Byla 2-234/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic clipper“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje Nr. 2-1155-28/2007 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Baltic clipper“ ieškinį atsakovui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, tretysis asmuo uždaroji akcinė bendrovė ,,Vertekspress“, dėl viešojo konkurso rezultatų pripažinimo negaliojančiais.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Baltic clipper“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovui Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijai, prašydamas: panaikinti Seimo kanceliarijos viešojo pirkimo komisijos 2006 m. spalio 19 d. posėdyje priimtą sprendimą atmesti UAB „Baltic clipper“ pasiūlymą; panaikinti Seimo kanceliarijos viešojo pirkimo komisijos 2006 m. spalio 19 d. posėdyje priimtą sprendimą sudaryti preliminarią pasiūlymų eilę; įpareigoti Seimo kanceliariją tęsti šio viešojo pirkimo procedūrą įstatymų nustatyta tvarka. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti Seimo kanceliarijos organizuoto viešojo pirkimo Nr. 41816 (atvirasis konkursas „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų pirkimo“) pirkimo procedūras.

5Vilniaus apygardos teismas 2007 m. vasario 21 d. nutartimi ieškovo UAB „Baltic clipper“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė. Nurodė, kad ieškovas nepateikė patikimų įrodymų, pagrindžiančių būtinumą taikyti laikinąsias apsaugos priemones – Seimo kanceliarijos paskelbto atvirojo konkurso „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų pirkimo“ (viešojo pirkimo Nr. 41816) pirkimo procedūrų stabdymą, o tik nurodė, kad, atsakovui neteisėtai patvirtinus laimėtoją ir sudarius su juo sutartį, teismo sprendimas pasidarys nebeįgyvendinamas ir nebeteks prasmės (CPK 144, 178 str.). Teismas taip pat pažymėjo, kad ieškovas savo ieškiniu reiškia neturtinio pobūdžio reikalavimą, tuo tarpu laikinųjų apsaugos priemonių taikymas tiesiogiai turėtų įtakos kitos šalies turtiniams interesams, o pagal bendrus principus, įtvirtintus CPK, taikoma laikinoji apsaugos priemonė turi būti proporcinga siekiamiems tikslams, nevaržyti kitų šalių interesų labiau nei reikia teisėtiems tikslams pasiekti, juo labiau kad ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 122 straipsnio 3 dalis reikalauja, kad teismas taikytų laikinąją apsaugos priemonę – pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis būtent ekonomiškumo principu, o šio įstatymo 123 straipsnis numato teisę nukentėjusiai šaliai kreiptis į teismą dėl žalos, atsiradusios netinkamais perkančiosios organizacijos veiksmais, atlyginimo.

6Ieškovas UAB „Baltic clipper“ atskiruoju skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – pritaikyti ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones. Skundą grindžia šiais argumentais:

71. Nepagrįstas teismo argumentas, kad nėra būtinumo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Pagal VPĮ po preliminarios pasiūlymų eilės sudarymo atsakovas turi patvirtinti preliminarią pasiūlymų eilę, patvirtinti laimėtoją ir sudaryti su juo pirkimo sutartį (VPĮ 39 str. 7 d., 18 str. 1 d.). Atsakovui su trečiuoju asmeniu sudarius pirkimo sutartį visiškai pasibaigs pirkimo procedūra (VPĮ 7 str. 2 d. 1 p.). Nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būtų faktiškai atimta ieškovo teisė į teisminę gynybą, nes net ir teigiamas sprendimas dėl ieškovo šioje byloje neapgintų ieškovo teisėto intereso ir siekio – įstatymų nustatyta tvarka sudaryti su perkančiąja organizacija pirkimo sutartį.

82. VPĮ 121 straipsnio 3 dalis numato, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras ir tai turi būti daroma visais atvejais. Tik išimtiniais atvejais galima būtų nestabdyti pirkimų procedūros. Tačiau šioje byloje nėra jokių duomenų, kurie patvirtintų tokios išimties taikymą.

93. Nepagrįstas teismo argumentas, kad ieškiniu reiškiamas neturtinis reikalavimas, o pirkimo procedūrų sustabdymas turės įtakos atsakovo turtiniams interesams. Ginčas šioje byloje kyla tik dėl turtinio intereso, t. y. tiek ieškovas, tiek ir tretysis asmuo konkurse turi ir siekia tik turtinio intereso – sudaryti su perkančiąja organizacija pirkimo sutartį, o atsakovas, kaip perkančioji organizacija, turi turtinį interesą nupirkti pirkimo objektą už kuo mažesnę kainą.

104. Iki konkurso ir šiuo metu atsakovas tą patį pirkimo objektą (lėktuvo bilietus) perka iš trečiojo asmens. Todėl net ir sustabdžius pirkimo procedūras ir atsakovui nesudarius pirkimo sutarties su trečiuoju asmeniu konkurso pagrindu, atsakovas ir toliau pirktų lėktuvo bilietus iš trečiojo asmens anksčiau sudarytos sutarties pagrindu.

11Atsakovas Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija ir tretysis asmuo UAB ,,Vestekspress“ atsiliepimais į atskirąjį skundą prašo Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti.

12Atskirasis skundas netenkintinas.

13Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą ir taip garantuoti šio sprendimo privalomumą. Civilinio proceso įstatymas numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d.). Kadangi laikinosios apsaugos priemonės visuomet yra susiję su tam tikrų apribojimų taikymu atsakovui, CPK 145 straipsnio antrojoje dalyje yra nustatyta, kad laikinosios apsaugos priemonės parenkamos vadovaujantis ekonomiškumo principu. Tokį reikalavimą nustato ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas, kurio 122 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad teismas taiko laikinąją apsaugos priemonę - pirkimo procedūrų sustabdymą, vadovaudamasis ekonomiškumo principu. Ekonomiškumo principas, be kita ko, reiškia, kad teismas turi taikyti tik tokias ir tik tiek laikinųjų apsaugos priemonių, kiek būtina ir pakanka užtikrinti būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymą. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, nes teisingumas reikalauja užtikrinti visų ginčo šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

14Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo sustabdyti Seimo kanceliarijos organizuoto viešojo pirkimo Nr. 41816 (atvirasis konkursas „Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų pirkimo“) pirkimo procedūras. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija, gavusi UAB ,,Baltic clipper“ pretenziją, 2006 m. spalio 25 d. sustabdė pirkimo procedūras iki 2007 m. vasario 9 d., kol buvo išnagrinėta minėta pretenzija. Konkurso skelbimo pilname aprašyme (b. l. 7-9) pažymėta, kad Lietuvos Respublikos Seimo narių ir Seimo kanceliarijos darbuotojų tarnybinių kelionių aptarnavimo paslaugų sutarties trukmė buvo numatyta nuo 2006 m. rugpjūčio 25 d. iki 2009 m. rugpjūčio 25 d. Tačiau tokia sutartis iki šiol nėra sudaryta. Todėl teisėjų kolegija sprendžia, kad viešojo pirkimo sustabdymas prieštarautų ekonomiškumo principui (CPK 145 str. 2 d., VPĮ 122 str. 3 d.), šalių interesų pusiausvyros bei kitiems CPK įtvirtintiems bendriesiems proceso principams, tarp jų teisingumo, protingumo, proporcingumo principams (CPK 3 str. 1 d., 17 str.). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, jog teisingumo principas yra universalus principas, kuris, be kita ko, suponuoja ir tai, kad bet kokios valstybės taikomos poveikio priemonės turi būti proporcingos (adekvačios) teisės pažeidimui bei turi atitikti siekiamus teisėtus tikslus, neturi varžyti asmens akivaizdžiai labiau negu reikia šiems tikslams pasiekti, o teisingumas gali būti įgyvendinamas tik užtikrinant interesų pusiausvyrą bei išvengiant socialinio gyvenimo nestabilumo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2002 m. sausio 21 d. nutartis, Šveicarijos įmonė ,,Apatit Fertilizers S.A.“ v. AB ,,Lifosa“, civilinėje byloje Nr. 3K-3-146/2002, bylos kategorija 124). Taigi, teisingumo negalima pasiekti pripažįstant tik vieno asmens interesus ir neigiant kito asmens teisėtus interesus. Taikomos laikinosios apsaugos priemonės turi būti proporcingos siekiamiems tikslams, nes teisingumas reikalauja užtikrinti visų ginčo šalių teisėtų interesų pusiausvyrą.

15Be to, VPĮ 123 straipsnyje yra nustatyta, kad jeigu perkančioji organizacija ar tiekėjas neįvykdo šiame įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, arba atlieka veiksmus, kuriuos draudžia atlikti šis įstatymas, nukentėjusioji šalis turi teisę kreiptis į teismą dėl žalos atlyginimo. Tuo atveju, jeigu išnagrinėjus bylą iš esmės būtų nustatyta, kad atsakovas, kaip perkančioji organizacija, vykdydamas pirkimo procedūras, pažeidė įstatymus, ieškovas įgis teisę į žalos, atsiradusios dėl tokių pažeidimų, atlyginimą.

16VPĮ 121 straipsnio 3 dalis numato, kad perkančioji organizacija, gavusi pretenziją, sustabdo pirkimo procedūras, kol ši pretenzija bus išnagrinėta ir priimtas sprendimas. Kaip minėta, atsakovas, gavęs ieškovo pretenziją, buvo sustabdęs pirkimo procedūras. Tačiau minėta VPĮ norma nėra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

17Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, todėl ją naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo.

18Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

19Vilniaus apygardos teismo 2007 m. vasario 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai