Byla I-3237-561/2008
Dėl nutarimo dalies panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Irenos Paulauskienės bei Ernesto Spruogio, sekretoriaujant D. Švilpienei, dalyvaujant pareiškėjos atstovui J. Rėksniui, atsakovės atstovui A. Dilbai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ skundą atsakovei Valstybinei lošimų priežiūros komisijai dėl nutarimo dalies panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4pareiškėja UAB „Žalgirio loto“ su skundu kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau-Komisija) 2008-03-07 nutarimo Nr. N-53 1.2., 1.4. ir 3 punktus.

5Savo reikalavimus UAB „Žalgirio loto“ pagrindė tuo, kad UAB „Žalgirio loto“ Komisijos 2005-04-15 nutarimu buvo išduota licencija Nr. N-61 (000004) organizuoti didžiąją loteriją, kad UAB „Žalgirio loto“ organizuoja didžiąją momentinę netiesioginio ryšio loteriją „Taip arba Ne“, kurios taisyklės buvo suderintos Komisijos bei patvirtintos 2007-09-28 Komisijos nutarimu Nr. N-224, kad 2008-03-07 Komisija priėmė nutarimą Nr. N-53 (toliau-Nutarimas), kuriuo pažeidė UAB „Žalgirio loto“ teises ir pareigas.

6UAB „Žalgirio loto“ nurodė, kad Komisija Nutarimo 1.2. ir 1.4. punktuose nepagrįstai konstatavo, jog UAB „Žalgirio loto“, organizuodama didžiąją momentinę netiesioginio ryšio loteriją „Taip arba Ne“, televizijos žaidimo laimėjimus priskiria loterijos laimėjimams (loterijai) ir atitinkamai nuo televizijos žaidimų laimėjimų neišskaičiuoja gyventojų pajamų mokesčio. Komisija pareiškėjos veiksmus, apibrėžtus Nutarimo 1.2. punkte, pripažino pažeidimu, nors ir mažareikšmiu bei nesukėlusiu neigiamų ir sunkių pasekmių. Nutarimo 1.4. punkte Komisija konstatavo, kad nesumokėdama į biudžetą gyventojų pajamų mokesčio nuo televizijos žaidime laimėtų piniginių prizų, UAB „Žalgirio loto“ galimai pažeidžia LR gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau-GPM įstatymas) 23 str. 1 d. nuostatas, nes, išmokėdama televizijos žaidime (ne loterijoje) laimėtus piniginius prizus, nepritaiko gyventojų pajamų mokesčio tarifo, neišskaičiuoja ir nesumoka jo į biudžetą.

7Dėl LR loterijų įstatymo pažeidimų.

8Skunde UAB „Žalgirio loto“ paaiškino, jog tai, kad televizijos žaidimas yra didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „Taip arba Ne“ dalis patvirtina šios loterijos taisyklės bei Komisijos veiksmai, teisės aktų nustatyta tvarka suderinant loterijos taisykles. Didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „Taip arba Ne“ taisyklėse, kurias Komisija patvirtino 2007-09-28 nutarimu Nr. N-224 (toliau-Taisyklės), įtvirtinta, kad televizijos žaidimas yra sudėtinė loterijos dalis ir jame nurodyti laimėjimai yra bendro loterijos laimėjimų fondo dalis. Be to, televizijos žaidimas atitinka LR loterijų įstatymo 2 str. 3 d. numatytą loterijos sampratą, kurioje įtvirtinta, kad loterija - tai žaidimas pagal nustatytas taisykles, kai žaidėjai pagal nusipirktus bilietus lošia piniginius arba daiktinius laimėjimus. UAB „Žalgirio loto“ paaiškino, kad televizijos žaidimas (jeigu toks vyksta) privalo būti aprašytas loterijos taisyklėse, o atsižvelgiant į LR loterijų įstatymo 2 str. 3 d., akivaizdu, kad jeigu televizijos žaidimas yra sudėtinė loterijos taisyklių dalis ir jame žaidėjai lošia piniginius arba daiktinius laimėjimus bei žaidėjų dalyvavimas televizijos žaidime paremtas turimu bilietu, tai televizijos žaidimas yra sudėtinė loterijos dalis. Televizijos žaidimas „Taip arba Ne“ atitinka visus loterijos požymius ir turi būti priskirtas loterijai, o jame laimėti piniginiai laimėjimai - loterijos laimėjimų fondui.

9UAB „Žalgirio loto“ paaiškino, kad Komisija nepagrįstai suabsoliutina lingvistinį žodžio „momentinė“ aiškinimą, nes momentinės loterijos apibrėžimas - taip kaip jį supranta įstatymo leidėjas - yra pateiktas LR loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 2 punkte. LR loterijų įstatymas nenustato, kad žaidėjas momentinės loterijos atveju negalėtų tikrintis loterijos bilieto televizijos žaidime ar kad televizijos žaidimas galimas tik tam tikrose loterijose, bet ne momentinėje. Jokių apribojimų dėl televizijos žaidimo organizavimo loterijoje, jeigu jis aprašytas loterijos taisyklėse, įstatymas, taip pat, nenustato. Loterijų įstatyme taip pat nėra nustatyta reikalavimo, kad momentinės loterijos laimėjimas turi paaiškėti tuoj pat, įsigijus bilietą. Taigi, pareiškėjos vykdoma didžioji momentinė netiesioginio ryšio loterija „Taip arba Ne“ yra sąlygota LR loterijų įstatymo nuostatų ir nepažeidžia jame nustatytos tvarkos. Tuo tarpu tam, kad Komisija galėtų konstatuoti, jog televizijos žaidimas nėra didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos dalis, ji turi nurodyti konkrečius LR loterijų įstatymo straipsnius, kuriems televizijos žaidimas ir jame laimėti laimėjimai prieštarauja. Šiuo atveju Komisija priėmė tarpusavyje nesuderinamus sprendimus: suderino didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „Taip arba Ne“ Taisykles, kur aprašytas ir televizijos žaidimas, o Nutarime konstatavo, kad aptariama loterija organizuojama pažeidžiant LR loterijų įstatymą. Priimdama sprendimą, Komisija pažeidė žaidėjų teises ir viešąjį interesą, nes žaidėjas, laimėjęs loterijos laimėjimą televizijos žaidime, vadovaudamasis GPM įstatymo 17 str. 1 d. 33 p., pagrįstai tikisi, kad toks laimėjimas nebus apmokestintas gyventojų pajamų mokesčiu. Priešingu atveju, loterijos taisyklėse privalėtų būti aiškiai nurodyta, kad televizijos žaidimas nėra loterijos dalis ir iš tokių laimėtų sumų yra išskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis.

10 Dėl teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principų pažeidimo.

11UAB „Žalgirio loto“ atkreipė dėmesį ir į tai, kad Komisija iki šiol yra patvirtinusi ne vienas įvairių loterijas organizuojančių bendrovių momentinės netiesioginio ryšio loterijos taisykles su loterijos bilieto pasitikrinimo televizijos žaidime schema. UAB „Žalgirio loto“ turi ir gali turėti pagrįstus teisėtus lūkesčius, kad LR loterijų įstatymas ir toliau bus interpretuojamas vienodai visų momentinių loterijų atžvilgiu. Tuo tarpu Komisija, revizuodama savo sprendimus, pažeidžia teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principus.

12Dėl LR viešojo administravimo įstatymo pažeidimo.

13UAB „Žalgirio loto“ skunde nurodė, kad Komisija, priimdama Nutarimą, pažeidė LR viešojo administravimo įstatymo 8 str., pagrįsdama tuo, jog Komisijos priimtas individualus administracinis aktas UAB „Žalgirio loto“ atžvilgiu, t.y. Nutarimas (konkrečiai jo 1.2. ir 1.4. punktai), neatitinka LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų, nes Komisija, konstatuodama, kad televizijos žaidimas nėra didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „Taip arba Ne“ dalis, nurodo visiškai su tuo nesusijusius teisės aktus, reglamentuojančius laimėjusių asmenų registravimą žurnaluose ar gyventojų pajamų mokesčio išskaičiavimą. Pareiškėja mano, jog norint konstatuoti minėtą pažeidimą, reikia pateikti objektyvius duomenis: faktiškai loterijos organizatoriaus atliktus veiksmus, loterijos Taisyklių punktus bei LR loterijų įstatymo straipsnius, kurie būtų susiję su konkrečiu pažeidimu. Šiuo atveju tas padaryta nebuvo, t.y. Nutarimo 1.2 ir 1.4. punktuose vardijami pažeidimai nebuvo pagrįsti teisiškai reikšmingais faktais, todėl neatitiko LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų.

14Dėl Civiliniame kodekse įtvirtintų teisės normų pažeidimo.

15UAB „Žalgirio loto“ nurodė, kad LR civilinio kodekso 2.80 str. 1 d. įtvirtinta teisės norma, nustatanti, kad draudžiama valstybės ar vietos savivaldybės institucijoms įstatymuose nenumatytais atvejais administraciniais metodais reglamentuoti juridinių asmenų veiklą. Vadovaujantis šia nuostata ir atsižvelgiant į tai, kad Komisija nenurodė LR loterijų įstatymo pažeidimų, kurie sąlygotų tokio sprendimo pagrindimą, Komisijos Nutarimas negali būti teisėtas.

16Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ atstovas skundą palaikė ir prašė jį tenkinti, vadovaujantis skunde išdėstytais motyvais.

17Atsakovė Komisija atsiliepime į pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ skundą nurodė, kad su skundu nesutinka ir prašė skundą atmesti kaip nepagrįstą, nurodydama, jog UAB „Žalgirio loto“ Nutarimą ginčija kaip individualų teisės aktą, t.y. vienkartinį teisės taikymo aktą, kuris, pareiškėjos manymu, pažeidžia jos teises ir/ar teisėtus interesus. Tačiau, vertinant Nutarimo turinį, galima daryti išvadą, kad Nutarimas nelaikytinas individualiu teisės aktu LR administracinių bylų teisenos įstatymo prasme, kadangi jis tiesiogiai UAB „Žalgirio loto“ jokių teisinių pasekmių nesukelia. Tokį argumentą Komisija motyvavo tuo, jog skundžiamame Nutarime nėra išreiškiama Komisijos turimos kompetencijos ribose valia dėl poveikio priemonių UAB „Žalgirio loto“, kaip juridiniam asmeniui, taikymo, todėl mano, kad Nutarimas pareiškėjai jokių teisinių pasekmių nesukelia. Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnų įgaliojimų realizavimas, t.y. administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymas, galėtų būti susijęs su konkrečiu poveikiu, teisinių pasekmių ar pažeistų teisių atsiradimu UAB „Žalgirio loto“. Teisinės pasekmės UAB „Žalgirio loto“ gali kilti tik ateityje, Valstybinei mokesčių inspekcijai pareiškėjos atžvilgiu nustačius LR administracinių teisės pažeidimų kodekso 173 str. ar kito pažeidimo sudėtį ir pritaikius konkrečias poveikio priemones. Komisijos Nutarimas neturi prejudicinės galios Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitai institucijai nustatant administracinius teisės pažeidimus savo kompetencijos ribose.

18Dėl televizijos žaidimo „Taip arba Ne“ priskyrimo loterijai.

19Komisija nesutinka su UAB „Žalgirio loto“ teiginiais, kad televizijos žaidimas „Taip arba Ne“ yra didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „Taip arba Ne“ dalis, nes jis atitinka visus loterijos požymius ir turi būti priskirtas loterijai, o jame laimėti laimėjimai - loterijos laimėjimų fondui ir neapmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu. Loterijos „Taip arba Ne“ Taisyklių nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, jog UAB „Žalgirio loto“ organizuojamas televizijos žaidimas nėra didžioji momentinė netiesioginio ryšio loterija, kadangi televizijos žaidimo laimėjimai nėra įtraukti į loterijos laimėjimų fondą ir jie išmokami iš įmonės marketinginių lėšų. Be to, momentinės loterijos vienas iš skiriamųjų bruožų ir yra tai, kad laimėjimas sužinomas iš karto po to, kai bilietas įsigyjamas ir patikrinamas. Pareiškėjos organizuojama momentinė loterija „Taip arba Ne“ baigiasi tuomet, kai žaidėjas, įsigijęs momentinės loterijos „Taip arba Ne“ bilietą, nutrina visus loterijos bilieto langelius ir sužino, ar laimėjo ketvirtąjį žaidimą (500 Lt ir teisę dalyvauti televizijos žaidime). Tuo atveju, jei žaidėjas vis dėl to laimėjo pakvietimą į televizijos žaidimą, nuvykęs į televizijos studiją jis lošia ir laimi nebe loterijoje, o pareiškėjos organizuojamame televizijos žaidime, ir laimi prizus ne iš momentinės loterijos laimėjimo fondo, o iš pareiškėjos organizuojamo televizijos žaidimo, kurio laimėjimai mokami iš marketingo lėšų. Be to, tai, kad televizijos žaidimas nėra loterijos dalis, patvirtina ir loterijos „Taip arba Ne“ ankstesnės taisyklių redakcijos (loterijos taisyklės suderintos Komisijos 2007-03-09 nutarimu Nr. N-57, 2007-06-15 nutarimu Nr. N-136). Šių loterijos taisyklių derinimo metu UAB „Žalgirio loto“ ne kartą Komisijai raštu nurodė, kad ketinamas organizuoti loterijos „Taip arba Ne“ televizijos žaidimas yra iš marketinginių lėšų finansuojamas žaidimas. Todėl pagal suderintas loterijos „Taip arba Ne“ Taisykles, televizijos žaidimas nėra didžioji momentinė netiesioginio ryšio loterija, kurios laimėjimai, vadovaujantis GPM įstatymo 17 str. 1 d. 33 punktu, nėra apmokestinami gyventojų pajamų mokesčio tarifu, laimėjimai laimėti televizijos žaidime, turėtų būti priskiriami A/B klasės gyventojo pajamoms ir tuo pačiu turėtų būti apmokestinami gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Pareiškėja neneigia, jog televizijos žaidimo metu (ne loterijoje) laimėtus laimėjimus priskiria loterijos laimėjimams, jiems netaiko mokesčio tarifo bei laimėjimus išmoka iš loterijos laimėjimų fondo. Komisija Nutarime pagristai konstatavo, jog UAB „Žalgirio loto“, organizuodama televizijos žaidimą „Taip arba Ne“, dalyvaujantiems žaidėjams, laimėjusiems momentinės netiesioginio ryšio loterijos 4-ajame žaidime nurodytą prizą (kvietimą į televizijos žaidimą) ir atvykusiems į žaidimą, išmokėdama televizijos žaidime laimėtus piniginius prizus ir nuo jų neišskaičiuodama bei nesumokėdama į biudžetą gyventojų pajamų mokesčio, galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos GPM įstatymo 23 str. 1 dalies nuostatas, nes žaidėjams nepritaiko gyventojų pajamų mokesčio tarifo, neišskaičiuoja ir nesumoka jo į biudžetą.

20Dėl teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principų pažeidimo.

21Komisija nesutinka su UAB „Žalgirio loto“ skundo teiginiais, kad Komisija iki šiol yra patvirtinusi ne vienas įvairių loterijas organizuojančių bendrovių momentinės netiesioginio ryšio loterijos taisykles su loterijos bilieto pasitikrinimo televizijos žaidime schema, todėl, revizuodama savo sprendimus, pažeidžia teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principus. Dėl Komisijos patvirtintų kitų loterijų taisyklių nėra ginčo, be to, kitos loterijų taisyklės nėra identiškos šioje byloje nagrinėjamoms loterijos „Taip arba Ne“ taisyklėms, todėl jos nėra tinkamas pagrindas norint konstatuoti, kad Komisija pažeidžia teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principus bei nesilaiko savo nustatytos praktikos suderinant loterijos taisykles.

22Dėl Komisijos Nutarimo atitikimo LR viešojo administravimo įstatymo reikalavimams.

23Komisija nesutinka su UAB „Žalgirio loto“ teiginiais, kad Nutarimas yra nepagrįstas teisės aktų normomis ir neatitinka LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų. Nutarimas šiuo atveju nelaikytinas individualiu teisės aktu LR viešojo administravimo įstatymo prasme. Nutarimas - tai Komisijos veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka priimtas nustatytos formos dokumentas, kuriame išreikšta Komisijos valia - perduoti medžiagą Valstybinei mokesčių inspekcijai dėl pareiškėjos galimo GPM įstatymo pažeidimo. Nutarimo forma bei turinys atitinka jam keliamus reikalavimus.

24Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Komisijos atstovas su skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, vadovaujantis atsiliepime į skundą išdėstytais motyvais.

25Teismas nustatė, kad Komisija, vadovaudamasi LR loterijų įstatymo 25 str. 1 d. 2 ir 7 punktais, Komisijos nuostatų, patvirtintų LR Vyriausybės 2001-06-19 nutarimu Nr. 739, 5.5 ir 6.2 punktais, Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių, patvirtintų LR Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1550, 34 punktu, susipažinusi su UAB „Žalgirio loto“ tikrinimo medžiaga, priėmė Nutarimą (t.1.b.l.12-13), kurio 1.2. punkte konstatavo, kad „bendrovė, registruodama asmenis Loterijoje laimėjusių asmenų registravimo žurnale, pažeidžia loterijų organizavimo tvarką, t.y. Didžiosiose ir mažosiose loterijose laimėjusių asmenų tapatybės registravimo, informacijos apie šiuos asmenis bei su jais susijusių dokumentų saugojimo, teikimo ir sunaikinimo taisyklių, patvirtintų Priežiūros komisijos 2006 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. N-152, 4 punktą, kadangi minėtame žurnale registruoja ne tik loterijose laimėjusius asmenis, bet ir televizijos žaidime (kuris nėra didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos dalis) piniginius prizus laimėjusius žaidėjus“; 1.4. punkte konstatavo, kad „bendrovė, organizuodama televizijos žaidimą „Taip arba Ne“ ir dalyvaujantiems žaidėjams, laimėjusiems momentinės netiesioginio ryšio loterijos ketvirtajame žaidime nurodytą prizą (kvietimą į TV žaidimą) ir atvykusiems į žaidimą, išmokėdama televizijos žaidime laimėtus piniginius prizus ir nuo jų neišskaičiuodama bei nesumokėdama į biudžetą gyventojų pajamų mokesčio, galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 23 str. 1 dalies nuostatas, nes žaidėjams, laimėjusiems momentinės netiesioginio ryšio loterijos 4-ajame žaidime nurodytą prizą (kvietimą į TV žaidimą) ir atvykusiems į žaidimą, išmokėdama televizijos žaidime (ne loterijoje) laimėtus piniginius prizus, nepritaiko gyventojų pajamų mokesčio tarifo, neišskaičiuoja ir nesumoka jo į biudžetą“; 3 punkte nuprendė, kad „tikrinimo metu surinktą medžiagą dėl šio nutarimo 1.4 punkte nurodyto galimo Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nuostatų pažeidimo pagal kompetenciją tyrimui atlikti perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos“.

26Dėl televizijos žaidimo „Taip arba Ne" priskyrimo loterijai.

27LR loterijų įstatymo 2 str. 3 d. įtvirtinta, kad loterija - žaidimas pagal nustatytas taisykles, kai žaidėjai pagal nusipirktus bilietus lošia piniginius arba daiktinius laimėjimus. Šio įstatymo 3 str. 1 d. nustatyta, kad pagal organizavimo mastą loterijos skirstomos į didžiąsias ir mažąsias loterijas. Didžioji loterija - loterija, kurios organizatorius turi licenciją, suteikiančią teisę platinti loterijos bilietus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neribojama (LR loterijų įstatymo 2 str. 1 d.). Pagal žaidimų pobūdį loterijos skirstomos į: skaitmenines, momentines, klasikines ir sportines (LR loterijų įstatymo 3 str. 2 d.). Momentinė loterija - kai laimėjimai ir jų dydis paaiškėja iškart po to, kai žaidėjas nusiperka ir loterijos taisyklėse nustatyta tvarka patikrina loterijos bilietą. Loterijos pagal taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją skirstomos į: tiesioginio ryšio kompiuterinė loterija, netiesioginio ryšio loterija, telefoninio ryšio loterija ir internetinio ryšio loterija (LR loterijų įstatymo 3 str. 3 d.). LR loterijų įstatymo 19 str. 1 d. įtvirtinta, kad didžiosios ir mažosios loterijos organizatorius gali pradėti platinti kiekvienos loterijos bilietus tik tada, kai yra patvirtintos jos taisyklės. To paties straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kas turi būti nurodyta loterijos taisyklėse, tarp jų: loterijos rūšis ir pavadinimas, loterijos organizavimo vieta, loterijos esmė, taip pat ir televizijos žaidimo aprašymas bei taisyklės (jeigu rengiamas televizijos žaidimas). Didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos organizatorius, suderinęs su Komisija (LR loterijų įstatymo 19 str. 3 d.). Didžiųjų loterijų organizatorių veiklą prižiūri ir kontroliuoja Komisija (LR loterijų įstatymo 23 str. 1 d.). To paties straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad pagrindinis priežiūros ir kontrolės institucijų uždavinys yra teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti ir kontroliuoti loterijų organizavimą, kad būtų užtikrinta žaidėjų ir loterijų organizatorių interesų ir jų teisių apsauga. Priežiūros ir kontrolės institucijos: nagrinėja dokumentus, kurių reikia išduoti licencijoms organizuoti loterijas; išduoda licencijas organizuoti loterijas, sustabdo ir panaikina jų galiojimą; kontroliuoja, kaip loterijų organizatoriai laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių loterijų organizavimą, reikalavimų; rengia loterijų organizavimą reglamentuojančių ir kitų teisės aktų projektus (LR loterijų įstatymo 24 str.). To paties įstatymo 25 str. 1 d. įtvirtintos priežiūros ir kontrolės institucijų teisės.

28Sistemiškai vertindamas aukščiau išdėstytus teisės aktus, teismas daro išvadą, kad loterija, nagrinėjamu atveju, apima ir televizijos žaidimą, t.y. pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ organizuojamo televizijos žaidimo „Taip arba Ne“ metu laimėti laimėjimai priskiriami loterijos laimėjimų fondui, todėl, vadovaujantis GPM įstatymo 17 str. 1 d. 33 p., nepamokestinami gyventojų pajamų mokesčiu.

29Teismas daro išvadą, kad Komisija Nutarimu (t.1.b.l.14) nutarė suderinti UAB „Žalgirio loto“ naujos redakcijos didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos „Taip arba Ne“ Taisykles. Su Komisija suderintų Taisyklių 2.2. punkte nurodyta, kad loterijos „Taip arba Ne“ rūšis - didžioji momentinė netiesioginio ryšio loterija. Taisyklių 4.2. punkte nurodyta, kad loterijos „Taip arba Ne“ bilietus sudaro keturi žaidimai. Tarp minėtų keturių žaidimų minimas ir ketvirtasis žaidimas, kurio laimėjimai nustatomi tokia tvarka: jei nutrynus apsauginį sluoksnį nuo loterijos biliete esančio žaidimo lauko su užrašu „500 000“, randami trys vienodi „Pinigų mergina“ piešiniai, žaidėjas laimi 500 Lt ir galimybę tapti kandidatu į televizijos žaidimą „Taip arba Ne“. Taisyklių 18 dalis skirta televizijos žaidimo „Taip arba Ne“ aprašymui ir taisyklėms.

30Teismas daro išvadą, kad loterija „Taip arba Ne“ yra didžioji momentinė netiesioginio ryšio loterija (šis faktas įtvirtintas UAB „Žalgirio loto“ su Komisija suderintose Taisyklėse ir Komisija to neginčija). Vadovaudamasis aukščiau išdėstytomis LR loterijų įstatymo nuostatomis, sąvokų „didžioji loterija“, „momentinė loterija“ ir „netiesioginio ryšio loterija“ aiškinimu, ir atsižvelgdamas į Taisyklių nuostatas, teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo teigti, jog televizijos žaidimas „Taip arba Ne“ nėra loterijos dalis, o televizijos žaidimo metu laimėti laimėjimai negali būti priskiriami loterijos „Taip arba Ne“ laimėjimų fondui, todėl privalo būti apmokestinami gyventojų pajamų mokesčiu. Teismas daro išvadą, kad LR loterijų įstatyme nėra atskirai aptarta, kad televizijos žaidimas negali būti loterijos dalimi ir, kad televizijos žaidimo metu laimėti laimėjimai negali būti priskiriami loterijos laimėjimų fondui. Be to, „Taip arba Ne“ Taisyklėse, kurios buvo suderintos su Komisija, nėra nurodyta, kad televizijos žaidimas nėra loterijos dalis, o priešingai, Taisyklėse nurodyta, kad loterijos bilietus sudaro keturi žaidimai, tarp kurių minimas ir ketvirtasis žaidimas, kuris suteikia galimybę tapti kandidatu į televizijos žaidimą „Taip arba Ne“. Loterijos „Taip arba Ne“ Taisyklių visa 18 dalis skirta atskirai televizijos žaidimo „Taip arba Ne“ aprašymui, tačiau niekur nėra išskirta, kad televizijos žaidimas nėra loterijos „Taip arba Ne“ dalis.

31Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad televizijos žaidimas „Taip arba Ne“ yra loterijos „Taip arba Ne“ dalis, o televizijos žaidimo metu laimėti laimėjimai priskirtini loterijos laimėjimų fondui. Konstatavus, kad televizijos žaidimas „Taip arba Ne“ priskirtinas loterijai, o šio žaidimo metu laimėti laimėjimai - loterijos laimėjimų fondui, atmestini Komisijos atsiliepime į pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ skundą išdėstyti argumentai, kad televizijos žaidimas „Taip arba Ne“ nėra UAB „Žalgirio loto“ organizuojamo televizijos žaidimo „Taip arba Ne“ dalis, o televizijos žaidime laimėti laimėjimai nėra priskiriami loterijos laimėjimų fondui.

32Dėl teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principų pažeidimo.

33Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, jog Komisija neteisėtai nelaiko UAB „Žalgirio loto“ organizuojamo televizijos žaidimo „Taip arba Ne“ loterijos „Taip arba Ne“ dalimi, o televizijos žaidime laimėtų laimėjimų nepriskiria loterijos laimėjimų fondui, be to, teismas daro išvadą, kad Komisija pažeidė pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ teisinio tikrumo ir teisėtų lūkesčių principus. Teismas padarė išvadą, kad UAB „Žalgirio loto“ vadovavosi Taisyklėmis, kurios buvo suderintos su Komisija, tuo tarpu Taisyklėse (taip pat ir LR loterijų įstatyme) nėra išskirta, kad televizijos žaidimas negali būti loterijos dalimi, o televizijos žaidimo metu laimėti laimėjimai - loterijos laimėjimų fondo dalimi. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija Nutarimo 1.4. punkte konstatuodama, jog „bendrovė, organizuodama televizijos žaidimą „Taip arba Ne“ ir dalyvaujantiems žaidėjams, laimėjusiems momentinės netiesioginio ryšio loterijos žeidime nurodytą prizą (kvietimą) ir atvykusiems į žeidimą, išmokėdama televizijos žaidime laimėtus piniginius prizus ir nuo jų neatskaičiuodama bei nesumokėdama į biudžetą gyventojų pajamų mokesčio, galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 23 str. 1 dalies nuostatas, nes žaidėjams, laimėjusiems momentinės netiesioginio ryšio loterijos 4-ajame žaidime nurodytą prizą (kvietimą į TV žaidimą) ir atvykusiems į žaidimą, išmokėdama televizijos žaidime (ne loterijoje) laimėtus piniginius prizus, nepritaiko gyventojų pajamų mokesčio tarifo, neskaičiuoja ir nesumoka jo į biudžetą, pažeidė teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principus.

34Dėl Komisijos Nutarimo atitikimo LR viešojo administravimo įstatymo reikalavimams.

35LR viešojo administravimo įstatymo 2 str. 9 d. įtvirtinta, kad individualus administracinis aktas - vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiam asmeniui ar nurodytai asmenų grupei. Individualiam administraciniam aktui keliami bendrieji reikalavimai, įtvirtinti LR viešojo administravimo įstatymo 8 str., kuriame nurodoma, kad: individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis; individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos ir nurodyta akto apskundimo tvarka; individualus administracinis aktas turi būti pasirašytas jį priėmusio pareigūno ar valstybės tarnautojo arba viešojo administravimo subjekto vadovo, jo pavaduotojo ar įgalioto asmens ir patvirtintas antspaudu.

36Teismas daro išvadą, kad Komisijos Nutarimas atitinka individualaus administracinio akto požymius: Nutarimą priėmė viešojo administravimo įstaiga, Nutarimas yra vienkartinis teisės taikymo aktas, skirtas konkrečiai UAB „Žalgirio loto“. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, atmestinas Komisijos atsiliepime į UAB „Žalgirio loto“ skundą išdėstytas argumentas, kad Nutarimas nelaikytinas individualiu administraciniu aktu, todėl jam negali būti taikomi LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimai.

37Komisija Nutarimo 1.2. punkte konstatavo, kad pareiškėja UAB „Žalgirio loto“ „pažeidžia loterijų organizavimo tvarką [...], kadangi minėtame žurnale registruoja ne tik loterijose laimėjusius asmenis, bet ir televizijos žaidime (kuris nėra didžiosios momentinės netiesioginio ryšio loterijos dalis) piniginius prizus“, o šio Nutarimo 1.4. punkte nurodė, kad „bendrovė, organizuodama televizijos žaidimą „Taip arba Ne“ ir dalyvaujantiems žaidėjams, laimėjusiems momentinės netiesioginio ryšio loterijos ketvirtajame žaidime nurodytą prizą (kvietimą į TV žaidimą) ir atvykusiems į žaidimą, išmokėdama televizijos žaidime laimėtus piniginius prizus ir nuo jų neišskaičiuodama bei nesumokėdama į biudžetą gyventojų pajamų mokesčio, galimai pažeidžia Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 23 straipsnio 1 dalies nuostatas ....]“. Teismas daro išvadą, kad Komisija, priimdama Nutarimą, pažeidė LR viešojo administravimo įstatymo 8 str. individualiam administraciniam aktui keliamus reikalavimus, nes priimtas Nutarimas nėra pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais), jame nėra aiškiai suformuotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos.

38Išsamiai bei visapusiškai ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad Nutarimo 1.2. ir 1.4. punktai yra neteisėti ir nepagrįsti, todėl pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ skundas šioje dalyje tenkintinas, Nutarimo 1.2. ir 1.4. papunkčiai naikintini.

39Dalyje dėl UAB „Žalgirio loto“ reikalavimo panaikinti Nutarimo 3 punktą, skundas tenkintinas. Teismas daro išvadą, kad Nutarimo 3 punktu pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ teisės yra pažeidžiamos, kadangi Komisija 3 punkte įvardino, jog nuspręsta tikrinimo metu surinktą medžiagą pagal kompetenciją tyrimui atlikti perduoti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos būtent dėl ginčo nutarimo 1.4 punkte nurodyto galimo Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pažeidimo.

40Minėtą Nutarimo 1.4 punktą teismas pripažino neteisėtu, todėl Komisija nepagrįstai kreipėsi į mokesčių administratorių būtent dėl galimo GPM įstatymo pažeidimo.

41Tačiau teismas daro išvadą, kad Nutarimo 3 punkto pripažinimas neteisėtu neužkerta Komisijai teisės kreiptis dėl tam tikrų aplinkybių ištyrimo bei įvertinimo pagal kompetenciją tyrimui atlikti į Valstybinę mokesčių inspekciją prie Finansų ministerijos. Teismas daro išvadą, kad nėra teisinio pagrindo uždrausti viešojo administravimo subjektui ateityje kreiptis į atitinkamą instituciją dėl tam tikrų veiksmų atlikimo. Be to, LR loterijų įstatymo 23 str. 3 d. įtvirtinta, kad kitos valstybės institucijos vykdo didžiųjų ir mažųjų loterijų organizatorių priežiūrą ir kontrolę įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

42Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str., teismas

Nutarė

43pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ skundą tenkinti.

44Panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008-03-07 nutarimo „Dėl atlikto UAB „Žalgirio loto“ tikrinimo“ Nr. N-53 1.2. ir 1.4. papunkčius bei 3 punktą.

45Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. pareiškėja UAB „Žalgirio loto“ su skundu kreipėsi į teismą,... 5. Savo reikalavimus UAB „Žalgirio loto“ pagrindė tuo, kad UAB „Žalgirio... 6. UAB „Žalgirio loto“ nurodė, kad Komisija Nutarimo 1.2. ir 1.4. punktuose... 7. Dėl LR loterijų įstatymo pažeidimų.... 8. Skunde UAB „Žalgirio loto“ paaiškino, jog tai, kad televizijos žaidimas... 9. UAB „Žalgirio loto“ paaiškino, kad Komisija nepagrįstai suabsoliutina... 10. Dėl teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principų pažeidimo.... 11. UAB „Žalgirio loto“ atkreipė dėmesį ir į tai, kad Komisija iki šiol... 12. Dėl LR viešojo administravimo įstatymo pažeidimo.... 13. UAB „Žalgirio loto“ skunde nurodė, kad Komisija, priimdama Nutarimą,... 14. Dėl Civiliniame kodekse įtvirtintų teisės normų pažeidimo.... 15. UAB „Žalgirio loto“ nurodė, kad LR civilinio kodekso 2.80 str. 1 d.... 16. Teisminio nagrinėjimo metu pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ atstovas... 17. Atsakovė Komisija atsiliepime į pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“... 18. Dėl televizijos žaidimo „Taip arba Ne“ priskyrimo loterijai.... 19. Komisija nesutinka su UAB „Žalgirio loto“ teiginiais, kad televizijos... 20. Dėl teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principų pažeidimo.... 21. Komisija nesutinka su UAB „Žalgirio loto“ skundo teiginiais, kad Komisija... 22. Dėl Komisijos Nutarimo atitikimo LR viešojo administravimo įstatymo... 23. Komisija nesutinka su UAB „Žalgirio loto“ teiginiais, kad Nutarimas yra... 24. Teisminio nagrinėjimo metu atsakovės Komisijos atstovas su skundu nesutiko ir... 25. Teismas nustatė, kad Komisija, vadovaudamasi LR loterijų įstatymo 25 str. 1... 26. Dėl televizijos žaidimo „Taip arba Ne" priskyrimo loterijai.... 27. LR loterijų įstatymo 2 str. 3 d. įtvirtinta, kad loterija - žaidimas pagal... 28. Sistemiškai vertindamas aukščiau išdėstytus teisės aktus, teismas daro... 29. Teismas daro išvadą, kad Komisija Nutarimu (t.1.b.l.14) nutarė suderinti UAB... 30. Teismas daro išvadą, kad loterija „Taip arba Ne“ yra didžioji momentinė... 31. Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad televizijos žaidimas „Taip... 32. Dėl teisėtų lūkesčių ir teisinio tikrumo principų pažeidimo.... 33. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus, daro išvadą, jog Komisija... 34. Dėl Komisijos Nutarimo atitikimo LR viešojo administravimo įstatymo... 35. LR viešojo administravimo įstatymo 2 str. 9 d. įtvirtinta, kad individualus... 36. Teismas daro išvadą, kad Komisijos Nutarimas atitinka individualaus... 37. Komisija Nutarimo 1.2. punkte konstatavo, kad pareiškėja UAB „Žalgirio... 38. Išsamiai bei visapusiškai ištyrus byloje surinktus įrodymus, teismas daro... 39. Dalyje dėl UAB „Žalgirio loto“ reikalavimo panaikinti Nutarimo 3 punktą,... 40. Minėtą Nutarimo 1.4 punktą teismas pripažino neteisėtu, todėl Komisija... 41. Tačiau teismas daro išvadą, kad Nutarimo 3 punkto pripažinimas neteisėtu... 42. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 43. pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ skundą tenkinti.... 44. Panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2008-03-07 nutarimo... 45. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliaciniu skundu gali būti...