Byla N1-88-359/2013

1Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis, sekretoriaujant Sandrai Striogaitei, dalyvaujant prokurorui Aldonai Vitkauskienei, nukentėjusiesiems L. M., E. J. ir jo įstatyminei atstovei R. J., kaltinamiesiems D. D., jo įstatyminei atstovei ir civilinei atsakovei R. J., kaltinamajam A. N., jų gynėjams advokatams Eugenijui Senovaičiui ir Aleksandrui Kuznecovui, nedalyvaujant kaltinamojo įstatyminiam atstovui ir civiliniam atsakovui R. D. teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2D. D., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9 klasių išsilavinimo, nevedęs, dirbantis ( - ) darbininku, anksčiau neteistas, gyvenantis ( - ), kaltinamas nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. ir 138 str. 2 d.8 p. padarymu ir

3A. N., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8 klasių išsilavinimo, nevedęs, šiuo metu nedirbantis, anksčiau neteistas, gyvenantis ( - )- kaltinamas nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. padarymu.

4Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-

Nustatė

5Kaltinamieji D. D., A. N. veikdami bendrininkų grupėje ir kartu su J. K., prieš kurį baudžiamoji byla jam pasislėpus išskirta į atskirą eigą, būdami apsvaigę nuo alkoholio, 2013 m. sausio 12 d. apie 3 val., aikštelėje prie parduotuvės „IKI“, Gedimino g. Nr. 116, Kaišiadorių m. užpuolė nukentėjusįjį L. M. ir kaltinamajam A. N. grasinant peiliu sužaloti bei bendrais veiksmais panaudodami fizinį smurtą pareikalavo perduoti pinigus ir taip bendrai veikdami užvaldė nukentėjusiajam L. M. priklausantį turtą- mobilaus ryšio telefoną, šaliką bei pirštines, o būtent: kaltinamajam A. N. pagrasinus peiliu nukentėjusiajam L. M. ir reikalaujant atiduoti pinigus nukentėjusysis pradėjęs bėgti ir pagriuvęs, kaltinamieji A. N. bei kartu buvęs J. K. bendrai veikdami sudavė gulinčiam nukentėjusiajam L. M. kojomis ir rankomis nenustatytą skaičių smūgių į galvą ir krūtinę bei pakėlus ir vedant nukentėjusįjį, tuo metu pribėgęs kaltinamasis D. D. spyrė koja vieną kartą nukentėjusiajam į galvą ir nukentėjusiajam pargriuvus vėl pareikalavę atiduotų pinigus. Nukentėjusiajam sutikus bendrai veikdami D. D., A. N. ir J. K. užlaužus nukentėjusiajam rankas ir nusivedė iki nukentėjusiojo namų ( - ) kad gautų iš jo pinigų. Tokiu būdu kaltinamieji bendrais veiksmais palaužę nukentėjusiojo L. M. valią ir atėmus galimybę pasipriešinti, padarydami jam poodines kraujosruvas dešinės akies vokuose, kairės akies viršutiniame voke, kraujosrūvą po dešinės akies obuolio jungine, eroziją dešinės akies ragenoje, odos nubrozdinimus dešinės akies apatiniame voke, kairės akies viršutiniame voke, apatinėje lūpoje, apatinės lūpos gleivinės nubrozdinimą- tai yra nežymų sveikatos sutrikdymą ir užvaldė- pagrobė nukentėjusiojo L. M. mobilaus ryšio telefoną „NOKIA 1208“ su SIM kortele 30 Lt vertės, šaliką 80 Lt vertės ir odines pirštines 20 Lt vertės.

6Be to, kaltinamais D. D. 2013 m. vasario 2 d., apie 00.30 val. , viešoje vietoje- parduotuvės UAB „Justijeva“, esančios Gedimino g. 66, Kaišiadorys tarpduryje, be priežasties, iš chuliganiškų paskatų, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, elgdamasis įžūliai, kitų asmenų akivaizdoje, tyčia rankos kumščiu smogė vieną kartą praeinančiam pro šalį nukentėjusiajam E. J. į veidą ir padarė jam nosies kaulų lūžį- nesunkų sveikatos sutrikdymą.

7Apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. D. kaltu dėl jam pareikštų kaltinimų aukščiau nurodytų veiksmų padaryme prisipažino pilnai. Jis parodė, kad 2013 m. sausio 12 d. ėjęs iš Kaišiadorių į Stasiūnus, sutikęs pažįstamus A. N. ir J. K.. Nusipirkę alaus ir nuėję į miesto turgų išgėrę alų. Po to ėję per miestą be jokio tikslo. Matęs kad A. turėjęs su savimi virtuvinį peilį. Jau buvę apie 3 val. nakties. Pakely sutikę kažkokius tris vaikinus su kuriais nekonfliktavę. Po to ant šaligatvio radę kuprinę ir maišelį kažko prikrautą. Priėjus prie „IKI“ parduotuvės aikštelės tolumoje pamatę einant girtą vyriškį. Iš anksto jo užpulti niekas nesitarė. Nuėjęs už parduotuvės nusišlapinti, o draugai nuėję link to vyriškio. Po to greitai grįžęs matęs kaip J. K. jį parvertę, tuo metu vyriškis klūpėjo, o A. laikęs rankoje peilį atkištą į ji M. kažko klausinėjo. Pats priėjęs spyręs nukentėjusiajam iš kojos vieną kartą į galvą. Kodėl taip padaręs nežinąs. A. taip pat smogęs kumščiu vyriškiui į galvą bei spyręs koja, o J. gal du kartus tam vyriškiui spyrė į nugarą. Po to A. užlaužęs tam vyriškiui rankas ir jie visi trys jį vedę prie keturių aukštų namo. V. M. iki laiptinės, pats nukentėjęs rodė kur gyvena. Po to toliau nėjęs, ėjęs A. po kiek laiko grįžęs ir atsinešęs nukentėjusiojo mobilaus ryšio telefoną. Pats nukentėjęs buvo pabėgęs į savo butą. Po to visi nuėję namo. Šaliko ir pirštinių iš nukentėjusiojo neatėmę, gal pametęs. Kitą rytą prie parduotuvės „Pasagėlė“ susitikęs Andrių ir šis pasakęs, kad telefoną pardavęs, Su juo pinigais nesidalijęs.

8Apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. D. be to parodė, kad dėl nukentėjusiojo E. J. sumušimo savo kaltę pilnai pripažįsta. Jis nurodė, kad E. jis pažįsta, nes yra kartu mokęsi. Prieš 2-3 metus. Tada jau nesutardavo, konfliktuodavę. Dėl to laikė pyktį. 2013-02-02 apie 00.30 val. nuėjęs prie parduotuvės „Gėrimų pasaulis“ Gedimino g. Kaišiadoryse. Nuėjęs vienas, buvęs blaivus.. Norėjęs nusipirkti mėsainį. Įeidamas per parduotuvės duris sutiko iš parduotuvės išeinantį E. J. su draugais. Prasilenkiant tarpduryje susilietę pečiais ir jis nieko nesakęs E. stipriai kumščiu smogęs į nosį. E. pradėjęs bėgti kraujas iš nosies. Daugiau nesudavęs, nes jį atitraukusi kažkokia mergina. Pardavėja jam pasakiusi apsiraminti. Kodėl taip padaręs pasakyti negalįs, labai gailisi taip pasielgęs. Vėliau sutikęs E. mieste atsiprašęs.

9Ikiteisminio tyrimo metu D. D. savo parodymus dėl nukentėjusiojo L. M. užpuolimo ir sumušimo patvirtino parodymų patikrinimo vietoje metu kaip matyti iš jo parodymų patikrinimo vietoje protokolo, surašyto 2013-01-21 (b.l.18-24,t.2)

10Apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. N. kaltu dėl jam pareikšto kaltinimo prisipažino iš dalies. Jis apklaustas parodė, kad 2013-01-12 apie vidurnaktį susitikęs J. K. ir ėję į miestą, sutikę ir D. D. Kartu naktinėje parduotuvėje nusipirkę alaus, kuri išgėrę turgaus aikštėje. Jis ir J. prieš tai jau buvę girti, o D. buvo mažiau išgėręs. Ne viską gerai prisimena, nes buvo girtas. Pagarsinus kaltinamojo A. N. parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu (b.l. 80, t.2) jis teisiamojo posėdžio metu patvirtino kaip teisingus. Jis parodė, kad išgėrus alaus visi trys ėję link „Maxima“ parduotuvės, su savimi turėjęs atlenkiamą peiliuką su plastikine rankena, kurį visada nešiojasi. Pakelyje sutikę kažkokius tris vaikinus, kas vykę neatsimenąs, po to radę kažkokį maišelį. Ar badęs peiliu maišelį tiksliai negalįs pasakyti. Po to visi trys ėję link „IKI“ parduotuvės. Eidami per aikštelę pamatę priekyje einantį vyriškį. Su J. jis pat pirmas priėjęs prie to vyriškio. Dar nieko iš anksto neplanavę užpulti ir sumušti. Viskas gavosi savaime. Pats pirmas prikibęs prie to vyriškio. Išsitraukęs peiliuką ir pasakęs tam vyriškiui „atiduok pinigus“. Konkrečios pinigų sumos nenurodęs. Tas kažką atsakęs. Smogęs tada vyriškiui kumščiu du kartus į galvą. Nuo smūgių nukentėjęs pargriuvęs. Tada kartu su J. vyriškį pradėję spardyti į nugarą, pilvą. Pribėgęs D. D. spyrė koja nukentėjusiajam į galvą. Po smūgio vyriškis nukrito ant šono. Vyriškį bandę kelti, bet tas ištrūkęs ir bandė bėgti link benzino kolonėlės. Vyriškį visi pasiviję. Ar dar mušę neatsimenąs. Vyriškis jiems pasakęs, kad namuose turi pinigų ir mums duos išgerti. Tada laužę rankas nukentėjusiajam su D. D. vedę už rankų link jo namų. Nuvedę visi trys prie namo laiptinės Parko gatvėje. Prie laiptinės pradžioje buvę visi trys. Iš vyriškio kelnių kišenės ištraukęs mobilaus ryšio telefoną ir pasiėmęs. Nuo kaklo nuvyniojęs šaliką, iš kišenės paėmęs pirštines ir vėliau išmetęs. Nukentėjęs tada nuėjęs namo paimti pinigų. Jis su D. likę laukti, bet vyriškis iš namo nebeišėjęs. Tada su D. D. nuėję namo į Stasiūnus. Kitą rytą apie 9-10 val. susitikęs su J. ir padavęs jam to vyriškio mobilų telefoną „NOKIA“. Justas telefoną pardavęs kažkokiai moteriai už 50 Lt. Pinigus atnešęs jam. Pinigus pats išleidęs nei J. nei D. nedavęs. V. J. davęs 20 Lt. Gailisi taip pasielgęs. Nusikaltimą padarę visi trys kartu.

11Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. N. savo parodymus apie nusikaltimo padarymą patvirtino ir parodė parodymų patikrinimo vietoje metu kaip matyti iš parodymų patikrinimo įvykio vietoje protokolo, surašyto 2013-01-22 (b.l.71-76, t.2)

12Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis L. M. parodė, kad 2013-01-12 apie 3 val. nakties ėjęs namo, buvo neblaivus. Priėjus parduotuvės „IKI“ aikštelę prie jo priėjęs nepažįstamas jaunuolis ir ištraukęs peilį prikišęs prie kaklo pagrasinęs, kad atiduočiau pinigus, nes gulėsiu kraujo klane. Konkrečios pinigų sumos nenurodęs. Atsakęs, kad pinigų neturįs. Bandęs nuo jaunuolių bėgti. Jaunuoliai pradėję vytis, pargriuvęs užkliuvęs už pusnies. Tada pribėgę visi trys jaunuoliai pradėję spardyti, mušti rankomis. Tas kuris grasino peiliu smogęs pirmas į veidą. Kitas vaikinas spardė į įvairias kūno vietas, o trečias vaikinas atbėgęs koja spyrė į galvą.. Vienas vaikinas laikęs už striukės, kad nepabėgčiau. Vaikinai jį pakėlę nuo žemės. Tas vaikinas, kuris grasinęs peiliu liepęs eiti namo ir atnešti pinigų. Bijojęs būti dar labiau sumuštas tai ėjęs su jais namo į ( - ). Jaunuoliai kartu ėję, vedė užlaužę rankas, laikę už striukės, kad nepabėgčiau. Prie namo laiptinės vienas jaunuolis, kaip dabar žino N., apkraustęs kišenes, paėmęs mobilaus ryšio telefoną, taip pat paėmęs šaliką ir pirštines.. Tada jaunuoliai liepę eiti į namus ir atnešti pinigus. Nuėjęs į namus užsirakinęs ir laukan neišėjęs. Vėliau kai kvietė policiją ir tyrimo metu vaikinus atpažinęs. Dėl nusikaltimo jis patyręs viso 5193,82 ct turtinę ir neturtinę žalą: 193,82 Lt turtinę žalą praradus šaliką, pirštines bei išleidęs pinigų vaistams bei 5000 Lt neturtinę žalą, nes buvo sumuštas, negalėjo rodytis viešumoje, patyrė nepatogumus.

13Nukentėjusysis L. M. savo parodymus apie užpuolimą patvirtino ir parodė ikiteisminio tyrimo metu atlikus parodymų patikrinimą įvykio vietoje kaip matyti iš parodymų patikrinimo protokolo, surašyto 2013-01-12 (b.l.52-55, t.1)

14Iš baudžiamojoje byloje esančio ikiteisminio tyrimo metu atliko asmenų parodymo atpažinti protokolų, surašytų 2013-01-30, matyti, kad nukentėjusiajam L. M. pateikus atpažinti asmenis, kitų asmenų tarpe, jis atpažino D. D. ir A. N. kaip asmenis 2013-01-12 naktį jį užpuolusius ir sumušusius. (b.l. 63-68,t.1)

15Apklausta teisiamojo posėdžio metu liudytoja V. P. nurodė, kad neatsimena savo parodymų, tačiau juos pagarsinus posėdžio metu patvirtino parodymus duotus ikiteisminio tyrimo metu: kad greičiausiai 2013-01-14, ryte pas ją į namus atėjęs pažįstamas J. K., gyvenantis ( - ) ir pasiūlė pirkti mobilaus ryšio telefoną „NOKIA“ už 50 Lt. Telefoną nupirkusi ir įsidėjusi savo SIM kortelę Nr. 8-604-97152, po to buvo įsidėjusi ir kitą SIM kortelę Nr. 8-602—67420.

16Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas B. D. davė alogiškus parodymus kaip ir liudytoja V. P..

17Iš baudžiamojoje byloje esančios pažymos (b.l. 77, t.1) matyti, kad atlikus pagrobto nukentėjusiojo L. M. mobiliojo ryšio telefono Nr. 8-675-86161 IMSI kontrolę, nustatyta, kad jo IMEI Nr. 35809001413122

18Iš baudžiamojoje byloje esančios pažymos (b.l.80, t.1) matyti, kad atlikus L. M. mobilaus ryšio telefono IMEI Nr. 35809001413122 kontrolę, nustatytą, kad jame buvo įdėta 2013-01-12 1346 val. ir2013-01-13 06.48 val. kortelė, kurios Nr. 37060267420, o nuo 2013-01-13 08.48 val. įdėta kortelė Nr. 37060497152. Šiais telefonų numeriais naudojais V. P. ir B. D.. (b.l. 85-86, t.1)

19Iš baudžiamojoje byloje esančio daiktų pateikimo protokolo, surašyto 2013-01-18 (b.l.87,t.1) matyti, kad iš liudytojos V. P. paimtas mobilaus ryšio telefonas „NOKIA 1208“ IMEI Nr. 35809001413122.

20Parodymo atpažinti daiktus metu, kaip matyti iš protokolo, surašyto 2013-01-21 (b.l.91-92, t.1) nuketėjusysis L. M. atpažino savo mobilaus ryšio telefoną „NOKIA 1208“ gautą iš V. P..

21Iš baudžiamojoje byloje esančios teismo medicinos specialisto išvados Nr. G108/13(02), surašytos 2013-01-14 (b.l.48-49,t.1) matyti, kad apžiūrint L. M. jam konstatuota: poodinės kraujosruvos dešinės akies vokuose, kairės akies viršutiniame voke, kraujosrūva po dešinės akies obuolio jungine, erozija dešinės akies ragenoje; odos nubrozdinimai dešinės akies apatiniame voke, kairės akies viršutiniame voke, apatinėje lūpoje, apatinės lūpos gleivinės nubrozdinimas. Sužalojimai galėjo būti padaryti 2013-01-12, sužalojimai padaryti trijų ar daugiau trauminių poveikių pasėkoje. Sužalojimai vertinami kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.

22Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nepilnametis nukentėjusysis E. J. parodė, kad 2013-02-02, naktį, apie 00.30 val. su pussesere D. J. bei keliais draugais nuėję į naktinę parduotuvę „Gėrimų pasaulis“ Gedimino g. Kaišiadoryse. Jam išeinant iš parduotuvės, tarpduryje sutikęs pažįstamą D. D., su kuriuo anksčiau mokėsi vienoje mokykloje. Paprašęs pasitraukti, kad praeiti. D. D. praeidamas nieko nesakęs, staiga ir nelauktai smogė kumščiu į nosį. Pajutęs, apsvaigimą, stipriai bėgęs kraujas. Pribėgusi D. J. atitraukė D. Stabdė kraujavimą grįžę namo. Iš karto pasakęs tėvams. Kitą dieną nuvykęs į ligoninę. Buvo nustatytas nosies kaulų lūžis ir smegenų sukrėtimas. Gydęsis namuose. Vėliau gal po dviejų mėnesių mieste sutikęs D. D. jis atsiprašęs dėl to įvykio.

23Apklausta teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiojo nepilnamečio įstatyminė atstovę R. J. parodė, kad 2013-02-02 apie 1 val. nakties namo grįžo nepilnametis sūnus E. ir jo pusseserė D., kuri pasakė, kad E. tikriausiai sulaužyta nosis. Nuėjus į sūnaus kambarį pamačiusi, kad sūnaus nosis sulenkta, stipriai bėga kraujas. Sūnus jai papasakojęs, kad išeinant iš naktinės parduotuvės „Gėrimų pasaulis“ tarpduryje sutikęs D. D., kuris tranką trenkęs sūnui į nosį. Kitą dieną sūnų nuvežusi į ligoninę, kur atlikus rentgenogramą buvo jam konstatuotas nosies kaulų lūžis ir galvos sumušimas. Turtinės žalos sūnus nepatyrė, bet mano, kad patyrė 2000 Lt neturtinę žalą. Ieškinio ji iki teisminio tyrimo pradžios nepareiškė, nesusiprato.

24Apklausta teisiamojo posėdžio metu liudytoja D. J. parodė, kad E. J. yra jos pusbrolis. 2013-02-02 apie 00.30 val. kartu su juo ir draugais atvažiavę į naktinę parduotuvę „Gėrimų pasaulis“ Gedimino g. Kaišiadoryse. Į parduotuvę nuėjusi su E. Mačiusi kaip jiems išeinant iš parduotuvės tarpduryje stovėjęs iš matymo pažįstamas D. D. smogęs E. ranka į nosį be jokio preteksto. E. smarkiai pradėjęs bėgti kraujas iš nosies. Klaususi kodėl taip padaręs. D. aiškinęs, kad E. jam anksčiau yra prisikalbėjęs. Tada visi parvažiavę namo ir papasakoję E. mamai.

25Iš baudžiamojoje byloje esančios teismo medicinos specialisto išvados Nr.G339/13 (02), surašytos 2013-02-05 (b.l. 192, t.1) matyti, kad E. J. konstatuotas nosies kaulų lūžimas, kuris padarytas kietu buku daiktu ir galėjo gautis sudavus vieną smūgį į nosies sritį, galimai nurodytu laiku- 2013-02-02. Sužalojimas atitinka nesunkų sveikatos sutrikdymą, nes dėl sužalojimo E. J. sveikata sutrikdyta ilgiau nei 10 parų laikotarpiui.

26Teismas sprendžia, kad visi aukščiau nurodyti duomenys: nukentėjusiųjų, liudytojų parodymai, teismo medicinos specialistų išvados, kiti aukščiau nurodyti bylos duomenys bei kaltinamųjų D. D. ir A. N. prisipažinimai bei paaiškinimai patvirtina, kad: kaltinamieji D. D., A. N. veikdami bendrininkų grupėje ir kartu su J. K., prieš kurį baudžiamoji byla jam pasislėpus išskirta į atskirą eigą, būdami apsvaigę nuo alkoholio, 2013 m. sausio 12 d. apie 3 val., aikštelėje prie parduotuvės „IKI“, Gedimino g. Nr. 116, Kaišiadorių m. užpuolė nukentėjusįjį L. M. ir kaltinamajam A. N. grasinant peiliu sužaloti bei bendrais veiksmais panaudodami fizinį smurtą pareikalavo perduoti pinigus ir taip bendrai veikdami užvaldė nukentėjusiajam L. M. priklausantį turtą- mobilaus ryšio telefoną, šaliką bei pirštines, t.y. pagrobė viso svetimo turto už 130 litų.

27Be to, teismas laiko įrodytu ir tai, kad kaltinamasis D. D. 2013 m. vasario 2 d., apie 00.30 val. , viešoje vietoje- parduotuvės UAB „Justijeva“, esančios Gedimino g. 66, Kaišiadorys tarpduryje, be priežasties, iš chuliganiškų paskatų, demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai, elgdamasis įžūliai, kitų asmenų akivaizdoje, tyčia rankos kumščiu smogė vieną kartą praeinančiam pro šalį nukentėjusiajam E. J. į veidą ir padarė jam nosies kaulų lūžį- nesunkų sveikatos sutrikdymą.

28Teismas tokius kaltinamųjų A. N. ir D. D. padarytus veiksmus pirmajame epizode kvalifikuoja kaip svetimo turto pagrobimą panaudojant fizinį smurtą bei grasinant panaudoti peilį ir atimant galimybę nukentėjusiajam priešintis- tai yra kaip plėšimą panaudojant peilį- kaip nusikaltimą, numatytą Lietuvos respublikos BK 180 str. 2 d.

29Kaltinamojo D. D. veiksmus antrajame epizode teismas kvalifikuoja kaip nesunkaus sveikatos sutrikdymo padarymą kitam žmogui iš chuliganiškų paskatų- tai yra kaip nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p.

30Patys kaltinamieji A. N. ir D. D. tiek apklausiami ikiteisminio tyrimo tiek teisiamojo posėdžio metu pripažino ir parodė, kad užpuolė girtą nukentėjusįjį L. M.. Iš anksto to daryti nesitarė, bet taip susiklostė situacija, kai atsitiktinai sutiko einantį neblaivų nukentėjusįjį L. M., nes patys buvo neblaivūs. Kaltinamieji pripažino, kad pirmas prie nukentėjusiojo prikibo kaltinamasi A. N., grasino turėtu peiliu. Po to savo iniciatyva prie užpuolimo prisijungė šiuo metu nesulaikytas J. K. ir kaltinamasis D. D., kuris spyrė nukentėjusiajam į galvą, vėliau kartu su kitais vedė nukentėjusįjį, buvo užlaužę jam rankas bei vijosi bandantį pabėgtį nukentėjusįjį. Tokius kaltinamųjų veiksmus patvirtino ir apklaustas nuketėjusysis L. M. bei patys kaltinamieji kai buvo apklausiami ikiteisminio tyrimo metu bei atliekant jų parodymų patikrinimą vietoje. Iš esmės tokias aplinkybes abu kaltinamieji patvirtino ir juos apklausiant teisiamojo posėdžio metu. Toks kaltinamųjų elgesys spontaniškai užpuolus nukentėjusįjį, smurtaujant prieš jį: suduodant nukentėjusiajam smūgius rankomis ir kojomis į galvą bei kitas kūno vietas, užlaužiant jam rankas, kartu vedant jį iki nukentėjusiojo gyvenamosios vietos tikslu gauti pinigų bei vėlesnis nukentėjusiojo daiktų: mobilaus ryšio telefono, šaliko, pirštinių paėmimas, nors kaltinamieji taip padaryti ir nebuvo iš anksto susitarę, teismas konstatuoja kaip kaltinamųjų bendrus veiksmus, padarytus bendrininkų grupėje tikslu užvaldyti svetimą turtą. Byloje nustatyta, kad užpuolimo metu peilį turėjo ir demonstravo bei pagrasino juo nukentėjusiajam kaltinamasis A. N.. Peilio panaudojimu Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. numatyto nusikaltimo prasme laikytinas- ir grasinimas turimu peiliu plėšimo metu žodžiu, akivaizdus peilio demonstravimas nukentėjusiajam, užuomina apie galimą peilio panaudojimą ir kiti panašūs veiksmai. Nukentėjusysis L. M. patvirtino, kad kaltinamasis A. N. buvo peilį jam prikišęs prie kaklo, demonstravo peilį, grasino žodžiu panaudoti peilį, dėl ko jis išsigando, o kiti jaunuoliai sudavė smūgius į galvą. Nors šiuo atveju peiliu nukentėjusiajam L. M. grasino tik kaltinamasis A. N., iš anksto nesitaręs su bendrininkais, tačiau bendrininkai nors patys peilio ir neturėjo, tačiau matydami ir suvokdami, kad peiliu grasinama nukentėjusiajam patys toliau tęsė nusikaltimą panaudodami smurtą: D. D. spyrė nukentėjusiajam, vedė jį kartu, buvo kartu kai A. N. atėmė nukentėjusiojo daiktus ir dėl to ir D. D. veika šiame epizode turi būti kvalifikuojama kaip padaryta panaudojant fizinį smurtą bei panaudojant peilį. Kad nukentėjusysis L. M. buvo sumuštas patvirtina byloje esanti teismo medicinos specialisto išvada (b.l. 48-49, t.1). Pas nukentėjusįjį rastų ir išvadoje konstatuotų kūno sužalojimų lokalizacija, galimas padarymo laikas patvirtina nukentėjusiojo ir pačių kaltinamųjų parodymus dėl sužalojimų nukentėjusiajam padarymo mechanizmo ir būdo. Be to, abu kaltinamieji A. N. ir D. D. patvirtino, kad sumušus nukentėjusįjį užlaužę jam rankas už nugaros vedėsi iki pastarojo namų, tikslų gauti pinigų. Šias aplinkybes patvirtino ir pats nukentėjusysis L. M.. Tokie kaltinamųjų veiksmai traktuotini kaip atėmimas galimybės nukentėjusiajam priešintis ir yra dar vienas kaltinamųjų veiksmus- kaip plėšimą kvalifikuojantis požymis. Ta aplinkybė, kad pagrobtus iš nukentėjusiojo L. M. daiktus- šaliką bei pirštines kaltinamasis A. N. ne pasiėmė sau, o iš karto išmetė neturi jokios reikšmės kaltinamųjų veiksmų kvalifikacijai. Dėl to atsižvelgiant į aukščiau nurodytus motyvus kaltinamųjų A. N. ir D. D. veiksmai šiame epizode teisingai kvalifikuoti kaip nusikaltimas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d.

31Kaltinamojo D. D. kaltę dėl nukentėjusiojo E. J. nesunkaus sužalojimo teismas taip pat laiko pilnai įrodyta. Šiame epizode pats kaltinamasis nuoširdžiai prisipažino, kad jis pats tyčia be jokio preteksto, smogė nukentėjusiajam į veidą tikslu sumušti. Tą patvirtino ne tik nukentėjusysis E. J. bet ir tiesioginė liudytoja apklausta teisiamojo posėdžio metu- D. J.. Staiga, nelauktai suduodamas smūgį nukentėjusiajam E. J. ranka į veidą kaltinamasis D. D. negalėjo nesuvokti, kad gali sužaloti nukentėjusįjį, nes jis smūgio nesitiki ir negali apsiginti. Dėl to tokie kaltinamojo D. D. veiksmai kvalifikuojami pagal atsiradusias pasekmes. Teismo medicinos specialisto išvadoje Nr. G339/113 (02) (b.l. 192, t.1) konstatuota, kad E. J. padarytas nesunkus sveikatos sutrikdymas. Kaltinamasis D. D. nesunkiai sužalojo nukentėjusįjį viešoje vietoje, matant kitiems asmenims, suduodamas smūgį viešai siekė pažeminti nukentėjusįjį, taip elgdamasis įžūliai ir demonstruodamas nepagarbą aplinkiniams. Dėl to teismas konstatuoja, kad šį nusikaltimą- nesunkų sveikatos sutrikdymą kitam žmogui- jis padarė iš chuliganiškų paskatų. Dėl to D. D. veiksmai šiame epizode teisingai kvalifikuoti kaip nusikaltimas, numatytas Lietuvos Respublikos BK 138 str. 2 d. 8 p.

32Skiriant bausmę kaltinamajam D. D. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė du nusikaltimus: vieną sunkų ir vieną apysunkį nusikaltimus. Teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. D. kaltu padaręs nusikaltimus pilnai prisipažino, nuoširdžiai gailisi taip padaręs. Jis atsiprašė nukentėjusiojo E. J. ir labai gailisi jį sužalojęs. Tai lengvinanti jo atsakomybę aplinkybė. (Lietuvos Respublikos BK 59 str. 1 d. 2 p.) Tačiau atsižvelgiama ir į tai, kad jis padarę sunkų nusikaltimą būdamas apsvaigęs nuo alkoholio kas turėjo tiesioginės įtakos nusikaltimo padarymui. Tai laikytina D. D. atsakomybę sunkinančia aplinkybe. (Lietuvos Respublikos BK 60 str. 1 d. 9 p.) Tačiau skiriant bausmę atsižvelgtina, kad kaltinamasis D. D. abu nusikaltimus padarė būdamas nepilnamečiu, be to jis anksčiau nėra teistas, nebuvo padaręs administracinių teisės pažeidimų Bet jis šiuo metu nesimoko, tačiau dirba. Be to, atsižvelgtina, kad darant sunkų nusikaltimą (plėšimą) jis savo veiksmais nebuvo šios nusikaltimo iniciatorius ir aktyviausias dalyvis. Dėl to įvertinus šio kaltinamojo asmenybę, padarytų nusikaltimų pobūdį ir aplinkybes teismas sprendžia, kad kaltinamajam nepilnamečiui D. D. skirtinos Lietuvos Respublikos BK 180 str.2 d. ir BK 138 str. 2 d. sankcijoje numatytos laisvės atėmimo bausmės, mažesnės negu bausmių vidurkiai. Paskyrus bausmes kaltinamajam D. D. jos subendrintinos vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d.d. numatytomis taisyklėmis, iš dalies jas sudedant. Be to, atsižvelgiant į kaltinamojo D. D. asmenybę jam paskyrus bausmę taikytinos Lietuvos Respublikos BK 92 str. nuostatos ir paskirtos subendrintos bausmės vykdymas atidėtinas, nes yra pakankamas pagrindas manyti, kad bausmės tikslai bus pasiekti ir be realaus bausmės atlikimo, o tik paskiriant auklėjamojo poveikio priemones. (Lietuvos Respublikos BK 82 str.)

33Skiriant bausmę kaltinamajam A. N. teismas atsižvelgia į tai, kad jis padarė sunkų nusikaltimą. Šį nusikaltimą jis padarė būdamas apsvaigęs nuo alkoholio, kas turėjo tiesioginės įtakos šio nusikaltimo padarymui. Tai teismas laiko A. N. kaltę sunkinančia aplinkybe (Lietuvos Respublikos BK 60 str. 1 d. 9 p.) Teismas, skirdamas bausmę atsižvelgia ir į kaltinamojo A. N. asmenybę: jis yra jauno amžiaus, nesimoko ir nedirba, jis anksčiau penkis kartus baustas už įvarius administracinės teisės pažeidimus. Jis anksčiau neteistas. Teismas taip pat atsižvelgia į jo padaryto nusikaltimo pobūdį bei aplinkybes: kaltinamasis A. N. faktiškai buvo šio nusikaltimo iniciatorius, nes pirmas prisikabimo prie nukentėjusiojo, jo veiksmai faktiškai buvo aktyviausi, jis realiai paėmė nukentėjusiojo daiktus, vėliau organizavo pagrobto mobilaus ryšio telefono realizavimą. Teismas sprendžia, kad kaltinamajam A. N. atsižvelgiant į nežymias nusikaltimo pasekmes, pagrobto turto vertę, skirtina Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. sankcijoje numatyta reali laisvės atėmimo bausmė, tačiau mažesnė negu bausmės vidurkis.

