Byla e2YT-40478-541/2017
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys skolininkas DNSB „Amatų kiemas“, išieškotojas UAB „Subačiaus namai“, antstolis Irmantas Gaidelis

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo „Swedbank“, AB skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys skolininkas DNSB „Amatų kiemas“, išieškotojas UAB „Subačiaus namai“, antstolis Irmantas Gaidelis.

2Teismas

Nustatė

3Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

41. Pareiškėjas „Swedbank“, AB pateikė skundą, kuriame prašė panaikinti antstolio 2017 m. rugpjūčio 22 d. patvarkymą areštuoti lėšas Nr. S1-33622 (e. b. l. 1-3). Antstolio veiksmų neteisėtumas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

51.1. Pareiškėjas ir skolininkas DNSB „Amatų kiemas“ 2015 m. gruodžio 28 d. pasirašė depozitinės sąskaitos sutartį, remiantis kuria DNSB „Amatų kiemas“ buvo atidaryta depozitinė sąskaita Nr. LT60 7300 0101 4542 7875;

61.2. Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 25 d. gavo skundžiamą antstolio patvarkymą, kuriuo buvo areštuota 4 333,55 Eur suma, esanti minėtoje sąskaitoje, ir kuriuo pareiškėjas įpareigotas areštuotas lėšas pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Šis patvarkymas yra neteisėtas ir turi būti panaikintas, kadangi:

71.2.1. pažeidžia CPK 689 straipsnį, nes nurodymas buvo pateiktas pareiškėjui vykdyti tiesiogiai, o ne per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS);

81.2.2. pažeidžia LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalį, nes bendrijos sąskaita, kurioje skundžiamu patvarkymu buvo areštuota tam tikra suma, yra sąskaita, kurioje turi būti kaupiamos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, naudojamos pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, ir iš tokios sąskaitos draudžiama išieškoti pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles.

92. Antstolis Irmantas Gaidelis 2017 m. rugsėjo 5 d. patvarkymu Nr. S1-34307 pareiškėjo skundo netenkino (e. b. l. 8-10). Antstolio patvarkymas iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis bei argumentais:

102.1. Antstolis vykdo 2017 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-28068-235/2016 dėl 3 748,75 Eur skolos išieškojimo iš skolininko DNSB „Amatų kiemas“ išieškotojo UAB „Subačiaus namai“ naudai;

112.2. Antstolio priimtas skundžiamas patvarkymas yra teisėtas, kadangi CPK 689 straipsnis nedraudžia antstoliui ne per PLAIS nukreipti išieškojimą į skolininko pinigines lėšas, o šiuo atveju antstolio nurodymas per PLAIS nėra vykdomas ir yra neįmanomas. Tokia situacija pažeidžia sprendimo privalomumo principą ir leidžia skolininkui piktnaudžiauti procesine padėtimi naudojantis kaupiamąja sąskaita ne vien lėšoms kaupti, bet ir einamųjų įmokų, paslaugų apmokėjimui, kurios nesusijusios su bendrijos tikslais kaupti pinigines lėtas bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, kadangi bendrija kitų sąskaitų kredito įstaigose neturi ir tai patvirtina antstolio surinkti įrodymai.

122.3. Teisėti antstolio veiksmai siekiant priverstinai įvykdyti teismo sprendimą negali būti paneigiami vien kredito įstaigos formaliai suteikiamu kaupiamosios sąskaitos statusu, nevertinant joje atliekamų piniginių operacijų.

133. Suinteresuotas asmuo skolininkas DNSB „Amatų kiemas“ pateikė atsiliepimą į skundą, kuriame prašė patenkinti pareiškėjo skundą bei priteisti jo naudai bylinėjimosi išlaidas – 570,00 Eur (e. b. l. 73-76). Atsiliepimas į skundą iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

143.1. LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies nuostata yra imperatyvi ir nenumato jokių išimčių, o priešingas šiai normai antstolio elgesys priėmus skundžiamą patvarkymą yra neteisėtas;

153.2. Sąskaitoje esančių lėšų savininkai yra butų, esančių pastate adresu Subačiaus g. 17, Vilniuje, savininkai, o ne bendrija, todėl bendrija, kaip lėšų patikėtinis, negali šiomis lėšomis atsakyti už savo asmenines prievoles.

163.3. Bendrijos 2016 m. birželio 2 d. įvykusio susirinkimo metu butų savininkai nutarė kaupiamojo fondo lėšų dalį paskirti juridinių/teisinių paslaugų, ekspertizių ir kitų reikalingų išvadų bei kitų suteiktų paslaugų, susijusių su jų ir bendrijos interesų atstovavimu, finansavimui, todėl bendrija, atsiskaičiusi už paslaugas, neviršijo savo įgaliojimų.

17Skundas netenkintinas.

18Skundo esmė.

194. Pareiškėjas skundą grindžia tuo, kad antstolis pažeidė CPK 689 straipsnio ir LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies nuostatas, todėl antstolio 2017 m. rugpjūčio 22 d. priimtas patvarkymas areštuoti lėšas Nr. S1-33622 yra neteisėtas. Antstolis neprieštarauja pareiškėjo pozicijai, kad priverstinas nurodymas turėtų būti pateiktas per PLAIS ir kad draudžiama išieškoti iš kaupiamųjų lėšų fondo, tačiau tvirtina, jog galimas ir kitas nurodymo pateikimo būdas, o ginčo sąskaitoje yra ir kitos paskirties lėšų, todėl vien specialus sąskaitos statusas negali trukdyti teisėtai vykdomam išieškojimui. Taigi, byloje kilo ginčas dėl antstolio veiksmų teisėtumo pateikus tiesioginį įpareigojimą pareiškėjui nurašyti lėšas iš bendrijos depozitinės/kaupiamosios sąskaitos.

20Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų vertinimas bei teismo išvados

215. Teismas, nagrinėdamas suinteresuoto asmens skundą, paduotą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnyje numatyta tvarka, tikrina antstolio veiksmų teisėtumą vykdymo procesą reglamentuojančių teisės aktų laikymosi atžvilgiu, t. y. teismas atlieka antstolio procesinės veiklos kontrolę, kurios metu patikrinami ir patvirtinami CPK VI dalyje nurodyti antstolio surašyti vykdymo proceso dokumentai (CPK 594 straipsnio 1 dalis). Tačiau teismas vykdomųjų dokumentų teisėtumo arba išieškotojo veiksmų teisėtumo netikrina (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugpjūčio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-1524-823/2014).

226. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Teismų sprendimų vykdymo proceso taisyklės reikalauja iš antstolio, kaip viešosios teisės subjekto, veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (kompetenciją) (lot. intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 3 straipsnio), kurio pašalinimas yra viešojo intereso sudėtinė dalis, garantuojanti skolininko teisių teismų sprendimų vykdymo procese veiksmingą gynybą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. birželio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-227/2008; 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-40/2010).

237. Vykdomosios bylos Nr. 0008/17/01191 duomenimis nustatyta, kad antstolis Irmantas Gaidelis 2017 m. birželio 29 d. patvarkymu priėmė vykdyti 2017 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. e2-28068-235/2016 dėl 3 748,75 Eur skolos išieškojimo iš skolininko DNSB „Amatų kiemas“ išieškotojo UAB „Subačiaus namai“ naudai (e. b. l. 56-60). Vykdydamas vykdomąją bylą antstolis 2017 m. birželio 29 d. areštavo skolininko pinigines lėšas, esančias banko sąskaitoje Nr. LT60 7300 0101 4542 7875 (e. b. l. 49-51), ir 2017 m. liepos 24 d. pateikė nurodymą PLAIS (e. b. l. 27-28). Kadangi antstolio nurodymo per PLAIS vykdymas buvo neįmanomas, 2017 m. rugpjūčio 22 d. buvo priimtas patvarkymas areštuoti lėšas Nr. S1-33622, kuriuo „Swedbank“, AB įpareigotas nedelsiant pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą areštuotas lėšas (e. b. l. 13).

248. Skolininkas savo atsikirtimams pagrįsti pateikė Daugiabučio namo Subačiaus g. Nr. 17, Vilniuje, savininkų bendrijos „Amatų kiemas“ 2016 m. birželio 2 d. susirinkimo protokolo kopiją (e. b. l. 77-86).

259. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis).

2610. Antstolio veiksmų neteisėtumą pareiškėjas, taip pat skolininkas DNSB „Amatų kiemas“ grindžia LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies pažeidimu, teigdami, jog iš ginčo sąskaitos draudžiama išieškoti pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles.

2711. Pagal LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalį, bendrija, kaip ir kitų teisinių formų bendrojo naudojimo objektų valdytojai, privalo turėti atskirą kaupiamųjų lėšų sąskaitą. Visos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, esančios kaupiamųjų lėšų sąskaitoje, įskaitant lėšas, surinktas ir (arba) naudojamas pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti, į apskaitą įtraukiamos ir tvarkomos kiekvienam daugiabučiam namui ir kiekvienam butų ir kitų patalpų (pastato) savininkui atskirai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymu, bendrija, administruodama kaupiamųjų lėšų sąskaitoje esančias lėšas, veikia kaip patikėtinis, o indėlininkais laikomi patikėtojai – kiekvienas buto ar kitų patalpų (pastato) savininkas, kurio lėšų dalis nustatoma pagal bendrijos apskaitos duomenis. Kaupiamųjų lėšų sąskaitoje esančios kiekvieno indėlininko – buto ar kitos patalpos (pastato) savininko lėšos, viršijančios įstatymuose nustatytą valstybės privalomai draudžiamą sumą, turi būti apdraustos įstatymų nustatyta tvarka. Į kaupiamųjų lėšų sąskaitą draudžiama nukreipti išieškojimą pagal bendrijos ar bendrosios dalinės nuosavybės teisės subjektų prievoles.

2812. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog bendrijos vardu „Swedbank“, AB atidarytai sąskaitai Nr. LT60 7300 0101 4542 7875 yra suteiktas specialusis statusas - depozitinė/kaupiamoji, t. y. sąskaita, kurioje, remiantis LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalimi, turi būti kaupiamos butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų lėšos, naudojamos pastato (pastatų) ar jo (jų) bendrojo naudojimo objektams atnaujinti. Kita vertus, byloje nustatyta, jog iš šios sąskaitos 2016 m. birželio 2 d. susirinkime priimtų sprendimų pagrindu yra vykdomi kitokio pobūdžio atsiskaitymai (mokėjimai antstoliams, advokatų kontoroms už suteiktas paslaugas, v. b. l. 32-38). Be to, byloje nėra duomenų, o skolininkas taip pat nenurodė, kad bendrija turėtų kitą sąskaitą, kurios paskirtis būtų atsiskaitomoji. Šios nustatytos aplinkybės leidžia teismui prieiti prie išvados, jog nepaisant „Swedbank“, AB atidarytai sąskaitai Nr. LT60 7300 0101 4542 7875 suteikto statuso, faktiškai šia sąskaita bendrija naudojasi ir atlikdama atsiskaitymo funkciją. Taigi, ginčo sąskaita realiai nėra tik kaupiamoji LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 25 straipsnio 3 dalies prasme, ja bendrija naudojasi ir atsiskaitymams su trečiaisiais asmenimis sumoje iki 20 000,00 Eur, todėl tokios bendrijos lėšos laikytinos jos turtu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007) ir antstolis turi teisę areštuoti šias lėšas. Pažymėtina, jog paties skolininko (butų savininkų) veiksmai, kai iš dalies tikslinės paskirties kaupiamųjų lėšų buvo nutarta atlikti kitus atsiskaitymus, tačiau nemokėti skolos išieškotojui UAB „Subačiaus namai“ pagal teismo priimtą ir vykdytiną sprendimą, vertintini kaip piktnaudžiavimas vykdymo procesu ir nesąžiningumas siekiant išvengti skolos mokėjimo, todėl pats skolininkas tokiais savo veiksmais (naudodamas kaupiamojoje sąskaitoje esančias lėšas kitoms reikmėms) prisiėmė riziką, jog antstolis turės teisę išieškoti iš šios sąskaitos skolą. Be to, 2016 m. birželio 2 d. susirinkime buvo nutarta, jog atsiskaitymui už kitas paslaugas bus naudojamos kaupiamojo fondo lėšos, numatant toms lėšoms skirti iki 20 000,00 Eur (e. b. l. 80), taigi, antstolio taikomo arešto suma - 4 333,55 Eur - patenka į pačių daugiabučio namo savininkų nustatytą skirti kitoms reikmėms sumą, t. y. nepažeidžia jų interesų.

2913. Pareiškėjas nesutikimą su antstolio 2017 m. rugpjūčio 22 d. patvarkymu areštuoti lėšas Nr. S1-33622 taip pat grindžia CPK 689 straipsnio pažeidimu, teigdamas, jog antstolis apskritai negalėjo priimti tokio patvarkymo, kadangi nurodymas gali būti pateiktas vykdyti tik per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS).

3014. Teismo vertinimu, vien formalus antstolio privalomojo nurodymo pateikimo būdas negali užkirsti kelio teisėtai vykdomam išieškojimui. Byloje nustatyta, jog nurodymo teikimas per PLAIS šiuo konkrečiu atveju nėra galimas dėl skolininko sąskaitai suteikto specialaus statuso, todėl antstolis dėl objektyvių priežasčių negali vykdyti apribojimo elektroninių ryšių priemonėmis. Teismas konstatavo, jog antstolio reikalavimas nurašyti lėšas yra teisėtas ir turi būti vykdomas, todėl vien jo pateikimo forma negali užkirsti kelio šio reikalavimo realiam įgyvendinimui, taigi, pareiškėjo argumentai dėl reikalavimo pateikimo formos šios faktinės situacijos kontekste atmestini. Kita vertus, pareiškėjas nurodo, jog jis vis dėlto yra areštavęs 4 333,55 Eur sumą, esančią ginčo sąskaitoje, taigi, pareiškėjas turi galimybes vykdyti skundžiamame antstolio patvarkyme nustatytą įpareigojimą, neatsižvelgiant į jo pateikimo formą.

3115. Atsižvelgiant į išdėstytą ir išanalizavus antstolio veiksmus vykdomojoje byloje, antstolio veiksmuose nenustatyta CPK vykdymo procesą reglamentuojančių teisės normų pažeidimų, todėl pareiškėjo skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

3216. Atmetus pareiškėjo skundą, skolininko, kuris palaikė pareiškėjo poziciją byloje, prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo atmestinas (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 443 straipsnio 6 dalis).

33Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 510 ir 513 straipsniais,

Nutarė

34atmesti pareiškėjo „Swedbank“, AB skundą dėl antstolio veiksmų.

35Atmesti skolininko DNSB „Amatų kiemas“ prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

36Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jolanta Vėgelienė, teismo... 2. Teismas... 3. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 4. 1. Pareiškėjas „Swedbank“, AB pateikė skundą, kuriame prašė... 5. 1.1. Pareiškėjas ir skolininkas DNSB „Amatų kiemas“ 2015 m. gruodžio 28... 6. 1.2. Pareiškėjas 2017 m. rugpjūčio 25 d. gavo skundžiamą antstolio... 7. 1.2.1. pažeidžia CPK 689 straipsnį, nes nurodymas buvo pateiktas... 8. 1.2.2. pažeidžia LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 9. 2. Antstolis Irmantas Gaidelis 2017 m. rugsėjo 5 d. patvarkymu Nr. S1-34307... 10. 2.1. Antstolis vykdo 2017 m. birželio 29 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo... 11. 2.2. Antstolio priimtas skundžiamas patvarkymas yra teisėtas, kadangi CPK 689... 12. 2.3. Teisėti antstolio veiksmai siekiant priverstinai įvykdyti teismo... 13. 3. Suinteresuotas asmuo skolininkas DNSB „Amatų kiemas“ pateikė... 14. 3.1. LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų... 15. 3.2. Sąskaitoje esančių lėšų savininkai yra butų, esančių pastate... 16. 3.3. Bendrijos 2016 m. birželio 2 d. įvykusio susirinkimo metu butų... 17. Skundas netenkintinas.... 18. Skundo esmė.... 19. 4. Pareiškėjas skundą grindžia tuo, kad antstolis pažeidė CPK 689... 20. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 21. 5. Teismas, nagrinėdamas suinteresuoto asmens skundą, paduotą Lietuvos... 22. 6. Kasacinio teismo praktikoje taip pat yra išaiškinta, kad vykdymo procesas... 23. 7. Vykdomosios bylos Nr. 0008/17/01191 duomenimis nustatyta, kad antstolis... 24. 8. Skolininkas savo atsikirtimams pagrįsti pateikė Daugiabučio namo... 25. 9. Įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems fiziniams ir... 26. 10. Antstolio veiksmų neteisėtumą pareiškėjas, taip pat skolininkas DNSB... 27. 11. Pagal LR daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų... 28. 12. Nagrinėjamu atveju byloje nustatyta, jog bendrijos vardu „Swedbank“,... 29. 13. Pareiškėjas nesutikimą su antstolio 2017 m. rugpjūčio 22 d. patvarkymu... 30. 14. Teismo vertinimu, vien formalus antstolio privalomojo nurodymo pateikimo... 31. 15. Atsižvelgiant į išdėstytą ir išanalizavus antstolio veiksmus... 32. 16. Atmetus pareiškėjo skundą, skolininko, kuris palaikė pareiškėjo... 33. Teismas, vadovaudamasis CPK 290, 510 ir 513 straipsniais,... 34. atmesti pareiškėjo „Swedbank“, AB skundą dėl antstolio veiksmų.... 35. Atmesti skolininko DNSB „Amatų kiemas“ prašymą dėl bylinėjimosi... 36. Nutartis per 7 (septynias) dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos gavimo...