Byla A-662-1267-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija, susidedanti iš teiseju Audriaus Bakavecko (pranešejas), Arturo Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Vaidos Urmonaites-Maculevicienes, sekretoriaujant Aušrai Dzickanecienei, rašytinio proceso ir apeliacine tvarka išnagrinejo administracine byla pagal atsakoves Muitines darbuotoju profesines sajungos apeliacini skunda del Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkricio 10 d. sprendimo administracineje byloje pagal pareiškejos Vilniaus teritorines muitines skunda atsakovei Muitines darbuotoju profesinei sajungai del sprendimo panaikinimo (tretysis suinteresuotas asmuo E. S.).

2Teiseju kolegija n u s t a t e:

3I.

4Pareiškeja Vilniaus teritorine muitine skundu (b. l. 2-5) kreipesi i Vilniaus apygardos administracini teisma prašydama panaikinti Muitines darbuotoju profesines sajungos 2008 m. rugsejo 2 d. sprendima Nr. 1P-103.

5Nurode, kad atlikus tarnybini patikrinima, buvo nustatyta, jog posto inspektorius E. S., iformindamas BAD Nr. 8VR50407111 (2008-06-04), netinkamai atliko savo pareigas, nevykde teritorinio rizikos profilio Nr. 8VM044 reikalavimu, esant didelei skolos muitinei atsiradimo rizikai, neužtikrino galincios atsirasti mokestines prievoles sumokejimo, tokiais savo veiksmais pažeisdamas Muitines departamento generalinio direktoriaus 2007 m. gruodžio 19 d. isakymu Nr. 1B-687 patvirtintu Rizikos valdymo taisykliu 27 punkta, Vilniaus teritorines muitines viršininko 2004 m. gruodžio 15 d. isakymu Nr. 3B-303 patvirtinto Vilniaus teritorines muitines posto inspektoriaus, atliekancio pareigas Vilniaus kroviniu (Kirtimai, Paneriai, Savanoriai, Žirmunai) poste, pareigybes aprašymo 8.1, 8.2 punktu reikalavimus ir padare tarnybini nusižengima del aplaidumo. Pažymejo, kad E. S. yra Muitines darbuotoju profesines sajungos Darbo saugos komiteto narys, todel Vilniaus teritorines muitines viršininkas 2008 m. rugpjucio 19 d. raštu Nr. 2B2.3-18007 kreipesi i Muitines darbuotoju profesine sajunga su prašymu duoti sutikima skirti tarnybine nuobauda – pastaba – posto inspektoriui E. S., taciau profesine sajunga atsisake duoti sutikima. Remesi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika (adm. b. Nr. A8-265/2007, A8-673/2007, A5-791/2007, A14-1195/2007, A442-921/2008, A261-982/2008, A442-1363/2008, A143-1385/2008). Pažymejo, kad E. S., atliekanciam pareigas Vilniaus kroviniu poste „Paneriai“, tarnybine nuobauda yra skiriama nustacius jo pareigybes aprašyme nurodytu pareigu nevykdyma, nuobaudos skyrimas nesusijes su E. S. dalyvavimu Muitines darbuotoju profesines sajungos veikloje. Pabreže, kad šia aplinkybe patvirtina ir Muitines darbuotoju profesines sajungos 2008 m. rugsejo 2 d. raštas Nr. 1P-103. Nurode, kad tokiu budu Muitines darbuotoju profesine sajunga igyja nepagrista pranašuma prieš Vilniaus teritorine muitine, trukdo igyvendinti tinkamos drausmes užtikrinimo funkcija, tuo pažeisdama viešaji interesa.

6Atsakove Muitines darbuotoju profesine sajunga atsiliepimu i skunda (b. l. 60-61) praše skunda atmesti kaip nepagrista.

7Paaiškino, kad Vilniaus teritorineje muitineje 2005 m. birželio 30 d. pasirašyta ir galioja kolektyvine sutartis. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracineje byloje Nr. A15-1842/2006 konstatavo, kad šios kolektyvines sutarties 35 punkto nuostata neprieštarauja nei Tarnybos Lietuvos Respublikos muitineje statutui (toliau – ir Statutas), nei kitiems valstybes tarnybos teisinius santykius reglamentuojantiems istatymams. Pabreže, kad teises aktai nereglamentuoja profesines sajungos nesutikimo turinio, tuo tarpu kolektyvines sutarties 35 punktas

Nustatė

8, kad profesine sajunga duodama sutikima pasisako ir del darbuotojui inkriminuojamos veikos pagristumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitu tarnybines (drausmines) nuobaudos skyrimo aplinkybiu teisetumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos ruši. Atsakoves manymu, profesine sajunga pagristai vadovavosi kolektyvines sutarties 35 punkto nuostatomis.

9Tretysis suinteresuotas asmuo E. S. atsiliepimu i skunda (b. l. 59) praše skunda atmesti kaip nepagrista. Paaiškino, kad profesine sajunga pagristai vadovavosi kolektyvines sutarties 35 punktu ir atsisake duoti sutikima skirti tarnybine nuobauda.

10II.

11Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkricio 10 d. sprendimu pareiškejos skunda patenkino ir Muitines darbuotoju profesines sajungos 2008 m. rugsejo 2 d. sprendima Nr. 1P-103 panaikino.

12Teismas nurode Profesiniu sajungu istatymo 21 straipsnio l ir 2 dalis, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. liepos 3 d. ,,Administraciniu bylu del tarnybiniu gincu nagrinejimo teismuose praktikos apibendrinima“, Administraciniu teismu praktika Nr. 9, ir pažymejo, kad Muitines darbuotoju profesine sajunga, spresdama, ar duoti išankstini sutikima skirti tarnybine nuobauda muitines pareigunui E. S., privalejo tokios nuobaudos skyrimo pagristuma tikrinti tik tuo aspektu, ar tarnybine nuobauda nera skiriama del šio pareiguno narystes profesineje sajungoje, del atstovavimo profesines sajungos nariams arba del veiklos profesineje sajungoje, nevertindama atitinkamos veikos inkriminavimo pareigunui pagristumo ir kitu teisetumo klausimu. Taciau profesine sajunga savo nesutikima patraukti drausminen atsakomyben muitines pareiguna E. S. grinde ne jo naryste muitines darbuotoju profesineje sajungoje, o vertino tarnybinio pažeidimo aplinkybes, skiriamos nuobaudos pagristuma. Teismas pažymejo, kad Vilniaus teritorines muitines administracijos ir Muitines darbuotoju profesines sajungos pasirašytos kolektyvines sutarties 35 punktu profesinei sajungai yra suteikiama teise atlikti skiriamos nuobaudos faktini ir teisini vertinimus pagristumo ir teisetumo aspektais, ir, priklausomai nuo atlikto vertinimo, spresti, ar skiriama nuobauda yra teiseta bei pagrista, taciau šios funkcijos priklauso individualu darbo ginca nagrinejanciam subjektui, kuriuo profesine sajunga nera. Nurode Statuto 33-37 straipsnius, kuriuose nustatyta muitines administracijos (darbdavio) kompetencija ir atitinkamos muitines pareiguno teises, ir konstatavo, kad juose nera jokiu nuorodu apie profesines sajungos dalyvavima muitines pareiguno patraukimo tarnybinen atsakomyben procese, tokiu nuorodu nera ir kituose valstybes pareigunu patraukima tarnybinen atsakomyben reglamentuojanciuose teises aktuose (Valstybes tarnybos istatymas, Vyriausybes 2002-06-25 nutarimu Nr. 977 patvirtintos Tarnybiniu nuobaudu skyrimo valstybes tarnautojams taisykles). Teismas priejo prie išvados, kad istatymo lygmeniu yra nustatytas principas, pagal kuri muitines pareigunu profesine sajunga nera muitines pareiguno patraukimo tarnybinen atsakomyben proceso dalyvis, t. y. nera organas, kuriam butu leista spresti traukiamo tarnybinen atsakomyben pareiguno tariamai padaryto pažeidimo fakto nustatymo bei tarnybines nuobaudos parinkimo klausimus. Apibendrindamas Profesiniu sajungu istatymo 21 straipsni, Statuto 16 straipsnio 3 dali, Darbo kodekso 61 straipsnio 1 dali, teismas priejo prie išvados, kad profesines sajungos renkamojo organo dalyvavimas, skiriant tarnybines nuobaudas profesiniu sajungu renkamuju organu nariams, kaip papildoma garantija, yra nustatyta istatymu, istatymas taip pat apibrežia ir jos turini, todel kitoks šiu teisiniu santykiu reglamentavimas kolektyvineje sutartyje yra negalimas. Konstatavo, kad kolektyvines sutarties 35 punkto nuostatos prieštarauja imperatyvioms istatymo nuostatoms, neatitinka Statuto 16 straipsnio 3 dalies, todel sprendžiant ši ginca turi buti vadovaujamasi Statuto, o ne kolektyvines sutarties nuostatomis. Teismas išvadas grinde Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo formuojama praktika (adm. b. Nr. A8-265/2007, A8-673/2007, A5-791/2007, A14-1195/2007, A442-921/2008, A261-982/2008, A442-1363/2008, A143-1385/2008, Nr. A143-1741/2008).

