aplinkybės bei apmokėjimo dydis priklauso nuo informacijos rengimo bei pateikimo sąnaudų. Administratorius papildomai informaciją teikia pagal raštišką interesanto prašymą per 5 d. nuo prašymo gavimo dienos. <..>). Šiame susirinkime taip pat buvo nutarta įpareigoti administratorių kreiptis į VAT su prašymu pripažinti įmonę likviduojama dėl bankroto (8 klausimas); paskelbus įmonę likviduojama dėl bankroto, pardavinėti atsargas (b.l.123-130).

29Pirmosios įmonės gyvenamųjų namų kvartalo ( - ), ( - ) sen. Vilniaus r. varžytinės vyko 2009-12-04 11 val.. Pradinė parduodamo turto kaina nustatyta 9 178 770,00 Lt. Šios varžytinės neįvyko, nes į jas neatvyko nė vienas pirkėjas (b.l.119).

30Administratorius Departamentui pranešė apie antrąsias varžytines, nurodydamas varžytinių datą 2009-12-14 11.00 val. (b.l.121-122). 2009-12-16 11 val. vyko antrosios minėto įmonės nekilnojamo turto varžytinės. Pradinė parduodamo turto kaina nustatyta 9 178 770,00 Lt. Šios varžytinės neįvyko, nes į jas neatvyko nė vienas pirkėjas (b.l.120)

31Kreditorių susirinkime 2010-01-07 buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita, pagal kurią administratorius inter alia paskelbė, kad 2009-12-04 ir 2009-12-16 varžytinės neįvyko, neatvykus nė vienam pirkėjui, todėl pasiūlė pardavinėti pastatus po vieną, pardavimo kainą prilyginant rinkos vertei arba balansinei vertei. Šiame susirinkime nutarta įpareigoti administratorių sužinoti nekilnojamo turto vertintojų įkainius ir, pasitarus su susirinkimo pirmininku, užsakyti vertinimą. Gavus vertinimo ataskaitą, šaukti susirinkimą dėl pardavimo tvarkos nustatymo. Taip pat nutarta kilnojamą turtą pardavinėti už kainą, tą dieną internete atitinkančią analogiškų prekių rinkos vertę. Po mėnesio kainą mažinti 30 proc., o po dviejų – 50 proc. (b.l.88-91).

322010-04-06 įvyko įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinta administratoriaus pateikta ataskaita už laikotarpį nuo 2010-01-07 iki 2010-03-26. Kadangi per mėnesį parduodamu turtu nesusidomėjo nė vienas pirkėjas, administratorius 2010-02-09 kainą sumažino 30 proc. ir pardavė vejapjovę bei krūmapjovę. 2010-03-16 turto kainą sumažino 50 proc., bet likusiu turtu nesusidomėjo nė vienas pirkėjas. Šio kreditorių susirinkimo metu buvo nutarta skelbti viešai, kad renkami pasiūlymai nekilnojamajam turtui įsigyti. Gavus pasiūlymus, juos pateikti sklypų savininkui bei kreditorių susirinkimo pirmininkui bei, suderinus su pirmininku, šaukti kreditorių susirinkimą svarstyti galimą turto pardavimo kainą ir tvarką. Taip pat nutarta kilnojamą turtą, skelbiant internete, pardavinėti už 40 proc. balansinės likutinės vertės kainą (b.l.83-86).

33Kreditorių susirinkime 2010-05-07 buvo tvirtinama administratoriaus veiklos ataskaita (3 klausimas). Šiame susirinkime taip pat svarstytas klausimas dėl nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos ir kainų nustatymo (4 klausimas) ir nutarta parduoti namą ( - ) g. 7 su žemės sklypu UAB ,,Olifėja“ už 440 000 Lt; pasiūlyti pirkėjui pirkti: namą ( - ) g. 2-1 su žemės sklypu ne mažiau nei už 360 000 Lt; namą ( - ) g. 7-2 su žemės sklypu ne mažiau nei už 360 000 Lt, namą ( - ) g. 2-2 su žemės sklypu ne mažiau nei už 350 000 Lt; namą ( - ) g.7-1 su žemės sklypu už ne mažiau nei 360 000 Lt. Taip pat nutarta kitų namų pardavimus tęsti renkant pirkėjų pasiūlymus. Gavus pasiūlymus, juos pateikti sklypų savininkui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Suderinus su susirinkimo pirmininku, šaukti susirinkimą svarstyti galimą turto pardavimo kainą ir tvarką. Taip pat nutarta kilnojamojo turto pardavimą tęsti skelbiant internete už 40 proc. balansinės likutinės vertės (5 klausimas) (b.l.131-135).

34Kreditorių susirinkime 2010-11-26 buvo svarstomas parduodamo nekilnojamojo turto kainų nustatymo klausimas (3 klausimas) ir nutarta pirkėjui pasiūlyti pirkti namus: Nr. 20 ( - ) g. 6 už 420 000 Lt; Nr. 21 ( - ) g.4 už 410 000 Lt; Nr.24B ( - ) g. 11 už 430 000 Lt; Nr.22B ( - ) g. 2-2 už 340 000 Lt; namą Nr.11B ( - ) g.2-2 su žemės sklypu už 370 000 Lt; namą Nr.16B su žemės sklypu ( - ) g.6-2 už 220 000 Lt; namą Nr.13A su žemės sklypu, ( - ) g. 7-2 už 360 000 Lt; namą Nr. 8 su žemės sklypu ( - ) g.7 už didžiausią pasiūlytą kainą, bet ne mažiau kaip 440 000 Lt; namą Nr.11A, ( - ) g.2-1 pardavinėti už 360 000 Lt; namą Nr.19 ( - ) g. 9 pardavinėti už 460 000 Lt; namą Nr.18A ( - ) g. 7-1 pardavinėti už 360 000 Lt; namą 18B (duomenys neskelbtini) g.7-2 pardavinėti už 370 000 Lt. Šiame susirinkime taip pat buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita (4 klausimas). Susirinkime taip pat nutarta įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo lėšas paskirstyti ĮBĮ 36 str. 1 dalyje nustatyta tvarka: pirmiausiai apmokėti administravimo išlaidas (tame tarpe išlaidas teritorijos apsaugai pagal po bankroto pasirašytą sutartį), o likusiomis lėšomis dengti įkaito turėtojo kreditorinį įsiskolinimą (6 klausimas) (b.l.136-141).

35Kreditorių 2011-03-14 susirinkime nutarta: namą Nr. 23B su žemės sklypu, ( - ) g. 9-1, pardavinėti už 325 000 Lt; namą Nr. 19 su žemės sklypu ( - ) g. 9, pardavinėti už 435 000 Lt; namą Nr. 20 su žemės sklypu, adresu ( - ) g. 6, pardavinėti už 410 000 Lt; namą Nr. 13A su žemės sklypu, adresu ( - ) g. 7-2, pardavinėti už 365 000 Lt; namą Nr. 11B su žemės sklypu, adresu ( - ) g. 2-2, pardavinėti už 375 000 Lt; namą Nr. 16A su žemės sklypu, adresu ( - ) g. 6-1, pardavinėti už 220 000 Lt; namą Nr. 21 su žemės sklypu, adresu ( - ) g. 4, pardavinėti už 400 000 Lt; namą Nr. 18B su žemės sklypu, adresu ( - ) g. 7-2, pardavinėti už 360 000 Lt; namą Nr. 25 su žemės sklypu, adresu (duomenys neskelbtini) g. 13, pardavinėti už 430 000 Lt; namą Nr. 24 su žemės sklypu, adresu ( - ) g. 11, pardavinėti už 430 000 Lt; namą Nr. 23A su žemės sklypu, adresu (duomenys neskelbtini) g. 9-2, pardavinėti už 320 000 Lt; namą Nr. 8 su žemės sklypu, adresu ( - ) g. 7, pardavinėti už 440 000 Lt, administratoriui suderinus žemės ir pastato verčių paskirstymą su banku ir žemės sklypo savininku. Kitų namų pardavimus tęsti renkant pirkėjų pasiūlymus. Gavus pasiūlymų įsigyti turtą, pateikti pasiūlymus sklypų savininkui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Suderinus su kreditorių susirinkimo pirmininku, šaukti kreditorių susirinkimą svarstyti galimą turto pardavimų kainą ir tvarką. Taip pat nutarta koreguoti BUAB „Naujasodžių valda" administravimo sąmatos išlaidas nuo šeštojo kreditorių susirinkimo: buhalterinės paslaugos - 500 Lt + PVM mėnesiui; administratoriaus atlyginimas - 3000 Lt + PVM mėnesiui; kitos išlaidos ir komunalinės paslaugos pagal faktą - 1200 Lt + PVM mėnesiui; turto apsauga - 8880 Lt + PVM mėnesiui; archyvo sutvarkymas - 2000 Lt + PVM visam laikotarpiui. Šiame susirikime taip pat buvo patvirtinta administratoriaus veiklos ataskaita (b.l.142-147).

365. Departamente 2011-03-10 gautas R. P. prašymas išsiaiškinti, ar Ž. B. nepiktnaudžiauja tarnyba, kadangi jis įmonės AB „Swedbank“ įkeistą turtą realizuoja pažeisdamas įstatymus: turtas parduodamas be varžytinių, mažesne nei rinkos kaina, lėšos nukreipiamos kitiems tikslams, bet ne kredito grąžinimui (b.l.155). R. P. 2011-03-10 prašymo nagrinėjimo terminas 2011-04-19 buvo pratęstas (b.l.80).

37Departamente 2011-03-29 buvo gautas administratoriaus paaiškinimas, kad administratorius UAB „Kitoks sprendimas" vykdo bankroto procedūrą BUAB „Naujasodžiu valda" nepažeisdamas ĮBĮ; paaiškinime detaliai išdėstytas BUAB „Naujasodžiu valda" bankroto procedūros vykdymas, pabrėžė, kreditoriai dėl administratoriaus lėšų paskirstymo pastabų neturėjo, o visiems susirinkimams pateiktas ataskaitas tvirtindavo (b.l.117-118).

38Departamente 2011-04-13 buvo gautas administratoriaus pranešimas apie įmonės administravimo laikotarpiu pagal sąmatą turėtas išlaidas (b.l.92a).

39Administratorius, 2011-04-15 atsakydamas į 2011-04-13 Departamento paklausimą, detaliai paaiškino, kokias pajamas bei išlaidas turėjo per bendrovės administravimo laikotarpį (b.l.114-116).

40Departamento vyriausioji specialistė 2011-04-20 parengė išvadą, kad Departamentas nenustatė Administratoriaus padarytų pažeidimų (b.l.77-79).