34Nukentėjusysis L. M. baudžiamojoje byloje yra pareiškęs civilinį ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Nukentėjusysis prašo solidariai iš kaltinamųjų A. N. ir D. D. priteisti 193,82 litus turtinės žalos atlyginimo: už pagrobtus pirštines, šaliką bei pirktus vaistus gydymui bei 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti. Kaltinamuosius D. D. ir A. N. pripažinus kaltu dėl nukentėjusiojo L. M. užpuolimo, sužalojimo ir jo daiktų pagrobimo tenkintinas pilnai ir nukentėjusiojo civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo. Tokį ieškinį pripažįsta patys kaltinamieji. Ieškinys priteistinas solidariai iš abiejų kaltinamųjų, bet kaltinamasis D. D. yra nepilnametis, neturi savo pragyvenimo šaltinio ir pajamų dėl to jam neišgalint ieškinys priteistinas iš jo tėvų civilinių atsakovų R. J. ir R. D.. Akivaizdu, kad užpuolus ir sumušus nukentėjusįjį L. M. bei pagrobus jo daiktus jis taip pat patyrė ir neturtinę žalą. Jį užpuolus kaltinamiesiems patyrė baimę, neteko savo daiktų. Nukentėjusiajam buvo padarytas nežymus sveikatos sutrikdymas, tad akivaizdu, kad jis patyrė smurtą, pažeminimą, o po to nepatogumus gydantis, nes dėl išorinių veido sužalojimų negalėjo rodytis viešumoje ir kita. Lietuvos Respublikos CK 6.250 str. 2 d. nustato, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo, asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo. Dėl to pripažinus kaltu kaltinamuosius D. D. ir A. N. dėl smurto prieš nukentėjusįjį panaudojimo ir jo daiktų užvaldymo tenkintinas ir nukentėjusiojo L. M. civilinis ieškinys dėl neturtinės žalos atlyginimo. Tačiau atsižvelgiant į bylos aplinkybes: nukentėjusiajam padaryto sveikatos sutrikdymo mąstą, kad nukentėjusysis nusikaltimo metu buvo pats neblaivus viešoje vietoje jo prašomos atlyginti neturtinės žalos dydis yra aiškiai per didelis. Priteistina neturtinė žala mažintina iki 2500 Lt. Ši neturtinė žala priteistina solidariai iš kaltinamojo A. N. ir D. D., o pastarajam neišgalint iš jo įstatyminių atstovų ir civilinių atsakovų R. J. ir R. D..

35Nukentėjusysis E. J. ir jo įstatyminė atstovė R. J. apklausiami teisiamojo posėdžio įrodymų tyrimo metu nurodė, kad dėl kaltinamojo D. D. smurto veiksmų nukentėjusysis patyrė 2000 Lt neturtinės žalos. Tačiau nukentėjusysis E. J. ir jo įstatyminė atstovė R. J. įstatymo nustatytu laiku ir tvarka civilinio ieškinio nepareiškė. Lietuvos Respublikos BPK 112 str. 1 d. nustato, kad civilinis ieškinys pareiškiamas paduodant ieškinį ikiteisminio tyrimo institucijai, prokurorui ar teismui bet kuriuo metu, tačiau ne vėliau kaip iki įrodymų tyrimo pradžios teisme. Nukentėjusysis žinodamas tokią savo teisę pareikšti ieškinį to laiku nepadarė. Dėl to jam išaiškintina, kad jis gali užbaigus baudžiamąją bylą pareikšti ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo užvedant bylą civilinio proceso tvarka.

36Daiktinių įrodymų byloje nėra.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 302 str., 303 str. 2 d., 304-305 str.str., 307-308 str. str.-

Nutarė

381.D. D. (a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. ir BK 138 str. 2 d. 8 p. ir paskirti jam bausmes:

39- pagal BK 180 str. 2 d.- laisvės atėmimą 1 metams ir 3 mėnesiams;

40- pagal BK 138 str. 2 d. 8 p.- laisvės atėmimą 10 mėnesių.

41Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d.d. numatytomis taisyklėmis šias bausmes subendrinti iš dalies jas sudedant ir galutinę bausmę D. D. paskirti- 1 metus ir 6 mėnesius laisvės atėmimo.

42Taikyti D. D. Lietuvos Respublikos BK 92 str. ir paskirtos laisvės atėmimo bausmės vykdymą jam atidėti dvejiems metams. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 82 str. paskirti D. D. auklėjamojo poveikio priemonę- elgesio apribojimą: įpareigoti D. D. per visą bausmės vykdymo atidėjimo laiką būti namuose nuo 23 val. iki 6 val. jei tai nesusiję su darbu ar mokymusi. Be to, įpareigoti nuteistąjį per keturis mėnesius nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti valstybinių ar nevalstybinių įstaigų bei organizacijų rengiamose socialinio ugdymo ar reabilitacijos programose.

43Kardomąją priemonę kol nuosprendis įsiteisės D. D. palikti- atidavimą motinos priežiūrai, o nuosprendžiui įsiteisėjus kardomąją priemonę panaikinti.

442. A. N. (a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą Lietuvos Respublikos BK 180 str. 2 d. ir paskirti jam bausmę- 1 (vienerius) metus ir 6 mėnesius laisvės atėmimo. Bausmę paskirti atlikti pataisos namuose. Į bausmės laiką A. N. įskaityti laiką išbūtą laikinajame sulaikyme nuo 2013-01-21 iki 2013-01-22 (vieną parą).

45Likusios bausmės laiką A. N. skaičiuoti nuo faktinio jo sulaikymo momento vykdant šį nuosprendį.

46Kardomąją priemonę A. N.- asmens dokumento- tapatybės kortelės paėmimą palikti kol šis nuosprendis įsiteisės. Nuosprendžiui įsiteisėjus A. N. asmens tapatybės kortelę- Nr. 12370786 (b.l. 82-86, t.2) perduoti laisvės atėmimo bausmės atlikimo vietos įstaigos administracijai.

47Nukentėjusiojo L. M. civilinį ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti solidariai iš kaltinamojo A. N. ir kaltinamojo D. D., o pastarajam neišgalint iš jo įstatyminių atstovų ir civilinių atsakovų R. J. (a.k. ( - ) ir R. D. (a.k. ( - ) nukentėjusiajam L. M. (a.k. ( - ) 193 Lt 82 ct padarytai turinei žalai ir 2500 Lt neturtinei žalai atlyginti. Kitoje dalyje nukentėjusiojo L. M. civilinį ieškinį atmesti.

48Byloje esantį (b.l. 36, t.1) DVD su įrašu iš parduotuvės „IKI“ aikštelės nuosprendžiui įsiteisėjus gražinti Kaišiadorių policijos komisariatui.

49Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui skundą paduodant per Kaišiadorių rajono apylinkės teismą.

1. Kaišiadorių rajono apylinkės teismo teisėjas Gintautas... 2. D. D., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 9... 3. A. N., a.k. ( - ) gimęs ( - ), lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, 8... 4. Teismas, išnagrinėjęs baudžiamąją bylą,-... 5. Kaltinamieji D. D., A. N. veikdami bendrininkų grupėje ir kartu su J. K.,... 6. Be to, kaltinamais D. D. 2013 m. vasario 2 d., apie 00.30 val. , viešoje... 7. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. D. kaltu dėl jam... 8. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis D. D. be to parodė, kad... 9. Ikiteisminio tyrimo metu D. D. savo parodymus dėl nukentėjusiojo L. M.... 10. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu kaltinamasis A. N. kaltu dėl jam... 11. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis A. N. savo parodymus apie nusikaltimo... 12. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nukentėjusysis L. M. parodė, kad... 13. Nukentėjusysis L. M. savo parodymus apie užpuolimą patvirtino ir parodė... 14. Iš baudžiamojoje byloje esančio ikiteisminio tyrimo metu atliko asmenų... 15. Apklausta teisiamojo posėdžio metu liudytoja V. P. nurodė, kad neatsimena... 16. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu liudytojas B. D. davė alogiškus... 17. Iš baudžiamojoje byloje esančios pažymos (b.l. 77, t.1) matyti, kad atlikus... 18. Iš baudžiamojoje byloje esančios pažymos (b.l.80, t.1) matyti, kad atlikus... 19. Iš baudžiamojoje byloje esančio daiktų pateikimo protokolo, surašyto... 20. Parodymo atpažinti daiktus metu, kaip matyti iš protokolo, surašyto... 21. Iš baudžiamojoje byloje esančios teismo medicinos specialisto išvados Nr.... 22. Apklaustas teisiamojo posėdžio metu nepilnametis nukentėjusysis E. J.... 23. Apklausta teisiamojo posėdžio metu nukentėjusiojo nepilnamečio įstatyminė... 24. Apklausta teisiamojo posėdžio metu liudytoja D. J. parodė, kad E. J. yra jos... 25. Iš baudžiamojoje byloje esančios teismo medicinos specialisto išvados... 26. Teismas sprendžia, kad visi aukščiau nurodyti duomenys: nukentėjusiųjų,... 27. Be to, teismas laiko įrodytu ir tai, kad kaltinamasis D. D. 2013 m. vasario 2... 28. Teismas tokius kaltinamųjų A. N. ir D. D. padarytus veiksmus pirmajame... 29. Kaltinamojo D. D. veiksmus antrajame epizode teismas kvalifikuoja kaip... 30. Patys kaltinamieji A. N. ir D. D. tiek apklausiami ikiteisminio tyrimo tiek... 31. Kaltinamojo D. D. kaltę dėl nukentėjusiojo E. J. nesunkaus sužalojimo... 32. Skiriant bausmę kaltinamajam D. D. teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 33. Skiriant bausmę kaltinamajam A. N. teismas atsižvelgia į tai, kad jis... 34. Nukentėjusysis L. M. baudžiamojoje byloje yra pareiškęs civilinį ieškinį... 35. Nukentėjusysis E. J. ir jo įstatyminė atstovė R. J. apklausiami teisiamojo... 36. Daiktinių įrodymų byloje nėra.... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297 str., 302 str., 303 str. 2... 38. 1.D. D. (a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimus, numatytus Lietuvos... 39. - pagal BK 180 str. 2 d.- laisvės atėmimą 1 metams ir 3 mėnesiams;... 40. - pagal BK 138 str. 2 d. 8 p.- laisvės atėmimą 10 mėnesių.... 41. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 1 ir 4 d.d. numatytomis... 42. Taikyti D. D. Lietuvos Respublikos BK 92 str. ir paskirtos laisvės atėmimo... 43. Kardomąją priemonę kol nuosprendis įsiteisės D. D. palikti- atidavimą... 44. 2. A. N. (a.k. ( - ) pripažinti kaltu padarius nusikaltimą, numatytą... 45. Likusios bausmės laiką A. N. skaičiuoti nuo faktinio jo sulaikymo momento... 46. Kardomąją priemonę A. N.- asmens dokumento- tapatybės kortelės paėmimą... 47. Nukentėjusiojo L. M. civilinį ieškinį patenkinti iš dalies. Priteisti... 48. Byloje esantį (b.l. 36, t.1) DVD su įrašu iš parduotuvės „IKI“... 49. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo gali būti apskųstas Kauno apygardos...