13III.

14Atsakove Muitines darbuotoju profesine sajunga apeliaciniu skundu (b. l. 111-113) prašo pirmosios instancijos teismo sprendima panaikinti ir priimti nauja sprendima – Vilniaus teritorines muitines skunda atmesti.

15Nurodo Profesiniu sajungu istatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalis, Statuto 1 straipsnio 3 dali, 16 straipsnio 3 dali, Valstybes tarnybos istatymo 16 straipsnio 3 dali, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2006 m. lapkricio 15 d. nutarti Nr. A15-1842/2006, 2006 m. vasario 21 d. sprendima Nr. A6-822/2006 ir pažymi, kad šiuo atveju sprendžiant ginca taikytini Profesiniu sajungu istatymas ir kolektyvines sutarties nuostatos. Pabrežia, kad sudarant ir pasirašant kolektyvine sutarti Vilniaus teritorineje muitineje, taikoma Darbo kodekso IX skyrius ir Statuto 16 straipsnio 3 dalis. Atsakoves manymu, sudarant kolektyvine sutarti butina tik viena salyga – neturi buti itrauktos nuostatos, prieštaraujancios galiojantiems teises aktams ir pabloginancios pareigunu padeti. Nurodo kolektyvines sutarties 35 punkta ir konstatuoja, kad realizuojant Profesiniu sajungu istatymo 21 straipsni, tarp šaliu buvo susitarta, kad prieš skiriant tarnybine ar drausmine nuobauda, reikalingas išankstinis sutikimas. Atkreipia demesi, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. lapkricio 15 d. nutartyje administracineje byloje Nr. A15-1842/06, kurioje atsakovu buvo Vilniaus teritorine muitine, konstatavo, kad kolektyvines sutarties 35 punktas neprieštarauja nei Statutui, nei kitiems valstybes tarnyba reglamentuojantiems teises aktams. Nurodo, kad Vilniaus teritorines muitines viršininkas, vykdydamas kolektyvines sutarties 35 punkta, 2008 m. rugpjucio 19 d. raštu Nr. 2B-2.3-18007 kreipesi i profesine sajunga del sutikimo skirti tarnybine nuobauda E. S.. Muitines darbuotoju profesine sajunga, vadovaudamasi kolektyvines sutarties 35 punktu informavo Vilniaus teritorines muitines viršininka apie nesutikima ir tai motyvavo. Pažymejo, kad Vilniaus teritorines muitines komisijos, surašiusios 2008 m. liepos 25 d. tarnybinio patikrinimo išvada pažeidžiant kolektyvines sutarties 33 punkte nustatyta procedura, veiksmai traktuotini kaip tendencingi ir nukreipti prieš profesine sajunga ir jos narius.

16Pareiškeja Vilniaus teritorine muitine atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l. 117-119) prašo pirmosios instancijos teismo sprendima palikti nepakeista ir atsakoves apeliacinio skundo nepatenkinti.

17Pažymi, kad nei naryste profesineje sajungoje, nei Vilniaus teritorineje muitineje 2005 m. birželio 30 d. pasirašyta kolektyvine sutartis nesukuria ir negali sukurti muitines pareigunui išskirtines padeties prieš istatyma ar kitus pareigunus, kurie nera profesines sajungos nariai, nes tai prieštarautu Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai. Nurodo Konstitucinio Teismo 1999 m. sausio 14 d. nutarima, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimus administracinese bylose Nr. A8-265/2007, A8-673/2007, A5-791/2007, A14-1195/2007; A143-1385/2008, A262-982/2008, A442-1363/2008, A442-921/2008, A438-1751/2008, A143-1741/2008, A575-1689/2008, isiteisejusi Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendima Nr. I-3958-484/2008 ir pažymi, jog kolektyvines sutarties 4 straipsnio 35 punkto nuostata reiškia, kad profesinei sajungai bus leista atlikti skiriamos nuobaudos faktini ir teisini vertinimus pagristumo ir teisetumo aspektais ir priklausomai nuo atlikto vertinimo spresti, ar skiriama nuobauda yra teiseta bei pagrista, taciau ši teise yra susijusi su individualaus darbo ginco, kilusio tarp darbdavio ir tarnautojo, nagrinejimu, kuri nagrineti suteikta teise gincu komisijai ir teismui arba tik teismui tarnybiniu nuobaudu skyrimo atvejais. Konstatuoja, kad kolektyvines sutarties 4 straipsnio 35 punktu profesinei sajungai yra suteiktos tokios teises, kurios prieštarauja imperatyvioms istatymo nuostatoms, o tai reiškia kolektyvines sutarties nuostatos negaliojima. Pažymi, kad apeliantes nurodytose administracinese bylose Nr. A15-1842/2006 ir Nr. A6-822/2006 nagrinejimo dalykas nera tapatus. Pabrežia, kad tarnybine nuobauda yra išimtinai susijusi su E. S. netinkamu pareigu atlikimu, o ne dalyvavimu Muitines darbuotoju profesines sajungos veikloje. Tai patvirtina 2008 m. rugsejo 2 d. Muitines darbuotoju profesines sajungos raštas Nr. 1P-103. Prieina prie išvados, kad nesant irodymu, jog tarnybine nuobauda ketinama skirti del asmens veiklos profesineje sajungoje, atsisakymas duoti sutikima skirti tarnybine nuobauda nepagristai suvaržytu viešojo administravimo subjekto – Vilniaus teritorines muitines – teise vykdyti istatymais priskirtas funkcijas, galimybe reaguoti i pavaldžiu tarnautoju darbines veiklos trukumus ir padarytus pažeidimus.

18Teiseju kolegija

konstatuoja:

19IV.

20Apeliacinis skundas netenkintinas.

21Nagrinejamu atveju byloje gincas kilo del Muitines darbuotoju profesines sajungos 2008-09 -02 sprendimo Nr. 1P–103 „Del tarnybines nuobaudos skyrimo“, kuriuo netiesiogiai atsisakyta duoti sutikima skirti tarnybine nuobauda posto inspektoriui E. S.. Ši atsisakyma Muitines darbuotoju profesine sajunga grindžia tuo, kad 2008-07-25 tarnybinio patikrinimo išvadoje nenurodoma, kokios žalingos pasekmes buvo sukeltos ir kaip tai siejama su pareiguno iformintais dokumentais, kokiais dokumentais tai grindžiama. Gincijame sprendime Muitines darbuotoju profesine sajunga padare išvada, kad atsižvelgus i surinkta medžiaga ir aplinkybes, komisija išvadas padare vadovaudamasi prielaidomis, o ne irodymais, kuriu net nesivargino surinkti bei mano, jog Vilniaus teritorines muitines posto inspektorius E. S. padare tarnybini nusižengima, kuris galetu buti vertinamas kaip nežymus, todel tikslinga butu apsiriboti tik ispejimu.

22Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, profesine sajunga, spresdama sutikimo skirti muitines pareigunui tarnybine nuobauda davimo klausima, privalo ivertinti nuobaudos teisetuma ir pagristuma tik tais aspektais, ar tarnybine nuobauda nera skiriama pareigunui del jo narystes profesineje sajungoje, del atstovavimo profesines sajungos nariams arba del veiklos profesineje sajungoje, nevertindama atitinkamos veikos inkriminavimo pareigunui pagristumo ir kitu teisetumo klausimu bei aiškiai išreikši savo pozicija (sutinka/nesutinka) del nuobaudos skyrimo konkreciam profesines sajungos nariui ir apie savo sprendima pranešti prašyma pateikusiam asmeniui, turinciam teise priimti sprendima del tarnybines nuobaudos skyrimo (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. kovo 9 d. nutartis administracineje byloje Nr. A8-265/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. liepos 2 d. nutartis administracineje byloje Nr. A8-673/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2007 m. rugsejo 28 d. nutartis administracineje byloje Nr. A5-791/2007; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2008 m. birželio 12 d. nutartis administracineje byloje Nr. A442-921/2008; Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009 m. rugsejo 28 d. nutartis administracineje byloje Nr. A438-1118/2009 ).

23Byloje nera duomenu (nei tarnybinio patikrinimo išvadoje, nei Muitines darbuotoju profesines sajungos 2008-09 -02 sprendime Nr. 1P–103 „Del tarnybines nuobaudos skyrimo“), kad tarnybinis patikrinimas atliktas ir tarnybine nuobauda E. S. yra skiriama del jo narystes profesineje sajungoje, del atstovavimo profesines sajungos nariams ar del jo veiklos profesinese sajungose. Tokiu aplinkybiu atsakove nenurodo ir apeliaciniame skunde.

24Atsakoves apeliacinis skundas iš esmes grindžiamas 2005-06-30 kolektyvines sutarties, sudarytos tarp Vilniaus teritorines muitines ir Vilniaus teritorines muitines istaigu darbuotoju profesines sajungos, 35 punktu, kuriame nustatyta, kad prieš skiriant tarnybine (drausmine) nuobauda, darbuotojui, išrinktam i darbuotoju atstovaujamuosius organus, reikalingas išankstinis profsajungos sutikimas del darbuotojui inkriminuojamos veikos pagristumo, pažeidimo fakto nustatymo ir kitu tarnybines (drausmines) nuobaudos skyrimo aplinkybiu teisetumo bei objektyvumo parenkant nuobaudos ruši. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje buvo nagrineta bylu, susijusiu su Vilniaus teritorineje muitineje sudarytos kolektyvines sutarties 35 punkto taikymu, ir šiose bylose buvo konstatuota, kad minetos kolektyvines sutarties 35 punkto nuostatos, kuriomis profesinei sajungai suteikiama teise vertinti muitines pareigunui numatomos skirti tarnybines nuobaudos teisetuma ir pagristuma bei, atsižvelgiant i toki vertinima, neduoti sutikimo skirti tarnybine nuobauda, prieštarauja imperatyvioms istatymo normoms, negalioja ir jomis negali buti vadovaujamasi.

25Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Muitines darbuotoju profesines sajungos nurodyti nesutikimo skirti muitines pareigunui tarnybine nuobauda motyvai negali buti laikomi pagristais, argumentu, jog tarnybine nuobauda muitines pareigunui yra skiriama del jo veiklos profesineje sajungoje, atsakove neduodama sutikimo skirti tarnybine nuobauda, nenurode.

26Gavusi Vilniaus teritorines muitines viršininko prašyma del išankstinio sutikimo skirti profesines sajungos renkamojo organo nariui tarnybine nuobauda, Muitines darbuotoju profesine sajunga turejo ivertinti tik tai, ar tarnybines nuobaudos E. S. skyrimas nera susijes su jo naryste Muitines darbuotoju profesineje sajungoje ar jo veikla renkamame šios profesines sajungos organe. Taciau atsakovas neturejo teisinio pagrindo analizuoti ir vertinti tarnybinio pažeidimo fakto, tarnybinio patikrinimo išvados teisetumo ir pagristumo, pasisakyti iš esmes del tarnybines nuobaudos pagristumo ir pareiguno kaltes. Apibendrinant darytina išvada, kad atsakovo atsisakymas yra neteisetas, del ko tenkinti apeliacini skunda jame nurodytais motyvais nera pagrindo.

27Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu teisenos istatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkricio 10 d. sprendima palikti nepakeista, o atsakoves Muitines darbuotoju profesines sajungos apeliacini skunda atmesti.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teiseju kolegija,... 2. Teiseju kolegija n u s t a t e:... 3. I.... 4. Pareiškeja Vilniaus teritorine muitine skundu (b. l. 2-5) kreipesi i Vilniaus... 5. Nurode, kad atlikus tarnybini patikrinima, buvo nustatyta, jog posto... 6. Atsakove Muitines darbuotoju profesine sajunga atsiliepimu i skunda (b. l.... 7. Paaiškino, kad Vilniaus teritorineje muitineje 2005 m. birželio 30 d.... 8. , kad profesine sajunga duodama sutikima pasisako ir del darbuotojui... 9. Tretysis suinteresuotas asmuo E. S. atsiliepimu i skunda (b. l. 59) praše... 10. II.... 11. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2008 m. lapkricio 10 d. sprendimu... 12. Teismas nurode Profesiniu sajungu istatymo 21 straipsnio l ir 2 dalis, Lietuvos... 13. III.... 14. Atsakove Muitines darbuotoju profesine sajunga apeliaciniu skundu (b. l.... 15. Nurodo Profesiniu sajungu istatymo 21 straipsnio 1 ir 2 dalis, Statuto 1... 16. Pareiškeja Vilniaus teritorine muitine atsiliepimu i apeliacini skunda (b. l.... 17. Pažymi, kad nei naryste profesineje sajungoje, nei Vilniaus teritorineje... 18. Teiseju kolegija... 19. IV.... 20. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 21. Nagrinejamu atveju byloje gincas kilo del Muitines darbuotoju profesines... 22. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, profesine sajunga,... 23. Byloje nera duomenu (nei tarnybinio patikrinimo išvadoje, nei Muitines... 24. Atsakoves apeliacinis skundas iš esmes grindžiamas 2005-06-30 kolektyvines... 25. Teiseju kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad Muitines... 26. Gavusi Vilniaus teritorines muitines viršininko prašyma del išankstinio... 27. Teiseju kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administraciniu bylu... 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2008 m. lapkricio 10 d. sprendima... 29. Nutartis neskundžiama....