Byla 2VP-12358-676/2016
Dėl baudos skyrimo už nurodytų antstolio reikalavimų nevykdymą

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Raimondas Dilys, rašytinio proceso tvarka, civilinėje byloje pagal pareiškėjos antstolės V. V. pareiškimą suinteresuotiems asmenims SĮ "Kretingos komunalininkas", Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" direktoriui P. L., A. J., dėl baudos skyrimo už nurodytų antstolio reikalavimų nevykdymą,

Nustatė

2pareiškėja prašo skirti Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" vadovui P. L. už antstolės 2015-12-15 patvarkymo „Dėl skolos išieškojimo“ nevykdymą iki 289,00 EUR dydžio baudą už kiekvieną nevykdymo dieną.

3Suinteresuotas asmuo Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" vadovas P. L. atsiliepimu į pareiškimą nurodo, kad gavo pareiškėjos patvarkymą dėl skolos išieškojimo ir apie esamą informaciją informavo darbuotoją A. J., kuris paaiškino, kad asmeniškai antstolei sumokės esamą įsiskolinimą. Šio antstolės reikalavimo vykdyti pažadą asmeniškai nekontroliavo, todėl prašo skirti minimalią baudą už padarytą pažeidimą.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad antstolė V. V. vykdo Klaipėdos apylinkės teismo 2015-04-02 išduotą teismo įsakymą civilinėje byloje Nr. eL2-747-474/2015 dėl 540,89 EUR skolos išieškojimo iš A. J. SĮ "Kretingos komunalininkas" naudai (vykdomoji byla Nr.( - )). Antstolė nustatė, jog skolininkas A. J. dirba Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" (v. b. l. 25). 2015-12-15 antstolė priėmė patvarkymą dėl skolos išieškojimo, kuriuo įpareigojo Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų jam prilygintų išmokų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo skolininko darbo užmokesčio dalies, viršijančios LR Vyriausybės nustatytą vieną minimalų mėnesio atlyginimą (MMA), ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA. Taip pat įpareigojo pranešti antstolei, jeigu pinigus bus vėluojama pervesti daugiau kaip 15 dienų, ir nurodyti vėlavimo priežastis (v. b. l. 22). Patvarkymas tinkamai įteiktas 2015-12-19 asmeniškai (v. b. l. 23). Tačiau duomenų byloje apie 2015-12-15 patvarkymo vykdymą nėra.

6Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus, pateikti turimą informaciją apie skolininko turtinę padėtį, susipažinti su sprendimams vykdyti būtinais dokumentais ar susilaikyti nuo veiksmų, galinčių trukdyti vykdyti sprendimus, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (CPK 585 str. 1 d.). Išieškojimą iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų antstolis pradeda skolininko darbdaviui ar kitam lėšas išmokančiam asmeniui pateikdamas patvarkymą dėl išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio ar kitų pajamų (CPK 733 str. 1 d.). Įmonės, įstaigos, organizacijos, kiti darbdaviai privalo antstolio reikalavimu ir per jo nustatytą terminą pateikti duomenis apie tai, ar skolininkas pas juos dirba ir koks jo mėnesinis darbo užmokestis (CPK 734 str. 1 d.). Pagal CPK 734 str. 3 d. už šiame straipsnyje nurodytų antstolio reikalavimų nevykdymą kaltam asmeniui teismas gali skirti iki 289,00 EUR dydžio baudą. Jeigu antstolio reikalavimo nevykdo ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudo juridinis asmuo, baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui (CPK 585 str. 3 d.). Iš LR JAR išplėstinio išrašo nustatyta, kad Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" vadovas nuo 1992-06-13 yra P. L.. Byloje nėra jokių duomenų, kurie sudarytų pagrindą atleisti Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" vadovą P. L. nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus. Todėl yra pagrindas asmeniui, kaltam už antstolio reikalavimų nevykdymą, skirti baudą, vadovaujantis CPK 585 str. 2 d. nuostatomis. Pažymėtina, kad kiekvienas vykdymo proceso dalyvis privalo vykdyti antstolio reikalavimus per antstolio nustatytą terminą, bendradarbiauti su antstoliu ir kitais vykdymo proceso dalyviais. Šiuo atveju Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" vadovas P. L. buvo tinkamai informuotas apie pareigas ir įspėtas apie atsakomybę už antstolio patvarkymų nevykdymą, todėl privalėjo antstolės nurodytu terminu informuoti antstolę, pranešti negalėjimo įvykdyti patvarkymą priežastis, tačiau tokių aplinkybių antstolei nenurodė, taip savo neveikimu ir antstolės reikalavimų nevykdymu apsunkindamas vykdymo procesą. Esant tokioms aplinkybėms, iš bylos medžiagos darytina išvada, kad antstolės patvarkymas nebuvo vykdomas be svarbios priežasties, todėl Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" vadovui P. L. skirtina bauda.

7Parenkant baudos dydį atsižvelgiama į tai, kad asmuo pirmą kartą nevykdo antstolio reikalavimo. Antstolio patvarkymas nevykdomas nuo 2015 metų gruodžio mėnesio. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, konstatuotina, kad paskyrus baudą nuo vykdomojo dokumento nevykdymo dienos tai neatitiktų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų reikalavimų, todėl, esant išdėstytoms aplinkybėms, siekiant nepagrįstai neapsunkinti suinteresuoto asmens finansinės padėties, kol nežinomos antstolio reikalavimų nevykdymo priežastys, pareiškėjo pareiškimas tenkintinas ir Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" vadovui P. L. už antstolio teisėtų reikalavimų nevykdymą skirtina 5,00 EUR dydžio bauda už kiekvieną reikalavimo neįvykdymo dieną nuo antstolės kreipimosi į teismą dienos, t.y. nuo 2016-07-27 (CK 1.5 str., CPK 585 str. 2 ir 3 d.).

8Išaiškintina, kad baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus (CPK 75 str. 2 d.).

9Vadovaudamasis LR CPK 290-291, 585 straipsniais, teismas

Nutarė

10pareiškimą tenkinti.

11Paskirti Kretingos rajono ŽŪB "Statyba" vadovui P. L., a.k. ( - ) už antstolio 2015-12-15 patvarkymo dėl skolos išieškojimo Nr. 5R-12609 nevykdymą 5,00 EUR baudos už kiekvieną reikalavimo neįvykdymo dieną nuo antstolės kreipimosi į teismą dienos, t. y. nuo 2016-07-27.

12Nutarčiai įsiteisėjus, vykdomąją bylą Nr. ( - )grąžinti antstolei V. V..

13Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai