Byla A-2921-602/2018
Dėl įsakymo panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Veslavos Ruskan (pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. N. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjų J. N., J. Ž., J. G. skundą atsakovui Palangos miesto savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims A. G., A. C. (V. G. teisių perėmėjas) ir Palangos kredito unijai dėl įsakymo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5

 1. Pareiškėjai J. N., J. Ž. ir J. G. kreipėsi į Klaipėdos apygardos administracinį teismą su skundu (b. l. 3–6), prašydami panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija, atsakovas) direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-1393 „Dėl adresų suteikimo ( - ) 38, 38A, Palangoje“ (toliau – ir Įsakymas).
 2. Pareiškėjai paaiškino, jog žemės sklypas, esantis adresu ( - ) 38, Palangoje, unikalus Nr. ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso pareiškėjams, V. G., A. G. ir Palangos kredito unijai. A. G., atlikęs jam nuosavybės teise priklausančios dalies atidalinimo iš bendro turto procedūrą, kreipėsi į Palangos miesto savivaldybės administraciją dėl adreso naujai suformuotam žemės sklypui suteikimo. Skundžiamu Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Įsakymu sklypui Nr. 2 (atidalintam sklypui) suteiktas adresas ( - ) 38, o sklypui Nr. 3 – ( - ) 38A. Šiame kontekste pareiškėjai pažymėjo, kad dėl adreso suteikimo jų nuosavybės teise valdomai žemės sklypo daliai jie į Palangos miesto savivaldybės administraciją nesikreipė, apie priimtą įsakymą informuoti nebuvo, apie jį sužinojo tik 2016 m. vasario 1 d. Pareiškėjų nuomone, adresų suteikimas vieno iš bendraturčių prašymu, neatsižvelgiant į kitų bendraturčių nuomonę ir be jų žinios, pažeidžia Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 4 dalį, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo (toliau – ir Įstatymas) 9 straipsnio 4 dalį bei Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. Nr. 1V-178 įsakymo „Dėl numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12 punktą, taip pat jų, kaip bendraturčių, teises ir teisėtus interesus. Pareiškėjai teigė, kad naujo adreso suteikimas sukelia jiems nepatogumus, nes visose valstybinėse institucijose yra informacija apie jų nuosavybę, esančią adresu ( - ) 38, Palangoje. Taigi, pareiškėjų manymu, ginčijamas Įsakymas prieštarauja protingumo, teisėtų lūkesčių ir proporcingumo principams.
 3. Atsakovas Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į pareiškėjų skundą (b. l. 17–18) prašė jo netenkinti.
 4. Administracija nurodė, kad skundžiamas Įsakymas buvo priimtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 27 dalimi, kurioje kaip savarankiška savivaldybių funkcija nurodytas, be kita ko, savivaldybės teritorijoje esančių žemės sklypų numerių suteikimas ir keitimas, taip pat Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi, Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092, 4.1 punktu ir žemės sklypo, esančio ( - ) 38, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektu, patvirtintu Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. Al-1317. Be to, pažymėjo, kad Įsakymas buvo tinkamai paskelbtas Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje. Tuo tarpu pareiškėjai nenurodė, kuo konkrečiai pasireiškė su skundžiamu Įsakymu sietinų jų teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimas. Taigi, atsakovo manymu, pareiškėjams skunde neatskleidus savo teisių ar įstatymų saugomų interesų pažeidimo esmės, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 5 straipsnio 1 dalies ir 22 straipsnio 1 dalies taikymo požiūriu jų skundas negali būti pripažintas pagrįstu. Administracija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymo Nr. 1V-57 redakcija) patvirtinto Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo (toliau – ir Aprašas) 7 punktu, numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško, nustatomo pagal pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu. Aprašo 12 punkte nurodyta, jog nauji numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami atsižvelgiant į jau esančius žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerius. Siekiant nepažeisti jau esančių žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerių sekos, prie naujų žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerių rašomos didžiosios raidės.
 5. Tretieji suinteresuoti asmenys A. G., V. G., Palangos kredito unija atsiliepimų į pareiškėjų skundą nepateikė.

6II.

7

 1. Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2016 m. gegužės 10 d. sprendimu (b. l. 55–60) pareiškėjų skundą atmetė kaip nepagrįstą.
 2. Teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjai nesutinka su adresų suteikimu naujai suformuotiems žemės sklypams, ginčijamo Įsakymo neteisėtumą siedami su aplinkybe, jog adresų suteikimo žemės sklypams klausimas su jais nebuvo derinamas ir apie Įsakymo priėmimą jie nebuvo tinkamai informuoti. Atsižvelgęs į tai, teismas nurodė, kad viena iš savarankiškųjų savivaldybių funkcijų – adresų suteikimas pastatams, butams ir kitoms patalpoms, pavadinimų suteikimas gatvėms, savivaldybės teritorijose esantiems pastatams, statiniams ir kitiems objektams, šių adresų ir pavadinimų keitimas ar panaikinimas Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka (Vietos savivaldos įstatymo 6 str. 27 p.). Pagal Vietos savivaldos įstatymo 4 straipsnio 6, 9, 10 ir 12 punktus vietos savivalda grindžiama savivaldybės veiklos ir savivaldybės institucijų priimamų sprendimų teisėtumo principu, reiškiančiu, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla ir visais jų veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus; savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus principu, be kita ko, reiškiančiu, kad savivaldybės institucijos sudaro sąlygas savivaldybės gyventojams tiesiogiai dalyvauti rengiant ir svarstant sprendimų projektus; veiklos skaidrumo principu, reiškiančiu, kad savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų veikla turi būti aiški ir suprantama savivaldybės gyventojams, kurie tuo domisi, jiems sudaromos sąlygos gauti paaiškinimus, kas ir kodėl daroma; viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principu, reiškiančiu, kad savivaldybės gyventojai ar jų atstovai turi teisę susipažinti su savivaldybės institucijų sprendimų projektais ir priimtais sprendimais, gauti viešus ir motyvuotus atsakymus į pareikštą nuomonę apie savivaldybės institucijų ir kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų ar atskirų valstybės tarnautojų darbą. VAĮ 3 straipsnio 1, 10 punktai numato, kad viešojo administravimo subjektai savo veikloje turi vadovautis įstatymo viršenybės principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjektų įgaliojimai atlikti viešąjį administravimą turi būti nustatyti teisės aktuose, o veikla turi atitikti šiame įstatyme išdėstytus teisinius pagrindus; administraciniai aktai, susiję su asmenų teisių ir pareigų įgyvendinimu, visais atvejais turi būti pagrįsti įstatymais; skaidrumo principu, reiškiančiu, kad viešojo administravimo subjekto veikla turi būti vieša, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. Individualus administracinis aktas, be kita ko, turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis (VAĮ 8 str. 1 d.). Be to, teismų praktikoje pažymima, kad gero administravimo principas reikalauja, jog valstybės institucijos, priimdamos administracinius sprendimus, veiktų rūpestingai ir atidžiai, taip pat užtikrintų, kad administracinėje procedūroje būtų laikomasi visų teisės aktų nuostatų (rėmėsi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – ir LVAT) 2012 m. spalio 4 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartimi administracinėje byloje Nr. A502-134/2012, 2013 m. kovo 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A756-708/2013, 2014 m. balandžio 22 d. išplėstinės teisėjų kolegijos nutartimi administracinėje byloje Nr. A143-816/2014). Šiame kontekste teismas pabrėžė, kad minėtų principų vietos savivaldos institucija turi laikytis ir įgyvendindama savarankiškąją savivaldybės funkciją – adresų pastatams suteikimą ir jų keitimą.
 3. Teismas pabrėžė, kad pagal Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo nuostatas gyvenamųjų vietovių gatvėms ar gyvenamosioms vietovėms priskirtų pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerius suteikia ir keičia savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnai. Numerių suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija (Įstatymo 9 str. 4 d.). Siekdama nustatyti bendrą Lietuvos Respublikos teritorijoje esančių nekilnojamųjų daiktų adresų struktūrą ir adresų rašymo taisykles, Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 patvirtino Adresų formavimo taisykles, kurių 4.1 punkte nurodyta, kad adresų objektais laikomi žemės sklypai, kuriuose pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, taip pat sodininkų bendrijų žemės sklypai, neužstatyti pastatais. Atitinkamai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 (Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2014 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. 1V-178 redakcija) patvirtinto Aprašo 7 punkte nurodyta, kad numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško, nustatomo pagal Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu. Pagal Aprašo 12 punktą nauji numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami atsižvelgiant į jau esančius žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerius. Siekiant nepažeisti jau esančių žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerių sekos, prie naujų žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerių rašomos didžiosios raidės.
 4. Teismas akcentavo, kad Aprašo VII skyriuje įtvirtintos taisyklės, nustatančios gyventojų informavimą apie numerių suteikimą, pakeitimą ar panaikinimą pastatams. Aprašo 38 punktas reikalauja, kad savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas informuotų gyventojus apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti pastatų numerius, paskelbiant informaciją viešai seniūnijos patalpose, savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos). Aprašo 39 punktas nustato, kad savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas apie numatomus suteikti ar pakeisti numerius papildomai gyventojus gali informuoti ir kitais būdais. Pagal Aprašo 40 punktą, savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas skelbia numatomo sprendimo tekstinę ir grafinę dalis. Remiantis Aprašo 38 punktu, sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius paskelbimo gyventojams. Aprašo 41 punkte nurodyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas neprivalo informuoti gyventojų iš anksto, jei sprendimas yra priimtas gyventojo prašymu ir toks sprendimas teisines pasekmes sukelia tik prašymą pateikusiam gyventojui ir dėl to nereikia keisti jau esamo numeravimo žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ir korpusams. Aprašo 42 punkte įtvirtinta, kad savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotus ar panaikintus adresus gavimo, informuoja gyventojus apie suteiktus, pakeistus ar panaikintus žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius, paskelbdama viešai seniūnijos patalpose (ten, kur seniūnijos yra įsteigtos), savivaldybės internetinėje svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos). Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas apie suteiktus, pakeistus ar panaikintus žemės sklypų, kuriuose leidžiama statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius papildomai gali informuoti gyventojus ir kitais būdais.
 5. Įvertinęs nurodytas Aprašo nuostatas, teismas pažymėjo, kad prieš priimdama sprendimą dėl numerio pastatui suteikimo, pakeitimo ar panaikinimo savivaldybės vykdomoji institucija privalo tinkamai informuoti gyventojus, kurių interesus numatomas sprendimas liečia, o sprendimą priimti tik atlikusi šį veiksmą. Tuo realizuojami aptarti savivaldybės gyventojų dalyvavimo tvarkant viešuosius savivaldybės reikalus, veiklos skaidrumo, viešumo ir reagavimo į savivaldybės gyventojų nuomonę principai. Pagal šiuos principus pareiga informuoti gyventojus apie numatomą sprendimą kartu reiškia, kad prieš priimant sprendimą gyventojams turėtų būti sudaryta ne formali, o reali galimybė susipažinti su sprendimo projektu, jo priėmimo motyvais, pareikšti dėl jo nuomonę. Teismo vertinimu, gyventojų informavimu turėtų būti siekiama, kad gyventojai turėtų realią galimybę gauti informaciją apie numatomą sprendimą. Taigi, teismas akcentavo, kad nors Aprašo nuostatos nereikalauja, jog savivaldybės vykdomoji institucija asmeniškai raštu informuotų gyventojus apie numatomą priimti sprendimą (kai kuriais atvejais numerių suteikimas, pakeitimas ar panaikinimas gali liesti labai platų ratą gyventojų, todėl raštiškas pranešimas kiekvienam gyventojui neatitiktų operatyvumo, efektyvumo, ekonomiškumo principų), visgi, informacija apie priimamą sprendimą turėtų būti kiek objektyviai įmanoma „priartinta“ prie gyventojų, dėl to Apraše nustatyti įvairūs privalomi gyventojų informavimo būdai, t. y. tiek interneto svetainėje, tiek seniūnijos patalpose, tiek oficialiai įrengtose skelbimų lentose.
 6. Šiame kontekste teismas nurodė, kad nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-1317 „Dėl žemės sklypo ( - ) 38, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projekto patvirtinimo“ buvo patvirtintas žemės sklypo ( - ) 38, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektas ir iš savininkams J. Ž., J. N., V. G., A. G., J. G. priklausančio 0,4697 ha žemės sklypo, esančio ( - ) 38, Palangoje, suformuoti 2 žemės sklypai – 0,1399 ha žemės sklypas Nr. 2 ir 0,3298 ha žemės sklypas Nr. 3. Palangos miesto savivaldybės administracijoje 2015 m. lapkričio 12 d. buvo užregistruotas A. G. prašymas dėl adreso (numerio) suteikimo žemės sklypui, esančiam ( - ) 38, Palangoje, kurio kadastrinis Nr. ( - ). Atitinkamai skundžiamu Įsakymu buvo patvirtinti duomenys apie numerių žemės sklypams, pastatams, jų kompleksams ir korpusams suteikimą, keitimą ar panaikinimą ir suteikti adresai žemės sklypams bei juose planuojamiems statiniams – sklypui Nr. 2 suteiktas adresas ( - ) 38, o sklypui Nr. 3 – ( - ) 38A.
 7. Atsižvelgęs į byloje nustatytas aplinkybes, teismas pažymėjo, kad nors A. G. prašymas dėl numerio minėtam žemės sklypui suteikimo buvo susijęs ne tik su jį pateikusiu asmeniu, byloje nepateikti įrodymai, kaip kiti žemės sklypo bendraturčiai buvo informuoti apie numerių naujai suformuotiems žemės sklypams suteikimą. Tačiau byloje nustatyta, kad ginčijamas Įsakymas buvo paskelbtas Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje. Taigi, nors šiuo atveju ir vertintina, jog pareiškėjų teisė susipažinti su numatomo priimti sprendimo projektu, jo motyvais, pateikti savo nuomonę buvo pažeista, teismas sprendė, kad, įvertinus ginčo teisinius santykius reglamentuojančius teisės aktus ir faktinius duomenis, kuriems esant ginčo administracinis aktas buvo priimtas, laikytina, jog padarytas pažeidimas nėra esminis ir neturėjo įtakos priimto administracinio akto teisėtumui bei pagrįstumui. Teismas akcentavo, jog adresų žemės sklypams Nr. 2 ir Nr. 3 suteikimas gali būti susijęs su tam tikrais nepatogumais, kylančiais įgyvendinant žemės sklypų savininkų teises, tačiau tokie pakeitimai yra neišvengiami. Šiuo aspektu teismas atkreipė dėmesį į tai, kad pagal protingumo bei proporcingumo kriterijus vertintina, jog ginčijamo Įsakymo panaikinimas žemės sklypų savininkų interesų subalansavimo prasme būtų netinkama priemonė. Teismas pabrėžė, kad teisės normų, kuriomis turi vadovautis savivaldybė, nustatytos adresų suteikimo numerių sekos laikymasis yra nurodytas siekiamybės (suteikiant numerius naujiems adresų objektams) pavidalu, o ne kaip absoliuti taisyklė, kuria privaloma vadovautis visais naujų numerių suteikimo atvejais. Tai reiškia, kad tam tikrais konkrečiais atvejais savivaldybės (šiuo atveju atsakovas) turi teisę nukrypti nuo šios siekiamybės pavidalu išreikštos taisyklės. Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis, teismas konstatavo, kad atsakovas, priimdamas skundžiamą Įsakymą, nepadarė nepateisinamų teisės aktų pažeidimų, kurie galėtų (turėtų) būti teismo pašalinti pareiškėjų nurodytu būdu.

8III.

9

 1. Pareiškėja J. N. (toliau – ir apeliantė) pateikė apeliacinį skundą (b. l. 64–68), kuriame prašo panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-1393.
 2. Apeliantė mano, kad pirmosios instancijos teismas neįsigilino į nagrinėjamą situaciją, netinkamai taikė teisės normas, nepagrįstai nekreipė dėmesio į įstatymų pažeidimus, todėl priėmė nepagrįstą sprendimą. Apeliacinis skundas iš esmės grindžiamas tais pačiais argumentais, kaip ir pareiškėjų skundas, pateiktas pirmosios instancijos teismui. Apeliantė dar kartą pabrėžia, kad ginčijamas Įsakymas buvo priimtas tik pagal vieno iš bendrasavininkų, kuris veikė be kitų bendrasavininkų įgaliojimų, prašymą, įstatymų nustatyta tvarka neinformavus visų sklypo bendrasavininkų, pažeidžiant galiojančias teisės aktų nuostatas. Papildomai pažymi, jog nagrinėjamu atveju turi būti vadovaujamasi Aprašo 12 punktu, kuris reglamentuoja adresų keitimą, o ne Aprašo 7 punktu, kuris taikomas suteikiant adresus, bet ne juos keičiant. Šiuo aspektu apeliantė akcentuoja, kad atsakovas adresus ( - ) gatvėje iki šiol keičia vadovaudamasis būtent Aprašo 12 punktu, t. y. prie naujai suformuotų sklypų pridedant raides ir nederinant jų prie gatvės pradžios taško. Taigi, apeliantės teigimu, adreso sklypui Nr. 2 suteikimas pagal Aprašo 12 punkto nuostatas nepažeistų nei šio sklypo savininko, nei sklypo, nuo kurio jis atidalinamas, bendrasavininkų interesų ir neturėtų jokio neigiamo poveikio ( - ) gatvės numeracijai, kadangi iš esmės atitiktų jau esamą situaciją. Šiame kontekste apeliantė atkreipia dėmesį į tai, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu iš esmės pripažino, jog atsakovas, suteikdamas adresus, turi teisę nukrypti nuo taisyklių. Tačiau tokios išimtys nenumatytos teisės aktuose, todėl atsakovas privalo vadovautis nustatytomis taisyklėmis, juolab kad nagrinėjamu atveju taisyklių ir įstatymų laikymasis yra visiškai įmanomas ir vykdytinas nepažeidžiant nei teisės aktų, nei sklypo bendrasavininkų interesų.
 3. Atsakovas Palangos miesto savivaldybės administracija atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 75–76) prašo jo netenkinti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimą. Administracija nurodo, jog sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu, kad ginčijamas Įsakymas yra teisėtas ir pagrįstas. Atsakovo atsiliepimas į apeliacinį skundą iš esmės grindžiamas tais pačiais argumentais kaip ir atsiliepimas į pareiškėjų skundą, pateiktą pirmosios instancijos teismui.
 4. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. G. atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 78–84) prašo jį atmesti ir palikti galioti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimą. Trečiojo suinteresuoto asmens manymu, pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino pareiškėjų ir atsakovo pozicijas, byloje esančius įrodymus bei pagrįstai konstatavo, kad skundžiamas Įsakymas priimtas vadovaujantis teisės aktais, o atsakovas nepadarė nepateisinamų teisės aktų pažeidimų. Nurodo, kad sutinka su teismo vertinimu, jog teisės normų, kuriomis turi vadovautis savivaldybė, nustatytos adresų suteikimo numerių sekos laikymasis yra nurodytas siekiamybės (suteikiant numerius naujiems adresų objektams) pavidalu, o ne kaip absoliuti taisyklė, kuria privaloma vadovautis visais naujų numerių suteikimo atvejais, todėl tam tikrais konkrečiais atvejais savivaldybės (šiuo atveju atsakovas) turi teisę nukrypti nuo šios siekiamybės pavidalu išreikštos taisyklės. Be to, akcentuoja, kad žemės sklypo, esančio ( - ) 38, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektas buvo paruoštas iš anksto, visi bendrasavininkai patvirtino šį projektą ir jam neprieštaravo, o atsakovas visą informaciją paskelbė Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje. Trečiasis suinteresuotas asmuo taip pat nurodo, kad už advokato teisines konsultacijas ir atsiliepimo parengimą buvo sumokėta 300 Eur, todėl prašo priteisti iš apeliantės šias su advokato pagalba susijusias išlaidas, patirtas bylą nagrinėjant apeliacine tvarka.
 5. Pareiškėja J. Ž. atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 93–94) prašo jį tenkinti ir panaikinti Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimą bei priimti naują sprendimą – panaikinti Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymą Nr. A1-1393. Nurodo, kad palaiko apeliaciniame skunde išdėstytus apeliantės argumentus ir pritaria jos nuomonei, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas buvo priimtas neįsigilinus į nagrinėjamą situaciją bei netinkamai taikius teisės normas.

10Teisėjų kolegija konstatuoja:

11IV.

12

 1. Pažymėtina, kad ši byla apeliacine tvarka nagrinėjama vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) normomis, galiojusiomis iki 2016 m. liepos 1 d., nes byla apeliacine tvarka pradėta nagrinėti iki įsigaliojo Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymas (Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo Nr. VIII-1029 pakeitimo įstatymo 7 str. 1 d., 8 str. 2 d.).
 2. Pareiškėjai J. N., J. Ž., J. G. ir tretieji suinteresuoti asmenys A. G., A. C. (V. G. teisių perėmėjas), Palangos kredito unija yra žemės sklypo, esančio Palangoje, ( - ) 38 (kadastrinis Nr. ( - ), plotas – 0,4697 ha), savininkai.
 3. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. A1-1317 patvirtino žemės sklypo ( - ) 38, Palangoje, formavimo ir pertvarkymo projektą (toliau – ir Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas), pagal kurį naujai suformuojami dviejų (Nr. 2 ir 3) žemės sklypų plotai, pagrindinės žemės naudojimo paskirtys, naudojimo būdai. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto iniciatoriumi buvo vienas iš sklypo savininkų A. G.. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą pasirašė visi sklypo savininkai.
 4. 2015 m. lapkričio 12 d. A. G. pateikė Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriui prašymą dėl adresų suteikimo (keitimo).
 5. Palangos miesto savivaldybės administracijos direktorius 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. A1-1393 „Dėl adresų suteikimo ( - ) 38, 38A, Palangoje“ suteikė adresus žemės sklypams bei juose planuojamiems statyti pastatams, įrenginiams – sklypui Nr. 2 suteikė Nr. 38, sklypui Nr. 3 suteikė Nr. 38A. Skundžiamas Įsakymas paskelbtas Palangos miesto savivaldybės internetinėje svetainėje.
 6. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Palangos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 25 d. įsakymo Nr. A1-1393 teisėtumo. Pareiškėjai ginčija Įsakymą dėl to, kad jiems nebuvo pranešta apie klausimo nagrinėjimą, tiek dėl to, kad Įsakymas priimtas neteisingai pritaikius teisės aktus bei pažeidžiant pareiškėjų teises.

13V.

14

 1. Teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio (2014 m. gruodžio 11 d. įstatymo Nr. XII-1426 straipsnio redakcija) 5 dalyje nustatyta, kad gyvenamųjų vietovių gatvėms ar gyvenamosioms vietovėms priskirtų pastatų ir šių pastatų butų ar patalpų numerius suteikia ir keičia savivaldybės vykdomoji institucija arba jos pavedimu seniūnai. Numerių suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.
 2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Adresų formavimo taisyklių 4.1 punkte nustatyta, kad adresų objektai yra žemės sklypai, kuriuose pagal detaliojo plano sprendinius planuojama statyti pastatus, taip pat sodininkų bendrijų žemės sklypai, neužstatyti pastatais.
 3. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 patvirtintas Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašas (toliau – ir Aprašas).
 4. Aprašo 7 punkte nustatyta, kad numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško, nustatomo pagal Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įsakymu. Pagal gatvės ašinės linijos kryptį dešinėje gatvės pusėje paprastai suteikiami nelyginiai numeriai, kairėje pusėje – lyginiai numeriai.
 5. Aprašo 12 punkte nustatyta, kad nauji numeriai žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams ir jų kompleksams suteikiami atsižvelgiant į jau esančius žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerius. Siekiant nepažeisti jau esančių žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerių sekos, prie naujų žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų ir jų kompleksų numerių rašomos didžiosios raidės.
 6. Aprašo 38 punkte nustatyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas informuoja gyventojus apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius, paskelbdama viešai seniūnijos patalpose (ten kur seniūnijos yra įsteigtos), savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos). Sprendimas priimamas ne anksčiau kaip po 10 darbo dienų po informacijos apie numatomus suteikti, pakeisti ar panaikinti numerius žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams paskelbimo gyventojams.
 7. Aprašo 41 punkte nustatyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas neprivalo informuoti gyventojų iš anksto, jei sprendimas yra priimamas gyventojo prašymu ir toks sprendimas teisines pasekmes sukelia tik prašymą pateikusiam gyventojui ir dėl to nereikia keisti jau esamo numeravimo žemės sklypams, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatams, jų kompleksams, butams, patalpoms ar korpusams.
 8. Aprašo 42 punkte nustatyta, kad savivaldybės vykdomoji institucija ar jos pavedimu seniūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Adresų registro tvarkymo įstaigos pranešimo apie įregistruotus ar panaikintus adresus gavimo, informuoja gyventojus apie suteiktus, pakeistus ar panaikintus žemės sklypų, kuriuose leidžiama pastatų statyba, pastatų, jų kompleksų, butų, patalpų ar korpusų numerius, paskelbdama viešai seniūnijos patalpose (ten kur seniūnijos yra įsteigtos), savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose (ten, kur jos oficialiai įrengtos).

15VI.

16

 1. Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektu vieną žemės sklypą, kurio savininkais yra keli asmenys, padalinus į du sklypus, savivaldybės vykdomoji institucija, gavusi vieno iš sklypo savininkų prašymą dėl adresų suteikimo, pagal minėtus teisės aktų reikalavimus turėjo pagrindą nagrinėti klausimą dėl adresų suteikimo, nes ši funkcija yra priskirta šios institucijos kompetencijai.
 2. Iš bylos duomenų matyti, kad Palangos miesto savivaldybės administracija, gavusi vieno iš sklypo savininkų prašymą dėl adreso suteikimo, nepranešė apie šio klausimą nagrinėjimą kitiems sklypo savininkams, neskelbė šios informacijos savo internetinėje svetainėje. Atsakovas paskelbė interneto svetainėje informaciją tik apie priimtą sprendimą – Įsakymą.
 3. Pagal Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo tvarkos aprašo 38 ir 41 punktų reikalavimus savivaldybės vykdomoji institucija praneša apie šio klausimo nagrinėjimą savivaldybės interneto svetainėje ir skelbimų lentose, jeigu klausimą nagrinėja savo iniciatyva ir neprivalo laikytis šios tvarkos, jeigu klausimas nagrinėjamas ir sprendimas yra priimamas gyventojo prašymu ir toks sprendimas teisines pasekmes sukelia tik prašymą pateikusiam gyventojui.
 4. Nagrinėjamu atveju savivaldybės vykdomoji institucija, spręsdama klausimą dėl adresų keitimo privalėjo vadovautis Aprašo 38 ir 41 punktų reikalavimais, nes nagrinėjamu atveju buvo sprendimas priimamas gyventojo prašymu, tačiau taip pat ir institucijos iniciatyva, nes žemės sklypas priklauso ne tik prašymą pateikusiam gyventojui, bet ir kitiems asmenims. Todėl nagrinėjamu atveju reikėjo laikytis Aprašo reikalavimų, kurie nustato du skirtingus atvejus, nes ginčijama situacija apėmė tuos du skirtingus atvejus. Atsakovas iš dalies vykdė minėtus reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo teisės aktų pažeidimą, tačiau teisingai sprendė, kad šis pažeidimas nedaro Įsakymo neteisėtu. Įsakymas buvo priimtas tęsiant teritorijos planavimo procedūrą, kurios metu patvirtintas Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektas, kurį pasirašė visi sklypo savininkai, taip pat ir pareiškėjai. Taigi pareiškėjams buvo žinoma apie jiems nuosavybės teise priklausančio sklypo pertvarkymą, kurį tęsiant naujai formuojamiems sklypams suteikti adresai, sprendimas dėl adresų suteikimo paskelbtas viešai. Todėl naikinti Įsakymą dėl minėtų procedūrinių reikalavimų nesilaikymo, būtų neteisinga, nes ne kiekvienas procedūrinis pažeidimas sudaro pagrindą naikinti administracinį sprendimą.
 5. Nagrinėjamu atveju savivaldybės vykdomoji institucija, spręsdama klausimą dėl adresų keitimo tinkamai vadovavosi Aprašo 7 ir 12 punktų reikalavimais, numeriai žemės sklypams suteikti iš eilės didėjimo tvarka nuo gatvės pradžios taško, nauji numeriai žemės sklypams suteikti atsižvelgiant į jau esančius žemės sklypų numerius, siekiant nepažeisti jau esančių žemės sklypų numerių sekos, prie naujų žemės sklypų numerių įrašyta didžioji raidė. Vadovaujantis šiomis normomis vienam iš naujai formuojamų sklypų suteiktas buvęs sklypo numeris Palanga, ( - ) 38, kitam naujai formuojamam sklypui suteiktas naujas sklypo numeris Palanga, ( - ) 38A. Naujas adresas suteiktas pareiškėjams priklausančiam naujai formuojamam sklypui. Apeliacinio skundo argumentai, jog naujo adreso suteikimas pareiškėjams kelia papildomų apsunkinimų, kadangi visos institucijos apie pareiškėjų nuosavybę turi informaciją adresu Palanga, ( - ) 38, informacija apie adresą pateikta potencialiems turto pirkėjams, neturi reikšmės Įsakymo teisėtumui ir šios bylos išnagrinėjimui. Minėta, kad Įsakymas priimtas vykdant Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą, dėl kurio patvirtinimo pritarė visi sklypo savininkai, kuriems tenka taip pat ir kitos dėl šio projekto vykdymo atsirandančios pasekmės, taip pat ir dėl adreso pasikeitimo.

17VII.

18

 1. Trečiasis suinteresuotas asmuo A. G. atsiliepime į apeliacinį skundą prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas – 300 Eur. Į bylą yra pateikta atstovavimo sutartis, pinigų priėmimo kvitas bei prašymas, kuriame detalizuojama reikalaujama priteisti suma (50 Eur konsultacijos ir 250 Eur atsiliepimo į apeliacinį skundą surašymas).
 2. Remiantis ABTĮ 44 straipsniu, kai išnagrinėjus bylą yra patenkinamos ar apginamos trečiųjų suinteresuotų asmenų teisės, šie asmenys turi teisę į išlaidų atlyginimą (ABTĮ 44 str. 1, 2, 5, 6 d.). Nagrinėjamoje byloje atmetus pareiškėjų skundą bei vienos iš pareiškėjų apeliacinį skundą dėl Įsakymo, kuriuo buvo patenkintas trečiojo suinteresuoto asmens prašymas, buvo apgintos trečiojo suinteresuoto asmens teisės.
 3. Teisėjų kolegija daro išvadą, kad galutinis rezultatas šiame teisiniame ginče yra palankus A. G., todėl jis turi teisę į teismo išlaidų (be kita ko, atstovavimo išlaidų) atlyginimą.
 4. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos pirmininko 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteisiamo užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) (redakcija, galiojanti nuo 2015 m. kovo 20 d.) 2 punkte nurodytais kriterijais bei atsižvelgdama į Rekomendacijų 8.11 punkte nustatytą maksimalų advokato darbo užmokesčio už atsiliepimo į apeliacinį skundą dydį, teisėjų kolegija daro išvadą, kad analizuojamu atveju nėra pagrindo nepriteisti arba sumažinti trečiojo suinteresuoto asmens A. G. prašomą atlyginti išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, sumą, todėl jos trečiajam suinteresuotam asmeniui kompensuotinos visiškai.

19

20Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (1999 m. sausio 14 d. įstatymo Nr. VIII-1029 redakcija) 45 straipsnio 2 dalimi, 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Pareiškėjos J. N. apeliacinį skundą atmesti.

22Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2016 m. gegužės 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

23Priteisti trečiajam suinteresuotam asmeniui A. G. iš pareiškėjos J. N. 300 Eur atstovavimo išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, atlyginimą.

24Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai