Byla III-3574-815/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir sprendimo suteikti prieglobstį (pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą) priėmimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Miliuvienės, Egidijos Puzinskaitės ir Ernesto Spruogio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), dalyvaujant pareiškėjo – O. M. atstovės – advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinės bendrijos „SGKA Legal“ atstovei – advokatei Astai Astrauskienei, atsakovo – Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – šios institucijos Prieglobsčio reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei Astai Vitėnienei, uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo – O. M. skundą atsakovui – Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir sprendimo suteikti prieglobstį (pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą) priėmimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I

41. Pareiškėjas – O. M. (toliau – ir pareiškėjas) su skundu (b. l. 1–2) kreipėsi į teismą, prašydamas:

51.1. panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir atsakovas, ir Migracijos departamentas) ( - ) d. sprendimą Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui O. M. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ (toliau – ir sprendimas Nr. ( - ));

61.2. priimti sprendimą suteikti prieglobstį (pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą) pareiškėjui.

72. Pasak pareiškėjo, atsakovo sprendimas Nr. ( - ) nėra pagrįstas; savo poziciją pareiškėjas grindžia šiais argumentais.

82.1. Pateiktame prašyme bei apklausos metu pareiškėjas nurodė, kad prieglobsčio Lietuvos Respublikoje prašo bei iš savo kilmės šalies išvyko tik dėl religinių priežasčių. Pareiškėjo tėvai ir visi giminaičiai yra musulmonai, jis – krikščionis; giminaičiai atkalbinėjo jį priimti kitą tikėjimą, tačiau sulaukęs 16 m. priėmė krikščionybę (buvo pakrikštytas bažnyčioje). Giminaičiai nesupranta pareiškėjo poelgio, todėl nuolat jį terorizavo, didžiausi nesutarimai dėl priimto tikėjimo kildavo su giminaičiais iš tėvo pusės, tarp jų ir pareiškėjo įtampa vis stiprėjo, todėl, baimindamasis dėl savo gyvybės, pareiškėjas buvo priverstas išvykti iš ( - ). Pareiškėjas šalyje turėjo darbą, todėl išvykimo priežastys negali būti priskirtos prie ekonominių. Pareiškėjo nuomone, atsakovas detaliai neanalizavo pateiktų aplinkybių, todėl priėmė skubotą sprendimą Nr. ( - ).

92.2. Skundžiamame sprendime pareiškėjui uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką trejus metus nuo išsiuntimo, tačiau nepateikta jokių šio sprendimo motyvų, todėl absoliučiai neaišku, dėl kokių priežasčių priimtas toks sprendimas. Taigi, šis sprendimas priimtas be motyvų, yra neproporcingas, taikomas kaip sankcija, kurios nenumato Lietuvos Respublikos įstatymas „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas), pareiškėjui, o todėl yra neteisėtas.

10II

11Atsakovas – Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atsiliepime į pareiškėjo skundą (b. l. 9–11) nurodo, kad su skundu nesutinka, kad pareiškėjas, pateikdamas skundą teismui, nepateikė jokių įrodymų, kurie leistų suabejoti Migracijos departamento sprendimu Nr. ( - ), kad pareiškėjas klaidingai supranta prieglobsčio suteikimo procedūros reikalavimus, nes mano, jog vien pareiškimas apie gresiantį persekiojimą automatiškai pagrindžia tarptautinės apsaugos suteikimo būtinumą, prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, pateikia tokius argumentus.

121. Pagal Įstatymo 86 straipsnio 1 dalį pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti. Tais atvejais, kai prašymo dėl prieglobsčio pateikimo motyvai nėra pakankamas pagrindas suteikti pabėgėlio statusą pagal Įstatymo 86 straipsnį pabėgėlio statusas nesuteikiamas.

132. Remiantis Migracijos departamento byloje surinkta medžiaga, padaryta išvada, kad pareiškėjas išvykimą iš kilmės valstybės motyvavo baime dėl giminės vykdomo persekiojimo dėl jo išpažįstamos religijos. Nors religiniai įsitikinimai yra viena iš priežasčių išvardytų Ženevos konvencijoje ir Įstatymo 86 straipsnio 1 dalyje, tačiau vien šios aplinkybės nepakanka, sprendžiant dėl tarptautinės apsaugos suteikimo.

14Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakyme Nr. 1V-361 patvirtinto Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo (toliau – ir Tvarkos aprašas) 2 punktą persekiojimo dalyviais prieglobsčio prašymo nagrinėjimo kontekste gali būti valstybė; valstybę ar žymią jos teritoriją valdančios partijos ar organizacijos; nevalstybiniai dalyviai, jeigu galima įrodyti, kad prieš tai minėti persekiojimo dalyviai, įskaitant tarptautines organizacijas, negali arba nenori suteikti apsaugos nuo persekiojimo. Pareiškėjo atveju tariami persekiojimo dalyviai yra privatūs asmenys, neveikiantys valstybės vardu. Nėra jokių priežasčių manyti, kad dėl tariamų asmeninio pobūdžio konfliktų su privačiais asmenimis pareiškėjas negalėtų kreiptis į ( - ) teisėsaugos institucijas, kurių pirminė pareiga – ginti šalies piliečius nuo tokio pobūdžio persekiojimo. Pagrindo prielaidai, kad ( - ) teisėsaugos institucijos atsisakytų suteikti pareiškėjui veiksmingą apsaugą arba toleruotų šalies piliečių persekiojimą, nenustatyta. Atsižvelgiant į tai, skundžiamame sprendime pagrįstai nurodyta, kad pareiškėjas nesikreipė į jokias (duomenys neskelbtini) valstybės institucijas bei tinkamai neinformavo jų apie jo atžvilgiu vykdomus grasinimus, todėl negalima vienareikšmiškai teigti, kad jo kilmės valstybė nesiėmė pagrįstų priemonių užkirsti kelią persekiojimui arba yra nepajėgi tai padaryti, t. y. kad kilmės šalyje pareiškėjas negalėjo gauti valstybės apsaugos nuo jo atžvilgiu vykdomų neteisėtų veiksmų. Atsižvelgus į tai, Migracijos departamentas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjo nurodyti motyvai nepagrindžia tarptautinės apsaugos jam suteikimo būtinumo.

153. Skunde pareiškėjas taip pat nurodo, kad iš ( - ) išvyko turėdamas kilmės valstybėje darbą, kas, pareiškėjo manymu, įrodo, kad jis išvyko ne dėl ekonominio pobūdžio priežasčių. Šis argumentas visiškai nesusijęs su skundžiamame sprendime išdėstytais tarptautinės apsaugos nesuteikimo motyvais, be to, Migracijos departamento vertinimu, tarp darbo kilmės šalyje turėjimo / neturėjimo fakto ir išvykimo priežasčių jokio savaiminio priežastinio ryšio nėra.

164. Skunde pareiškėjas taip pat nurodo, kad sprendime Nr. ( - ) jam nepagrįstai uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką 3 m. nuo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos. Pagal Įstatymo 133 straipsnio 2 dalį (redakcija nuo 2012 m. vasario 1 d.) užsieniečiui, kuris buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 m. laikotarpiui. Pažymėtina, kad, skirtingai negu ankstesnėje šio straipsnio redakcijoje, pagal kurią tokiam užsieniečiui galėjo būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką, šiuo metu galiojanti nuostata įpareigoja sprendimą priimančią instituciją uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, jeigu jis yra išsiunčiamas; jokių papildomų sąlygų ar papildomo pagrindimo Įstatymo 133 straipsnio nuostatos nereikalauja, taip pat nenumato jokių išimčių prieglobsčio prašytojams, kurių prašymai yra atmetami. Atsižvelgus į tai manytina, kad Migracijos departamento sprendimas uždrausti pareiškėjui atvykti į Lietuvą yra teisėtas, o, kadangi pareiškėjas pažeidė atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją tvarką, teikė tikrovės akivaizdžiai neatitinkančią informaciją apie jo prašymo pateikimo motyvus bei yra linkęs piktnaudžiauti Europos Sąjungos valstybių prieglobsčio procedūromis, 3 metų draudimo atvykti terminas laikytinas visiškai pagrįstu ir proporcingu.

175. Pateikdamas skundą teismui, pareiškėjas apsiribojo bendrais teiginiais ir net nekomentavo priežasčių, dėl kurių jo prašymas buvo pripažintas akivaizdžiai nepagrįstu. Tai tik patvirtina, kad pareiškėjo reikalavimu panaikinti sprendimą Nr. ( - ) nėra siekiama pagrįsti tarptautinės apsaugos jam suteikimo būtinumą, o tiesiog piktnaudžiaujama prieglobsčio prašytojams suteikiamomis garantijomis, turint tikslą apsunkinti teisėto ir pagrįsto sprendimo vykdymą.

18III

191. Teismo posėdyje pareiškėjo – O. M. atstovė – advokatų Songailos, Gumuliauskienės, Korsako ir Astrauskienės profesinės bendrijos „SGKA Legal“ atstovė – advokatė Asta Astrauskienė (2012 m. rugsėjo 12 d. advokato orderis serija LA Nr. ( - ) (b. l. 28)), remdamasi pareiškėjo skunde pateiktais argumentais, prašė skundą tenkinti.

202. Teismo posėdyje atsakovo – Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas – šios institucijos Prieglobsčio reikalų skyriaus vyriausioji specialistė Asta Vitėnienė (2012 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 3K-16 „Dėl įgaliojimų suteikimo Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Prieglobsčio reikalų skyriaus vyriausiajai specialistei Astai Vitėnienei“ (b. l. 29)), remdamasi atsiliepime į pareiškėjo skundą pateiktais argumentais, prašė skundo netenkinti.

21Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius bylos įrodymus, teismo posėdyje pateiktus paaiškinimus, išanalizavęs ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus,

konstatuoja:

221. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:

231.1. Pareiškėjas – O. M. apklausos metu 2012 m. gegužės 18 d. (užsieniečio apklausos lapas (asmens byla ( - ) (b. l. 4))), be kita ko, nurodė, jog: yra ( - ) pilietis, kurdas, profesijos neturi, iš kilmės valstybės išvyko 2012 m. gegužės 12 d. dėl religinių įsitikinimų, vyko į Vokietiją prašyti prieglobsčio; į Lietuvą atvyko 2012 m. gegužės 14 d. kaip į tranzito valstybę, nelegaliai kirtęs Lietuvos Respublikos valstybės sieną; sugrįžti į kilmės valstybę nepageidauja; duomenų, nurodytų užsieniečio apklausos lape, teisingumą pareiškėjas patvirtino savo parašu (asmens byla ( - ) (b. l. 4)).

241.2. Pareiškėjas pateikė Migracijos departamentui 2012 m. gegužės 21 d. prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje dėl religinių priežasčių (asmens byla ( - ) (b. l. 9; vertimas į lietuvių kalbą (b. l. 10))).

251.3. Pareiškėjas prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos metu 2012 m. birželio 7 d. (prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokolas Nr. ( - ) (asmens byla ( - ) (b. l. 11–16))), be kita ko, nurodė, jog: yra ( - ) pilietis, kurdas, gimtosios kalbos – ( - ), ( - ), taip pat moka ( - ) kalbą (gerai kalba, rašo), anglų kalbą (truputį), yra stačiatikis, politinėms organizacijoms nepriklauso, karinės patirties neturi, išsilavinimas – vidurinis, profesija – juvelyras, dirbo firmoje „( - ) asmeninio verslo neturėjo; iš kilmės valstybės išvyko 2012 m. gegužės 12 d., nes bijojo dėl savo gyvybės, vyko į Vokietiją prašyti prieglobsčio; kilmės valstybėje turi problemų su savo giminaičiais dėl tikėjimo: tėvai ir kiti giminaičiai yra musulmonai, jis – krikščionis; krikščionybe susidomėjo pats, giminaičiai atkalbinėjo priimti kitą tikėjimą, tačiau sulaukęs 16 m. buvo pakrikštytas bažnyčioje, dėl to giminės jo nesupranta, nuolat terorizuoja, pravardžiuoja; labiausiai nesutaria su tėvu ir jo gimine, motina jį supranta; situacija tiek įkaito, kad arba jį kas nors užmuš, arba jis ką nors užmuš; persikėlimo galimybės šalyje nesvarstė; iš valstybės institucijų darbuotojų, pareigūnų nebuvo jokių veiksmų (grasinimų, klausimų, kitokio kišimosi į jo gyvenimą), į juos taip pat nesikreipė pagalbos; į Lietuvą atvyko 2012 m. gegužės 15 d. ryte, norėjo pateikti į Vokietiją; grįžti į kilmės valstybę nepageidauja; problemų su valdžios institucijomis tranzito valstybėse neturėjo, užsienio valstybėse dėl prieglobsčio nesikreipė.

26Pareiškėjas prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokole Nr. ( - )(RN) pasirašytinai patvirtino, kad yra susipažinęs su prieglobsčio prašytojo teisėmis, nurodytomis 3 punkte, be kita ko, teise naudotis valstybės garantuojama teisine pagalba (3.1 punktas), teise naudotos nemokamomis vertėjo paslaugomis (3.2 punktas), teise kreiptis į Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdybos atstovus ir su jais susitikti (3.4 punktas), taip pat pareigomis, nurodytomis 4 punkte, be kita ko, laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kitų teisės aktų reikalavimų (4.1 punktas), kartu su prieglobsčio prašymu pateikti visus turimus dokumentus ir tikrovę atitinkančius išsamius paaiškinimus dėl prieglobsčio prašymo motyvų, savo asmenybės bei atvykimo ir buvimo Lietuvos Respublikoje aplinkybių (4.4 punktas). Pareiškėjas taip pat pasirašytinai patvirtino, jog prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokolas Nr. ( - )(RN) perskaitytas jam suprantama ( - ) kalba ir surašytas teisingai (prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokolas (asmens byla ( - ) (b. l. 11–16))).

271.4. Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas J. V., vadovaudamasis Įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi, 77 straipsnio 2 dalimi, 83 straipsnio 2 dalimi, 86 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 87 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 126 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 127 straipsnio 5 dalimi, 133 straipsnio 2 ir 5 dalimis, 136 ir 138 straipsniais, Tvarkos aprašo 16.3, 17.3 ir 66 punktais, 1990 m. birželio 19 d. Konvencijos dėl Šengeno susitarimo, 1985 m. birželio 14 d. sudaryto tarp Beniliukso ekonominės sąjungos valstybių, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Prancūzijos Respublikos vyriausybių, dėl laipsniško jų bendrų sienų kontrolės panaikinimo įgyvendinimo (toliau – ir Šengeno konvencija), 96 straipsniu, remdamasis Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus (duomenys neskelbtini) d. išvada Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui O. M. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ (toliau – ir išvada Nr. ( - )) (asmens byla ( - ) (b. l. 25–28)), ( - ) d. sprendime Nr. (15/6-14)( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui O. M. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ (b. l. 3–4; asmens byla ( - ) (b. l. 29, 30–31)) nusprendė:

28„1. Nesuteikti ( - ) piliečiui O. M., gim. ( - ), laikino teritorinio prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, nes jo prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje yra akivaizdžiai nepagrįstas.

292. Nesuteikti ( - ) piliečiui O. M., gim. ( - ), prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje, nes, įvertinus ir išnagrinėjus visą byloje esamą informaciją, buvo nustatyta, kad O. M. ( - ) negresia persekiojimas, susijęs su jo rase, išpažįstama religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei ar politiniais įsitikinimais, o jo baimė grįžti į kilmės valstybę yra visiškai nepagrįsta, nes nesąlygota jokiomis realiai egzistuojančiomis priežastimis. Taip pat buvo nustatyta, kad nėra pagrindo manyti, jog grįžimo į kilmės šalį atveju jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas, kad ( - ) bus pažeistos jo žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įtvirtintos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje. ( - ) šiuo metu nevyksta joks tarptautinis ar vidaus ginkluotas konfliktas, todėl nėra jokios grėsmės O. M. gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams. Konstatuota, kad O. M. prieglobsčio prašymo motyvai neatitinka pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos suteikimo kriterijų, manytina, kad išvykimas iš kilmės šalies nėra sąlygotas jokiomis realiai egzistuojančiomis su prieglobsčio būtinybe susijusiomis priežastimis. Pagal Įstatymo 2 straipsnio 1 dalį prašymas suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, kuriame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės šalyje pagrindimo arba kuris yra paremtas apgaule, arba kuriuo piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka bei kuris dėl šios priežasties akivaizdžiai neatitinka Įstatyme nustatytų kriterijų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, yra laikomas akivaizdžiai nepagrįstu. Pagal Įstatymo 77 straipsnio 2 dalį, kai paaiškėja, kad prieglobsčio prašytojas pateikė akivaizdžiai nepagrįstą prašymą suteikti prieglobstį, Migracijos departamento sprendimu jam nesuteikiamas pabėgėlio statusas ir papildoma apsauga, taip pat atsisakoma suteikti laikiną teritorinį prieglobstį.

303. Įsigaliojus sprendimui dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) nesuteikimo ( - ) piliečiui O. M., gim. ( - ), bei nesant priežastims, dėl kurių, remiantis Įstatymo 128 straipsnio 2 dalimi, sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo vykdymas sustabdomas, išsiųsti jį iš Lietuvos Respublikos į ( - ).

314. Uždrausti ( - ) piliečiui O. M., gim. ( - ), atvykti į Lietuvos Respubliką trejus metus nuo jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos dienos.

325. Paskelbti Šengeno informacinėje sistemoje perspėjimą, siekiant uždrausti ( - ) piliečiui O. M., gim. ( - ), atvykti pagal Šengeno konvencijos 96 straipsnį trejus metus nuo jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos dienos.

336. Informuoti ( - ) pilietį O. M., gim. ( - ), apie teisę apskųsti sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui per 14 dienų nuo minėto sprendimo įteikimo dienos.“

341.5. Migracijos departamento sprendimo Nr. ( - ) priėmimo pagrindas – Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus ( - ) d. išvada Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui O. M. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ (asmens byla ( - ) (b. l. 25–28)).

351.6. Pareiškėjas su sprendimu Nr. ( - ), sprendimą išvertus į ( - ) kalbą, pasirašytinai supažindintas 2012 m. birželio 19 d. (sprendimas Nr. ( - ) (asmens byla ( - ) (b. l. 29))).

362. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar sprendimas Nr. ( - ) yra teisėtas bei pagrįstas, būtina įvertinti pareiškėjo – O. M. skunde pateiktus argumentus, taip pat skundžiamame sprendime Nr. ( - ) pateiktą motyvaciją.

372.1. Šiame kontekste pabrėžtina, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje nėra ginčo dėl to, kad pareiškėjas – O. M. prašė laikino teritorinio prieglobsčio būtent todėl, jog jis, esą, savo kilmės valstybėje – ( - ) Respublikoje yra persekiojamas dėl religinių priežasčių, kad jį, krikščionį, persekioja jo giminės musulmonai (žr. asmens bylą ( - ) (b. l. 9; vertimas į lietuvių kalbą (b. l. 10)), prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokolą Nr. ( - )(RN) (asmens byla ( - ) (b. l. 11–16))).

38Teismas akcentuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 86 straipsnio 1 dalį pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti. Teismas sutinka su skundžiamame sprendime nurodomais argumentais, kad pareiškėjo teiginys, esą, jį persekioja jo giminaičiai dėl religijos, nėra pagrindas laikyti, kad pareiškėją – O. M. persekioja dėl religijos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 86 straipsnio 1 dalies prasme: pareiškėjo persekiojimas kaip atitinkantis įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ sąlygas būtų traktuojamas tik tuomet, jeigu jį persekiotų subjektai, numatyti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakyme Nr. 1V-361 patvirtinto Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašo 2 punkte. Pagal šią nuostatą persekiojimo dalyviais prieglobsčio prašymo nagrinėjimo kontekste gali būti valstybė; valstybę ar žymią jos teritoriją valdančios partijos ar organizacijos; nevalstybiniai dalyviai, jeigu galima įrodyti, kad prieš tai minėti persekiojimo dalyviai, įskaitant tarptautines organizacijas, negali arba nenori suteikti apsaugos nuo persekiojimo. Pareiškėjo atveju tariami persekiojimo dalyviai yra privatūs asmenys, neveikiantys valstybės vardu. Nėra jokių priežasčių manyti, kad dėl tariamų asmeninio pobūdžio konfliktų su privačiais asmenimis pareiškėjas negalėtų kreiptis į ( - ) teisėsaugos institucijas, kurių pirminė pareiga – ginti šalies piliečius nuo tokio pobūdžio persekiojimo. Pagrindo prielaidai, kad ( - ) teisėsaugos institucijos atsisakytų suteikti pareiškėjui veiksmingą apsaugą arba toleruotų šalies piliečių persekiojimą, taip pat nėra.

39Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 87 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad papildoma apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1) jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos; 3) yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams. Teismas pabrėžia, kad atsakovas pagrįstai konstatavo, jog nėra ir prielaidų bei sąlygų teigti, kad yra Įstatymo 87 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai suteikti pareiškėjui papildomą apsaugą, nes tariami persekiojimo dalyviai yra privatūs asmenys, neveikiantys valstybės vardu.

402.2. Pareiškėjo argumentai, kad jis ( - ) turėjo darbą, nėra reikšmingi šiai bylai, todėl atmetami kaip nepagrįsti.

412.3. Ypač pabrėžtina, kad skundžiamas sprendimas Nr. ( - ) yra grindžiamas Migracijos departamento Prieglobsčio reikalų skyriaus ( - ) d. išvada Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo (duomenys neskelbtini) piliečiui O. M. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ (asmens byla ( - ) (b. l. 25–28)), todėl teigti, kad sprendimas Nr. ( - ) yra nemotyvuotas, nėra jokio teisinio pagrindo. Darytina išvada, kad sprendimas Nr. ( - ) dalyje, kurioje pareiškėjui – O. M. yra atsisakyta suteikti prieglobstį, yra teisėtas ir pagrįstas.

422.4. Pareiškėjas – O. M. prašo priimti sprendimą suteikti prieglobstį (pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą) pareiškėjui. Šis prašymas yra išvestinis iš reikalavimo panaikinti sprendimą Nr. ( - ), todėl, palikus sprendimą Nr. ( - ) nepakeistą, taip pat netenkinamas pareiškėjo prašymas priimti sprendimą suteikti jam prieglobstį (pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą).

432.5. Anot pareiškėjo, sprendime Nr. ( - ) nustatytas draudimas jam atvykti į Lietuvos Respubliką trejus metus nuo jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos dienos yra neproporcingas, todėl neteisėtas.

44Teismas atmeta ir šį pareiškėjo teiginį kaip visiškai nemotyvuotą ir nepagrįstą. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 133 straipsnio 2 dalyje (redakcija, galiojanti nuo 2012 m. vasario 1 d.) nustatyta, jog užsieniečiui, kuris buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 m. laikotarpiui. Pažymėtina, kad, skirtingai negu ankstesnėje šio straipsnio redakcijoje, pagal kurią tokiam užsieniečiui galėjo būti uždrausta atvykti į Lietuvos Respubliką, šiuo metu galiojanti nuostata įpareigoja sprendimą priimančią instituciją uždrausti užsieniečiui atvykti į Lietuvos Respubliką, jeigu jis yra išsiunčiamas; jokių papildomų sąlygų ar papildomo pagrindimo Įstatymo 133 straipsnio nuostatos nereikalauja, taip pat nenumato jokių išimčių prieglobsčio prašytojams, kurių prašymai yra atmetami. Atsižvelgus į tai darytina išvada, kad skundžiamas sprendimas uždrausti pareiškėjui atvykti į Lietuvą yra teisėtas, o, kadangi pareiškėjas pažeidė atvykimo į Lietuvos Respublikos teritoriją tvarką, teikė tikrovės akivaizdžiai neatitinkančią informaciją apie jo prašymo suteikti prieglobstį pateikimo motyvus bei yra linkęs piktnaudžiauti Europos Sąjungos valstybių prieglobsčio procedūromis, 3 metų draudimo atvykti terminas laikytinas visiškai pagrįstu ir proporcingu.

453. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėjo – O. M. skundas atsakovui – Migracijos departamentui prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos dėl ( - ) d. sprendimo Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui O. M. bei jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos į ( - )“ panaikinimo ir sprendimo suteikti prieglobstį (pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą) pareiškėjui – O. M. priėmimo atmestinas kaip nepagrįstas.

46Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, 127 straipsnio 1 dalimi, 129 straipsniu,

Nutarė

47Pareiškėjo – O. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

48Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą tiesiogiai Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I... 4. 1. Pareiškėjas – O. M. (toliau – ir pareiškėjas)... 5. 1.1. panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus... 6. 1.2. priimti sprendimą suteikti prieglobstį (pabėgėlio statusą ir... 7. 2. Pasak pareiškėjo, atsakovo sprendimas Nr. ( - )... 8. 2.1. Pateiktame prašyme bei apklausos metu pareiškėjas nurodė, kad... 9. 2.2. Skundžiamame sprendime pareiškėjui uždrausta atvykti į Lietuvos... 10. II... 11. Atsakovas – Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus... 12. 1. Pagal Įstatymo 86 straipsnio 1 dalį pabėgėlio statusas suteikiamas... 13. 2. Remiantis Migracijos departamento byloje surinkta medžiaga, padaryta... 14. Pagal Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2004 m. lapkričio 15 d.... 15. 3. Skunde pareiškėjas taip pat nurodo, kad iš ( - )... 16. 4. Skunde pareiškėjas taip pat nurodo, kad sprendime Nr. 17. 5. Pateikdamas skundą teismui, pareiškėjas apsiribojo bendrais teiginiais ir... 18. III... 19. 1. Teismo posėdyje pareiškėjo – O. M. atstovė –... 20. 2. Teismo posėdyje atsakovo – Migracijos departamento prie Lietuvos... 21. Teismas, išnagrinėjęs skundo ir atsiliepimo motyvus, įvertinęs rašytinius... 22. 1. Nagrinėjamoje administracinėje byloje inter alia nustatyta:... 23. 1.1. Pareiškėjas – O. M. apklausos metu 2012 m.... 24. 1.2. Pareiškėjas pateikė Migracijos departamentui 2012 m. gegužės 21 d.... 25. 1.3. Pareiškėjas prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos metu 2012 m.... 26. Pareiškėjas prieglobsčio prašytojo pirminės apklausos protokole Nr. 27. 1.4. Migracijos departamento direktoriaus pavaduotojas J.... 28. „1. Nesuteikti ( - ) piliečiui 29. 2. Nesuteikti ( - ) piliečiui O.... 30. 3. Įsigaliojus sprendimui dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir... 31. 4. Uždrausti ( - ) piliečiui O.... 32. 5. Paskelbti Šengeno informacinėje sistemoje perspėjimą, siekiant... 33. 6. Informuoti ( - ) pilietį O. M.,... 34. 1.5. Migracijos departamento sprendimo Nr. ( - )... 35. 1.6. Pareiškėjas su sprendimu Nr. ( - ), sprendimą... 36. 2. Nagrinėjamoje administracinėje byloje sprendžiant, ar sprendimas Nr. 37. 2.1. Šiame kontekste pabrėžtina, kad nagrinėjamoje administracinėje byloje... 38. Teismas akcentuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl... 39. Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 87 straipsnio 1 dalyje... 40. 2.2. Pareiškėjo argumentai, kad jis ( - ) turėjo... 41. 2.3. Ypač pabrėžtina, kad skundžiamas sprendimas Nr. 42. 2.4. Pareiškėjas – O. M. prašo priimti sprendimą... 43. 2.5. Anot pareiškėjo, sprendime Nr. ( - ) nustatytas... 44. Teismas atmeta ir šį pareiškėjo teiginį kaip visiškai nemotyvuotą ir... 45. 3. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus konstatuotina, kad pareiškėjo... 46. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 47. Pareiškėjo – O. M. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 48. Sprendimas per keturiolika dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali...