Byla I-348-583/2009
Dėl reikalavimo panaikinimo ir rašytinio proceso tvarka spresdamas skundo priemimo klausima

1Klaipedos apygardos administracinio teismo teisejas Remigijus Arminas, susipažines su pareiškeju A. D. ir R. D. skundu atsakovui Telšiu apskrities valstybines mokesciu inspekcijos Plunges skyriaus vedejai, treciajam suinteresuotam asmeniui Telšiu apskrities valstybinei mokesciu inspekcijai del reikalavimo panaikinimo ir rašytinio proceso tvarka spresdamas skundo priemimo klausima,

2n u s t a t e :

4pareiškejai kreipesi skundu i teisma, nurodydami, kad 2008 m. sausio 11 d. pateike Telšiu apskrities VMI Plunges skyriui 2006 metu pajamu mokescio deklaracija, kurioje deklaravo gautas pajamas pardavus registruotina nekilnojamaji turta, t.y. nebaigta statyba A. D. vardu, o butent gyvenamaji nama, esanti ( - )., kurio unikalus Nr. ( - ), ukini pastata, kurio unikalus ( - ), bei kiemo statinius, kuriu unikalus( - ). Žemes sklypas buvo isigytas 1996 m. vasario 23 d. ir iregistruotas 1996 m. kovo 17 d., o pastatai ir gyvenamasis namas buvo pastatyti iki 1997 metu, taciau jis nebuvo baigtas irengti, nes neturejo lešu. Neturint lešu baigti gyvenamojo namo statyba 2006 m. kovo 31 d. ši nekilnojamaji turta pardave. Norint parduoti nebaigta statyba, reikejo ja inventorizuoti, teisiškai registruoti, todel šis nekilnojamasis turtas 2006 m. kovo 29 d. buvo iregistruotas Nekilnojamojo turto registre ir 2006 m. kovo 31 d. sudaryta jo pirkimo-pardavimo sutartis. Atsakovas motyvuodamas Gyventoju pajamu mokescio istatymo 6 straipsnio 9 dalies nuostatomis šias pajamas pripažista turto pardavimo pajamomis ir reikalauja sumoketi 15 procentu pajamu mokesti, kadangi turtas parduotas nepraejus trejiems metams nuo jo isigijimo. Pareiškejai šiais ir detaliau skunde išdestytais motyvais teisma prašo: - panaikinti Telšiu apskrities Valstybines mokesciu inspekcijos Plunges skyriaus vedejos V. K. reikalavima, vadovaujantis GPMI 6 straipsnio 9 dalies nuostatomis, apmoketi 15 procentu pajamu mokescio nuo 2006 m. kovo 31 d. pirkimo – pardavimo sutartimi parduotu pastatu, esanciu ( - ), pardavimo sumos, t.y. 127000 Lt Pareiškeju skunda atsisakytina priimti. Lietuvos Respublikos mokesciu administravimo istatymo (toliau – ir MAI) 136 straipsnio 1 dalis numato, jeigu mokestinio tyrimo metu mokesciu administratoriaus pareigunas

Nustatė

5mokesciu moketojo pateiktos mokesciu deklaracijos ar kito dokumento trukumu arba šie dokumentai prieštarauja kitai apie mokesciu moketoja turimai informacijai, mokesciu administratorius mokesciu moketojui iteikia rašytini pranešima pasiulydamas ištaisyti mokestinio tyrimo metu nustatytas klaidas ir pašalinti trukumus ar prieštaravimus. Rašytinis pranešimas paprastai iteikiamas tuo atveju, jei su mokesciu moketoju nepavyksta susitarti žodžiu. Šio straipsnio 2 dalis numato, kad rašytiniame pranešime mokesciu moketojui nurodomi nustatyti trukumai ar prieštaravimai bei pasiulomas ju pašalinimo budas. Mokesciu administratorius pranešime turi nurodyti minetu trukumu ir prieštaravimu pašalinimo termina, kuris negali buti trumpesnis negu 10 dienu nuo pranešimo iteikimo mokesciu moketojui dienos. Atsakovas 2008 m. rugsejo 19 d. pranešimu Nr. (30.7-30-2)-GPG-109065 ir 2009 m. rugsejo 19 d. pranešimu Nr. (30.7-30-2)-GPG-109066 nustate pateiktos 2006 metu pajamu mokescio deklaracijos FR0462S0 neatitikimus (neaiškumus) ir nustate termina pateikti dokumentams apie turto isigijima ir perleidima. MAI 137 straipsnio 1 dalis numato, jeigu mokesciu moketojas per šio Istatymo 136 straipsnyje nurodyta termina ir pasiulytu budu nepašalina pranešime nurodytu trukumu ir prieštaravimu, mokesciu moketojui už mokesciu istatymu pažeidimus (jei jie išaiškinami) taikomos nustatytos baudos, o 2 dalis numato, kad trukumu ir prieštaravimu nepašalinimas paprastai yra pagrindas pradeti mokestini patikrinima. Jei atsakovas laikosi pozicijos, kad pareiškejai nepašalino pranešime nurodytu trukumu ar prieštaravimu, tokiu budu atsakovas privalejo pradeti A. D. ir R. D. mokestini patikrinima ir šio mokestinio patikrinimo rezultatus iforminti ir patvirtinti MAI 129 – 132 straipsniu nustatyta tvarka, o kiles mokestinis gincas turetu buti sprendžiamas MAI IX skyriaus „Mokestiniai gincai“ nustatyta tvarka (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis „Administraciniu teismu praktika Nr. 9“ psl. 44 -56; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo biuletenis „Administraciniu teismu praktika Nr. 10“ psl. 94-116). Lietuvos Respublikos mokesciu administravimo istatymo 34 straipsnio nuostatos numato, kad mokesciu administratorius (jo pareigunas), atlikdamas savo funkcijas ir igyvendindamas jam šio Istatymo suteiktas teises, atliekamus veiksmus iformina sprendimais ir kitais dokumentais, kuriu formas ir užpildymo tvarka centrinis mokesciu administratorius. Kaip nustatyta iš teikiamo skundo ir jo priedu mokesciu administratorius iki šiol nera priemes sprendimo, kuriuo pareiškejai butu ipareigoti sumoketi gyventoju pajamu mokesti nuo pajamu, gautu pardavus registruotina nekilnojamaji turta ir kuri pareiškejai galetu gincyti istatymo nustatyta tvarka, todel iki šiol nera priimtas administracinis aktas kuris gali buti ginco dalyku. Pareiškeju gincijamu Telšiu apskrities VMI Plunges skyriaus 2009 m. balandžio 15 d. raštu Nr. (14.17)-2513, pasirašytu V. K., adresuotu Plunges rajono apylinkes teismui, nera nustatyta jokiu privalomu ipareigojimu pareiškejams, juo atsakovas Plunges rajono apylinkes teismui teikia atsakyma i užklausima, todel šis raštas negali buti laikomas mokesciu administratoriaus sprendimu MAI 34 straipsnio prasme. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2007 m. gegužes 17 d. nutartimi administracineje byloje Nr. AS4-215/2007 ir 2007 m. balandžio 5 d. nutartimi administracineje byloje Nr. A8-352/2007 yra konstataves, kad vadovaujantis Administraciniu bylu teisenos istatymo (toliau – ir ABTI) 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad administraciniai teismai spendžia bylas del valstybinio administravimo subjektu priimtu teises aktu ir veiksmu teisetumo. Pagal ABTI 22 straipsnio 1 dali, ginco objektu administraciniame teisme gali buti viešojo ar vidaus administravimo subjekto aktai ar veiksmai (neveikimas), kurie suinteresuotiems asmenims objektyviai sukelia atitinkamas teisines pasekmes (pažeidžia ju teises ar istatymu saugomus interesus). Nagrinedamas skundus del teisiniu pasekmiu negalinciu sukelti ir nesukelianciu aktu ar veiksmu, teismas asmens teisiu apginti negaletu, nes net ir skundo tenkinimo atveju asmens teisiu ir pareigu apimtis nepasikeistu, o pats procesas butu iš esmes beprasmis. Iš bylos medžiagos matyti, jog pareiškejai skundu formuluoja reikalavima panaikinti Telšiu AVMI Plunges skyriaus vedejos V. K. reikalavima, vadovaujantis GPMI 6 straipnsio 9 dalies nuostatomis apmoketi 15 procentu pajamu mokescio nuo 2006 m. kovo 31 d. pirkimo-pardavimo sutartimi parduotu pastatu, esanciu ( - ), pardavimo sumos, t.y. 127.000 Lt. ir šiuo reikalavimu jie laiko 2009 m. balandžio 15 d. rašta Nr. (14.117)-2513, kuris teiktas atsakymo forma i Plunges rajono apylinkes teismo prašyma. Vertinant ar šis raštas kaip galimas ginco objektas administraciniame teisme, atitinka ABTI 15 straipsnio 1 dalies 1 punkto ir ABTI 22 straipsnio 1 dalis, butina atkreipti demesi i tai, ar jis atitinka bendruosius administracinio akto požymius. Vadovaujantis ABTI 2 straipsnio 14 dalimi, individualus teises aktas – tai vienkartis teises taikymo aktas, skirtas konkreciam subjektui ar individualiais požymiais apibudintu subjektu grupei, o pagal ABTI 2 straipsnio 15 dali administracinis aktas – vykdant administravimo funkcijas, administravimo subjekto priimtas teises aktas. Iš šiu teises normu matyti, kad pagrindinis individualaus administracinio akto požymis yra tas, jog jis yra teises taikymo aktas, t. y. aktas, kuriame išreikštas teises normu taikymo rezultatas konkretaus subjekto atžvilgiu, itakojantis šio subjekto teisini statusa (teises ir pareigas). Tuo tarpu minimas Telšiu AVMI Plunges skyriaus 2009 m. balandžio 15 raštas Nr. (14.17)-2513 negali buti laikomas individualiu teises aktu, priimtu pareiškeju atžvilgiu, kadangi jis nesukele pareiškejams teisiniu pasekmiu (neitakojo pareiškeju teisiu ir pareigu). Nurodytame rašte tik buvo konstatuotos aplinkybes del pareiškeju teiktos 2006 metu pajamu mokescio deklaracijos ir minimu raštu pareiškeju atžvilgiu nebuvo numatyta jokiu privalomu vykdyti ipareigojimu, duota nurodymu ar išdestyta kitu mokesciu administratoriaus vardu priimtu sprendimu, galinciu itakoti pareiškeju teises ir pareigas. Ivertinus tai, kas išdestyta, konstatuotina, jog gincas del 2009 m. balandžio 15 d. Telšiu apskrities VMI Plunges skyriaus rašto Nr. (14.17)-2513 ir juo nustatytu pareiškeju tariamu ipareigojimu panaikinimo yra nepriskirtinas administraciniu teismu kompetencijai, kadangi minetas raštas nera administracinis aktas, itakojantis pareiškeju teises ar istatymu saugomus interesus, o kitu administraciniu aktu tuo klausimu atsakovas nera priemes (ABTI 15 straipsnio 1 dalies 1 punktas, ABTI 22 straipsnio 1 dalis). Vadovaujantis ABTI 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, teismas atsisako priimti skunda jeigu skundas nepriskirtinas tam teismui, todel pareiškeju skunda atsiakytina priimti. Pareiškeja R. D. kreipdamasi i teisma 2009 m. gegužes 11 d. AB bankas Swedbank Rietavo KAC sumokejo 100 litu žymini mokesti. 2009 m. gegužes 13 d. nutartimi administracineje byloje Nr. I-165-355/2009 Šiauliu apygardos administraciniam teismui atsisakius priimti skunda, vadovaujantis ABTI 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu pareiškejai žyminis mokestis nebuvo gražintas. Minima aplinkybe nera kliutimi gražinti sumoketa žymini mokesti, nors jis sumoketas kreipiantis skundu i Šiauliu apygardos administracini teisma ir šio teismo negražintas, kadangi žyminis mokestis mokamas i viena Valstybines mokesciu inspekcijos saskaita.

6Teismas, vadovaudamasis Administraciniu bylu teisenos istatymo 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 105 – 106 straipsniais, 149 straipsniu,

Nutarė

7pareiškeju A. D. ir R. D. skunda atsakovui Telšiu apskrities valstybines mokesciu inspekcijos Plunges skyriaus vedejai, treciajam suinteresuotam asmeniui Telšiu apskrities valstybei mokesciu inspekcijai del reikalavimo panaikinimo atsisakyti priimti.

8Pareiškejai R. D. (a/k ( - )) gražinti AB bankas Swedbank Rietavo KAC 2009 m. gegužes 11 d. imokos mokejimo kvitu i Valstybines mokesciu inspekcijos prie LR Finansu ministerijos saskaita LT24 7300 0101 1239 4300 sumoketa 100 litu žymini mokesti.

9Nutartis per 7 dienas nuo nutarties nuorašo iteikimo dienos gali buti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Klaipedos apygardos administracini teisma.

Proceso dalyviai
Ryšiai