41Atsižvelgęs į minėtą išvadą, Departamentas 2011-05-04 raštu Nr. (6.16)A2-1464 atsakė į R. P. 2011-03-10 prašymą, kad Departamentas nenustatė administratoriaus padarytų teisės aktų pažeidimų, atliekant įmonės bankroto procedūras. Paaiškino, kad ĮBĮ 33 str. 1 d. 2 p. nustato bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės nekilnojamojo ir įkeisto turto pardavimą iš varžytynių. Kreditorių susirinkime 2009-09-22 buvo nutarta, paskelbus įmonę likviduojama dėl bankroto, nekilnojamąjį turtą pardavinėti varžytynėse už 9 178 770 Lt. Apie parduodamą varžytynėse gyvenamųjų namų kvartalą ( - ). ( - ) sen., Vilniaus r. buvo paskelbta 2009-11-11 „Valstybės žinių" leidinyje „Informaciniai pranešimai" Nr.089 (1). Aprašo 28.1 p. nustato, jog varžytynės laikomos neįvykusiomis jei varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas. Turėjusios įvykti 2009-12-04 pirmosios varžytynės ir 2009-12-16 antrosios varžytynės neįvyko, nes į jas neatvyko nė vienas pirkėjas, norintis įsigyti BUAB „Naujasodžiu valda" nekilnojamąjį turtą. ĮBĮ 33 str. 5 d. nustatyta, kad nepardavus dvejose varžytynėse įkeisto turto ir šio turto neperėmus įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui, jo vertinimo ir pardavimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimas 2010-01-07

Nutarė

42pardavinėti pastatus (gyvenamųjų namų kvartalą (duomenys neskelbtini). ( - ) sen., Vilniaus r.) po vieną pardavimo kainą prilyginant rinkos vertei arba balansinei vertei ir įpareigojo administratorių sužinojus nekilnojamojo turto vertintojų įkainius, pasitarus su kreditorių susirinkimo pirmininku, užsakyti nekilnojamojo turto vertinimą o gavus vertinimo ataskaitą, šaukti kreditorių susirinkimą dėl turto pardavimo tvarkos nustatymo. Kreditorių susirinkimas 2010-04-06 pritarė administratoriaus siūlymui viešai skelbti, kad renkami pasiūlymai nekilnojamajam turtui įsigyti, o juos gavus, pateikti sklypų savininkui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Tada, suderinus su kreditorių susirinkimo pirmininku, šaukti kreditorių susirinkimą dėl galimo pardavimo kainos ir tvarkos. Kreditorių susirinkimo 2010-04-06 protokole nurodoma, kad administratorius užsakė turto vertinimą UAB „Ober-Hause" Nekilnojamasis turtas. Aprašo 7 punkte nurodyta, kad turto vertinimo tvarką nustato ir pradinę turto pardavimo kainą tvirtina kreditorių susirinkimas. Kreditorių susirinkimuose 2010-05-07 ir 2010-11-26 svarstyta parduodamo nekilnojamojo turto tvarka ir kainų nustatymas. Kreditorių susirinkime 2010-05-07 buvo patvirtinta namą (butą) Nr. 22B su sklypu (( - ) g. 2-2) parduoti už 350 000 Lt, o 2010-11-26 kreditorių susirinkime - namą (butą) Nr. 16B su sklypu (( - ) g. 6-2) parduoti už 220 000 Lt. Namai (butai) su žemės sklypų dalimis buvo parduoti kartu, tačiau žemės sklypai nėra įmonės nuosavybė. Namas (butas) Nr. 22B su žemės sklypo dalimi, esantis adresu ( - ) g. 2-2, parduotas už 340 000 Lt (buto kaina - 330 000 Lt, sklypo dalies kaina - 10 000 Lt); namas (butas) Nr. 16B su žemės sklypo dalimi, esantis adresu ( - ) g. 6-2 - už 220 000 Lt (buto kaina - 210 000 Lt, sklypo dalies kaina - 10 000 Lt). Į įmonės sąskaitą pinigai už žemės sklypus nepatekdavo, nes žemės sklypų savininkas - D. R.. ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p. nustato bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės kito ir neparduoto dvejose varžytynėse nekilnojamojo turto pardavimo tvarką kurią nustato kreditorių susirinkimas. Šiuo metu administratorius pardavinėja įmonės nekilnojamąjį turtą remdamasis ĮBĮ 33 str. 1 d. 3 p., bei 2010-05-07, 2010-11-26, 2011-03-14 vykusiuose kreditorių susirinkimuose nustatytomis kainomis ir tvarka ir, atsižvelgdamas į UAB „Ober-Hause" 2010 m. vasario mėn. atlikto vertinimo išvadas. ĮBĮ 23 str. 5 p. nustatyta kreditorių susirinkimo teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, taip pat tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą ir įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą). Pirmajame kreditorių susirinkime 2009-09-22 buvo patvirtinta administratoriaus administravimo išlaidų sąmata, t y. 24 565 Lt. + PVM mėnesiui. Iš šios patvirtintos sąmatos buvo apskaičiuota 189 452,29 Lt, priklausantys administratoriui už įmonės administravimo paslaugas. Kreditorių susirinkime 2010-11-26 nutarta po įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo lėšas paskirstyti ĮBĮ 36 str. 1 d. nustatyta tvarka, o likusiomis lėšomis dengti įkaito turėtojo kreditorių reikalavimą. Administratorius, pardavęs įmonės turto dalį, lėšas paskirstė remdamasis ĮBĮ 36 str. 1 p. Pardavus du namus (butus), t. y. ( - ) g. 2-2 (už 330 000 Lt) ir ( - ) g. 6-2 (už 210 000 Lt), pagal kreditorių susirinkimo 2009-09-22 patvirtintą sąmatą administratoriui už įmonės administravimo paslaugas buvo apmokėta 221 308,01 Lt, t. y. už laikotarpį nuo 2009-04-29 iki 2010-12-02 - 3118,01 Lt, nuo 2010-12-31 iki 2011-02-15 -218190,00 Lt - viso 221 308,01 Lt. Už archyvavimo paslaugas bus mokama atlikus šias paslaugas prieš įmonės pabaigą (likviduota) ir, kad 110 669,66 Lt administratorius pervedė įkaito turėtojui AB „Swedbank" į nurodytą sąskaitą. Įmonės kreditoriai dėl administratoriaus lėšų paskirstymo pastabų neturėjo, o visiems kreditorių susirinkimams pateiktas administratoriaus ataskaitas tvirtindavo. Įmonės administratorius buvo paskirtas Vilniaus apygardos teismo 2009-04-29 nutartimi ir šiai dienai administratoriaus atliekamos bankroto procedūros dar nėra pasibaigusios. Atsižvelgiant į tai, jog įmonės bankroto procesas prasidėjo 2009-04-29 ir dar tęsiasi iki šiol, per šį laikotarpį susidarė didelė administravimo išlaidų suma (b.l.73-76).

436. Departamente 2011-05-09 gautas R. P. prašymas pateikti BUAB ,,Naujasodžių valda“ varžytinių vykdymą liudijančių dokumentų nuorašus: 2009-12-04 ir 2009-12-16 varžytinių protokolus, administratoriaus pasiūlymus raštu perimti turtą įkaito turėtojui AB ,,Swedbank“ po kiekvienų neįvykusių varžytinių; įkaito turėtojo AB „Swedbank“ atsisakymus priimti neparduotą nekilnojamąjį turtą po kiekvienų varžytinių. Prašymą R. P. motyvuoja tuo, kad jos nuomone vien tik skelbimas „Valstybės žinių“ leidinyje nepatvirtina, kad įmonės įkeisto nekilnojamojo turto varžytinės iš tikrųjų įvyko (b.l.46).

44Tą pačią dieną Departamente gautas R. P. prašymas išsiaiškinti, ar Ž. B. nepiktnaudžiauja tarnyba, pažeisdamas pareiškėjos, kaip įkaito davėjos teisės (įtrauktos į bankroto bylą suinteresuotu asmeniu), dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir gauti informaciją apie bankroto bylos eigą, kadangi jai yra nepranešama apie kreditorių susirinkimus ir Ž. B. atsisako suteikti informaciją apie bankroto bylos eigą, o suinteresuotas asmuo pagal įstatymus turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose, skųsti kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus bei gauti visą informaciją apie bankroto bylos eigą (CPK 47 str. 2 d.). Dėl minėtų priežasčių pareiškėja negali pasinaudoti teise, kaip įkaito davėja, bankroto byloje skųsti kreditorių susirinkimo nutarimus ir gauti informaciją apie bankroto bylos eigą (b.l.47).

45Departamente 2011-05-18 buvo gautas R. P. 2011-05-18 prašymas pateikti BUAB ,,Naujasodžių valda“ administratoriaus veiklos ataskaitų bei administratoriaus išlaidų sąmatos patvirtintas kopijas, kadangi jai, į bankroto bylą įtrauktai trečiuoju asmeniu, nepranešama apie kreditorių susirinkimus ir Ž. B. atsisako jai suteikti informaciją apie bankroto bylos eigą (b.l.45).

46Į R. P. 2011-05-09 prašymus bei 2011-05-18 prašymą Departamentas atsakė 2011-05-26 raštu Nr. (6.16)A2-1702, kad ĮBĮ 23 str. 11 punkte reglamentuota kreditorių susirinkimo teisė nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, o 11 str. 3 d. 15 p. nustatyta, kad administratorius teikia informaciją kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka kreditoriams, savininkui (savininkams). 2009-09-22 kreditorių susirinkime darbotvarkės 7 punktu buvo patvirtinta informacijos teikimo apie bankroto procesą tvarka kreditoriams. R. P. kreditorinis reikalavimas 2009-08-27 Vilniaus apygardos teismo nutartimi (ir vėlesnėmis teismo nutartimis) nebuvo patvirtintas, o teismo 2010-04-08 nutartimi buvo patvirtintas pareiškėjos atsisakymas nuo kreditorinių reikalavimų. Administratorius nėra įpareigotas teikti pareiškėjai informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą, nes ĮBĮ 21 str. 2 d. 1 - 2 p. yra nustatyta tik kreditorių teisė dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus, bei kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą. Administratorius informaciją apie bankroto bylos eigą teikia kreditoriams ir įmonės savininkui (savininkams), vadovaudamasis ĮBĮ ir įmonės kreditorių susirinkime patvirtinta informacijos teikimo apie bankroto procesą kreditoriams tvarka. Departamentas, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, nėra įpareigotas kaupti R. P. prašymuose nurodytų dokumentų, todėl jų nuorašų ir patvirtintų kopijų pateikti negali. Be to, Departamentas R. P. nurodė, kad ji turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl administratoriaus įpareigojimo teikti jai informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą ir reikalingus dokumentus (b.l.43-44).

47Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei išvados.

48Byloje nagrinėjamo ginčo dalykas yra: ar Departamentas tinkamai išnagrinėjo R. P. skundus dėl bankrutuojančios įmonės administratoriaus veiklos, jo piktnaudžiavimo tarnyba; ar jis tinkamai prižiūri bankroto administratorių.

49Ginčo administracinius teisinius santykius reglamentuoja 2001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymas Nr. IX-216 (ĮBĮ), Ūkio ministro 2007 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 4-535 patvirtinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos nuostatai (toliau – Nuostatai), Ūkio ministro 2006 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 4-377 patvirtintos Bankroto administratorių veiklos kontrolės taisyklės (toliau – Taisyklės), o civilinius bei civilinius procesinius teisinius santykius - Civilinis kodeksas (CK), Civilinis proceso kodeksas (CPK).

502001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 (ĮBĮ) 1 str. 2 dalyje nustatyta, jog šis įstatymas taikomas visiems juridiniams asmenims, įregistruotiems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka (toliau – įmonės), išskyrus biudžetines įstaigas, politines partijas, profesines sąjungas, religines bendruomenes ir bendrijas. Juridinių asmenų veiklą reglamentuojančiuose specialiuose įstatymuose gali būti nustatyti bankroto proceso ypatumai, o kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms (3 d.).

51ĮBĮ 2 str. 6 dalyje nustatyta, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto valdymas yra administratoriaus veikla: bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto išsaugojimo, turto iš skolininkų išieškojimo, turto pardavimo, kreditorių reikalavimų tenkinimo, likusio turto perdavimo organizavimas.

52Pagal Nuostatų 6 punktą Įmonių bankroto valdymo departamento veiklos tikslai inter alia yra pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir (arba) Ūkio ministerijos suteiktus įgaliojimus prižiūrėti ir kontroliuoti nuostolingai dirbančių, restruktūrizuojamų, bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių veiklą, administruoti Garantinį fondą, o Nuostatų 7.1 punktas įpareigoja Departamentą teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoti bankroto administratorių veiklą.

53Toks teisės aktas yra Taisyklės, kurių 2 punktas nustato, jog administratorių veiklos kontrolės objektas yra bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių bankroto procedūras vykdančio ir (ar) vykdžiusio administratoriaus veikla, susijusi su įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, teismo priimtų procesinių dokumentų (rezoliucijų, nutarčių, sprendimų ir t. t.), kreditorių susirinkimo ir kreditorių komiteto nutarimų vykdymu, kai įmonės bankroto procesas vyksta ir (ar) vyko teismo ir ne teismo tvarka, o pagrindas administratoriaus veiklos tikrinimui pradėti yra Departamente gautas skundas, prašymas, pareiškimas ar kita informacija dėl netinkamos administratoriaus veiklos (7 p.).

54Dėl pareiškėjos procesinės padėties.

55Minėta, jog pagal cituotų Taisyklių 7 punktą pagrindas administratoriaus veiklos tikrinimui pradėti yra Departamente gautas skundas, prašymas, pareiškimas ar kita informacija dėl netinkamos administratoriaus veiklos, t.y., vertinant formaliai, Departamentas privalo nagrinėti ne tik kreditorių, savininkų skundus, tačiau, teismo nuomone, pareiškėjo pretenzijų turinį bei apimtį, atitinkamai – ir tikrinimo apimtis - apsprendžia pareiškėjo teisinis statutas bankroto byloje.

56Minėta, jog VAT teisėjos A. T. rezoliucija R. P. buvo įtraukta į bankroto bylą trečiuoju suinteresuotu asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų. Pagal CPK 42 str. 1 dalį (2004-04-27 įstatymo Nr. IX-2171 redakcija, 2008-11-13 įstatymo Nr. X-1810 redakcija) šalys turi teisę susipažinti su bylos medžiaga, daryti išrašus ir nuorašus, pareikšti nušalinimus, teikti įrodymus, dalyvauti tiriant įrodymus, užduoti klausimus kitiems dalyvaujantiems byloje asmenims, liudytojams ir ekspertams, pateikti prašymus, duoti teismui paaiškinimus žodžiu ir raštu, teikti savo argumentus ir samprotavimus visais bylos nagrinėjimo metu kylančiais klausimais, prieštarauti kitų dalyvaujančių byloje asmenų prašymams, argumentams ir samprotavimams, gauti teismo sprendimų, nutarčių ar nutarimų, kuriais išsprendžiama byla, nuorašus, apskųsti teismo sprendimus bei nutartis ar nutarimus ir naudotis kitomis procesinėmis teisėmis, kurias šalims suteikia šis Kodeksas. Ieškovas taip pat turi teisę pakeisti ieškinio pagrindą arba dalyką, padidinti ar sumažinti ieškinio reikalavimus šio Kodekso nustatyta tvarka arba atsisakyti ieškinio. Atsakovas turi teisę pripažinti ieškinį. Šalys gali užbaigti bylą taikos sutartimi. Pagal CPK 47 str. 2 dalį tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus teisę pakeisti ieškinio pagrindą ir dalyką, padidinti arba sumažinti ieškinio reikalavimus, atsisakyti ieškinio, pripažinti ieškinį arba sudaryti taikos sutartį. Jie taip pat neturi teisės reikalauti, kad teismo sprendimas būtų priverstinai įvykdytas.

57ĮBĮ 21 str. 1 dalyje (2008-05-22 įstatymo Nr. X-1557 redakcija) nustatyta, kad teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus, taip pat nurodyti, kaip įmonė yra užtikrinusi šių reikalavimų įvykdymą. ĮBĮ 21 str. 2 dalyje (2008-05-22 įstatymo Nr. X-1557 redakcija) nustatyta, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę: 1) dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus; 2) kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka gauti iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą; 3) kreiptis į teismą dėl tyčinio bankroto nustatymo ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų. ĮBĮ 23 straipsnyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas turi šias teises: nagrinėti kreditorių skundus dėl administratoriaus veiksmų (3 p.); reikalauti, kad administratorius pateiktų savo veiklos ataskaitas, ir jas tvirtinti. Jei kreditorių susirinkimas administratoriaus ataskaitos nepatvirtina, ją gali tvirtinti teismas (4 p.); tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką, taip pat tvirtinti įmonės turto pardavimo kainą ir įmonės bankroto proceso metu sudarytas metines finansines ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolių) ataskaitą) (5 p., 2008-05-22 įstatymo Nr. X-1557 redakcija); nustatyti administratoriui atlyginimą (9 p., 2003-01-28 įstatymo Nr. IX-1332 redakcija); nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą (11 p., 2003-01-28 įstatymo Nr. IX-1332, 2008-05-22 įstatymo Nr. X-1557 redakcija); kreiptis į teismą dėl administratoriaus pakeitimo (13 p., 2003-01-28 įstatymo Nr. IX-1332, 2008-05-22 įstatymo Nr. X-1557 redakcija); siūlyti teismui taikyti įmonei likvidavimo procedūrą. <...>; spręsti kitus kreditorių susirinkimo kompetencijai šio įstatymo priskirtus klausimus (17 p., 2003-01-28 įstatymo Nr. IX-1332 redakcija).

58Sulyginus šias teisės normas, akivaizdu, jog kreditoriaus teisės inter alia bankrutuojančios įmonės administravimo procese, jas palyginus su jų, o taip pat ir trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, teisėmis civilinės bankroto bylos nagrinėjime, skiriasi, tad pareiškėja tokių pačių teisių, kurias turi kreditoriai bankrutuojančios įmonės administravimo procese, neturi, t.y. pareiškėja neturi teisės dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ten ginti savo reikalavimus, informacijos ji turi teisę gauti tiek, kiek ne kreditoriams leista kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka (šiuo atveju tokios informacijos pateikimas ne kreditoriams, ne savininkams nenumatytas).

59Tad, vertinant formaliai, administratorius neprivalėjo nei pranešti pareiškėjai apie vyksiančius susirinkimus, nei užtikrinti prieš kreditorių valią jos dalyvavimą susirinkimuose, kaip ir neprivalo pareiškėjai teikti informacijos apie bankroto procedūras. Pareiškėja, realizuodama savo teises civilinėje byloje, galėjo susipažinti su visais rašytiniais įrodymais, esančiais bankroto byloje, taip pat galėjo teikti teismui prašymus išsireikalauti kitus įrodymus, kurie, trečiojo asmens požiūriu, joje turėtų būti.

60Sistemiškai įvertinus cituotąsias teises normas, taip pat administratoriaus pareigas likviduojant bankrutavusią įmonę, numatytas ĮBĮ 31 straipsnyje, taip pat ĮBĮ 33 str. 1 dalį, 36 straipsnį (2008-05-22 įstatymo Nr. X-1557 redakcija), Vyriausybės 2008 m. sausio 16 d. nutarimu Nr. 60 patvirtinto Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) 2, 3, 4, 7, 28 punktus, ištyrus į bylą surinktus rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovas iš esmės tinkamai ištyrė administratoriaus Ž. B. veiką administruojant bankrutuojančią bendrovę, pagrįstai pasisakė, jog jis tinkamai vykdė įmonių bankrotą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus, teismo priimtus procesinius dokumentus, kreditorių susirinkimų nutarimus, teisingai įvertino R. P. procesinę padėtį bankroto bei jo administravimo prceose procese.

61Tačiau, kolegijos nuomone, Departamentas nepilnai ištyrė 2011-05-09 R. P. prašymą pateikti BUAB ,,Naujasodžių valda“ varžytinių vykdymą liudijančių dokumentų nuorašus: 2009-12-04 ir 2009-12-16 varžytinių protokolus, administratoriaus pasiūlymus raštu perimti turtą įkaito turėtojui AB ,,Swedbank“ po kiekvienų neįvykusių varžytinių; įkaito turėtojo AB „Swedbank“ atsisakymus priimti neparduotą nekilnojamąjį turtą po kiekvienų varžytinių. Skundžiamame 2011-05-26 sprendime Nr. (6.16)A2-1702 dėl šio prašymo reikalavimo iš viso nepasisakyta. Minėta, kad bankroto byloje AB „Swedbank“ yra kreditorius, o R. P. – įkaito davėja banko kredito atžvilgiu, todėl pareiškėja būtent šioje varžytynių procedūros dalyje turi tiesioginį suinteresuotumą.

62Tuo tarpu Aprašo 31 punkte nustatyta, kad neparduotą įkeistą turtą varžytynių vykdytojas per 3 darbo dienas po bet kurių neįvykusių varžytynių raštu pasiūlo perimti įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui: 31.1. už nustatytą pradinę turto pardavimo kainą, jeigu varžytynės neįvyksta dėl šio Aprašo 28.1 ar 28.2 punktuose nurodytų priežasčių; 31.2. už varžytynių laimėtojo pasiūlytą kainą, jeigu varžytynės neįvyksta dėl šio Aprašo 28.3 punkte nurodytų priežasčių. Aprašo 32 punkte nustatyta, kad antrosiose (ar antrųjų varžytynių pakartotinėse) varžytynėse nepardavus įkeisto turto ir įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui atsisakius perimti turtą, turto pardavimo klausimas sprendžiamas šio Aprašo 33 punkte nustatyta tvarka. Aprašo 33 punkte nustatyta, kad kaip panaudoti antrosiose (ar antrųjų varžytynių pakartotinėse) varžytynėse neparduotą turtą, sprendžia kreditorių susirinkimas. Aprašo 34 punkte nustatyta, kad kreditorių susirinkimas gali nutarti: 34.1. įpareigoti varžytynių vykdytoją tęsti turto pardavimą iš varžytynių šio Aprašo nustatyta tvarka kreditorių susirinkimo patvirtintomis kainomis; 34.2. įpareigoti varžytynių vykdytoją parduoti turtą be varžytynių kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka ir patvirtintomis parduodamo turto kainomis; 34.3. perduoti turtą kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka; 34.4. kitaip disponuoti turtu.

63Pagal Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo, patvirtinto 2001 m. liepos 3 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 831 (toliau – Aprašas-2) 28, 28.1 punktus varžytynės laikomos neįvykusiomis ir tai įrašoma varžytynių protokole, jeigu varžytynėse nedalyvavo nė vienas pirkėjas; Aprašo 31 punktas nustato, jog neparduotą įkeistą turtą varžytynių vykdytojas per 3 darbo dienas po bet kurių neįvykusių varžytynių raštu pasiūlo perimti įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui: 31.1. už nustatytą pradinę turto pardavimo kainą, jeigu varžytynės neįvyksta dėl šio Aprašo 28.1 ar 28.2 punktuose nurodytų priežasčių; 31.2. už varžytynių laimėtojo pasiūlytą kainą, jeigu varžytynės neįvyksta dėl šio Aprašo 28.3 punkte nurodytų priežasčių. Antrosiose (ar antrųjų varžytynių pakartotinėse) varžytynėse nepardavus įkeisto turto ir įkaito turėtojui, hipotekos kreditoriui atsisakius perimti turtą, turto pardavimo klausimas sprendžiamas šio Aprašo 33 punkte nustatyta tvarka (32 p.).

64Atsakovas, neištyręs šios skundo dalies, nepatikrinęs administratoriaus veikos teisingumo vykdant Aprašo 31,32 punktus bei Aprašo-2 31, 32 punktus ir nepasisakęs dėl jos 2011-05-26 atsakyme, pažeidė cituotų Nuostatų 6 punkto, Taisyklių 7 punkto, o taip pat ir Viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.

65Įvertinus tai, kas pasakyta šiame teismo sprendime, skundas tenkintinas iš dalies, atsakovas įpareigotinas ištirti R. P. 2011-05-09 skundo dalį dėl administratoriaus nepasiūlymo raštu perimti turtą įkaito turėtojui AB ,,Swedbank“ po kiekvienų neįvykusių varžytinių ir įkaito turėtojo AB „Swedbank“ atsisakymo priimti neparduotą nekilnojamąjį turtą po kiekvienų varžytinių.

66Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2p., 127 str., kolegija

67n u s p r e n d ė :

68skundą patenkinti iš dalies. Panaikinti Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2011-05-26 sprendimo Nr. (6.16)A2-1702 dalį, kuria R. P. 2011-05-09 skundas pripažintas nepagrįstu pilna apimtimi.

69Įpareigoti atsakovę R. P. 2011-05-09 skundo dalį dėl administratoriaus nepasiūlymo raštu perimti turtą įkaito turėtojui AB ,,Swedbank“ po kiekvienų neįvykusių varžytynių ir įkaito turėtojo AB „Swedbank“ atsisakymo priimti neparduotą nekilnojamąjį turtą po kiekvienų varžytynių ištirti iš naujo.

70Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja R. P. kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Įmonių... 4. Paaiškina, kad ji kreipėsi į Departamentą, prašydama išsiaiškinti, ar... 5. BUAB ,,Naujasodžių valda" balanse gyvenamiesiems namams aptarnauti skirtų... 6. Departamentas, gavęs pareiškėjos prašymą, privalėjo pareikalauti iš... 7. Kadangi turto pardavimas vykdomas ne viešai, todėl nėra duomenų, kad... 8. Dėl lėšų už parduodamą ne varžytinėse turtą nukreipimo kitiems... 9. Be to, administratoriui nustatytas atlyginimas ir patvirtinta administravimo... 10. Departamento 2011-05-26 sprendimu buvo nustatyta, kad administratorius nėra... 11. Atsakovas Departamentas atsiliepimu prašo pareiškėjos skundą atmesti kaip... 12. Dėl pareiškėjos teiginio, kad įmonės turtas parduodamas mažesne, nei... 13. Dėl pareiškėjos argumento, kad parduodamo turto lėšos yra nukreipiamos... 14. Departamente 2011-05-09 buvo gautas pareiškėjos prašymas pateikti apie BUAB... 15. Pagal ĮBĮ 1 str. 3 dalį kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios... 16. Pareiškėja, bylą nagrinėjant teisme, skundo reikalavimus bei jo argumentus... 17. Ataskovo atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais, papildomai... 18. Trečiojo suinteresuoto asmens atstovas skundą prašė atmesti, papildomai... 19. Skundas tenkintinas iš dalies. Faktinės bylos aplinkybės.... 20. 1. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad VAT 2009-04-29 nutartimi UAB... 21. VAT 2009-06-08 nutartimi pagal administratoriaus pateiktą sąmatą patvirtino... 22. VAT 2009-08-27 nutartimi nustatė, kad bendra visų kreditorių finansinių... 23. VAT 2009-10-16 priėmė nutarimą likviduoti UAB ,,Naujasodžių valda“... 24. 2. AB „Swedbank“ 2010-02-25 pateikė VAT prašymą įtraukti R. P. į... 25. 3. UAB „Kitoks sprendimas“ įgaliotas asmuo 2009-07-21 pateikė VAT... 26. VAT 2010-04-08 nutartimi priėmė A. P. ir R. P. atsisakymą nuo 21 810,01 Lt... 27. Dėl minėtos VAT nutarties R. P. ir A. P. padavė atskiruosius skundus,... 28. 4. Nustatyta, kad 2009-09-22 įvyko pirmasis kreditorių susirinkimas, kurio... 29. Pirmosios įmonės gyvenamųjų namų kvartalo ( - ), ( - ) sen. Vilniaus r.... 30. Administratorius Departamentui pranešė apie antrąsias varžytines,... 31. Kreditorių susirinkime 2010-01-07 buvo patvirtinta administratoriaus veiklos... 32. 2010-04-06 įvyko įmonės kreditorių susirinkimas, kuriame buvo patvirtinta... 33. Kreditorių susirinkime 2010-05-07 buvo tvirtinama administratoriaus veiklos... 34. Kreditorių susirinkime 2010-11-26 buvo svarstomas parduodamo nekilnojamojo... 35. Kreditorių 2011-03-14 susirinkime nutarta: namą Nr. 23B su žemės sklypu, (... 36. 5. Departamente 2011-03-10 gautas R. P. prašymas išsiaiškinti, ar Ž. B.... 37. Departamente 2011-03-29 buvo gautas administratoriaus paaiškinimas, kad... 38. Departamente 2011-04-13 buvo gautas administratoriaus pranešimas apie įmonės... 39. Administratorius, 2011-04-15 atsakydamas į 2011-04-13 Departamento... 40. Departamento vyriausioji specialistė 2011-04-20 parengė išvadą, kad... 41. Atsižvelgęs į minėtą išvadą, Departamentas 2011-05-04 raštu Nr.... 42. pardavinėti pastatus (gyvenamųjų namų kvartalą (duomenys neskelbtini). ( -... 43. 6. Departamente 2011-05-09 gautas R. P. prašymas pateikti BUAB ,,Naujasodžių... 44. Tą pačią dieną Departamente gautas R. P. prašymas išsiaiškinti, ar Ž.... 45. Departamente 2011-05-18 buvo gautas R. P. 2011-05-18 prašymas pateikti BUAB... 46. Į R. P. 2011-05-09 prašymus bei 2011-05-18 prašymą Departamentas atsakė... 47. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei... 48. Byloje nagrinėjamo ginčo dalykas yra: ar Departamentas tinkamai išnagrinėjo... 49. Ginčo administracinius teisinius santykius reglamentuoja 2001 m. kovo 20 d.... 50. 2001 m. kovo 20 d. Įmonių bankroto įstatymo Nr. IX-216 (ĮBĮ) 1 str. 2... 51. ĮBĮ 2 str. 6 dalyje nustatyta, kad bankrutuojančios ir bankrutavusios... 52. Pagal Nuostatų 6 punktą Įmonių bankroto valdymo departamento veiklos... 53. Toks teisės aktas yra Taisyklės, kurių 2 punktas nustato, jog... 54. Dėl pareiškėjos procesinės padėties. ... 55. Minėta, jog pagal cituotų Taisyklių 7 punktą pagrindas administratoriaus... 56. Minėta, jog VAT teisėjos A. T. rezoliucija R. P. buvo įtraukta į bankroto... 57. ĮBĮ 21 str. 1 dalyje (2008-05-22 įstatymo Nr. X-1557 redakcija) nustatyta,... 58. Sulyginus šias teisės normas, akivaizdu, jog kreditoriaus teisės inter alia... 59. Tad, vertinant formaliai, administratorius neprivalėjo nei pranešti... 60. Sistemiškai įvertinus cituotąsias teises normas, taip pat administratoriaus... 61. Tačiau, kolegijos nuomone, Departamentas nepilnai ištyrė 2011-05-09 R. P.... 62. Tuo tarpu Aprašo 31 punkte nustatyta, kad neparduotą įkeistą turtą... 63. Pagal Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš... 64. Atsakovas, neištyręs šios skundo dalies, nepatikrinęs administratoriaus... 65. Įvertinus tai, kas pasakyta šiame teismo sprendime, skundas tenkintinas iš... 66. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 67. n u s p r e n d ė :... 68. skundą patenkinti iš dalies. Panaikinti Įmonių bankroto valdymo... 69. Įpareigoti atsakovę R. P. 2011-05-09 skundo dalį dėl administratoriaus... 70. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...