Byla eA-825-492/2017
Dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. skundą atsakovui Elektrėnų savivaldybės merui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ligamis“ dėl potvarkio panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Artūro Drigoto, Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės (pranešėja),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. skundą atsakovui Elektrėnų savivaldybės merui, trečiajam suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Ligamis“ dėl potvarkio panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. su 2015 m. spalio 5 d. skundu, kurį vėliau patikslino (toliau skundas ir patikslintas skundas kartu įvardijami skundu), kreipėsi į teismą, prašydami panaikinti Elektrėnų savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 31 d. potvarkį Nr. 01V-130 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. (duomenys neskelbtini) naudojimo būdo keitimo“ bei pareiškėjams iš atsakovo priteisti teismo išlaidų atlyginimą.

6Atsakovas Elektrėnų savivaldybės meras prašė pareiškėjų skundą atmesti kaip nepagrįstą.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ligamis“ prašė pareiškėjų skundą atmesti.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 29 d. sprendimu pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. bei A. P. skundą patenkino ir Elektrėnų savivaldybės mero 2015 m. rugpjūčio 31 d. potvarkį Nr. 01V-130 „Dėl žemės sklypo kad. Nr. (duomenys neskelbtini) naudojimo būdo keitimo“ panaikino.

9Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2017 m. birželio 7 d. nutartimi atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero apeliacinį skundą atmetė, o Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. vasario 29 d. sprendimą paliko nepakeistą.

10II.

11Pareiškėjai A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. per atstovą Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui pateikė prašymą jiems iš atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero priteisti 3 509 Eur teismo išlaidoms, patirtoms administracinę bylą nagrinėjant pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose, atlyginti.

12Atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero nuomone, pareiškėjų prašymas turėtų būti atmestas kaip nepagrįstas.

13Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjų teismui pateiktas prašymas yra be išlaidų apskaičiavimo ir pagrindimo. Prašyme taip pat nėra nurodyta, kokios konkrečiai paslaugos buvo atliktos, kokia tų paslaugų trukmė ir kitos reikšmingos aplinkybės, todėl nėra galimybės įvertinti, ar išlaidos apskaičiuotos teisingai ir nepažeidžiant teisės aktų. Be to, į pateiktas sąskaitas yra įtrauktos paslaugos, nesusijusios su bylos nagrinėjimu teisme (pasiūlymų dėl bendrojo plano korektūros parengimas ir pateikimas Elektrėnų savivaldybei, skundo ir pakartotino skundo parengimas ir pateikimas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybų inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, susitikimas su šios inspekcijos atstovais, pasiūlymų savivaldybei dėl krematoriumo parengimas ir kt.).

14Teisėjų kolegija konstatuoja:

15III.

16Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas (2016 m. birželio 2 d. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymas Nr. XII-2399). Vadovaudamasi minėto įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, kuri nustato šio įstatymo įgyvendinimo tvarką, teisėjų kolegija pareiškėjų prašymą dėl teismo išlaidų atlyginimo išnagrinėjo atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, galiojusio iki 2016 m. liepos 1 d., nustatytas procesines taisykles.

17Teismo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnis, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnis ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77 patvirtintos Rekomendacijos dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos).

18Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 1 dalį, proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad kai sprendimas priimtas pareiškėjo naudai, šis turi teisę reikalauti atlyginti: sumokėtą žyminį mokestį, kitas išlaidas dėl skundo (prašymo) surašymo ir padavimo; išlaidas, susijusias su bylos nagrinėjimu; transporto išlaidas; gyvenamosios patalpos nuomojimo teismo buvimo vietoje išlaidas už laiką, kol vyko procesas, ir dienpinigių – 10 procentų patvirtinto taikomojo minimalaus gyvenimo lygio už kiekvieną proceso dieną – išlaidas. Proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 6 dalis).

19Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio l dalyje reglamentuojama, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusio nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus bei teikiant konsultacijas, o šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

20Teismui patenkinus pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. skundą, jie įgijo teisę į Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44 straipsnio 2 dalyje nustatytą išlaidų atlyginimą.

21Pareiškėjų prašymas patvirtina, kad jie prašo atlyginti teismo išlaidas, patirtas nagrinėjant bylą tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismuose.

22Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, teismo išlaidos gali būti paskirstytos tik to teismo ir toje byloje, kurioje jos atsirado, todėl prašymas dėl išlaidų, patirtų nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, turi būti paduodamas pirmosios instancijos teismui ir jame nagrinėjamas, atitinkamai prašymas dėl išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo nagrinėtinas apeliacinės instancijos teisme (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2015 m. birželio 29 d. sprendimą administracinėje byloje Nr. A-962-525/2015). Taigi, pareiškėjų prašymo dalis dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimo turi būti perduota nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui, o prašymo dalies dėl teismo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme, atlyginimo klausimas turi būti sprendžiamas šiame teisme.

23Pareiškėjų pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pateikdami atsiliepimą į atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero apeliacinį skundą, jie patyrė 400 Eur teismo išlaidų.

24Nustatyta, kad pareiškėjus A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. atstovavo advokatų kontoros Kairevičius, Juzikis ir partneriai advokatas Vidas Rudokas, kurio įgaliojimus patvirtina 2015 m. spalio 2 d. atstovavimo sutartis.

25Nagrinėjant administracinę bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme patirtoms išlaidoms pagrįsti pareiškėjai pateikė 2016 m. balandžio 18 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. AKJ1604018, kurioje nurodyta, kad atstovas pareiškėjų vardu parengė atsiliepimą į atsakovo Elektrėnų mero apeliacinį skundą ir šią teisinę paslaugą įvertino 400 Eur suma (plius pridėtinės vertės mokestis). Akcinės bendrovės SEB banko 2016 m. balandžio 20 d. mokėjimo nurodymas patvirtina, kad pareiškėjas A. P. advokatui Audriui Kairevičiui pagal PVM sąskaitą faktūrą Nr. AKJ1604018 sumokėjo iš viso 2 238,5 Eur, taigi, jis advokatų kontorai už jos advokato suteiktą aptartą teisinę paslaugą atsiskaitė. Atsakovo teiginiai, kad iš pareiškėjų prašymo ir jo priedų nėra galimybės nustatyti, kokios paslaugos jiems buvo suteiktos ir ar jos buvo teisingai įvertintos, nėra niekuo pagrįsti.

26Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad nustatant priteistino užmokesčio už teikiamas teisines paslaugas dydį, rekomenduojama atsižvelgti į bylos sudėtingumą, teisinių paslaugų kompleksiškumą, specialių žinių reikalingumą; ankstesnį (pakartotinį) dalyvavimą toje byloje, būtinybę išvykti į kitą vietovę, negu registruota advokato darbo vieta, ginčo sumos dydį, teisinių paslaugų teikimo pastovumą ir pobūdį, sprendžiamų teisinių klausimų naujumą, šalių elgesį proceso metu, advokato darbo laiko sąnaudas ir kitas svarbias aplinkybes. Pagal Rekomendacijų 7 punktą, advokato atstovavimo išlaidų sumos apskaičiuojamos taikant Rekomendacijose nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

27Rekomendacijų 8.11 punkte įtvirtinta, kad už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą maksimaliai priteistina 1,3 užpraėjusio ketvirčio vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio šalies ūkyje.

28Pareiškėjų atsiliepimas į atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero apeliacinį skundą teismui elektroninėmis ryšio priemonėmis buvo pateiktas 2016 m. kovo 29 d. Lietuvos statistikos departamento skelbiamas 2015 m. III ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių) buvo 735,1 Eur. Atsižvelgiant į administracinės bylos pakankamą sudėtingumą, specialiųjų žinių reikalingumą bei kitas aplinkybes, darytina išvada, kad aptarta pareiškėjų prašymo dalis yra pagrįsta, todėl turi būti tenkinama ir jiems turi būti atlyginta 400 Eur (plius PVM) atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimo išlaidų.

29Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. skundas buvo patenkintas visiškai, įvertinus aptartų teisės normų ir rašytinių įrodymų visumą bei vadovaujantis teisingumo ir protingumo principais, darytina išvada, kad pareiškėjų prašymo dalis tenkinama, jiems iš atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero priteisinat po 96,8 Eur pagrįstų teismo išlaidų ((400 Eur + PVM)/5), patirtų bylą nagrinėjant bylą apeliacinės instancijos teisme.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (2016 m. birželio 2 d. įstatymo Nr. XII-2399 redakcija) 44 straipsnio 1, 2 ir 6 dalimis, teisėjų kolegija

Nutarė

31Pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. prašymo dalį dėl teismo išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, patenkinti.

32Pareiškėjams A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. iš atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero priteisti po 96,8 Eur (devyniasdešimt šešis eurus ir aštuoniasdešimt euro centų) teismo išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme.

33Pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. prašymo dalį dėl teismo išlaidų, patirtų administracinę bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme, atlyginimo perduoti nagrinėti Vilniaus apygardos administraciniam teismui.

34Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. J.,... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. su 2015 m. spalio 5 d.... 6. Atsakovas Elektrėnų savivaldybės meras prašė pareiškėjų skundą atmesti... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Ligamis“ prašė pareiškėjų skundą... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2016 m. vasario 29 d. sprendimu... 9. Lietuvos vyriausiais administracinis teismas 2017 m. birželio 7 d. nutartimi... 10. II.... 11. Pareiškėjai A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. per atstovą Lietuvos... 12. Atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero nuomone, pareiškėjų prašymas... 13. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjų teismui pateiktas prašymas yra... 14. Teisėjų kolegija konstatuoja:... 15. III.... 16. Nuo 2016 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos... 17. Teismo išlaidų atlyginimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos... 18. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 44... 19. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 98 straipsnio l dalyje... 20. Teismui patenkinus pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. skundą,... 21. Pareiškėjų prašymas patvirtina, kad jie prašo atlyginti teismo išlaidas,... 22. Atkreiptinas dėmesys, kad pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 23. Pareiškėjų pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad pateikdami... 24. Nustatyta, kad pareiškėjus A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. atstovavo... 25. Nagrinėjant administracinę bylą Lietuvos vyriausiajame administraciniame... 26. Rekomendacijų 2 punkte įtvirtinta, kad nustatant priteistino užmokesčio už... 27. Rekomendacijų 8.11 punkte įtvirtinta, kad už atsiliepimo į apeliacinį... 28. Pareiškėjų atsiliepimas į atsakovo Elektrėnų savivaldybės mero... 29. Atsižvelgus į tai, kad pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P.... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 31. Pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. prašymo dalį dėl teismo... 32. Pareiškėjams A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. iš atsakovo Elektrėnų... 33. Pareiškėjų A. J., R. J., T. J., R. J. ir A. P. prašymo dalį dėl teismo... 34. Nutartis neskundžiama....