Byla 2S-258-372/2007
Dėl Šiauliu miesto apylinkes teismo 2007 m. gegužes 14 d. nutarties panaikinimo

1Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkes ir pranešejos Birutes Simonaitienes, kolegijos teiseju Reginos Agotos Gutauskienes, Liudvikos Tupienes, teismo posedyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinejo ieškovo uždarosios akcines bendroves „Vaivorykšte“ atstovo advokato Žydruno Rupšio atskiraji skunda del Šiauliu miesto apylinkes teismo 2007 m. gegužes 14 d. nutarties panaikinimo ir

2n u s t a t e :

3Ieškovas UAB „Vaivorykšte“ ieškiniu kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes teisma, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Ukvedys“ 4602 Lt turetu išlaidu už bendro naudojimo patalpu remonta, 6 procentu metines palukanas nuo bylos iškelimo teisme iki visiško teismo sprendimo ivykdymo ir bylinejimosi išlaidas.

4Šiauliu miesto apylinkes teismas 2007 m. gegužes 14 d. nutartimi ieškovo ieškini paliko nenagrinetu, prijunge 2 kvitus del atstovavimo išlaidu bei priteise iš ieškovo atsakovo naudai 1500 Lt bylinejimosi išlaidu. Teismas nurode, kad ieškovo atstovas buvo tinkamai informuotas apie bylos nagrinejimo laika ir vieta, jo paties prašymu buvo ipareigotas apie bylos nagrinejima proceso dalyviams pranešti viešo paskelbimo budu. Pažymejo, kad iki teismo posedžio pradžios nebuvo gauta nei ieškovo prašymo atideti byla ar nagrineti iš esmes atstovui nedalyvaujant, nei dokumentu, pateisinanciu atstovo neatvykima i teismo posedi. Be to, nurode, kad ieškovo atstovas tokios informacijos teisejai nepateike ir žodžiu. Kadangi byloje daug proceso dalyviu, teismas neturi galimybes tinkamai visus juos informuoti apie posedi. Pažymejo, kad ieškovas, prisiemes pareiga tai padaryti, iki teismo posedžio datos nepateike leidiniu su skelbimais. Todel teismas konstatavo, kad tokie ieškovo atstovo veiksmai užkerta kelia išnagrineti byla iš esmes. Teismas atkreipe demesi i tai, kad bylos nagrinejamas užsitese virš metu laiko, byloje yra daug proceso dalyviu, todel laike, kad atidejus teismo posedi be pateisinamos priežasties, butu vilkinamas bylos nagrinejimas. Remdamasis šiomis aplinkybemis, teismas ieškovo ieškini paliko nenagrinetu. Teismas, nurodes, kad ieškinys paliekamas nenagrinetu del ieškovo kaltes, priteise iš ieškovo atstovavimo išlaidas atsakovo naudai, motyvuodamas tuo, kad šiuo atveju atsakovo turtiniai interesai neprivalo nukenteti.

5Ieškovo UAB „Vaivorykšte“ atstovas advokatas Žydrunas Rupšys atskiruoju skundu prašo Šiauliu miesto apylinkes teismo 2007 m. gegužes 14 d. nutarti panaikinti ir perduoti civiline byla pirmosios instancijos teismui nagrineti iš esmes. Atskiraji skunda grindžia šiais argumentais:

61. Pirmosios instancijos teismo išvados neatitinka tikrovei ir prieštarauja CPK 246 straipsnio prasmei. Ieškovo atstovas neatvyko i teismo posedi del pateisinamos svarbios priežasties, t.y. ligos, ir atsakovo atstovas advokatas A. Kazakevicius prieš teismo posedi buvo apie tai žodžiu informuotas. Kaip nors kitaip informuoti teisma, pateikti medicinine pažyma, kuri buvo išduota tik 2007-05-18, surašyti prašyma atideti teismo posedi ar kt. iki teismo posedžio nebuvo jokios technines galimybes. Be to, teismo išvada, kad bylos nagrinejimas užsitese, ir atidejus teismo posedi, butu vilkinamas bylos nagrinejimas, paneigiama faktinemis bylos aplinkybemis.

72. Teismas, palikdamas ieškini nenagrinetu CPK 246 str. pagrindu, neturejo pagrindo priteisti išlaidas iš šalies, kurios nedalyvavimo priežastis nera žinoma, be to sprendimas nebuvo priimtas atsakovo naudai, kadangi byla nebuvo nagrineta iš esmes, kaip to reikalauja CPK 93 str., 98 str.. Apelianto manymu, atstovavimo išlaidos priteistos nepagristai dideles.

8Atsiliepimu i ieškovo UAB „Vaivorykšte“ atstovo adv. Ž. Rupšio atskiraji skunda atsakovas UAB „Ukvedys“ prašo ieškovo atstovo atskiraji skunda atmesti ir Šiauliu miesto apylinkes teismo 2007 m. gegužes 14 d. nutarti palikti nepakeista bei priteisti turetas bylinejimosi išlaidas apeliacines instancijos teisme. Atsiliepima grindžia tokiais argumentais:

91. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas „palikti ieškini nenagrineta“ yra visiškai pagristas ir teisetas, kadangi nei ieškovas, nei ieškovo atstovas tinkamai neinformavo teismo apie negalejima dalyvauti teismo posedyje bei to priežastis. Atsakovo atstovui adv. A. Kazakeviciui apelianto atstovas Ž. Rupšys buvo pranešes apie tai, kad negali dalyvauti teismo posedyje del ligos, o pastarasis apie šia aplinkybe informavo teisma. Taciau tokios formos ir turinio pranešimas neatitinka CPK nuostatu ir negalejo buti laikomas pagrindu teismo posedžiui atideti. Be to, ieškovo atstovas turejo galimybe informuoti apie savo negalejima dalyvauti teismo posedyje pati ieškova, o pastarasis atvykti i teismo posedi.

102. Nors CPK neaptartos bylinejimosi išlaidu paskirstymo taisykles palikus ieškini nenagrinetu, taciau, atsakovo nuomone, tokiu atveju teismas turetu vadovautis protingumo bei teisingumo principais ir priteisti atsakovo turetas bylinejimosi išlaidas. Be to, atsižvelgiant i bylos trukme ir pobudi atsakovo turetos bylinejimosi išlaidos tikrai nesikerta su protingumo kriterijumi, todel pirmosios instancijos teismo pagristai priteistos visa apimtimi.

11Atskirasis skundas atmestinas.

12CPK 296 str. 1 d. 5 p. nurodyto ieškinio palikimo nenagrinetu pagrindo taikymas tiesiogiai susijes su šaliu neatvykimo i teismo posedi padariniais, išdestytais CPK 246 str., o taip pat su CPK nustatytomis salygomis priimti teismo sprendima už akiu (CPK 285 str.).

13Civilinio proceso kodekso XV skyriaus ketvirtasis skirsnis reguliuoja ieškinio pareiškimo palikimo nenagrinetu pagrindus, tvarka ir pasekmes. CPK 296 str. 1 d. 5 p. nustato, kad teismas palieka ieškini nenagrinetu, CPK 246 str. 1 d. nurodytu atveju, jeigu atsakovas neprašo priimti sprendimo už akiu. Ši teises norma reglamentuoja atveji, kai suinteresuotas asmuo, kreipesis i teisma, gaves šaukima, bet neprašes nagrineti byla jam nesant ir iki teismo posedžio pradžios nepateikes dokumentu, pateisinanciu savo neatvykima i teisma, neatvyko i teismo posedi arba jeigu teismas pripažista neatvykimo priežastis nesvarbiomis. Tokiu budu tik teismas nustato asmens neatvykimo i teismo posedi priežasciu svarba.

14Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas UAB „Vaivorykšte“ patikslintame ieškinyje nurode, jog byla bus vedama per advokata (t. 1, b.l. 146), tai patvirtina ir ieškovo bei advokato Žydruno Rupšio pasirašyta Atstovavimo sutartis Nr. 30 (t. 1, b.l. 166). Jeigu šalis ar jos atstovas del svarbiu priežasciu negali pateikti teismo reikalaujamu procesiniu dokumentu arba negali atvykti i teismo posedi, ji ar jos atstovas iš anksto iki teismo posedžio pradžios turi pateikti teismui prašyma atideti bylos nagrinejima ir dokumentus, pateisinancius ju neatvykima i teismo posedi. Tad pagrindinis principas, leidžiantis šaliai išvengti neigiamu procesiniu teisiniu padariniu neatvykus i teismo posedi, yra pareiga laiku informuoti teisma apie nedalyvavima teismo posedyje. Byloje nustatyta, kad ieškovo atstovui apie teismo posedi buvo pranešta tinkamai (t. 2, b.l. 91). 2007 m. gegužes 14 d. vykusio teismo posedžio protokole (t. 2, b.l. 98-99) nenurodyta, kad ieškovo atstovas pateike prašyma atideti bylos nagrinejima ir neatvykima i teismo posedi pateisinancius dokumentus. Del teismo posedžio protokolo rašytines pastabos nepareikštos (CPK 171 str.). Nagrinejamu atveju, nei ieškovas, nei jo atstovas i teismo posedi neatvyko, o taip pat neinformavo teismo apie negalejima dalyvauti teismo posedyje ir nepateike dokumentu, pateisinanciu neatvykimo i teismo posedi priežastis. Ir nors ieškovo atstovas teigia, jog i teismo posedi neatvyko del ligos, teismas negali šios neatvykimo priežasties pripažinti svarbia, kadangi iki teismo posedžio pradžios teismas nebuvo informuotas apie priežastis, pateisinancias neatvykima, kaip tai numato CPK 246 str. 1 d.

15Kaip jau mineta, tuo atveju, kai ieškovui arba jo atstovui, neatvykusiam i teismo posedi, buvo tinkamai pranešta apie teismo posedžio vieta ir laika, teismas ieškini palieka nenagrineta. Taciau pareiškima palikti nenagrineta teismas gali tik tada, jeigu nera gauta prašymu del bylos nagrinejimo atidejimo, o atsakovas neprašo priimti sprendimo už akiu. Byloje nera ieškovo ar jo atstovo prašymu atideti bylos nagrinejima arba nagrineti byla jiems nedalyvaujant, o atsakovo atstovas bei tretieji asmenys nepareiške prašymo priimti sprendima už akiu, todel pirmosios instancijos teismas, atsižvelges i minetas aplinkybes, turejo pagrinda palikti ieškovo UAB „Vaivorykšte“ ieškini nenagrineta.

16Nagrinejamos bylos atveju teiseju kolegija mano, kad atskirojo skundo argumentai del per dideliu išlaidu atsakovo advokato atstovavimo išlaidu priteisimo yra nepagristi, kadangi 1500 Lt suma yra adekvati suteiktoms paslaugoms, šalies sumoketas advokatui užmokestis atitinka Teisingumo ministro 2004-04-02 isakymu Nr. 1R-85 patvirtintus priteistinus užmokescio dydžius.

17Teismas, remdamasis išdestytais argumentais konstatuoja, kad naikinti skundžiama Šiauliu miesto apylinkes teismos 2007 m. gegužes 14 d. nutarti atskirojo skundo motyvais nera istatyminio pagrindo (CPK 263 str.).

18Absoliuciu Šiauliu miesto apylinkes teismo nutarties negaliojimo pagrindu byloje nenustatyta (CPK 329 str.).

19Pagal CPK 98 str. 1 d. nuostatas šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato pagalba rengiant procesinius dokumentus. Šios nuostatos turi buti taikomos ir apeliaciniame procese, nes jos neprieštarauja CPK XVI skyriuje nurodytoms taisyklems (CPK 302 str.). Kaip mineta, nagrinejamu atveju ieškovo atskirasis skundas atmetamas, o skundžiama teismo nutartis paliekama nepakeista. Tokiu atveju apeliantui tenka procesine pareiga atlyginti kitos šalies turetas išlaidas advokato pagalbai. Atsakovas atsiliepime i atskiraji skunda pateike prašyma priteisti advokato pagalbos išlaidas už konsultavima ir atsiliepimo i atskiraji skunda surašyma bei pateikima. Atsižvelgdama i šias aplinkybes teiseju kolegija sprendžia, jog minetas išlaidas apeliantas atsakovui privalo atlyginti, todel atsakovo naudai priteistina 200 Lt (CPK 98, 302 str.).

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1 dalimi, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

21Palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2007 m. gegužes 14 d. nutarti nepakeista.

22Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykšte“ (imones kodas 144050881, buveine Vytauto g. 122, Šiauliai) 200 Lt (du šimtus litu) turetu bylinejimosi išlaidu atsakovo UAB „Ukvedys“ (imones kodas 144619471, buveine Žemaites g. 20, Šiauliai) naudai.

23Kolegijos pirmininke

24Birute Simonaitiene

Proceso dalyviai
1. Šiauliu apygardos teismo civiliniu bylu skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. n u s t a t e :... 3. Ieškovas UAB „Vaivorykšte“ ieškiniu kreipesi i Šiauliu miesto apylinkes... 4. Šiauliu miesto apylinkes teismas 2007 m. gegužes 14 d. nutartimi ieškovo... 5. Ieškovo UAB „Vaivorykšte“ atstovas advokatas Žydrunas Rupšys atskiruoju... 6. 1. Pirmosios instancijos teismo išvados neatitinka tikrovei ir prieštarauja... 7. 2. Teismas, palikdamas ieškini nenagrinetu CPK 246 str. pagrindu, neturejo... 8. Atsiliepimu i ieškovo UAB „Vaivorykšte“ atstovo adv. Ž. Rupšio... 9. 1. Skundžiamas pirmosios instancijos teismo procesinis sprendimas „palikti... 10. 2. Nors CPK neaptartos bylinejimosi išlaidu paskirstymo taisykles palikus... 11. Atskirasis skundas atmestinas.... 12. CPK 296 str. 1 d. 5... 13. Civilinio proceso kodekso XV skyriaus ketvirtasis skirsnis reguliuoja ieškinio... 14. Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas UAB... 15. Kaip jau mineta, tuo atveju, kai ieškovui arba jo atstovui, neatvykusiam i... 16. Nagrinejamos bylos atveju teiseju kolegija mano, kad atskirojo skundo... 17. Teismas, remdamasis išdestytais argumentais konstatuoja, kad naikinti... 18. Absoliuciu Šiauliu miesto apylinkes teismo nutarties negaliojimo pagrindu... 19. Pagal CPK 98 str.... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 98 straipsnio 1... 21. Palikti Šiauliu miesto apylinkes teismo 2007 m. gegužes 14 d. nutarti... 22. Priteisti iš ieškovo UAB „Vaivorykšte“ (imones kodas 144050881, buveine... 23. Kolegijos pirmininke... 24. Birute Simonaitiene...