Byla Ik-1016-423/2013
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo

1Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Astos Urbonienės (kolegijos pranešėja ir pirmininkė), Nataljos Zelionkienės ir Gintaro Čekanausko, sekretoriaujant Henrikai Žibutytei, dalyvaujant pareiškėjai G. K. ir jos atstovei advokatei Ritai Petručionytei, atsakovės Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos atstovėms Juditai Simonavičienei ir Sandrai Pikšilingytei-Ramanauskei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos G. K. patikslintą skundą atsakovei Kazlų Rūdos savivaldybės administracijai dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo,

Nustatė

2Pareiškėja G.K. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su skundu, kurį vėliau patikslino, prašydama atnaujinti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2013-02-01 sprendimo Nr. SD-(7.9-03)-439 „Dėl teisės į piniginę socialinę paramą“ apskundimo terminą, panaikinti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2013-02-01 sprendimą Nr. SD-(7.9-03)-439 „Dėl teisės į piniginę socialinę paramą“ ir 2013-02-18 sprendimą Nr. SD-(7.9.)-567 „Dėl teisės į piniginę socialinę paramą“ bei įpareigoti priimti naują sprendimą – skirti pareiškėjai socialinę piniginę paramą nuo 2012 metų lapkričio mėnesio iki 2013 metų birželio mėnesio (b.l. 193-194, 208).

3Patikslintame skunde nurodė, panašiai ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2012-11-15 Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui (toliau – Paramos skyrius) pateikė pareiškėja prašymą – paraišką piniginei socialinei paramai gauti. 2013-02-05 iš Paramos skyriaus gavo 2013-02-01 pranešimą Nr. SD-(7.9-03)-439, kuriuo buvo pranešta, jog pareiškėja neturi teisės į piniginę socialinę paramą, nes deklaruoto turto vertė viršija nustatytą turto vertės normatyvą. 2013-02-08 pareiškėja atsakovei įteikė prašymą, kuriuo nurodė, jog 2013-02-01 pranešimas neatitinka LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau - Įstatymas) 21 straipsnio 12 dalies. Atsakovė 2013-02-18 raštu Nr. SD-(7.9)-567 nurodė, jog deklaruoto turto vertė viršija nustatytą turto vertės normatyvą. 2013-03-15 Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sprendimu pareiškėjai paskiriant advokatą pasibaigė atsakovės 2013-02-01 pranešimo Nr. SD-(7.9-03)-439 apskundimo terminas. Pareiškėja nurodė, jog pati realizuoti teisės specialios kompetencijos teismui pateikiant skundą dėl pranešimo panaikinimo negalėjo, nes neturėjo specialių žinių, 2013-02-01 pranešime nebuvo nurodyta apskundimo tvarka, todėl pareiškėja jo nevertino kaip administracinio akto, kuris sukelė teisines pasekmes, bet vertino kaip bendro pobūdžio pranešimą. Esant tokioms aplinkybėms prašė teismo termino praleidimo priežastis laikyti svarbiomis ir atnaujinti skundo padavimo terminą dėl 2013-02-01 sprendimo Nr. SD-(7.9-03)-439 apskundimo. Taip pat tvirtino, jog skundžiami atsakovės pranešimai, neskiriant pareiškėjai socialinės piniginės paramos, neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio bei Įstatymo 21 straipsnio 12 dalies, nes nėra aiškių motyvų, turėjo būti priimtas įstatymo normomis pagrįstas ir motyvuotas individualus administracinis aktas. Atsakovės motyvai pranešime yra nepagrįsti, atsakovei yra pateikti dokumentai, liudijantys apie šeimos turto areštą, pinigines skolas, kas ir sąlygojo sunkią materialinę pareiškėjos padėtį, todėl atsakovas neteisingai, nesąžiningai ir neobjektyviai vertino pareiškėjos ir kartu su ja gyvenančių asmenų turto vertės normatyvą, nemažino turto vertės kreditorinių reikalavimų ribose. Prašė skundą tenkinti.

4Atsakovė Kazlų Rūdos savivaldybės administracija su pareiškėjos patikslintu skundu nesutinka. Atsiliepime (b.l. 196-200) nurodė, panašiai ir teismo posėdyje atstovės paaiškino, kad pareiškėja į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Kazlų Rūdos seniūniją kreipėsi ir prašymą – paraišką piniginei socialinei paramai gauti užpildė 2012-11-15. Buvo nustatyta, jog pateikti ne visi pareiškėjos reikalingi dokumentai, todėl Kazlų Rūdos seniūnijos darbuotojai iš Lietuvos darbo biržos duomenų bazės pažymą apie paskirtą nedarbingumo išmoką pareiškėjos vyrui V. K. galėjo išimti tik 2012-12-18. Šią datą atžymėjo pareiškėjos pateiktoje paraiškoje. Įstatymo 21 straipsnyje nustatyta, kad sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priimamas <...> ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo – paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. Todėl vieno mėnesio terminas buvo pradėtas skaičiuoti nuo 2012-12-18. Įstatymo 16 straipsnio 2 dalis nustato, kad „<...> kiekvieno tipo nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dieną vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose ir savivaldybių centruose bei kitose savivaldybių teritorijose“. Jei deklaruoto turto vertė viršija nustatytą turto vertės normatyvą socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“ neleidžia atlikti jokių tolimesnių veiksmų ir kitų Įstatymo 6 straipsnyje išvardintų kriterijų nevertina, o tuo pačiu neformuoja jokių kitų dokumentų. Įstatymo 14 straipsnis nustato, koks nuosavybės teise turimas turtas, skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitomas į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turtą. Jokių išimčių dėl kreditorinių įsiskolinimų, turto arešto Įstatyme nėra numatyta ir nesuteikta teisė savivaldybių administracijoms savarankiškai nustatinėti turto vertės normatyvus. Informacinio lapelio, kuris pateikiamas asmeniui, kai asmuo užpildo paraišką - prašymą, skyriuje „Būtina žinoti“ pateikiama informacija apie socialinės pašalpos teikimą. Informacinio lapelio 2 punktas informuoja, kad jei asmuo nesutinka su nustatyta nekilnojamojo turto verte, dėl turto vertės nustatymo turi teisę kreiptis į turtą vertinančią įmonę ir pateikti gautą turto vertinimo ataskaitą. Nekilnojamojo turto vertės nustatymas nėra savivaldybės administracijos kompetencija. Pareiškėja, 2012-11-15 pildydama paraišką - prašymą piniginei socialinei paramai gauti, neužpildė šios paraiškos - prašymo 6 skirsnio „Informaciją apie priimtus sprendimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo prašau teikti (nurodyti vieną iš būdų): paštu, elektroniniu paštu ar telefonu“ ir nepasirinko būdo, kuriuo norėtų būti informuota. Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros skyriaus darbuotojai patys pasirinko informavimo būdą ir pareiškėją informavo telefonu. Pareiškėja jau 2013-02-05 buvo tinkamai informuota apie tai, kad piniginė socialinė parama jai nepriklauso, todėl pareiškėja neteisingai skaičiavo terminą skundui paduoti nuo 2013-03-29. Informacinio lapelio 8 punktas informuoja, kad „Savivaldybės administracijos sprendimai dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ABTĮ) nustatyta tvarka: savivaldybės administracijos direktoriui, administracinių ginčų komisijai, administraciniam teismui“. Atsakovo nuomone, nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia, asmuo turi žinoti įstatymus, elgtis taip, kad nepažeistų jų ir negali pasiteisinti įstatymo nežinojimu, nes visi įstatymai yra skelbiami. Pareiškėja skunde nepateikė jokių objektyvių priežasčių ir jas patvirtinančių įrodymų, sutrukdžiusių pareiškėjai suteikti įgaliojimus kitam asmeniui parengti ir paduoti skundą teismui skundo padavimo terminu. Kauno valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba tik 2013-03-13, t.y. jau pasibaigus skundo padavimo teismui terminui, gavo pareiškėjos prašymą suteikti antrinę teisinę pagalbą. Pareiškėjos prašyme dėl skundo padavimo termino atnaujinimo nurodytos termino praleidimo priežastys negali būti laikomos svarbiomis ABTĮ 34 straipsnio taikymo prasme, nes buvo sąlygojamos ne objektyvių priežasčių, sutrukdžiusių laiku kreiptis dėl pažeistos teisės gynimo, o pareiškėjos asmeniškai prisiimto elgesio modelio. Prašė skundą atmesti.

5Skundas tenkintinas iš dalies.

6Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė atnaujinti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus 2013-02-01 sprendimo Nr. SD-(7.9-03)-439 „Dėl teisės į piniginę socialinę paramą“ apskundimo terminą, panaikinti Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos socialinės paramos skyriaus 2013-02-01 sprendimą Nr. SD-(7.9-03)-439 „Dėl teisės į piniginę socialinę paramą“ ir 2013-02-18 sprendimą Nr. SD-(7.9.)-567 „Dėl teisės į piniginę socialinę paramą“ bei įpareigoti priimti naują sprendimą – skirti pareiškėjai socialinę piniginę paramą nuo 2012 metų lapkričio mėnesio iki 2013 metų birželio mėnesio (b.l. 193-194, 208).

7Dėl praleisto termino atnaujinimo

8Administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 34 str. 1 d.). Teismui vertinant ar pareiškėja nėra praleidusi termino kreiptis į administracinį teismą, taip pat sprendžiant pareiškėjos prašymą dėl praleisto termino skundui paduoti atnaujinimo, būtina nustatyti termino kreiptis į administracinį teismą eigos pradžią.

9Byloje tarp šalių ginčo nėra, jog pareiškėja 2013-02-01 skundžiamą administracinį aktą gavo 2013-02-05, kuri ir laikytina termino eigos skaičiavimo pradžia (b.l. 5-6). Pareiškėja prašo atnaujinti praleistą terminą motyvuojant, kad terminą praleido manydama, jog skundžiamas 2013-02-01 sprendimas yra bendro pobūdžio ir nesukeliantis jokių teisinių pasekmių, be to administraciniame akte nenurodyta jokia apskundimo tvarka.

10Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamojo akto paskelbimo arba individualaus akto ar pranešimo apie veiksmą (neveikimą) įteikimo dienos arba per du mėnesius nuo dienos, kai baigiasi įstatymo ar kito teisės akto nustatytas reikalavimo įvykdymo terminas (ABTĮ 33 str. 1 d.). Vadovaujantis šia nuostata, pareiškėja į administracinį teismą turėjo kreiptis iki 2013-03-05. 2013-07-23 patikslinusi skundą, pareiškėja suformulavo naują reikalavimą panaikinti atsakovės 2013-02-01 sprendimą Nr. SD-(7.9-03)-439 „Dėl teisės į piniginę socialinę paramą“ .

11Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi praktikos, kad LR viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir Viešojo administravimo įstatymas) 8 straipsnio 2 dalyje nustatytas reikalavimas, kad individualiame administraciniame akte turi būti nurodyta akto apskundimo tvarka, nustato pareigą individualų administracinį aktą priimančiam viešojo administravimo subjektui sprendime nurodyti tokius duomenis, iš kurių be papildomų informacijos šaltinių (įstatymų, poįstatyminių teisės aktų) ir laiko sąnaudų pareiškėjui, nepriklausomai nuo jo išsilavinimo, amžiaus, būtų visiškai aišku kokiai institucijai (institucijos pavadinimas, adresas) ir per kokį terminą (nurodant ar terminas skaičiuojamas nuo sprendimo priėmimo, ar nuo individualaus akto gavimo dienos) gali būti paduotas skundas. Administracinio akto apskundimo tvarkos neišaiškinimas tinkamai nesiderina su geru viešuoju administravimu bei LR Konstitucijoje įtvirtintu principu, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, gali suvaržyti asmens teisę kreiptis į išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka instituciją ar teismą (2008-08-07 nutartis administracinėje byloje Nr. AS146-423/2008, 2010-03-26 nutartis administracinėje byloje Nr. AS556-161/2010, 2010-03-26 nutartis administracinėje byloje Nr. AS143-178/2010, 2013-05-08 nutartis administracinėje byloje Nr. AS492-258/2013). Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje pažymima, jog, sprendžiant dėl termino atnaujinimo, teismo diskrecijai, atsižvelgiant į faktines konkrečios bylos aplinkybes, yra palikta spręsti, kokias priežastis pripažinti svarbiomis, kokias – nesvarbiomis (2012-04-27 nutartis LVAT byloje Nr. TA858-36/2012). Kaip matyti iš skundžiamo atsakovo 2013-02-01 administracinio akto, jame pateikta informacija, tačiau nenurodyta jokia apskundimo tvarka. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į patikslintu skundu inicijuojamo ginčo pobūdį, ginčui taikytinų teisės aktų specifiką, daro išvadą, kad šiuo atveju nenurodyta administracinio akto apskundimo tvarka laikytina priežastimi, objektyviai sukliudžiusia pareiškėjai, laiku realizuoti teisę kreiptis į teismą. Priešingas situacijos aiškinimas konkrečiu atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, nesiderintų su gero administravimo (atsakingo valdymo) principu. Atsižvelgusi į teisės į teisminę gynybą užtikrinimo konstitucinę reikšmę bei netinkamą administracinio akto priėmimui nustatytų reikalavimų laikymąsi, kolegija pareiškėjos prašymą dėl praleisto termino atnaujinimo tenkina.

12Dėl skundžiamų atsakovės 2013-02-01 ir 2013-02-18 administracinių aktų teisėtumo ir įpareigojimo priimti naują sprendimą

13Nagrinėjamo ginčo esmė – atsakovės Paramos skyriaus 2013-02-01 sprendimo Nr. SD-(7.9-03)-439 ir 2013-02-18 sprendimo Nr. SD-(7.9.)-567 teisėtumas ir pagrįstumas. Ginčijamais sprendimais pareiškėjai atsisakyti skirti piniginę socialinę paramą, kadangi deklaruoto turto vertė viršija nustatytą turto vertės normatyvą.

14Pagrindiniai pareiškėjos argumentai, kuriais grindžiami skundo reikalavimai atsakovei yra tai, kad 2013-02-01 skundžiamas aktas neatitinka LR piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo (toliau - Įstatymas) 21 straipsnio 12 dalies, kurioje prašymą-paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo informuojamas asmens prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu piniginė socialinė parama neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos. Taip pat skundžiami atsakovės sprendimai neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų.

15Įstatymo nuostatos reglamentuoja asmenų prašymų – paraiškų priėmimą piniginei socialinei paramai gauti. Įstatymo 6 straipsnis numato, kad bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka visus šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus: 1) bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto, nurodyto šio įstatymo 14 straipsnyje, vertė neviršija turto vertės normatyvo; 2) pajamos, nurodytos ir apskaičiuotos pagal šio įstatymo 17 ir 18 straipsnius, yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui; 3) kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš šio įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kurioms esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į piniginę socialinę paramą. Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo priimamas nurodant šio įstatymo 8 straipsnio 1 dalies sąlygą (sąlygas), kuriai (kurioms) esant paskirta piniginė socialinė parama, ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos ir visų reikalingų dokumentų gavimo dienos savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. Prašymą-paraišką pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo yra informuojamas asmens prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos. Jeigu piniginė socialinė parama neskiriama, nurodoma neskyrimo priežastis ir šio sprendimo apskundimo tvarka. Pateikti dokumentai grąžinami prašymą-paraišką pateikusiam asmeniui, o jo byloje paliekamos šių dokumentų kopijos (Įstatymai 21 straipsnio 11 ir 12 dalys). Įstatymo 16 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad 15 straipsnyje nurodyto kiekvieno tipo nekilnojamojo turto ploto vieneto normatyvinę vertę nustato ir valstybės įmonės Registrų centro interneto svetainėje skelbia valstybės įmonė Registrų centras pagal kiekvienų metų sausio 1 dieną vidutines nekilnojamojo turto rinkos vertes Lietuvos miestuose ir savivaldybių centruose bei kitose savivaldybių teritorijose. Įstatymo 14 straipsnis nustato, koks nuosavybės teise turimas turtas skiriant piniginę socialinę paramą, įskaitomas į bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens turtą. Jokių išimčių dėl kreditorinių įsiskolinimų, turto arešto Įstatyme nėra numatyta ir nesuteikta teisė savivaldybių administracijoms savarankiškai nustatinėti turto vertės normatyvus. Iš 2013-02-01 ir 2012-12-31 išvadų „Dėl teisės į piniginę socialinę paramą“ (b.l. 112, 129) bei VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro pažymų (b.l. 113-128, 146-161), Lietuvos darbo biržos duomenų bazės išrašų (b.l. 130-132, 170-175) matyti, kad pareiškėjos deklaruoto turto vertė ginčo laikotarpiu viršijo nustatytą turto vertės normatyvą (2012-12-31 nustatytas turto vertės Kazlų Rūdos savivaldybėje normatyvas – 71125 Lt, pareiškėjos turto vertė – 436030 Lt; 2013-02-01 normatyvas – 61590 Lt, pareiškėjos turto vertė – 163788 Lt.).

16Iš aktualių ir esminių aplinkybių matyti, kad pareiškėja 2012-11-15 pildydama paraišką-prašymą piniginei socialinei paramai gauti (b.l. 38-42) neužpildė šios paraiškos-prašymo 6 skirsnio „Informaciją apie priimtus sprendimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo ar neskyrimo prašau teikti (nurodyti vieną iš būdų): paštu, elektroniniu paštu ar telefonu“. Sprendimas dėl piniginės socialinės paramos skyrimo turėjo būti pateiktas pareiškėjos pasirinktu informavimo būdu. Atsakovo atstovė patvirtino, jog pareiškėja buvo informuota telefonu apie priimtą sprendimą, o skundžiamais administraciniais aktais buvo nurodytos ir priežastys, dėl ko priimtas tokio pobūdžio sprendimas - neskirti piniginės socialinės paramos pareiškėjai.

17Pareiškėja skundą motyvavo, jog skundžiami aktai neatitinka Viešojo administravimo 8 straipsnio reikalavimų. Pagal šio straipsnio 1 dalį, individualus administracinis aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis, o taikomos poveikio priemonės turi būti motyvuotos. Individualiame administraciniame akte turi būti aiškiai suformuluotos nustatytos arba suteikiamos teisės ir pareigos, ir nurodyta akto apskundimo tvarka (Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalis). Kitaip tariant, viešojo administravimo sistemai priklausančių kompetentingų institucijų sprendimai privalo būti tikslūs, suprantami, nedviprasmiški, jų motyvų išdėstymas – adekvatus ir pakankamas, leidžiantis suinteresuotam subjektui suvokti, kokios priežastys lėmė vienokį ar kitokį valdžios institucijos sprendimą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas savo praktikoje ne kartą yra išaiškinęs, kad Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų reikalavimų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2009-04-02 nutartis administracinėje byloje Nr. A756-422/2009, 2012-12-31 nutartis administracinėje byloje Nr. A520-3025/2012 ir kt.). Administracinio sprendimo priėmimo faktinis pagrindas ir individuali argumentacija turi būti žinomi ne tik viešojo administravimo subjektui, priimančiam sprendimą, bet ir asmeniui, kurio atžvilgiu jis priimamas.

18Nagrinėjamu atveju ginčijamų sprendimų turinys atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnyje įtvirtintus bendruosius reikalavimus. Atsakovas sprendimuose neskirti piniginės socialinės paramos G. K. nurodė, kokiu teisiniu pagrindu remiantis neskiriama prašoma parama ir priimamas sprendimas, taip pat nurodė faktinį sprendimų neskyrimo paramos pagrindą, t.y. tai, kad deklaruoto turto vertė viršija nustatytą turto vertės normatyvą. Tai, kad ginčijamuose sprendimuose nenurodyta sprendimų apskundimo tvarka, nagrinėjamu atveju, nėra esminis atsakovo sprendimų trūkumas, kuris galėtų būti pagrindu konstatuoti, jog sprendimai yra neteisėti ar nepagrįsti, nes, pareiškėja įgyvendino Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą teisę, jog kiekvienas suinteresuotas subjektas turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas. Atsakovo Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2013-02-01 sprendimas Nr. SD-(7.9-03)-439 ir 2013-02-18 sprendimas Nr. SD-(7.9.)-567 yra pakankamai aiškūs ir konkretūs, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, jų panaikinimui pagrindo nėra.

19Apibendrinus nustatytas bylos aplinkybes ir teisėjų kolegijai konstatavus, jog skundžiami Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2013-02-01 sprendimas Nr. SD-(7.9-03)-439 ir 2013-02-18 sprendimas Nr. SD-(7.9.)-567 yra teisėti ir pagrįsti, atitinkantys Viešojo administravimo įstatyme nustatytus bendruosius reikalavimus individualaus administracinio akto turiniui, pareiškėjos G. K. skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1 dalimi, 85-87 straipsniais, 88 straipsnio 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

21Skundą tenkinti iš dalies.

22Atnaujinti terminą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2013-02-01 sprendimo Nr. SD-(7.9-03)-439 „Dėl teisės į piniginę socialinę paramą“ apskundimo.

23Kitoje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.

24Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Kauno apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Pareiškėja G.K. kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą su... 3. Patikslintame skunde nurodė, panašiai ir teismo posėdžio metu paaiškino,... 4. Atsakovė Kazlų Rūdos savivaldybės administracija su pareiškėjos... 5. Skundas tenkintinas iš dalies.... 6. Pareiškėja kreipėsi į teismą ir prašė atnaujinti Kazlų Rūdos... 7. Dėl praleisto termino atnaujinimo... 8. Administracinis teismas skundo (prašymo) padavimo terminus gali atnaujinti,... 9. Byloje tarp šalių ginčo nėra, jog pareiškėja 2013-02-01 skundžiamą... 10. Jeigu specialus įstatymas nenustato kitaip, skundas administraciniam teismui... 11. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nuosekliai laikosi praktikos, kad... 12. Dėl skundžiamų atsakovės 2013-02-01 ir 2013-02-18 administracinių aktų... 13. Nagrinėjamo ginčo esmė – atsakovės Paramos skyriaus 2013-02-01 sprendimo... 14. Pagrindiniai pareiškėjos argumentai, kuriais grindžiami skundo reikalavimai... 15. Įstatymo nuostatos reglamentuoja asmenų prašymų – paraiškų priėmimą... 16. Iš aktualių ir esminių aplinkybių matyti, kad pareiškėja 2012-11-15... 17. Pareiškėja skundą motyvavo, jog skundžiami aktai neatitinka Viešojo... 18. Nagrinėjamu atveju ginčijamų sprendim 19. Apibendrinus nustatytas bylos aplinkybes ir teisėjų kolegijai konstatavus,... 20. Vadovaudamasi LR administracinių bylų teisenos įstatymo 34 straipsnio 1... 21. Skundą tenkinti iš dalies.... 22. Atnaujinti terminą dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos... 23. Kitoje dalyje skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 24. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...