Byla eB2-789-896/2020
Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Taluba“ veiklos pripažinimo pabaigusia ir jos išregistravimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika, viešame teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl uždarosios akcinės bendrovės „Taluba“ veiklos pripažinimo pabaigusia ir jos išregistravimo,

Nustatė

2atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Taluba“ administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Vadybos apskaita“ įgaliotas asmuo 2020 m. birželio 10 d. pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbta specialiame interneto tinklalapyje, prašymų ir pareiškimų iki bylos nagrinėjimo negauta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 133 straipsnio 3 dalis, 235 straipsnio 6 dalis).

4Prašymas tenkinamas.

5Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – ir JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus, jam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ir ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 12 d. nutartimi UAB „Taluba“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „Vadybos apskaita“, nutartis įsiteisėjo 2019 m. lapkričio 23 d. Taigi, nagrinėjamu atveju UAB „Taluba“ nemokumo procesas pradėtas galiojant ĮBĮ, tačiau prašymas dėl įmonės veiklos pabaigos pateiktas (juridinio asmens pabaigos procedūra inicijuota) jau galiojant JANĮ. Atsižvelgiant į tai, kad šis klausimas nepatenka tarp JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nurodytų išimčių, todėl klausimas dėl įmonės veiklos pripažinimo pabaigusia ir jos išregistravimo spręstinas vadovaujantis JANĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

7JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priimta teismas. To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos. Prie šio straipsnio 2 dalyje nurodyto prašymo pridedama: 1) įrodymai, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti; 2) neparduoto turto nurašymo, likvidavimo arba perdavimo aktai; 3) institucijos, vykdančios aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, pažyma dėl atliekų, užteršto dirvožemio ir grunto sutvarkymo; 4) juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkiniai.

8Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutartimi UAB „Taluba“ taikytas supaprastintas bankroto procesas, nutartis įsiteisėjo 2020 m. balandžio 16 d., todėl nuo nutarties taikyti atsakovei supaprastintą bankrotą įsiteisėjimo UAB „Taluba“ likviduojama dėl bankroto. Byloje esanti Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos 2020 m. birželio 9 d. pažyma Nr. (12.4)-AD5-8654 patvirtina, kad UAB „Taluba“ už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptų atliekų ar užteršto grunto nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Administratorės kartu su prašymu pateikta informacija leidžia teismui konstatuoti, kad bankroto proceso metu bankrutavusios UAB „Taluba“ mokumas nebuvo atstatytas, taikos sutartis nesudaryta, įmonė turto neturi, likvidavimo procedūra baigta. Bankroto proceso metu lėšų, kurios būtų panaudotos administravimo išlaidoms ir atlyginimui padengti, kreditoriniams reikalavimas padengti, nebuvo gauta. Teismo patvirtinti bankrutavusios UAB „Taluba“ kreditoriniai reikalavimai liko neapmokėti. Bankroto administratorius pabaigė visas ĮBĮ nustatytas likvidavimo procedūras, duomenų apie balanse apskaitomą turtą nėra, pinigų sąskaitose nėra. Šiuo metu įmonė veiklos nevykdo. Iš teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų nustatyta, kad bylų, kuriose šalimi yra bankrutavusi UAB „Taluba“, teismuose nėra.

9Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, jog bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama.

10Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė atliko visus procedūrinius veiksmus, būtinus užbaigti bankroto procedūrą ir pripažinti įmonės veiklą pasibaigusia, o byloje esantys ir ištirti įrodymai nesudaro pagrindo konstatuoti, jog bankroto procedūrą būtų tikslinga tęsti.

11Kadangi galimybių tęsti atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė pilnai įvykdė įstatyme numatytus veiksmus likviduojant ją, teismas sprendžia, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl atsakovės veiklos pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 1 dalis).

12Turto arešto aktų registro duomenimis nustatyta, kad 2018 m. gegužės 11 d. įregistruotas Turto arešto aktas 2018026632, areštuotos atsakovei priklausančios piniginės lėšos kasoje. Priėmus sprendimą dėl įmonės pabaigos, naikintini visi areštai UAB „Taluba“ turtui (CPK 150 straipsnis).

13Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 27 straipsniu, 100 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 149 straipsnio 1 dalimi, 151 straipsniu, 259 straipsniu, 279 straipsnio 1 dalimi,

Nutarė

14pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Taluba“, kurios juridinio asmens kodas 304289110, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Islandijos pl. 95-57, veiklą pasibaigusia, likvidavus ją dėl bankroto.

15Panaikinti visus areštus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Taluba“, juridinio asmens kodas 304289110, buveinės adresas Kauno m. sav. Kauno m. Islandijos pl. 95-57, turtui.

16Įpareigoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Taluba“ administratorę uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos apskaita“ ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreiptis į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens uždarosios akcinės bendrovės „Taluba“ išregistravimo.

17Šio sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo dienos išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Taluba“ bankroto administratorei, įpareigojant ją per 3 dienas nuo sprendimo gavimo dienos informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą.

18Įsiteisėjus šiam sprendimui, jo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo įsiteisėjimo dienos išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Turto arešto aktų registro tvarkytojui ir Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Tomas Romeika,... 2. atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB)... 3. Kreditoriams apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį... 4. Prašymas tenkinamas.... 5. Sprendžiant pateiktą prašymą pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d.... 6. Bylos duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2019 m. lapkričio 12 d.... 7. JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens... 8. Kauno apygardos teismo 2020 m. balandžio 6 d. nutartimi UAB „Taluba“... 9. Teismas pažymi, kad kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių... 10. Esant tokioms aplinkybėms yra pagrindas konstatuoti, jog administratorė... 11. Kadangi galimybių tęsti atsakovės veiklą nėra, o bankroto administratorė... 12. Turto arešto aktų registro duomenimis nustatyta, kad 2018 m. gegužės 11 d.... 13. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų... 14. pripažinti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Taluba“, kurios... 15. Panaikinti visus areštus bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės... 16. Įpareigoti bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Taluba“... 17. Šio sprendimo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo jo priėmimo... 18. Įsiteisėjus šiam sprendimui, jo kopiją ne vėliau kaip kitą darbo dieną... 19. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu...