Byla AS-146-349-11

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko (kolegijos pirmininkas), Laimės Baltrūnaitės (pranešėja) ir Arūno Sutkevičiaus, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 15 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ skundą atsakovui Ukmergės rajono savivaldybės administracijai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Ukmergės rajono savivaldybei, uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“, uždarajai akcinei bendrovei „Dainavos energetika“ dėl įsakymo panaikinimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Miesto energija“ (toliau – pareiškėjas, UAB „Miesto energija“) 2010 m. spalio 8 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

5(toliau – ir atsakovas) direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr. 13-1069 „Dėl ekstremalios situacijos Ukmergės rajone skelbimo“.

6Pareiškėjas nurodė, kad prašomu panaikinti įsakymu buvo nuspręsta: paskelbti ekstremalią situaciją Ukmergės rajone; pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Ukmergės šiluma“ (toliau – UAB „Ukmergės šiluma“) direktoriui užtikrinti viešąjį interesą ir pradėti tiekti šilumą ir karštą vandenį Ukmergės rajono gyventojams; paskirti Ukmergės rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovu R. R., UAB „Ukmergės šiluma“ direktorių; šilumos gamybai naudoti gamtines dujas. Pareiškėjo teigimu, skundžiamas įsakymas yra neteisėtas ir nepagrįstas, nes nebuvo teisės aktuose įtvirtintų pagrindų pripažinti situaciją ekstremalia.

7Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.

8Atsakovas nurodė, kad skundžiamas administracinis aktas visiškai atitinka ekstremalią situaciją reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

9II.

10Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi sustabdė administracinę bylą Nr. I-869-437/2011 iki įsiteisės teismo sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje Nr. I-727-602/2011 (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 98 str. 1 d. 3 p., 105, 106 str.).

11Teismas nurodė, kad UAB „Miesto energija“ Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išduota šilumos energijos tiekimo licencija Nr. L4-ŠT-1, pakeista 2008 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. O3-87. Pagal ją įgyta teisė tiekti šilumos energiją Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje), išskyrus kitose Ukmergės rajono savivaldybės ar Komisijos išduotose licencijose apibrėžtas teritorijas bei Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos teritorijoje, išskyrus šilumos vartotoją uždarąją akcinę bendrovę „Sy Wiring Technologies Lietuva“. Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinėje byloje Nr. I-727-602/2011 2011 m. kovo 10 d. priėmė sprendimą panaikinti Komisijos 2010 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. O3-146 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo panaikinimo“ ir įpareigojo Komisiją priimti naują sprendimą – pakeisti Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išduotą UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licenciją Nr. L4-ŠT-1, pakeistą 2008 m. liepos 11 d. nutarimu Nr. O3-87, būtent pakeisti licencijos, išduotos UAB „Miesto energija“, galiojimo teritoriją, išbraukiant iš licencijos teisę tiekti šilumą Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose (Ukmergės rajono savivaldybėje). Teismas konstatavo, kad savivaldybė 2010 m. balandžio 26 d. informavo Komisiją, jog nuo 2010 m. gegužės 30 d. ginčo teritorijoje pasikeis licencijuojamos veiklos sąlygos – teritorija. Nuo nurodyto laikotarpio ši komisija savo iniciatyva turėjo pareigą vykdyti savo funkciją ir spręsti klausimą dėl licencijos pakeitimo. Teismo sprendime padarytos išvados, kad Komisija ilgą laiką nevykdė savo įstatyme nustatytos funkcijos – nesprendė klausimo dėl licencijos pakeitimo, kai buvo būtina spręsti šį klausimą, nesiėmė visų būtinų priemonių, skirtų Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 6 dalyje nustatyto termino ir kartu įstatyme nustatytų tikslų įgyvendinimui. Pasisakyta, kad Komisija privalėjo spręsti klausimą dėl licencijos pakeitimo, kuris nepriklauso ir negali priklausyti vien nuo licencijos turėtojo valios, bet ir nuo teisės aktuose nustatytų aplinkybių, kurioms esant yra išduodamos licencijos šilumos tiekimo veiklai. Jeigu pasikeičia reikalavimai, kurie buvo vertinami asmeniui išduodant licenciją šilumos tiekimo veiklai, tai turėtų būti sprendžiamas ir klausimas dėl licencijos galiojimo – pakeitimo ar panaikinimo pagal Šilumos ūkio įstatymo 30 straipsnio 5 dalį. Teismo nuomone, ši administracinė byla stabdytina iki įsiteisės

12teismo sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje byloje

13Nr. I-727-602/2011. Pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą, teismas sustabdo bylą, kai jos negalima nagrinėti, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja ar administracine tvarka. Pareiškėjas skundą motyvuoja ir tuo, kad jis turėjo visas teisines prielaidas šilumos energijos tiekimui Ukmergės rajone, tarp jų kaip pagrindinę prielaidą nurodo licencijos tiekti šilumą Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose turėjimą. Vilniaus apygardos administraciniam teismui administracinėje byloje

14Nr. I-727-602/2011 nusprendus įpareigoti Komisiją pareiškėjui pakeisti licenciją, išbraukiant iš jos teisę tiekti šilumą Ukmergės miesto, Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose, ir sprendime pasisakius, kad Komisija ilgą laiką nevykdė savo įstatyme nustatytos funkcijos spręsti klausimą dėl licencijos pakeitimo, būtina sulaukti, kol įsiteisės paminėtas teismo sprendimas, nes jis turės įtakos sprendimui administracinėje byloje Nr. I-869-437/2011.

15III.

16Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartį. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 26 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS858-200/2010, 2010 m. gegužės 28 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. AS146-335/2010, neužtenka vien tik to, jog nagrinėjamos bylos yra susijusios tarpusavyje. Kiekvienu individualiu atveju reikia nustatyti, ar tikrai egzistuoja prejudicinis ryšys tarp nagrinėjamų bylų, ir tada galima svarstyti bylos sustabdymo klausimą ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkto pagrindu.

182. Administracinės bylos Nr. I-727-602/2011 ginčo esmė yra susijusi su jo teisės tiekti šilumos energiją panaikinimu atitinkamoje teritorijoje ateityje. Tačiau nėra keliamas klausimas, ar licencija jam yra išduota teisėtai, bei nėra siekiama jam išduotą licenciją pripažinti negaliojančia ab initio. Sprendimas šioje byloje yra susijęs su įpareigojimu atlikti atitinkamus veiksmus ateityje ir tų veiksmų atlikimas išimtiniai priklauso nuo Komisijos veiksmų ir

19tik ateityje. Administracinėje byloje Nr. I-869-437/2011 sprendžiami klausimai susiję su Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimo teisėtumu bei pagrįstumu paskelbiant ekstremalią situaciją Ukmergės rajone, tačiau bylos ginčo dalykas niekaip nėra susijęs su teisinės galimybės turėjimu tiekti šilumos energiją Ukmergės rajono gyventojams. Sprendžiant iš nagrinėjamų bylų ginčo dalykų, bylos tarpusavyje yra nesusijusios ir sprendimas, priimtas byloje Nr. I-727-602/2011, negali turėti ir neturės prejudicinės galios nagrinėjamoje byloje. Nepaisant teismo sprendimo įsiteisėjimo, priimto administracinėje byloje Nr. I-727-602/2011 2011 m. kovo 10 d., jis turėjo ir turi teisę tiekti šilumos energiją Ukmergės rajone. Priimtas teismo sprendimas galios tik į ateitį. Nagrinėjamose bylose yra sprendžiami

20iš esmės skirtingi klausimai – šilumos energijos tiekimo licencijos koregavimas ir klausimo dėl ekstremalios situacijos paskelbimo pagrįstumas. Nagrinėjamos bylos yra iš esmės skirtingos, sprendžiami skirtingi ginčai.

21Teisėjų kolegija

konstatuoja:

22IV.

23Atskirasis skundas tenkintinas.

24Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė nagrinėjamą bylą, vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu.

25ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai negalima nagrinėti tos bylos, kol bus išspręsta kita byla, nagrinėjama civiline, baudžiamąja

26ar administracine tvarka.

27Šiuo pagrindu teismas sustabdo administracinę bylą, t. y. laikinai sustabdo procesinių veiksmų, kuriais siekiama bylą išspręsti iš esmės, atlikimą, kai kitoje administracinėje, civilinėje ar baudžiamojoje byloje priimtas teismo sprendimas turės prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje. Bylos nagrinėjimo negalimumas reiškia, kad kitoje byloje priimtame teismo sprendime gali būti nustatyti faktai, kurie iš naujo nebus įrodinėjami.

28Šiuo atveju nagrinėjamoje administracinėje byloje prašoma panaikinti aukščiau paminėtą Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymą

29Nr. 13-1069 „Dėl ekstremalios situacijos Ukmergės rajone skelbimo“, o kitoje administracinėje byloje yra pareikšti reikalavimai panaikinti Komisijos 2010 m. liepos 30 d. nutarimą Nr. O3-146 „Dėl UAB „Miesto energija“ licencijos galiojimo panaikinimo“ ir įpareigoti Komisiją priimti naują sprendimą – išbraukti iš Komisijos 2003 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. O3-87 išduotos UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licencijos Nr. L4-ŠT-1 priedo 2 punkto žodžius „Šventupės, Dainavos ir Dukstynos kaimų teritorijose“.

30Nagrinėjant šią administracinę bylą turinčios esminę reikšmę aplinkybės, kurias teismas turi nustatyti, yra tai, ar ginčijamo įsakymo priėmimo metu buvo, ar nebuvo pagrindas paskelbti situaciją ekstremalia (ekstremalios situacijos paskelbimo pagrįstumas). Kitoje administracinėje byloje svarbu nustatyti tai, ar buvo, ar nebuvo pagrindas Komisijai atsisakyti panaikinti UAB „Miesto energija“ šilumos tiekimo licencijos galiojimą (atsisakymo koreguoti šilumos tiekimo licenciją pagrįstumas ir teisės tiekti šilumos energiją panaikinimas ateityje).

31Kaip matyti, aptartos bylos yra iš esmės skirtingos – sprendžiami skirtingi ginčai. Šiuo atveju kita administracinė byla nėra kliūtis nagrinėti šią administracinę bylą, kadangi nagrinėjant kitą bylą nustatytos aplinkybės prejudicinės reikšmės sprendžiant šią bylą neturės.

32Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad Vilniaus apygardos administracinis teismas administracinę bylą, vadovaudamasis ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sustabdė nepagrįstai, todėl pirmosios instancijos teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartis naikintina ir byla perduotina šiam teismui nagrinėti iš esmės (ABTĮ 151 str. 3 p.).

33Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

34Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ atskirąjį skundą patenkinti.

35Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš esmės.

36Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „Miesto energija“ (toliau –... 5. (toliau – ir atsakovas) direktoriaus 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymą Nr.... 6. Pareiškėjas nurodė, kad prašomu panaikinti įsakymu buvo nuspręsta:... 7. Atsakovas atsiliepimu į skundą prašė atmesti skundą kaip nepagrįstą.... 8. Atsakovas nurodė, kad skundžiamas administracinis aktas visiškai atitinka... 9. II.... 10. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. kovo 15 d. nutartimi... 11. Teismas nurodė, kad UAB „Miesto energija“ Valstybinės kainų ir... 12. teismo sprendimas Vilniaus apygardos administracinio teismo administracinėje... 13. Nr. I-727-602/2011. Pagal ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punktą, teismas... 14. Nr. I-727-602/2011 nusprendus įpareigoti Komisiją pareiškėjui pakeisti... 15. III.... 16. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 17. 1. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010 m. kovo 26 d.... 18. 2. Administracinės bylos Nr. I-727-602/2011 ginčo esmė yra susijusi su jo... 19. tik ateityje. Administracinėje byloje Nr. I-869-437/2011 sprendžiami... 20. iš esmės skirtingi klausimai – šilumos energijos tiekimo licencijos... 21. Teisėjų kolegija... 22. IV.... 23. Atskirasis skundas tenkintinas.... 24. Vilniaus apygardos administracinis teismas sustabdė nagrinėjamą bylą,... 25. ABTĮ 98 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatyta, kad teismas sustabdo bylą, kai... 26. ar administracine tvarka.... 27. Šiuo pagrindu teismas sustabdo administracinę bylą, t. y. laikinai sustabdo... 28. Šiuo atveju nagrinėjamoje administracinėje byloje prašoma panaikinti... 29. Nr. 13-1069 „Dėl ekstremalios situacijos Ukmergės rajone skelbimo“, o... 30. Nagrinėjant šią administracinę bylą turinčios esminę reikšmę... 31. Kaip matyti, aptartos bylos yra iš esmės skirtingos – sprendžiami... 32. Atsižvelgiant į tai, galima daryti išvadą, kad Vilniaus apygardos... 33. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 3... 34. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Miesto energija“ atskirąjį... 35. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. kovo 15 d. nutartį... 36. Nutartis neskundžiama....