Byla Iv-3082-121/2010
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė, sekretoriaujant Dinai Belovai, dalyvaujant pareiškėjos atstovui Andriui Kalesnykui, atsakovės atstovei Leokadijai Daujotaitei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos Muitinės kriminalinės tarnybos skundą atsakovei Muitinės darbuotojų profesinei sąjungai, trečiasis suinteresuotas asmuo – O. Š., dėl sprendimo panaikinimo.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėja Muitinės kriminalinė tarnyba (toliau-Tarnyba) prašo panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos (toliau-Profesinė sąjunga) 2010 m. liepos 9 d. sprendimą, kuriuo atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą - pastabą Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnui O. Š. Paaiškina, kad Tarnybos direktorius 2010 m. birželio 28 d. raštu Nr. 3R-5.6-1717 „Dėl informacijos pateikimo" kreipėsi į Profesinę sąjungą, informuodamas apie tarnybinio patikrinimo eigą Tarnybos Šiaulių skyriaus vyriausiojo tyrėjo O. Š. atžvilgiu, bei, vadovaujantis Profesinių sąjungų įstatymo (toliau-PSĮ) 21 str. 2 dalimi, paprašė duoti sutikimą skirti jam tarnybinę nuobaudą už padarytą tarnybinį nusižengimą, kadangi minėtas pareigūnas yra Profesinės sąjungos renkamojo organo (Švietimo komiteto) narys. Kartu su minėtu raštu Profesinei sąjungai buvo pateikta tarnybinio patikrinimo išvada, kurioje išdėstytos nustatytos aplinkybės ir pateikiamas teisinis tikrinamo pareigūno veikos įvertinimas. Tarnybinio patikrinimo išvadoje konstatuota, kad O. Š. padarė tarnybinį nusižengimą - negalėdamas laiku atvykti į tarnybą (darbą) 2010 m. birželio 15 d., nedelsdamas neinformavo tiesioginio viršininko apie neatvykimą į darbą. Nurodyta veika O. Š. pažeidė Tarnybos Vidaus tvarkos taisyklių (toliau- Taisyklės), patvirtintų Tarnybos direktoriaus 2006 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 1R-125 „Dėl vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo", 13 punktą, Tarnybos direktoriaus 2009-11-09 įsakymo Nr.lR-155 "Dėl Muitinės kriminalinės tarnybos darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymo" 1.6 punktą bei Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso (toliau- Kodeksas), patvirtinto Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 1B-888 „Dėl Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnų etikos kodekso patvirtinimo", 7.1.3 punktą, 7.8.2 punktą. Tarnybinio patikrinimo išvados rezoliucinėje dalyje siūloma pareigūnui skirti tarnybinę nuobaudą - pastabą.

4Nepagrįstas Profesinės sąjungos teiginys, kad 2010 m. liepos 9 d. rašte Nr. 1P-95 „Dėl tarnybinio patikrinimo" nebuvo nurodyta, kokią nuobaudą darbdavys nori skirti minėtam pareigūnui. Profesinė sąjunga teigia, kad, susipažinus su tarnybinio patikrinimo medžiaga, paaiškėjo, kad 2010-06-23 tarnybinio patikrinimo išvada dar tik pateikta susipažinti pareigūnui ir negautas pareigūno papildomas paaiškinimas. Nurodo, kad Tarnybos direktorius dar nėra priėmęs sprendimo dėl konkrečios nuobaudos skyrimo. Pareiškėja pažymi, jog kartu su 2010 m. birželio 28 d. raštu Nr. 3R-5.6-1717 „Dėl informacijos pateikimo" Profesinei sąjungai pateikė 2010 m. birželio 13 d. tarnybinio patikrinimo išvadą Nr. 4R-440, kurioje yra nurodyta, kokio tarnybinio pažeidimo padarymu kaltinamas O. Š. Tarnybinio patikrinimo išvadoje nurodytos O. Š. padaryto pažeidimo aplinkybės, aptarta, kokių įrodymų pagrindu šios aplinkybės buvo nustatytos, išvardinta, kokių teisės aktų reikalavimus pažeidė O. Š., taip pat nurodyta konkreti siūloma skirti tarnybinė nuobauda. Tokiu būdu atsakovei buvo pateikta pakankamai informacijos apie tarnybinį pažeidimą, kurio padarymu kaltinamas O. Š., ir numatomą skirti tarnybinę nuobaudą.

5Su tarnybinio patikrinimo išvada O. Š. buvo pasirašytinai supažindintas per 3 darbo dienas, kaip nurodyta Taisyklių 22 punkte: tikrinamas pareigūnas per vieną darbo dieną nuo supažindinimo su tarnybinio patikrinimo išvada turi teisę dėl jos pateikti papildomą pasiaiškinimą. O. Š. nei nurodytu terminu, nei vėliau nepateikė papildomo pasiaiškinimo. Tik teismas gali vertinti, ar skiriant muitinės pareigūnui tarnybinę nuobaudą nebuvo padaryta procedūrinių pažeidimų ir spręsti, ar tokie pažeidimai yra esminiai, t.y. nulemiantys nuobaudos neteisėtumą (Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto (toliau- Statutas) 39 straipsnis, Administracinių bylų teisenos įstatymo (ABTĮ) 15 straipsnis). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (LVAT), formuodamas praktiką šio pobūdžio bylose, nuosekliai laikosi pozicijos, kad profesinės sąjungos renkamasis organas, gavęs įstaigos vadovo, priėmusio sprendimą dėl tarnybinės atsakomybės taikymo, kreipimąsi išankstinio sutikimo skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui, kuris yra profesinės sąjungos narys, svarstydamas dėl priimamo sprendimo (sutikimo ar nesutikimo) turi išspręsti jo kompetencijai priskirtą klausimą - patikrinti tik tai, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl pareigūno narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo įstaigos profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, t.y. neturi teisinio pagrindo (įstatymas nesuteikė kompetencijos) vertinti nusižengimo fakto, tarnybinio patikrinimo išvados teisėtumo ir pagrįstumo, pasisakyti iš esmės dėl tarnybinės nuobaudos pagrįstumo ir pareigūno kaltės. Profesinės sąjungos renkamasis organas, svarstydamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą, tarnybinio patikrinimo išvadoje išdėstytas faktines aplinkybes gali vertinti tik tuo aspektu, ar tarnybinės nuobaudos skyrimo pareigūnui, kuris yra profesinės sąjungos narys, procedūra nebuvo pradėta ir tarnybinė nuobauda nėra skiriama dėl su pareigūno tarnybos funkcijų vykdymu nesusijusių priežasčių (LVAT nutartys adm. bylose Nr. A3-170-2004, A2-748-06, Nr. A5-791-2007, Al46-900-2009, A146-1370-2009, A756-273/2010 ir kt.). Todėl nagrinėjamu atveju atsakovas nepagrįstai atsisakė duoti Tarnybai sutikimą skirti nuobaudą O. Š. (b.l.1-3).

6Atsakovė atsiliepimu prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina, kad, kadangi nei Statutas, nei Valstybės tarnybos įstatymas (toliau-VTĮ) nenumato garantijų muitinės pareigūnams - profesinių sąjungų nariams- šiuo atveju taikytinos PSĮ nuostatos, šiuo atveju - PSĮ 21 straipsnis.

7Profesinė sąjunga 2010 m. birželio 30 d. gavo prašymą, kuriuo, be pateiktos informacijos apie pareigūno tarnybą, buvo prašoma duoti sutikimą skirti nuobaudą Tarnybos Šiaulių skyriaus vyriausiajam tyrėjui O. Š., tačiau nebuvo nurodyta, kokią (rūšis) nuobaudą darbdavys nori skirti pareigūnui. Taisyklių 26 punkte nustatyta, kad įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į tarnybinio patikrinimo išvadą arba į teikimą tarnybinei nuobaudai skirti bei tarnybinio nusižengimo padarymu įtariamo pareigūno pasiaiškinimą, per 2 darbo dienas priima sprendimą skirti pareigūnui tarnybinę nuobaudą arba jos neskirti. Taigi, įstaigos vadovui suteikta diskrecijos teisė skirti nuobaudą. Įstaigos vadovas savarankiškai gali spręsti ir dėl nuobaudos rūšies, o sprendimas skirti (neskirti) nuobaudą ir jos rūšis nebūtinai turi sutapti su Tarnybinio patikrinimo išvadoje numatytu siūlymu, nes ji įstaigos vadovui nėra privaloma, o tik rekomendacinio pobūdžio. Todėl tarnybinę nuobaudą skirti turintis teisę asmuo gali priimti kitokį sprendimą, nei siūloma išvadoje.

8Profesinės sąjungos atstovui 2010 m. liepos 7 d. nuvykus į Tarnybą ir susipažinus su tarnybinio patikrinimo medžiaga, iš Tarnybos Teisės ir personalo skyriaus viršininko A. B. žodžių paaiškėjo, kad 2010-06-23 Tarnybinio patikrinimo išvada dar tik pateikta susipažinti pareigūnui (Taisyklių 22 punktas) ir negautas pareigūno papildomas pasiaiškinimas. Taigi, l. e. direktoriaus pareigas M. K. 2010 m. birželio 23 d. Tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 4R-440 dar nebuvo pateikta, o vadovas dar ir negalėjo priimti sprendimo dėl konkrečios nuobaudos skyrimo, nes nebuvo baigta pareigūno supažindinimo su Tarnybinio patikrinimo išvada procedūra. Pareiškėja pažeidė ne tik tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūrą, bet ir atsakovo teises: teisę žinoti, kokia nuobauda bus skiriama, bei sutikimo pateikimo terminus. Reikalavimas pateikti sutikimą per 2 dienas yra neteisėtas ir pažeidžiantis Profesinės sąjungos, kaip savarankiškos ir nepriklausomos organizacijos, teises. Kadangi įstatymuose nėra nustatytas terminas, per kurį atitinkamas organas turi atsakyti į darbdavio prašymą duoti sutikimą skirti tarnybinę (drausminę) nuobaudą, pagal analogiją (Darbo kodekso (DK) 9 straipsnio 1 dalis) taikytinas DK 134 straipsnio 2 dalyje nustatytas 14 kalendorinių dienų terminas (LAT senato 2004 m. birželio 18 d. nutarimas Nr. 45). Profesinė sąjunga, svarstydama iš Tarnybos gautą raštą dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ir susipažinusi su Tarnybinio patikrinimo išvada bei surinkta medžiaga, negalėjo duoti sutikimo, nes 2010 metų birželio 28 dienai nebuvo baigta tarnybinių nuobaudų skyrimo procedūra ir nebuvo žinoma, kokią nuobaudą darbdavys nori skirti. Atsisakydama duoti sutikimą tarnybinei nuobaudai skirti vadovavosi teisingumo, protingumo ir ex injuria jus non oritur principais (b.l.15-16).

9Pareiškėjos atstovas, bylą nagrinėjant teisme, prašymą palaikė, papildomai paaiškino, jog prie prašymo duoti sutikimą tarnybinio patikrinimo išvada buvo pridėta, todėl atsisakymą vertina kaip vilkinimą.

10Atsakovės atstovė prašymo prašė netenkinti atsiliepimo argumentais, papildomai paaiškino, jog 2010-07-09 ant išvados dar nebuvo Š. O. parašo, jis dirba Šiauliuose, Tarnyboje parašas gal buvo gautas vėliau. Ant išvados turėjo būti vadovo viza, jos 2010-07-09 nebuvo, tad neaišku, ar vadovas sutiko su išvada ir siūloma nuobauda, be to, neaišku, ar M. K. turėjo įgalinimus spręsti.Profesinė sąjunga turi duomenų apie visiems profsąjungos nariams dėl jų narystės daromą spaudimą inter alia Š. O. Skundas tenkintinas. Faktinės bylos aplinkybės.

11Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Tarnybos Šiaulių skyriaus viršininkas R. K. 2010-06-15 tarnybiniu pranešimu Nr. 28T-7.71-218 informavo Tarnybos direktorių, kad Tarnybos Šiaulių skyriaus Narkotikų kontrolės poskyrio vyriausiasis tyrėjas O. Š. nuo 8 val. nepasirodė darbo vietoje. Viršininkas 8.30 val. jam paskambino į tarnybinį telefoną, tačiau niekas neatsiliepė. Apie 10.15 val. O. Š. pats paskambino ir užkimusiu balsu bei nerišlia kalba pasakė, kad naktį vėlai grįžo iš medžioklės, o žmona pamiršo jį ryte pakelti. Jam buvo nurodyta kuo skubiau atvykti į tarnybą. O. Š. iki 11.15 val. nepasirodžius tarnyboje, R. K. vėl jam paskambino. O. Š. telefonu pasakė, kad blogai pasijuto, skauda galvą, pakilo temperatūra, dėl to šiuo metu yra poliklinikoje. Pareigūnui buvo nurodyta, gavus nedarbingumo pažymėjimą, apie tai nedelsiant pranešti viršininkui. Apie 13.30 val. nesulaukus iš O. Š. skambučio, viršininkas R. K. pats paskambino O. Š., kuris nurodė, kad turi nedarbingumo pažymėjimą (b.l.4-6).

12Tarnybos direktorius 2010-06-15 pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl to, kad O. Š., negalėdamas laiku atvykti į tarnybą 2010-06-15, nedelsdamas neinformavo tiesioginio viršininko apie neatvykimą į darbą (b.l.4-6).

13Atlikus tarnybinį patikrinimą, 2010-06-23 buvo surašyta tarnybinio patikrinimo išvada Nr. 4R-440, kuria nustatyta, kad O. Š. pažeidė Taisyklių 13 punktą, Tarnybos direktoriaus 2009-11-09 įsakymo Nr.1R-155 1.6 punktą bei Kodekso 7.1.3 ir 7.8.2 punktus ir pasiūlė Tarnybos direktoriui O. Š. už padarytą tarnybinį nusižengimą skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą (b.l.4-6).

14Su 2010-06-23 tarnybinio patikrinimo išvada Nr.4R-440 O. Š. susipažino 2010-06-28 (b.l.9).

15Tarnyba 2010-06-28 raštu Nr.3R-5.6-1717 kreipėsi į Muitinės darbuotojų profesinę sąjungą (toliau- Profesinė sąjunga) su prašymu duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą O. Š., atsakymą pateikiant per 2 dienas. Minėtame rašte nurodyta, kad Profesinei sąjungai yra siunčiama Tarnybinio patikrinimo išvada, o visa tarnybinio patikrinimo metu surinkta informacija įtraukta į Tarnybinio patikrinimo išvadą, su ja papildomai Profesinė sąjunga gali susipažinti Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje. Tarnybinio patikrinimo išvada (3 lapai) buvo pridėta prie 2010-06-28 rašto Nr.3R-5.6-1717 (b.l.7).

16Profesinė sąjunga atsakė 2010-07-09 raštu Nr.1P-95, kad pagal LR finansų ministro 2003-09-26 įsakymu Nr.1K-237 patvirtintų Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklių 26 punktą, įstaigos vadovui suteikta diskrecijos teisė skirti nuobaudą, taip pat savarankiškai spręsti dėl nuobaudos rūšies, todėl sprendimas skirti (neskirti) nuobaudą ir jos rūšis nebūtinai turi sutapti su tarnybinio patikrinimo išvadoje numatytu siūlymu. 2010-07-07 susipažinus su tarnybinio patikrinimo medžiaga, paaiškėjo, kad 2010-06-23 Tarnybinio patikrinimo išvada dar tik pateikta susipažinti pareigūnui ir negautas jo pasiaiškinimas. Taigi, l.e. direktoriaus pareigas M. K. dar nebuvo priėmęs sprendimo dėl konkrečios nuobaudos skyrimo. Todėl Profesinė sąjunga duoti sutikimo skirti nuobaudą negali (b.l.8). Teisės aktų, taikytinų sprendžiant ginčą, analizė bei išvados.

171991 m. lapkričio 21 d. Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018 21 str. 1 dalyje (1994-05-24 įstatymo Nr. I-474, 1995-06-08 įstatymo Nr. I-933, 2001-03-27 įstatymo Nr. IX-230 redakcija) nustatyta, kad darbdavys negali atleisti iš darbo darbuotojo įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nario pagal Darbo sutarties įstatymo 29 str. 1 d. 2 punktą ir savo valia, negavęs tos profesinės sąjungos įmonėje renkamojo organo išankstinio sutikimo. PSĮ 21 str. 2 dalyje (1994-05-24 įstatymo Nr. I-474, 1995-06-08 įstatymo Nr. I-933, 2001-03-27 įstatymo Nr. IX-230 redakcija) nustatyta, kad šio straipsnio pirmojoje dalyje nurodytiems darbuotojams skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, taip pat reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas.

182003-06-19 Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto Nr. IX-1635 42 str. 2 dalyje nustatyta, kad tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo tvarką nustato finansų ministras.

19LR finansų ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintų Tarnybinio patikrinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo Lietuvos Respublikos muitinės pareigūnams taisyklių 6 punkte nustatyta, kad pareigūną į pareigas priėmęs finansų ministras, Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Muitinės departamentas) direktorius arba muitinės įstaigos vadovas (toliau – įstaigos vadovas), gavęs taisyklių 26 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip kitą darbo dieną paveda tarnybinius nusižengimus tiriančio padalinio vadovui, o jeigu tokio padalinio įstaigoje nėra – už personalo tvarkymą atsakingo padalinio vadovui ar kitam pareigūnui (prireikus, gali būti sudaroma komisija) (toliau – tikrintojas) atlikti tarnybinį patikrinimą. Taisyklių 21 punkte nustatyta, kad tarnybinis patikrinimas baigiamas, surašant tarnybinio patikrinimo išvadą (toliau – išvada), kurioje išdėstomos nustatytos aplinkybės ir pateikiamas teisinis tikrinamo pareigūno veikos įvertinimas. Konstatavus, kad tikrinamas pareigūnas padarė tarnybinį nusižengimą, išvadoje turi būti nurodyta, koks tai tarnybinis nusižengimas (nurodomas atitinkamas teisės akto straipsnis), jo padarymo laikas, aplinkybės, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, padarytos žalos pobūdis ir dydis, tarnybinio nusižengimo pasekmės ir pasiūlymas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, taip pat, esant reikalui, pasiūlymai pašalinti tarnybinio nusižengimo priežastis. Taisyklių 22 punkte nustatyta, kad su išvada per 3 darbo dienas nuo jos surašymo, neįskaitant laiko, per kurį tikrinamas pareigūnas nebuvo darbe dėl ligos arba atostogavo, pasirašytinai supažindinamas tikrinamas pareigūnas, kuris per vieną darbo dieną turi teisę dėl jos pateikti papildomą pasiaiškinimą. Taisyklių 23 punkte nustatyta, kad tikrintojas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po tikrinamo pareigūno supažindinimo su išvada ją pateikia pareigūnui, davusiam pavedimą atlikti tarnybinį patikrinimą. Taisyklių 24 punkte nustatyta, kad tarnybinę nuobaudą įsakymu skiria įstaigos vadovas. Taisyklių 26 punkte nustatyta, kad įstaigos vadovas, atsižvelgdamas į tarnybinio patikrinimo išvadą arba į teikimą tarnybinei nuobaudai skirti bei tarnybinio nusižengimo padarymu įtariamo pareigūno pasiaiškinimą, per 2 darbo dienas priima sprendimą skirti pareigūnui tarnybinę nuobaudą arba jos neskirti. Taisyklių 29 punkte nustatyta, kad tarnybinė nuobauda turi būti paskirta ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tarnybinio nusižengimo nustatymo dienos, neįskaitant laiko, kurį muitinės pareigūnas nebuvo tarnyboje dėl ligos arba atostogavo.

20Įvertinus cituotą reglamentavimą matyti, jog Taisyklėse nėra tiesioginių sąsajų (terminų prasme) su PSĮ 21 str. 2 dalyje išdėstytu reikalavimu gauti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą. Tačiau, įvertinus PSĮ 21 str. 2 dalies reikalavimą, kad įmonėje veikiančios profesinės sąjungos renkamojo organo nariui skiriant drausmines nuobaudas, išskyrus drausminę nuobaudą – atleidimą iš darbo, reikalingas išankstinis profesinės sąjungos renkamojo organo sutikimas, darytina akivaizdi išvada, jog toks sutikimas turi būti gautas iki skiriant nuobaudą. Daugiau jokių reikalavimų iš teisinio reglamentavimo, jį aiškinant sistemiškai, neišplaukia, juolab, kad šiuo atveju Profeinei sąjungai buvo pateikta Išvada su siūloma skirti tarnybine nuobauda ir sutikimo ją skirti davimui (nedavimui) nėra reikšminga, ar darbuotojas pateiks paaiškinimą, nes tai nėra jo pareiga, ir ar sutiks su išvados siūlymais vadovas, turintis teisę skirti nuobaudą.

21Tokia pozicija atitinka ir teismų praktiką. Antai LVAT 2004 m. balandžio 13 d. administracinėje byloje Nr. A3–170–2004 (publikuota: "Administracinių teismų praktika" Nr. 5, 2004 m.) padarė išvadą, kad profesinės sąjungos renkamasis organas, spręsdamas, ar duoti išankstinį sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą pareigūnui- profesinės sąjungos nariui, privalo įvertinti tokios nuobaudos skyrimo pagrįstumą tik tais aspektais, ar tarnybinė nuobauda nėra skiriama pareigūnui dėl jo narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, nevertindamas pareigūnui inkriminuojamos veikos pagrįstumo ir kitų teisėtumo klausimų, pvz., ar įrodytas pažeidimo faktas, kaip kvalifikuotina pažeidėjo veika, kokia konkreti tarnybinė nuobauda skirtina pareigūnui. Teismas, nagrinėdamas administracinę bylą, kurioje yra ginčijamas profesinės sąjungos renkamojo organo nesutikimas dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo, privalo patikrinti, ar nesutikimas yra grindžiamas dėl pareigūno narystės profesinėse sąjungose, dėl atstovavimo vidaus reikalų įstaigų profesinių sąjungų nariams arba dėl veiklos profesinėse sąjungose, ar dėl kitų priežasčių. Teismas privalo nustatyti, ar profesinės sąjungos renkamojo organo nesutikimas nepažeidžia vidaus reikalų įstaigos interesų, ar nekliudo vidaus reikalų įstaigai vykdyti įstatymais jai priskirtų užduočių bei vidaus administravimo funkcijų, ar nekenkia vidaus tarnybos interesams. Spręsdamas šį ginčą, teismas neturi nagrinėti būsimos nuobaudos pagrįstumo klausimų, nesusijusių su pareigūno naryste profesinėje sąjungoje. Taip įstatymai aiškinami ir susiklosčiusioje teismų praktikoje (civ.byla Nr. 3K-7-1136/2000, adm. bylos Nr. A4-1240-2003, A11-37/2004). Atsisakyme skirti tarnybinę nuobaudą jokių motyvų, kad tarnybinė nuobauda Š. O. gali būti skiriama būtent dėl jo veiklos profesinėse sąjungose, nėra, atstovė tokių motyvų nepateikė ir teisme, abstrakčiai paminėjusi, kad Profesinė sąjunga turi duomenų apie visiems jos nariams daromą spaudimą. Kiti Profesinės sąjungos atsisakymo duoti sutikimą motyvai gali būti panaudojami ginčijant tarnybinės nuobaudos teisėtumą.

22Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 4 p., 127 str.,

Nutarė

23skundą patenkinti. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2010 m. liepos 9 d. sprendimą, kuriuo atsisakyta duoti sutikimą skirti tarnybinę nuobaudą – pastabą - Muitinės kriminalinės tarnybos pareigūnui O. Š.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacinius skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė,... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėja Muitinės kriminalinė tarnyba (toliau-Tarnyba) prašo panaikinti... 4. Nepagrįstas Profesinės sąjungos teiginys, kad 2010 m. liepos 9 d. rašte Nr.... 5. Su tarnybinio patikrinimo išvada O. Š. buvo pasirašytinai supažindintas per... 6. Atsakovė atsiliepimu prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą. Paaiškina,... 7. Profesinė sąjunga 2010 m. birželio 30 d. gavo prašymą, kuriuo, be... 8. Profesinės sąjungos atstovui 2010 m. liepos 7 d. nuvykus į Tarnybą ir... 9. Pareiškėjos atstovas, bylą nagrinėjant teisme, prašymą palaikė,... 10. Atsakovės atstovė prašymo prašė netenkinti atsiliepimo argumentais,... 11. Bylos rašytiniais įrodymais nustatyta, kad Tarnybos Šiaulių skyriaus... 12. Tarnybos direktorius 2010-06-15 pavedė atlikti tarnybinį patikrinimą dėl... 13. Atlikus tarnybinį patikrinimą, 2010-06-23 buvo surašyta tarnybinio... 14. Su 2010-06-23 tarnybinio patikrinimo išvada Nr.4R-440 O. Š. susipažino... 15. Tarnyba 2010-06-28 raštu Nr.3R-5.6-1717 kreipėsi į Muitinės darbuotojų... 16. Profesinė sąjunga atsakė 2010-07-09 raštu Nr.1P-95, kad pagal LR finansų... 17. 1991 m. lapkričio 21 d. Profesinių sąjungų įstatymo Nr. I-2018 21 str. 1... 18. 2003-06-19 Tarnybos Lietuvos Respublikos muitinėje statuto Nr. IX-1635 42 str.... 19. LR finansų ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 1K-237 patvirtintų... 20. Įvertinus cituotą reglamentavimą matyti, jog Taisyklėse nėra tiesioginių... 21. Tokia pozicija atitinka ir teismų praktiką. Antai LVAT 2004 m. balandžio 13... 22. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 23. skundą patenkinti. Panaikinti Muitinės darbuotojų profesinės sąjungos 2010... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...