Byla AS-556-288-13
Dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos atlyginimo ir kitų reikalavimų

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Veslavos Ruskan (kolegijos pirmininkė) ir Arūno Sutkevičiaus (pranešėjas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo R. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo R. R. skundą dėl sprendimų panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus, žalos atlyginimo ir kitų reikalavimų.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas R. R. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1) ir patikslintu skundu (b. l. 8), kuriuose prašė: 1) panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo (toliau – ir Lukiškių TI–K) direktoriaus 2012 m. spalio 18 d. nutarimą Nr. 62-953 „Dėl suimtojo nubaudimo“ (toliau – ir Nutarimas); 2) panaikinti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – ir Kalėjimų departamentas) 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 25-5582 (toliau – ir Sprendimas); 3) įpareigoti Kalėjimų departamentą iš naujo išnagrinėti 2012 m. spalio 23 d. skundą ir įpareigoti Lukiškių TI–K atlikti tarnybinį patikrinimą; 4) priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Lukiškių TI–K, 9000 Lt neturtinės žalos atlyginimą. Pareiškėjas taip pat prašė atnaujinti terminą paduoti skundą dėl Nutarimo ir Sprendimo panaikinimo.

5Pareiškėjas nurodė, kad kaip suimtasis buvo laikomas Lukiškių TI–K. Pažymėjo, jog jam būnant Lukiškių TI–K kameroje Nr. 254, 2012 m. spalio 6 d. atliekamos kratos metu buvo rastas mobilaus ryšio telefonas, dėl kurio laikymo pareiškėjui Lukiškių TI–K direktoriaus 2012 m. spalio 18 d. nutarimu Nr. 62-953 „Dėl suimtojo nubaudimo“ buvo paskirta nuobauda. Lukiškių TI–K administracijos ir pareigūnų veiksmus R. R. 2012 m. spalio 23 d. apskundė Kalėjimų departamentui. Kalėjimų departamento laikinai atliekantis direktoriaus pavaduotojo funkcijas 2012 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. 25-5582 priėmė sprendimą, jog pažeidimų Lukiškių TK–K pareigūnų veiksmuose nenustatyta. Pareiškėjas teigia, kad ginčijamą Sprendimą gavo 2012 m. lapkričio 29 d., o 2012 lapkričio 30 d. buvo etapuotas į Laisvės atėmimo vietų ligoninę. Pareigūnas paimti jo skundo teismui atėjo tik 2012 m. gruodžio 21 d., nors pareiškėjas prašė tai padaryti anksčiau, todėl teigė, kad skundas teismui išsiųstas 2012 m. gruodžio 21 d., praleidus skundo padavimo terminą, dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių.

6Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi (b. l. 20–21), nusprendė neatnaujinti skundo padavimo termino ir, konstatavęs, kad skundo padavimo terminas praleistas, atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Nutarimo ir Sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo Lukiškių TI–K iš naujo išnagrinėti 2012 m. spalio 23 d. skundą ir atlikti tarnybinį patikrinimą.

7Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad skundžiamas Kalėjimų departamento 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. 25-5582 pareiškėjui įteiktas 2012 m. lapkričio 29 d., taigi terminas paduoti skundą dėl minėto pareiškimo baigėsi 2012 m. gruodžio 19 d. Teismas nurodė, kad pagal Kauno tardymo izoliatoriaus, kuriame tuo metu buvo pareiškėjas, 2013 m. sausio 28 d. raštu Nr. 11-568 pateiktą informaciją, R. R. į Laivės atėmimo vietų ligoninę buvo konvojuotas 2012 m. gruodžio 7 d., o ne 2012 m. lapkričio 30 d., kaip nurodė pareiškėjas, ir grąžintas į Kauno tardymo izoliatorių 2012 m. gruodžio 20 d. Teismas nurodė, kad pareiškėjas skundą teismui išsiuntė tik 2012 m. gruodžio 21 d., t. y. praleidęs terminą paduoti skundą. Pareiškėjo skunde nurodyta aplinkybė, kad jis neturėjo galimybės išsiųsti skundą teismui, nes skundo iš jo niekas nepaėmė, nėra patvirtinta jokiais įrodymais.

8Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog prašymas atnaujinti praleistą terminą paduoti skundą netenkinamas, pareiškėjo skundo dalį, kuria prašoma panaikinti Lukiškių tardymo izoliatoriaus – kalėjimo 2012 m. spalio 18 d. nutarimą Nr. 62-953 „Dėl suimtojo nubaudimo“ ir Kalėjimų departamento prie Teisingumo ministerijos 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 28-5582, priimti atsisakė. Teismas nurodė, kad pareiškėjo reikalavimas įpareigoti Kalėjimų departamentą iš naujo išnagrinėti 2012 m. spalio 23 d. skundą ir įpareigoti Lukiškių TI–K atlikti tarnybinį patikrinimą dėl skunde nurodytų priežasčių kildinamas iš reikalavimo panaikinti Sprendimą, todėl šį pareiškėjo reikalavimą teismas atsisakė priimti.

9Pirmosios instancijos teismas priėmė R. R. skundo dalį dėl turtinės žalos atlyginimo.

10II.

11Pareiškėjas R. R. padavė atskirąjį skundą (b. l. 25), kuriuo prašo pakeisti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį iš dalies ir įpareigoti teismą atnaujinti skundo dėl Lukiškių TI–K 2012 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 62-953 „Dėl suimtojo nubaudimo“ ir Kalėjimų departamento 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 28-5582 padavimo terminą. Taip pat, prašo įpareigoti Kalėjimų departamentą iš naujo išnagrinėti jo 2012 m. spalio 23 d. skundą. Be to prašo, įpareigoti Vilniaus apygardos administracinį teismą išnagrinėti jo prašymą dėl atleidimo nuo žyminio mokesčio.

12Teisėjų kolegija konstatuoja:

13III.

14Atskirasis skundas atmestinas.

15Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutarties dalį, kuria teismas atsisakė priimti skundo dalį dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus konstatavęs, kad praleistas skundo padavimo terminas.

16Pareiškėjas nurodo, kad skundo padavimo terminą praleido dėl nuo jo nepriklausančių aplinkybių. Kauno tardymo izoliatoriaus 2013 m. sausio 28 d. rašte Nr. 11-568 neteisingai nurodytas jo buvimo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje laikas, teigia, kad į Laisvės atėmimo vietų ligoninę buvo etapuotas 2012 m. lapkričio 30 d. Taip pat pažymi, kad negalėjo pateikti duomenų įrodančių, jog jo buvimo Laisvės atėmimo vietų ligoninėje metu nebuvo pareigūno, galinčio priimti iš jo skundą, todėl prašė teismo šiuos duomenis išreikalauti, tačiau teismas šio prašymo netenkino.

17Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 32 straipsnio 1 dalį atitinkamos administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimą, priimtą išnagrinėjus administracinį ginčą ne teismo tvarka, administraciniam teismui gali skųsti ginčo šalis, nesutinkanti su administracinių ginčų komisijos ar kitos išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijos sprendimu. Tokiu atveju į administracinį teismą galima kreiptis per dvidešimt dienų nuo sprendimo gavimo dienos.

18Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 36 straipsnio 7 dalis nustato, kad suimtasis turi teisę apskųsti jam paskirtą nuobaudą šio įstatymo 49 straipsnio nustatyta tvarka. Pagal nurodyto įstatymo 49 straipsnio 1 dalį tardymo izoliatorių pareigūnų veiksmai ir sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnyje nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 2 dalį, nagrinėjamu atveju, kardomąją priemonę – suėmimą vykdančių institucijų ir įstaigų vadovų veiksmai ir sprendimai per vieną mėnesį gali būti skundžiami Kalėjimų departamento direktoriui. Taigi, aptariamuose teisės aktuose įtvirtintas išankstinis administracinio ginčo nagrinėjimas ne teismo tvarka Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 183 straipsnio 3 dalyje, kurioje nurodoma, kad Kalėjimų departamento direktoriaus veiksmai ir sprendimai per dvidešimt dienų nuo jų įteikimo gali būti skundžiami apygardos administraciniam teismui, numatytas skundo padavimo terminas atitinka ABTĮ 32 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą terminą.

19Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, jog pareiškėjas, nesutikdamas su Nutarimu jį apskundė Kalėjimų departamentui. Kalėjimų departamentas išnagrinėjo skundą priimdamas Sprendimą, su kuriuo pareiškėjas supažindintas jį įteikiant 2012 m. lapkričio 29 d. Taigi, R. R. skundas dėl jam nepalankių Lukiškių TI?K administracijos ir pareigūnų veiksmų ir sprendimų buvo išnagrinėtas taikant išankstinio ginčo nagrinėjimo ne teismo tvarka procedūrą.

20Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė, jog skundą dėl Kalėjimų departamento 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 25-5582 pareiškėjas turėjo paduoti per dvidešimt dienų nuo įteikimo dienos, t. y. iki 2012 m. gruodžio 19 d.

21Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad įstatymų leidėjas, nustatydamas terminus procesiniams veiksmams atlikti, siekia užtikrinti teisinių santykių stabilumą, todėl praleistas terminas gali būti atnaujinamas tik išimtiniais atvejais, jeigu jo praleidimo priežastys tikrai buvo svarbios, ekstraordinarios (2006 m. birželio 15 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS6-219/2006).

22Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties ir nėra aplinkybių, nurodytų šio įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 1?7 punktuose.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką pareiškėjas visus teiginius dėl termino praleidimo privalo pagrįsti objektyviais duomenimis. (2011 m. birželio 3 d. nutartis administracinėje byloje Nr. TA858-44/2011).

24R. R. kaip svarbią priežastį, dėl kurios praleido skundo padavimo terminą nurodo buvimą Laivės atėmimo vietų ligoninėje nuo 2012 m. lapkričio 30 d. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, kad pareiškėjas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje buvo nuo 2012 m. gruodžio 7 d. iki 2012 m. gruodžio 20 d. Pareiškėjo atskirajame skunde pateiktą argumentą, kad Kauno tardymo izoliatoriaus 2013 m. sausio 28 d. rašte Nr. 11-568 nurodyta neteisinga data, paneigia Laisvės atėmimo vietų ligoninės 2013 m. vasario 7 d. raštas Nr. 9-636, kuriame taip pat kaip ir Kauno tardymo izoliatoriaus 2013 m. sausio 28 d. rašte Nr. 11-568 nurodoma, jog pareiškėjas Laisvės atėmimo vietų ligoninėje buvo 2012 m. gruodžio 7–20 d.

25Be to, pareiškėjo teiginys, jog Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nebuvo pareigūno, galinčio priimti iš jo skundą pripažintinas nepagrįstu, kadangi kaip nurodė Laisvės atėmimo vietų ligoninė 2013 m. vasario 7 d. rašte Nr. 9-636, 2012 m. gruodžio 18–20 d. laiškai iš nuteistųjų ir suimtųjų, besigydančiųjų ligoninėje buvo renkami ir registruojami įprastine tvarka, tą aplinkybę įrodo ir įrašai Nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų), peticijų ir skundų registre apie laiškų priėmimą iš kitų nuteistųjų aptariamomis dienomis.

26Išnagrinėjusi nustatytas aplinkybes ir išanalizavusi teismų praktiką teisėjų kolegija daro išvadą, kad pareiškėjas nepateikė objektyvių duomenų, pagrindžiančių teiginius, jog skundo padavimo terminą praleido dėl svarbių nuo jo nepriklausančių aplinkybių.

27Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo prašymą atnaujinti skundo padavimo terminą ir atsisakė priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Lukiškių TI–K direktoriaus 2012 m. spalio 18 d. nutarimo Nr. 62-953 „Dėl nuteistojo nubaudimo“ ir Kalėjimų departamento 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. 28-5582.

28Taip pat, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ir pagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo reikalavimą įpareigoti Kalėjimų departamentą iš naujo išnagrinėti jo 2012 spalio 23 d. skundą ir įpareigoti Lukiškių TI–K atlikti tarnybinį patikrinimą kaip išvestinį iš reikalavimo panaikinti Kalėjimų departamento 2012 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. 28-5582.

29Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija konstatuoja, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas priėmė teisingą sprendimą, kurio keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais argumentais nėra pagrindo.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjo R. R. atskirąjį skundą atmesti.

32Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį palikti nepakeistą.

33Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas R. R. kreipėsi į teismą su skundu (b. l.... 5. Pareiškėjas nurodė, kad kaip suimtasis buvo laikomas Lukiškių TI–K.... 6. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. sausio 28 d. nutartimi (b.... 7. Pirmosios instancijos teismas pažymėjo, kad skundžiamas Kalėjimų... 8. Pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į tai, jog prašymas atnaujinti... 9. Pirmosios instancijos teismas priėmė R. R. skundo dalį... 10. II.... 11. Pareiškėjas R. R. padavė atskirąjį skundą (b. l. 25),... 12. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 13. III.... 14. Atskirasis skundas atmestinas.... 15. Pareiškėjas atskiruoju skundu skundžia Vilniaus apygardos administracinio... 16. Pareiškėjas nurodo, kad skundo padavimo terminą praleido dėl nuo jo... 17. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, kad pagal Lietuvos Respublikos... 18. Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymo 36 straipsnio 7 dalis nustato,... 19. Pagal byloje esančius duomenis nustatyta, jog pareiškėjas, nesutikdamas su... 20. Atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 21. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį į tai, jog Lietuvos vyriausiasis... 22. Pagal ABTĮ 34 straipsnio 1 dalį, pareiškėjo prašymu administracinis... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio... 24. R. R. kaip svarbią priežastį, dėl kurios praleido... 25. Be to, pareiškėjo teiginys, jog Laisvės atėmimo vietų ligoninėje nebuvo... 26. Išnagrinėjusi nustatytas aplinkybes ir išanalizavusi teismų praktiką... 27. Atsižvelgdama į tai, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 28. Taip pat, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino ir pagrįstai... 29. Apibendrindama nustatytas aplinkybes ir padarytas išvadas, teisėjų kolegija... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjo R. R. atskirąjį skundą atmesti.... 32. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. sausio 28 d. nutartį palikti... 33. Nutartis neskundžiama....