Byla 2A-385-302/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, kuria sudaro

2kolegijos pirmininke ir pranešeja Romualda Janoviciene,

3kolegijos teisejai Marijonas Greicius ir Danute Kutriene,

4sekretoriaujant Skaistei Blažinauskaitei,

5dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Aušrai Kapocienei,

6viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo ieškovo uždarosios akcines bendroves „Baltijos statybos projektai“ apeliacini skunda del Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimo civilineje byloje pagal ieškovo uždarosios akcines bendroves „Baltijos statybos projektai“ ieškini atsakovui akcinei bendrovei „Parex bankas“, tretysis asmuo uždaroji akcine bendrove „Dimeina“, del pinigu gražinimo.

7Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,

8n u s t a t e:

9Ieškovas UAB „Baltijos statybos projektai“ kreipesi i teisma su ieškiniu, prašydamas ipareigoti atsakova AB „Parex bankas“ gražinti 25 000 Lt i ieškovo saskaita, esancia AB SEB banke. Ieškovas nurode, kad jis 2009-10-23 atliko mokejimo pavedima internetu, kuriuo pinigus per klaida pervede i UAB „Dimeina“ saskaita Nr. ( - ) , esancia AB „Parex bankas“. 2009-10-26 ieškovas praše UAB „Dimeina“ gražinti per klaida pervestus pinigus, imone sutiko gražinti nepagristai pervestus pinigus, taciau AB „Parex Bankas“ neleido atlikti pinigu gražinimo operacijos, 2009-10-30 rašte Nr. MB 4.1-6772 nurode, kad 25 000 Lt negražins. Tokiais savo veiksmais atsakovas jam priklausancias lešas užvalde be pagrindo ir todel turetu jas gražinti. Atsakovas samoningai pažeidžia banku veiklos principus ir standartus, jis neturi teises disponuoti ieškovo lešomis ir savo nuožiura taikyti joms kokius nors apribojimus.

10Atsakovas AB „Parex bankas“ su ieškiniu nesutiko, praše ji atmesti kaip nepagrista. Nurode, kad pavedime buvo nurodyta mokejimo paskirtis – avansas pagal 2009-09-04 sutarti Nr. 10, todel nera akivaizdu, kad mokejimo pavedimas iš tikruju buvo atliktas per klaida. Be to, UAB „Dimeina“ ir AB „Parex Bankas“ yra susije sutartiniais teisiniais santykiais pagal 2007 m. birželio 6 d. kreditavimo sutarti Nr. KS/668. UAB „Dimeina“ nevykdant savo isipareigojimu, bankas 2009 m. rugsejo menesi vienašališkai nutrauke mineta kreditavimo sutarti. Kai i UAB „Dimeina“ saskaita buvo pervestos lešos, t.y. 2009-10-23, jau buvo pradetas priverstinis skolos išieškojimo procesas. Kadangi UAB „Dimeina“ yra banko skolininke, bankas turi teise blokuoti saskaita banke ir uždrausti naudotis saskaitoje esanciomis lešomis iki tol, kol bankui bus gražinta skola. Lešos i UAB „Dimeina“ saskaita buvo iskaitytos laikantis teises aktu reikalavimu, taip pat UAB „Baltijos statybos projektai“ pavedimas nebuvo atšauktas ar pakeistas istatymu nustatyta tvarka. AB „Parex Bankas“ nuomone, ieškovas reikalavima del nepagristo praturtejimo turetu reikšti ne bankui, bet UAB „Dimeina“.

11Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimu ieškini atmete.

12Teismas konstatavo, kad byloje nera nustatytas atsakovo nepagristo praturtejimo faktas, todel atsakovui negali buti taikomos Civilinio kodekso 6.237 str. nuostatos, susijusios su pareiga gražinti be teisinio pagrindo igyta turta. Teismo vertinimu, ieškovas, kuris nera tiesiogiai susijes su atsakovu teisiniais santykiais, atsiradusiais iš atsiskaitymo mokejimo pavedimu, nes atlikdamas mokejimo pavedima nurodyma pateike savo bankui, t.y. AB SEB bankui, o atsakovas AB „Parex bankas“ yra gavejo (treciojo asmens UAB „Dimeina“) bankas, nera nurodes jokiu gavejo banko veiksmu ar neveikimo, kurie sukeltu gavejo banko civiline atsakomybe pagal Civilinio kodekso 6.934 str. 1 d., numatancia atsakomybe už mokejimo pavedimo neivykdyma ar netinkama ivykdyma, arba kitokia šio banko pareiga gražinti i treciojo asmens saskaita iskaitytas pinigines lešas.

13Teismas sprende, kad paties ieškovo veiksmai (neteisingai duotas nurodymas) nera reikšmingi sprendžiant del atsakovo atsakomybes pagal atlikta mokejimo pavedima, nes pagal Mokejimu istatymo 9 str. 3 d., kredito istaiga neatsako už moketoju ir gaveju tarpusavio pretenzijas del atsiskaitymo prievoliu, kai nera kredito istaigos kaltes,.

14Teismas taip pat nenustate, kad ieškovo interesai galetu buti ginami išreikalaujant savininkui priklausanti daikta (pinigines lešas) iš svetimo neteiseto valdymo (vindikacinis ieškinys). Treciojo asmens kredito istaigai gavus lešas iš moketojo kredito istaigos, mokejimo nurodymas yra laikomas ivykdytu ir nuo to momento pasibaigia moketojo mokejimo nurodymo sumos dydžio pinigine prievole gavejui. Gavejas - šiuo atveju tretysis asmuo UAB „Dimeina“ - yra igijes nuosavybes teise i pervestas pinigines lešas ir turi teise jomis disponuoti. Ta aplinkybe, ar šias lešas tretysis asmuo igijo esant teisetam pagrindui (pagal sutarti), ar nesant tokio pagrindo, nera reikšminga nagrinejamoje byloje. Ieškovo nurodytos aplinkybes del atsakovo AB „Parex bankas“ veiksmu, blokuojant treciojo asmens UAB „Dimeina“ atliekamas operacijas su saskaitoje esanciomis lešomis, nera šios bylos nagrinejimo dalykas. Šie veiksmai ieškovo ir atsakovo tarpusavio santykiams jokios reikšmes neturi ir negali buti pagrindu tenkinti ieškinio reikalavima.

15Ieškovas UAB „Baltijos statybos projektai“ apeliaciniu skundu prašo skundžiama teismo sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima – ieškini tenkinti. Apeliacinis skundas grindžiamas tuo, kad teismas, priimdamas sprendima, pažeide Civilinio proceso kodekso 3 str. 6 d., 265 str. 1 d., ieškini atmete nenurodydamas jokiu motyvu, del ko buvo neteisingai išspresta byla, nenustates, koks istatymas turi buti taikomas šioje byloje. Toks teismo sprendimas, kai kredito istaigai palikta teise nepagristai disponuoti su ja visiškai nesusijusio asmens lešomis ir tik del šios istaigos veiksmu asmuo negali atgauti savo nuosavu lešu, prieštarauja ne tik banku kaip kredito istaigos veiklos principams ir standartams, bet toks teismo sprendimas reikštu kredito istaigos atsakomybes ribojima, kuris pažeidžia dvieju lygiateisiu subjektu teisiu ir pareigu balansa ir suteikia perdeta pranašuma kredito istaigai.

16Atsakovas AB „Parex bankas“ atsiliepimu i apeliacini skunda prašo apeliacini skunda atmesti, priimta teismo sprendima palikti nepakeista. Nurodo, kad teismas, nagrinedamas ginca visapusiškai analizavo faktines bylos aplinkybes ir ginco procesini santyki. Motyvuotai nurode, kodel šaliu gincui išspresti negali buti taikomos atsiskaityma mokejimo pavedimu bei savininko teisiu gynima reglamentuojancios normos. Kadangi atsakovas pinigu nepasisavino, teismas teisingai nustate, kad gincui spresti negali buti taikomos nepagrista praturtejima reglamentuojancios teises normos. Teismas nenustate jokiu neteisetu atsakovo veiksmu ieškovo atžvilgiu, nes atlikdamas pavedima ir pervesdamas pinigines lešas i treciojo asmens UAB „Dimeina“ saskaita atsakovas lakesi visu istatymo nustatytu reikalavimu, pavedimas nebuvo atšauktas ar pakeistas istatymu nustatyta tvarka. Nurodo, kad apelianto argumentas, jog kredito istaigai palikta teise disponuoti su ja nesusijusio asmens lešomis, nepagristas, nes atsakovas negali disponuoti treciojo asmens saskaitoje esanciomis lešomis, ju nurašyti ar atlikti kitus veiksmus, nes ši banko saskaita yra UAB „Dimeina“ nuosavybe.

17Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

18Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas, absoliuciu sprendimo negaliojimo pagrindu (Civilinio proceso kodekso 320 str. 1 d.) ir Civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 d. 2 p. nurodytu pagrindu patikrinimas. Apeliacines instancijos teismas byla nagrineja neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytu ribu, išskyrus, kai to reikalauja viešasis interesas (Civilinio proceso kodekso 320 str. 2 d.).

19Kolegija sprendžia, kad teismo sprendimas yra naikintinas, nes pirmos instancijos teismas neatskleide bylos esmes ir pagal byloje pateiktus irodymus bylos negalima išnagrineti iš esmes apeliacines instancijos teisme (Civilinio proceso kodekso 327 str. 1 d. 2 p.), nes ieškovui turi buti pasiulyta byloje patraukti kita atsakova ir tokiu budu išaiškinti visas su ginco dalyku susijusias aplinkybes bei spresti del reikalavimo gražinti daikta iš svetimo neteiseto valdymo teisetuma ir pagristumo. Istatymu leidejas bylos esmes neatskleidima sieja su negalimumu išnagrineti bylos remiantis pateiktais irodymais. Bylos esmes atskleidimas pirmiausia sietinas su byloje dalyvaujanciu asmenu procesiniu aktyvumu ir bendradarbiavimu su teismu. Lietuvos Aukšciausiojo Teismo praktikoje išaiškinta, kad bylos esme suprantama kaip svarbiausios faktines ir teisines bylos aplinkybes; kad, sprendžiant, ar yra Civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 punkto taikymo salygos, turi buti atsižvelgiama i neištirtu aplinkybiu apimti ir pobudi, irodymu gavimo galimybes. Jeigu del tirtinu aplinkybiu ir reikalautinu irodymu apimties ir pobudžio butu pagrindas padaryti išvada, kad byla apeliacines instancijos teisme turi buti nagrinejama beveik visa apimtimi naujais aspektais, tai reikštu, jog butu pagrindas konstatuoti bylos esmes neatskleidima pirmosios instancijos teisme kaip pagrinda perduoti byla nagrineti iš naujo (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2004 m. rugsejo 6 d. nutartis, priimta civilineje byloje JAV imone „Areex International Trading Co“ v. UAB „Santoveta“, bylos Nr. 3K-3-407/2004; 2009 m. balandžio 20 d. nutartis, priimta civilineje byloje UAB „Vaivorykšte“ v. UAB „Revine“, bylos Nr. 3K-3-121/2009).

20Ieškovas savo faktiniu reikalavimu prašo sugražinti jam pinigus, kuriuos jis klaidingai nurode bankui pervesti i treciojo asmens saskaita, t.y. savo reikalavima kildina iš Civilinio kodekso 6.237 straipsnio reglamentuotu santykiu. Jis nurodo, kad per klaida iš savo banko saskaitos, esancios AB SEB banke, pervede treciajam asmeniui UAB „Dimeina“ saskaita, esancia atsakovo AB „Citadele“ banke (buves Parex bankas) 25 000 Lt.

21Civilinio kodekso 6.237 straipsnio 1 dalyje itvirtinta nuostata, kad asmuo be teisinio pagrindo savo veiksmais ar kitokiu budu tycia ar del neatsargumo igijes tai, ko jis negalejo ir neturejo gauti, privalo visa tai gražinti asmeniui, kurio saskaita tai igyta, išskyrus tam tikras išimtis. Remiantis Civilinio kodekso 6.237 straipsniu gali buti išreikalautas bet koks be pagrindo igytas turtas, iskaitant lešas (Lietuvos Aukšciausiojo Teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegijos 2004 m. rugsejo 22 d. nutartis, priimta civilineje byloje BUAB „Aukštaitijos statyba“ v. AB „ Hansabankas“, bylos Nr. 3K-3-470/2004).

22Pirmos instancijos teismas nenagrinejo vienos iš pagrindines ieškinyje nurodytos aplinkybes - klaidingai ar teisingai ieškovas nurode bankui pervesti pinigus treciajam asmeniui, o tretysis asmuo teisetai ar neteisetai igijo nuosavyben šiuos pinigus. Teismo išvada, kad ši aplinkybe nera reikšminga nagrinejamoje byloje, nepagrista ir neteiseta, nes tik nustacius ieškinyje nurodyta aplinkybe bus išaiškinta ar yra pažeista ieškovo teise ir ar ja reikalinga ginti ir, priklausomai nuo pažeidimo pobudžio, kokiu budu ji turi buti ginama.

23Taip pat teismas neteisingai sprendime konstatavo, kad ieškinyje nurodyta aplinkybe, jog atsakovas AB „Citadele“ bankas blokuoja i treciojo asmens UAB „Dimeina“ pervestus ginco pinigus, jokios reikšmes ginco sprendimui neturi ir negali buti pagrindu tenkinti ieškovo reikalavima.

24Atkreiptinas demesys, kad ieškovas ieškiniu siekia susigražinti daikta (šiuo atveju 25 000 Lt pinigu suma), kuri jis neva per klaida perdave treciajam asmeniui. Tik nustacius ieškinyje nurodytas aplinkybes, kad daiktas perduotas klaidingai, t.y. ieškovas jokios pareigos neturejo perduoti treciajam asmeniui pinigu, ieškovo teises turetu buti ginamos. Tuomet turetu buti išaiškinta, kas iš proceso dalyviu – atsakovas ar tretysis asmuo - šio daikto negražina, t.y. pažeidžia ieškovo teises. Iš byloje esanciu irodymu negalima daryti tiketinos išvados, kad tretysis asmuo realiai sieke ar siekia gražinti ieškovui pinigus, nes byloje esantys irodymai to nepatvirtina. UAB „Dimeina“ 2009-10-27 rašytas raštas AB „Citadele“ bankui (b.l. 45) yra informacinio pobudžio ir bankas pagal ji neprivalo vykdyti operacijos. Jau iš ieškinyje nurodytu aplinkybiu matyti, kad toks reikalavimas gali buti reiškiamas tiek atsakovui, tiek treciajam asmeniui, tiek abiems kartu, tokiu budu teismas turetu pasiulyti ieškovui tretiji asmeni patraukti atsakovu šalia esancio atsakovo AB „Citadele“ bankas (Civilinio proceso kodekso 45 straipsnio 1 d.), nes nustacius, jog ieškinio pagrindas yra pagristas, ieškovas turetu teise koreguoti savo reikalavima. Jeigu ieškovas nesutiktu patraukti tretiji asmeni atsakovu, teismas tik tada turetu pareiga byla nagrineti iš esmes ir priimti atitinkama sprendima (Civilinio proceso kodekso 45 straipsnio 3 d.).

25Kolegija toki sprendima priima ir del to, jog skundžiamas teismo sprendimas ateityje gali buti kliutis ieškovui pareikšti reikalavimus AB „Citadele“ bankui pervesti lešas iš UAB „Dimeina“ šiame banke esancios saskaitos i ieškovo saskaita, jeigu butu priteista iš UAB „Dimeina“ be pagrindo negražinami pinigai, o atsakovas tokios bankines operacijos neatliktu, nes reikalavimas atlikti technini veiksma – pervesti konkrecius pinigus, butu neprivaloma pagal isiteisejusi teismo sprendima.

26Kadangi teismas netinkamai ivykde pareiga (Civilinio proceso kodekso 45 straipsnis, 198 straipsnio 3 dalis), neivykde pareigos skatinti proceso eiga, vien formaliai pasakes, kad ne tas asmuo turetu atsakyti pagal ieškini, net neanalizaves ir neištyres ieškovo nurodyto jo teisiu pažeidimo fakto, kas prieštarauja pagrindinei teismo paskirciai išspresti ginca ir civilinio proceso tikslui – ginti asmenu, kuriu teises ar istatymu saugomi interesai pažeisti ar gincijami, apeliacines instancijos naikina priimta sprendima ir perduoda byla nagrineti iš naujo Civilinio proceso kodekso 327 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytu pagrindu.

27Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331 straipsniais, kolegija

Nutarė

28Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendima panaikinti ir perduoti byla pirmos instancijos teismui nagrineti iš naujo.

29Kolegijos pirmininke

30Romualda Janoviciene

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civiliniu bylu skyriaus teiseju kolegija, kuria... 2. kolegijos pirmininke ir pranešeja Romualda Janoviciene,... 3. kolegijos teisejai Marijonas Greicius ir Danute Kutriene,... 4. sekretoriaujant Skaistei Blažinauskaitei,... 5. dalyvaujant ieškovo atstovei advokatei Aušrai Kapocienei,... 6. viešame teismo posedyje apeliacine tvarka išnagrinejo ieškovo uždarosios... 7. Teiseju kolegija, išnagrinejusi civiline byla,... 8. n u s t a t e:... 9. Ieškovas UAB „Baltijos statybos projektai“ kreipesi i teisma su ieškiniu,... 10. Atsakovas AB „Parex bankas“ su ieškiniu nesutiko, praše ji atmesti kaip... 11. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendimu... 12. Teismas konstatavo, kad byloje nera nustatytas atsakovo nepagristo praturtejimo... 13. Teismas sprende, kad paties ieškovo veiksmai (neteisingai duotas nurodymas)... 14. Teismas taip pat nenustate, kad ieškovo interesai galetu buti ginami... 15. Ieškovas UAB „Baltijos statybos projektai“ apeliaciniu skundu prašo... 16. Atsakovas AB „Parex bankas“ atsiliepimu i apeliacini skunda prašo... 17. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 18. Bylos nagrinejimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir... 19. Kolegija sprendžia, kad teismo sprendimas yra naikintinas, nes pirmos... 20. Ieškovas savo faktiniu reikalavimu prašo sugražinti jam pinigus, kuriuos jis... 21. Civilinio kodekso 6.237 straipsnio 1 dalyje itvirtinta nuostata, kad asmuo be... 22. Pirmos instancijos teismas nenagrinejo vienos iš pagrindines ieškinyje... 23. Taip pat teismas neteisingai sprendime konstatavo, kad ieškinyje nurodyta... 24. Atkreiptinas demesys, kad ieškovas ieškiniu siekia susigražinti daikta... 25. Kolegija toki sprendima priima ir del to, jog skundžiamas teismo sprendimas... 26. Kadangi teismas netinkamai ivykde pareiga (Civilinio proceso kodekso 45... 27. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325-331... 28. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkes teismo 2010 m. balandžio 19 d. sprendima... 29. Kolegijos pirmininke... 30. Romualda Janoviciene...