Byla 2S-222-227/2014
Dėl antstolio Andriaus Bespalovo veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Andriui Bespalovui, J. G., S. G., išieškotojui AB „Invetex“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita Dzelzienė ,

2viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Golden capital“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-506-400/2014 pagal pareiškėjo UAB „Golden capital“ skundą dėl antstolio Andriaus Bespalovo veiksmų suinteresuotiems asmenims antstoliui Andriui Bespalovui, J. G., S. G., išieškotojui AB „Invetex“.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

4Pareiškėjas UAB „Golden capital“ skundu dėl antstolio Andriaus Bespalovo veiksmų prašė panaikinti antstolio Andriaus Bespalovo 2013-11-22 patvarkymą S-3.5 Nr. 21610, priimtą vykdomojoje byloje Nr. 0025/11/02679, kuriuo antstolis nutarė areštuoti skolininko UAB „Golden capital“, į. k. 301729825 turtą vykdomajame dokumente nurodytai išieškotinai sumai padengti. Nurodė, kad antstolio patvarkymas yra neteisėtas, prieštarauja imperatyvioms teisės normoms, pažeidžia pareiškėjo, kaip skolininko teises ir teisėtus interesus, todėl naikintinas. Taip pat, kad antstolio patvarkymas yra be motyvų ir tai jau savaime sudaro pagrindą antstolio patvarkymo panaikinimui.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014-01-10 nutartimi UAB „Golden capital“ skundo netenkino.

6Teismas nustatė, kad antstolio Andriaus Bespalovo kontoroje 2011-09-02 yra užvesta vykdomoji byla Nr. 0025/11/02679, remiantis 2011-07-18 Panevėžio apygardos teismo išduotu vykdomuoju raštu civilinėje byloje Nr. 2-1000-425-2010 dėl 439.343,20 Lt skolos ir 63.265,42 Lt delspinigių išieškojimo iš solidariųjų skolininkų UAB „Golden capital“, J. G. ir S. G. išieškotojo AB „Invetex“ naudai (vykd. b. Nr. 0025/11/02679, b.l. 1-4). Vykdymo metu antstolis A. Bespalovas 2013-11-22 patvarkymu areštavo skolininko UAB „Golden capital“, į.k. 301729825 turtą vykdomajame dokumente nurodytai išieškotinai sumai padengti, bei surašė turto arešto aktą, kuriame nurodė areštuotus daiktus, t.y. antstolis areštavo UAB „Nevėžio vingis“, į.k. 147688939, 3048833 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, priklausančių UAB „Golden capital“, į.k. 301729825 (vykd. b. Nr. 0025/11/02679, b.l. 20-21). Minėtame turto arešto akte nenurodyta areštuoto turto vertė, pažymėta, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas, o turto arešto mastas – 502.608,62 Lt. Antstolis A. Bespalovas 2013-11-22 raštu S-3.5 Nr. 2609 informavo išieškotoją AB „Invetex“, kad areštuoto turto(akcijų) vertė nenustatyta, ją galima bus nustatyti remiantis ekspertų išvadomis, tuo tikslu prašė išieškotojo pateikti savo poziciją (vykd. b. Nr. 0025/11/02679, b.l. 53). Teismas nurodė, kad byloje esminis ginčas kilo dėl areštuoto turto vertės, nes, pasak pareiškėjo, vykdant teismo sprendimą dėl skolos išieškojimo, antstolio areštuoto turto vertė yra didesnė nei vykdomas išieškojimas, t.y. net 7 kartus viršija išieškomą sumą (502.608,62 Lt), ir tai nepagrįstai ir neproporcingai varžo pareiškėjo, kaip vykdomojo proceso dalyvio (skolininko), teises. Teismas pažymėjo, kad antstolis A. Bespalovas 2013-11-22 turto arešto akte nenurodo viso areštuoto turto vertės, tik pažymi turto arešto mastą – 502.608,62 Lt, bei nurodo, kad turto vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Šiuo atveju areštas taikytas kaip reali ir rezultatyvi priverstinio vykdymo proceso užtikrinimo priemonė, kurios metu nėra aktualu nustatyti tikslią areštuojamo turto rinkos vertę, o tik siekiama areštuoti pakankamai turto skolininko prievolėms vykdyti. Atsižvelgė į tai, kad įstatymas numato, kad antstolis, areštuodamas skolininko turtą, jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 str. 1 d.). Kadangi antstoliui kilo pagrįstų abejonių dėl pirmiau areštuotino turto vertės dydžio (ar pakaks jų AB „Invetex“ reikalavimams patenkinti), teismas pripažino, kad antstoliui buvo pakankamas pagrindas, sistemiškai vadovaujantis CPK 145 ir 681 straipsniais, iki bus atlikta ekspertizė ir pateikta eksperto nurodytų akcijų vertinimo ataskaita, areštuoti UAB „Golden capital“ nuosavybės teise priklausančius vertybinius popierius. Atmetė kaip neįrodytą pareiškėjo teiginį, kad, antstoliui priėmus skundžiamą patvarkymą išieškotojo naudai, yra areštuota turto, kurio vertė net 3.553.833 Lt, kadangi byloje esanti medžiaga nepatvirtina, jog 2013-11-22 areštuotos UAB „Nevėžio vingis“, į.k. 147688939, 3.048.833 vnt. paprastosios vardinės akcijos yra 3.048.833 Lt vertės. Pripažino, kad skolininkas, siekdamas išvengti UAB „Nevėžio vingis“, į.k. 147688939, 3.048.833 vnt. paprastųjų vardinių akcijų arešto ar bent sumažinti arešto mąstą, neįrodė, jog 5.050 vnt. UAB „Nemuno verslo centras“ paprastųjų vardinių akcijų vertė 2013-11-29 dienai yra pakankama išieškotojo reikalavimams užtikrinti (CPK 178 str.). Sprendė, kad antstolis pagrįstai nutarė areštuoti UAB „Nevėžio vingis“, į.k. 147688939, 3.048.833 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, taip pat, kad nėra pagrindo antstolio Andriaus Bespalovo priimtą 2013-11-22 patvarkymą dėl turto arešto pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu, nes nėra nustatyta, kad antstolis pažeidė civilinio proceso normas, reguliuojančias vykdymo procesą. Teismas nevertino suinteresuotų asmenų J. G. ir S. G. prašymo įpareigoti sprendimą vykdantį antstolį organizuoti jiems priklausančio turto (UAB „Nemuno verslo centras“, į.k. 300654177, 5.050 vnt. paprastosios vardinės akcijos, kurių vertė 505.000 Lt, vienos akcijos nominali vertė 100 Lt), pardavimo varžytinėse procedūras, nes tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

7Pareiškėjas UAB „Golden capital“ atskiruoju skundu prašo šią nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės - panaikinti antstolio Andriaus Bespalovo procesinį sprendimą (2013-11-22 patvarkymą S-3.5 Nr. 21610, priimtą vykdomojoje byloje Nr.0025/11/02679), priteisti iš antstolio visas bylinėjimosi išlaidas.

8Nurodo, kad pirmos instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus ir tai yra absoliutus sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 str. 2 d. 7 p.). Tretieji asmenys J. G. ir S. G. pareiškė savo savarankišką materialinį teisinį reikalavimą (jie tai padarė savo 2013-12-27 atsiliepime), todėl procesiniu požiūriu laikytini trečiaisiais asmenimis, pareiškiančiais savarankiškus reikalavimus, turinčiais visas ieškovo teises ir pareigas, tame tarpe ir teisę formuluoti ieškinio dalyką (CPK 42 str. 1 d.). Jie prašė įpareigoti sprendimą vykdantį antstolį CPK nustatyta tvarka organizuoti jiems priklausančio turto (UAB „Nemuno verslo centras“, į/k 300654177, 5.050 vnt. paprastosios vardinės akcijos, bendros 505 000 Lt vertės, vienos akcijos nominali vertė 100 Lt), pardavimo varžytinėse procedūras, tačiau teismas šio reikalavimo nenagrinėjo ir nepagrįstai nurodė, kad tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

9Teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės. Šioje byloje ginčas kilo ne dėl areštuoto turto (UAB “Nevėžio vingis” akcijų) vertės, o dėl to, kad antstolis, areštavęs skolininkams priklausantį turtą 505.000 Lt vertės, vėliau areštavo kitą skolininkams priklausantį turtą tuo pažeisdamas CPK 675 str. 2.p, kuriame nurodyta, kad antstolis negali areštuoti skolininko turto iš esmės daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai padengti. Kadangi išieškoma suma yra 502.608,62 Lt, o areštuoto turto už 505.000 Lt, todėl bet kokio naujo turto areštavimas tokioje situacijoje aiškiai neteisėtas. Teismas, pasisakydamas, kad ginčas kilo dėl areštuoto turto vertės, bei vertindamas ginčą šiuo aspektu, nukrypo nuo bylos esmės. Teismas privalėjo vertinti, ar teisėti yra antstolio veiksmai areštuojant naują skolininkams priklausantį turtą (nesvarbu kokios vertės), kuomet pirmiau areštuotas turtas nepradėtas pardavinėti, nors tretieji asmenys net 3 kartus (2011-09-06, 2011-11-16 ir 2012-01-10 raštais) prašė antstolio pardavinėti UAB „Nemuno verslo centras“ akcijas. Kadangi skundžiamu antstolio patvarkymu UAB „Nevėžio vingis“ akcijos net nėra įkainotos ir jų vertė nenustatyta, tai negali būti net teoriško ginčo dėl areštuoto turto vertės, kaip nepagrįstai konstatavo pirmos instancijos teismas skundžiamojoje nutartyje. Kadangi UAB „Nemuno verslo centras“ akcijos buvo areštuotas 2010-08-24 turto arešto aktu, jos buvo įkainotos ir vykdymo procese pagal CPK 681 str. 2 d. nuostatas neperkainotos, todėl, priešingai pirmosios instancijos teismui, laikytina, kad išieškotojo AB „Invetex“ naudai šiuo metu yra areštuotas skolininkams priklausantis turtas už 505 000 Lt . Teismas darė nepagrįstą išvadą, kad byloje esanti medžiaga nepatvirtina, jog 2013-11-22 areštuotos UAB „Nevėžio vingis“, 3 048 833 vnt. paprastosios vardinės akcijos yra 3 048 833 Lt vertės. Su skundu teismui buvo pateiktas JAR išrašas apie UAB „Nevėžio vingis“ akcinį kapitalą, iš kurio matyti, kad visas šios bendrovės akcinis kapitalas yra 3 062 000 Lt, vienos akcijos nominali vertė 1 Lt. Kadangi antstolis skundžiamu patvarkymu areštavo 3 048 833 PVA, tad šių akcijų vertė JAR duomenimis yra 3 048 833 Lt, o VĮ Registrų centro oficialūs duomenys laikytini teisingais ir išsamiais. Aplinkybę, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso būtent toks akcijų skaičius (3 048 833 vnt.), patvirtina UAB „Nevėžio vingis“ akcininkų sąrašas.

10Teigia, kad Patvarkymas be motyvų ir tai savarankiškas pagrindas patvarkymo panaikinimui.

11Suinteresuoti asmenys J. G. ir S. G. atsiliepimu prašo skundą tenkinti, taip pat įpareigoti sprendimą vykdantį antstolį CPK nustatyta tvarka organizuoti jiems priklausančio turto (UAB „Nemuno verslo centras“, į/k 300654177, 5.050 vnt. paprastosios vardinės akcijos, kurių vertė 505.000 Lt, vienos akcijos nominali vertė 100 Lt), pardavimo varžytinėse procedūras.

12Suinteresuotas asmuo AB „Invetex“ atsiliepimu su skundu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodo, kad UAB „Nemuno verslo centras“ akcijos yra visiškai bevertės, nes įmonę teismas 2012-10-12 pripažino bankrutavusia, ji neturi teisės vykdyti ūkinės komercinės veiklos. Reikalavimas organizuoti beverčio turto varžytines vertintinas kaip siekis sutrukdyti antstoliui imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus. Apeliantas nepagrįstai akcijų vertę prilygina jų nominaliai vertei ir daro nepagrįstą išvadą, kad UAB „Nevėžio vingis“ 3 048 833 vnt. paprastųjų vardinių akcijų vertė yra 3 048 833 Lt

13Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

14Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta.

15Šios bylos ginčas iš vykdymo veiksmų, atliktų vykdomoje byloje Nr. 0025/11/02679, kurioje skolininkas UAB „Golden capital“. Atskirojo skundo argumentais tikrinamas Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014-01-10 nutarties, kuria atmestas pareiškėjo UAB „Golden capital“ skundas dėl A. Bespalovo veiksmų- 2013-11-22 patvarkymo ir tos pačios dienos Turto arešto akto, teisėtumas ir pagrįstumas. Apeliantas skundą grindžia trimis pagrindais: 1.) neišspręsti visi reikalavimai- trečiųjų asmenų J. G. ir S. G. reikalavimas įpareigoti antstolį organizuoti jiems priklausančio turto (UAB „Nemuno verslo centras“ 5.050 vnt. PVA) varžytines; 2) neatskleista bylos esmė, nes ginčas kilo ne dėl areštuoto turto (UAB “Nevėžio vingis” akcijų) vertės, o dėl to, kad areštuota turto daugiau, nei reikia išieškomai sumai padengti; 3) patvarkymas be motyvų. Apeliacinės instancijos teismas su atskirojo skundo argumentais nesutinka ir skundą atmeta kaip nepagrįstą (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

16Byloje nustatyta: antstolis A.Bespalovas, vykdydamas Panevėžio apygardos teismo 2010-07-19 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-863-425/2010, 2010-08-24 Turto aprašu areštavo J. G. bei S. G. priklausančias 5.050 vnt. paprastąsias vardines UAB „Nemuno verslo centras“, akcijas, nurodė, kad jų vertė 50.5000 Lt (1 akcijos nominali vertė 100 Lt). Civilinė byla baigta teismui 2010-12-17 nutartimi patvirtinus taikos sutartį, sudarytą tarp bylos šalių: ieškovo AB „Invetex“ ir atsakovų: J. G., S. G. ir UAB „Golden capital“. Šios nutarties pagrindu buvo išduoti trys vykdomieji raštai ir 2011-09-02 antstolio Andriaus Bespalovo kontoroje užvestos trys vykdomosios bylos dėl piniginių sumų išieškojimo AB „Invetex“ naudai iš solidariųjų skolininkų: UAB „Golden capital“ (vykdomoji byla Nr. 0025/11/02679), J. G. (vykdomoji byla Nr. 0025/11/02677) ir S. G. (vykdomoji byla Nr. 0025/11/02678), bendra išieškoma suma- 502.608,62 Lt.

17Skundžiamu 2013-11-22 patvarkymu antstolis areštavo skolininko UAB „Golden capital“ turtą vykdomajame dokumente nurodytai išieškomai sumai padengti (taip nurodyta). Turto arešto akte nurodė, kad turto arešto mastas – 502.608,62 Lt ir įvardino areštuojamą turtą- UAB „Golden capital“ priklausančias UAB „Nevėžio vingis“ 3.048.833 vnt. paprastąsias vardines akcijas. Areštuoto turto neįkainavo, nurodė, kad jo vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas (b.l.8-9, vykd. b. Nr. 0025/11/02679, b.l. 20-21). Apie tai tą pačią dieną antstolis A. Bespalovas 2013-11-22 raštu S-3.5 Nr. 2609 informavo išieškotoją AB „Invetex“ ir prašė pateikti savo pasiūlymą dėl ekspertizės skyrimo areštuotų akcijų vertės nustatymui (vykd. b. Nr. 0025/11/02679, b.l. 53). Šį patvarkymą apskundė skolininkas UAB „Golden capital“. Jo skundo netenkino antstolis, o Panevėžio miesto apylinkės teismas skundžiama 2014-01-10 nutartimi skundą atmetė.

18Apelianto skundo turinys patvirtina, kad skunde apeliantas iš esmės kelia klausimą dėl CPK 675 straipsnio 2 dalies pažeidimo, ir teigia, jog antstolis nepagrįstai papildomai areštavo UAB „Nevėžio vingis“ 3.048.833 vnt. paprastąsias vardines akcijas. Apelianto nuomone, 2010-08-24 Turto aprašu areštuotų UAB „Nemuno verslo centras“, į.k. 300654177, 5.050 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, priklausančių J. G. bei S. G., kurių vertė yra 505.000 Lt (1 akcijos nominali vertė 100 Lt), pakanka išieškotinai sumai padengti. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad skolininkas UAB „Golden capital“, siekdamas išvengti jo turto- UAB „Nevėžio vingis“ 3.048.833 vnt. paprastųjų vardinių akcijų arešto ar bent sumažinti arešto mąstą, turėjo įrodyti, jog pirmiau areštuotų, priklausančių bendraskoliams J. ir S. G., 5.050 vnt. UAB „Nemuno verslo centras“ paprastųjų vardinių akcijų vertė 2013-11-29 dienai yra pakankama išieškotojo reikalavimams užtikrinti (CPK 178 str.), tačiau to nepadarė. Apelianto nuomone, 2010-08-24 turto aprašu areštuotos UAB „Nemuno verslo centras“, į.k. 300654177, 5.050 vnt. akcijos yra įkainuotos, antstolis jokių patvarkymų dėl turto perkainojimo CPK 681 str. 2 d. numatyta tvarka nėra priėmęs, išieškoma suma vykdomojoje byloje yra mažesnė nei areštuotų akcijų vertė, todėl papildomas kito turto areštavimas yra neteisėtas. Su šiais apelianto teiginiais apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

19Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad LR Antstolių įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisų ir teisėtų interesų. Antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus (CPK 634str. 2 d.). Skolininko turto areštas yra priverstinis nuosavybės teisės į skolininko turtą arba šios teisės atskirų sudėtinių dalių – valdymo, naudojimosi ir disponavimo – laikinas uždraudimas ar apribojimas (CPK 675 str.). CPK675 straipsnio 2 dalyje yra įtvirtinta norma, nustatanti draudimą antstoliui areštuoti iš esmės daugiau skolininko turto, negu jo reikia išieškomai sumai ir vykdymo išlaidoms padengti.

20Pažymėtina, kad areštuojant skolininko turto yra siekiama užtikrinti, kad pateiktas vykdyti vykdomasis raštas būtų visiškai įvykdytas, todėl pradėjus priverstinio skolos išieškojimo veiksmus svarbu areštuoti turtą tokiai sumai, kad pakaktų atsiskaitymui su išieškotoju ir kompensuoti vykdymo išlaidas. Taigi, taikomas turto areštas turi būti efektyvus, turto areštu turi būti ne formaliai apribojamos skolininko teisės, bet taikomais apribojimais sukuriamas pagrindas realiam išieškotojo reikalavimo patenkinimui. Pagal CPK 681 straipsnio 1 dalį areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones. Jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, antstolio patvarkymu turtas gali būti perkainojamas laikantis CPK 681 str. numatytos tvarkos.

21Kaip pagrįstai nurodo apeliantas, teismui pateiktose vykdomosiose bylose Nr. 0025/11/02679, Nr. 0025/11/02677 ir Nr. 0025/11/02678 nėra jokių patvarkymų dėl areštuotų UAB „Nemuno verslo centras“ akcijų, priklausančių solidariems skolininkams J. ir S. G., perkainojimo. Tačiau antstolis 2013-12-09 patvarkyme atsisakyti tenkinti skolininko UAB „Golden capital“ skundą nurodė, kad Šiaulių apygardos teismui 2012-04-20 nutartimi iškėlus bankroto bylą UAB „Nemuno verslo centras“ ir 2012-10-04 nutarus įmonę likviduoti, likviduojamos UAB „Nemuno verslo centras“ akcijos tapo bevertėmis. Iš Liteko duomenų bazės duomenų nustatyta, kad minėtoje UAB „Nemuno verslo centras“ bankroto byloje teismas 2013-03-22 nutartimi patvirtino kreditorių finansinius reikalavimus bendrai 4.805.293,99 Lt sumai (b.l. 84-90). Esant šioms aplinkybėms, vadovaujantis protingumo, teisingumo, sąžiningumo principais, yra pagrindas pripažinti, jog skolininkams J. ir S. G. priklausančios areštuotos UAB „Nemuno verslo centras“ akcijos yra nelikvidus turtas iki to laiko, kol bus priimtas sprendimas dėl įmonės pabaigos ir kad labiau tikėtina, jog likviduojamos bendrovės akcijos yra visiškai praradusios vertę bei abejotina, kad, likvidavus UAB „Nemuno verslo centras“, t.y. atsiskaičius su kreditoriais, kurių, kaip minėta, bendra kreditorinių reikalavimų suma- 4.805.293,99 Lt ir atlyginus administravimo išlaidas, dar liktų kokio nors bendrovės turto, kurį būtų galima grąžinti akcininkams. Pastebėtina, kad pareiškėjui UAB „Golden capital“ yra žinoma, jog UAB „Nemuno verslo centras“, kurių 5.050 vnt. PVA priklauso bendraskoliams J. G. ir S. G. ir kurios areštuotos, yra iškelta bankroto byla, nes jis taip pat yra šios bendrovės kreditorius, turintis net 2 086 392 Lt kreditorinį reikalavimą. Atkreiptinas dėmesys, kad pareiškėjas UAB „Golden capital“, teigdamas, jog viso areštuoto turto vertė viršija išieškomos sumos mastą, nei pirmosios instancijos teismui, nei paduodamas atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui nepateikė jokios objektyvios informacijos apie areštuotų UAB „Nemuno verslo centras“ akcijų vertę, jeigu ji iš viso yra išlikusi, jų rinkos kainą, duomenų, ar areštuotos akcijos yra likvidžios, ar akcijų realizavimas rinkoje yra įmanomas, ar akcijas realizavus lėšų pakaktų išieškotojo reikalavimams patenkinti, nors tokią galimybę turėjo, nes UAB „Golden capital“ direktorius yra J. G., kuris tuo pačiu yra minėtos likviduojamos dėl bankroto UAB „Nemuno verslo centras“ vienas iš areštuotų akcijų savininkų. Tai, kad areštuotų UAB „Nemuno verslo centras“ akcijų bendra vertė pagal 2010-08-24 turto aprašą atitinka ieškinio reikalavimų sumą savaime nepatvirtina areštuoto turto likvidumo, ypač įvertinus aukščiau nurodytas aplinkybes. Nagrinėjamu atveju protingai vertinant šią situaciją akivaizdu, kad priverstinis skolos išieškojimo nukreipimas į likviduojamos dėl bankroto UAB „Nemuno verslo centras“ akcijas yra realiai negalimas. Todėl antstolis teisėtai ir pagrįstai 2013-11-22 turto arešto aktu areštavo ir kito bendraskolio UAB „Golden capital“ turtą– UAB „Nevėžio vingis“ 3.048.833 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurios šiuo momentu neįkainuotos ir jų vertei nustatyti bus kviečiamas ekspertas. Kritiškai vertintinas apelianto teiginys, kad UAB „Nevėžio vingis“ vienos akcijos nominaliai vertei esant 1 Lt, tai visų (3.048.833 vnt). paprastųjų vardinių akcijų verte laikytina 3.048.833 Lt suma. Nors šį teiginį apeliantas grindžia VĮ Registrų centro nustatyta akcijų verte, tačiau ne visais atvejais nominali akcijų vertė sutampa su realia akcijų rinkos verte. Būtent dėl šių aplinkybių akcijų rinkos vertę nustatys ekspertas, o antstolis, sutinkamai su nustatyta akcijų verte, spręs klausimą dėl areštuoto turto apimties.

22Pabrėžtina, kad priverstinis skolos išieškojimas vykdomas iš trijų pirmiau įvardintų bendraskolių. Siekiant realiai apginti pažeistas išieškotojo teises kuo skubiau įvykdant sprendimą, išieškoma suma gali būti išieškota tiek iš visų bendraskolių, ar vieno jų. Todėl, skolininkams geruoju neįvykdžius sprendimo per antstolio raginime nustatytą terminą, antstolio pareiga imtis visų priverstinų priemonių surandant ir areštuojant skolininkų turtą, o paaiškėjus, kad areštuotas turtas nelikvidus, ar į jį nėr galimybės nukreipti išieškojimą, areštuoti kito skolininko (kitų) turtą.

23Iš to seka, kad antstolis, areštuodamas pareiškėjui UAB „Golden capital“ priklausančias akcijas, nepažeidė CPK nuostatų ir pareiškėjo UAB „Golden capital“ teisių. Aplinkybių leidžiančių daryti priešingą išvadą, nei padaryta skundžiama nutartimi, nėra ir nėra pagrindo konstatuoti, kad areštuota skolininkų turto daugiau nei reikia išieškomai skolai padengti. Atskirojo skundo argumentas, kad neatskleista bylos esmė, atmestinas kaip nepagrįstas.

24Antras atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo ne visus reikalavimus, būtent, kad nevertino suinteresuotų asmenų J. G. ir S. G. prašymo įpareigoti sprendimą vykdantį antstolį organizuoti jiems priklausančio turto- UAB „Nemuno verslo centras“, 5050 vnt. PVA pardavimo, ir tai, apelianto teigimu, yra absoliutus skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindas. Pirmosios instancijos teismas į tai nurodė, kad tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas. Su šia išvada apeliacinės instancijos teismas sutinka.

25Iš bylos matyti, kad bendraskoliai J. G. ir S. G. 2013-12-27 atsiliepime į pareiškėjo- bendraskolio UAB „Golden capital“ skundą dėl antstolio veiksmų -2013-11-22 patvarkymo panaikinimo, prašė pareiškėjo skundą tenkinti. Taip pat prašė įpareigoti antstolį pardavinėti jų areštuotą turtą. Kadangi jie neskundė antstolio veiksmų- neveikimo, o atsiliepime į skundą negali būti keliami savarankiški reikalavimai, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai dėl šio reikalavimo, kaip nesančio nagrinėjamos bylos dalyku, nepasisakė. Apeliacinė instancija nenagrinėja ir nepasisako dėl atskirojo skundo motyvo, susijusio su antstolio neveikimu- nevykdomomis UAB „Nemuno verslo centras“ akcijų varžytinėmis, nes, kaip minėta, apelianto UAB „Golden capital“ atskirojo skundo ribos- tik antstolio 2013-11-22 Patvarkymas ir su tuo susijusi skundžiama teismo2014-01-10 nutartis.

26Trečias atskirojo skundo argumentas, kad Patvarkymas ne motyvų. Su šiuo teiginiu sutikti negalima, nes jame nurodytos visos būtinos aplinkybės: teismas, išdavęs, vykdomąjį raštą, vykdomosios bylos numeris, skolininkas, išieškotojas, areštuojamo skolininkui UAB „Golden capital“ turto, nurodyto Turto arešto akte, išieškomai sumai, kuri įvardinta Turto arešto akte, padengti. Detaliai išaiškinta Patvarkymo apskundimo tvarka.

27Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo skundžiama nutartis teisėta ir pagrįsta. Aplinkybių leidžiančių daryti priešingą išvadą, nei padaryta skundžiama nutartimi, nenustatyta. Todėl skundžiama nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p).

28Teismas, vadovaudamasis LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

29Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Margarita... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 4. Pareiškėjas UAB „Golden capital“ skundu dėl antstolio Andriaus Bespalovo... 5. Panevėžio miesto apylinkės teismas 2014-01-10 nutartimi UAB „Golden... 6. Teismas nustatė, kad antstolio Andriaus Bespalovo kontoroje 2011-09-02 yra... 7. Pareiškėjas UAB „Golden capital“ atskiruoju skundu prašo šią nutartį... 8. Nurodo, kad pirmos instancijos teismas išsprendė ne visus byloje pareikštus... 9. Teigia, kad teismas neatskleidė bylos esmės. Šioje byloje ginčas kilo ne... 10. Teigia, kad Patvarkymas be motyvų ir tai savarankiškas pagrindas patvarkymo... 11. Suinteresuoti asmenys J. G. ir S. G. atsiliepimu prašo skundą tenkinti, taip... 12. Suinteresuotas asmuo AB „Invetex“ atsiliepimu su skundu nesutinka ir prašo... 13. Atskirasis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina... 14. Atskirajam skundui paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės,... 15. Šios bylos ginčas iš vykdymo veiksmų, atliktų vykdomoje byloje Nr.... 16. Byloje nustatyta: antstolis A.Bespalovas, vykdydamas Panevėžio apygardos... 17. Skundžiamu 2013-11-22 patvarkymu antstolis areštavo skolininko UAB „Golden... 18. Apelianto skundo turinys patvirtina, kad skunde apeliantas iš esmės kelia... 19. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad LR Antstolių įstatymo 3... 20. Pažymėtina, kad areštuojant skolininko turto yra siekiama užtikrinti, kad... 21. Kaip pagrįstai nurodo apeliantas, teismui pateiktose vykdomosiose bylose Nr.... 22. Pabrėžtina, kad priverstinis skolos išieškojimas vykdomas iš trijų... 23. Iš to seka, kad antstolis, areštuodamas pareiškėjui UAB „Golden... 24. Antras atskirojo skundo argumentas, kad pirmosios instancijos teismas... 25. Iš bylos matyti, kad bendraskoliai J. G. ir S. G. 2013-12-27 atsiliepime į... 26. Trečias atskirojo skundo argumentas, kad Patvarkymas ne motyvų. Su šiuo... 27. Remiantis išdėstytu, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismo... 28. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338... 29. Panevėžio miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 10 d. nutartį palikti...