Byla I-318-609/2008

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Eglės Kiaurakytės (pirmininkaujanti ir pranešėja), Alonos Romanovienės, Laimutės Jokubauskaitės, sekretoriaujant Linai Lesnikovai, dalyvaujant pareiškėjai J. A. Č., jos atstovui advokatui Vaclovui Janušauskui, atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus atstovui Dariui Vasiliauskui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos J. A. Č. skundą atsakovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos dėl 2007-12-17 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus sprendimo Nr. V3-20206 ir 2008-03-05 VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimo Nr. [6.5]-I-1592 panaikinimo ir įpareigojimo paskirti ir mokėti našlaičio pensiją,

Nustatė

2pareiškėja kreipėsi į teismą, prašydama panaikinti 2007-12-17 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus sprendimą Nr. V3-20206, panaikinti 2008-03-05 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą Nr. [6.5]-I-1592, ir įpareigoti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyrių pareiškėjai paskirti našlaičių pensiją po jos tėvo V. K. mirties ir ją mokėti. Skunde (b.l. 4-5) nurodė, kad 2007-11-07 mirus tėvui V. K., ji kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyrių (toliau-VSDFV Plungės skyrius) dėl našlaičio pensijos paskyrimo ir mokėjimo, tačiau VSDFV Plungės skyrius atsisakė paskirti ir mokėti našlaičio pensiją, nes pirmą kartą invalidumas iš vaikystės pareiškėjai buvo nustatytas jai sulaukus 19 metų. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau- VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) tokį VSDFV Plungės skyriaus atsisakymą paskirti ir mokėti pareiškėjai našlaičio pensiją laikė teisėtu ir pagrįstu. Pareiškėja nurodė, kad ji negirdi nuo vaikystės. 1958 m. buvo priimta į Kauno prigirdinčiųjų mokyklą-internatą, kurį baigė 1969 m. t.y. jau būdama 19 metų. Invalidumo komisijai pareiškėja buvo pristatyta aštuoniolikos metų, tačiau invalidumo pažymėjimas buvo išduotas vėliau, kartu su mokyklos-internato baigimo pažymėjimu, t.y. 1969-06-14, pareiškėjai sulaukus 19 metų. Pareiškėja mano, kad ne dėl jos kaltės invalidumo dokumentai buvo išduoti kartu su mokyklos-internato baigimo pažymėjimu, nors faktiškai ji klausos negalią turėjo dar 1958 m., kuomet buvo priimta mokytis į Kauno prigirdinčiųjų mokyklą-internatą.

3Pareiškėjos atstovas advokatas Vaclovas Janušauskas nurodytų motyvų pagrindu prašo skundą patenkinti.

4Atsakovas VSDFV Plungės skyrius atsiliepime (b.l. 33-34) nurodė, kad valstybinės socialinio draudimo našlaičių pensijos skiriamos ir mokamos vadovaujantis Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymu bei Vyriausybės 1994-11-18 nutarimu Nr. 1156 patvirtintais Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatais. Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 38 str. 1 d. teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu jie visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai). Pareiškėja 3 grupės invalide pripažinta 1969-06-02 (Kauno rajono Gydytojų darbinės ekspertizės komisijos (toliau- GDEK) 1969-06-02 darbingumo ekspertizės aktas), t.y. būdama vyresnė nei 18 metų, todėl VSDFV Plungės skyrius atsisakė jai skirti našlaičių pensiją. Be to atsakovas nurodė (b.l. 40), kad vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo 9 p., neįgalumo lygio nustatymo data laikoma 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų NDNT gavimo diena. Pareiškėjos siuntimas į GDEK išduotas 1969 m. gegužės 8 d., t.y. pareiškėjai esant vyresniai nei 18 metų. Taip pat pažymi, kad 1969-06-02 darbingumo ekspertizės akto 23 p. įrašas „iš vaikystės“ nurodytas kaip „invalidumo priežastis“, bet ne kaip laikotarpis.

5Atsakovo atstovas prašo skundą atmesti atsiliepime išdėstytų motyvų pagrindu.

6Tretysis suinteresuotas asmuo VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atsiliepime (b.l. 28-29) nurodė, kad su skundu nesutinka, nes teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie pripažinti neįgaliais (iki 2005-07-01 – invalidais) iki 18 metų ir jeigu jie visą laiką nuo 18 metų sukakties yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai). Jeigu teisė gauti našlaičio pensiją priklauso nuo asmens neįgalumo (invalidumo), prie prašymo skirti našlaičių pensiją turi būti pridėta Darbingumo ir neįgalumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma (iki 2005-07-01 – invalidumo pažyma). Gydytojų darbinės ekspertizės komisijos invalidumo akte Nr. 71 nurodyta, kad pareiškėja invalide nuo vaikystės buvo pripažinta 1969-06-02, kai jai buvo sukakę 19 metų, todėl ji neatitinka Pensijų įstatymo 38 str. 1 d. reikalavimų ir neturi teisės gauti našlaičių pensijos. Mano, kad nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjos skundo bei naikinti teisėtai ir pagrįstai priimtų 2007-12-17 VSDFV Plungės skyriaus sprendimo Nr. V3-20206 ir 2008-03-05 VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimo Nr. [6.5]-I-1592 bei įpareigoti VSDFV Plungės skyrių pareiškėjai skirti bei mokėti našlaičių pensiją.

7Teisėjų kolegija konstatuoja:

8Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą reglamentuoja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas (Žin., 1994, Nr. 59-1153; 2005, Nr. 71-2555) ir Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu patvirtinti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai ( Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066). Pagal Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 35 straipsnio 1 dalį, teisę gauti našlaičių pensiją turi mirusiojo vaikai ir įvaikiai iki 18 metų, taip pat vyresni, jeigu jie pripažinti neįgaliaisiais (iki 2005 m. liepos 1 d. - invalidais) iki 18 metų ir jeigu jie nuo 18 metų nuolat yra nedarbingi ar iš dalies darbingi (invalidai).

9Dokumentų, būtinų našlaičių pensijai paskirti, sąrašas nurodytas Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 58 punkte. Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų 58.9 punkte nurodyta, kad prie prašymo skirti našlių ar našlaičių pensiją (atsižvelgiant į pensijos rūšį ar našlių pensijos skyrimo sąlygas) turi būti pridėta neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota darbingumo lygio pažyma (valstybinės medicininės socialinės ekspertizės komisijos iki 2005 m. liepos 1 d. išduota invalidumo pažyma), jeigu teisė gauti šią pensiją priklauso nuo asmens neįgalumo (invalidumo).

10LR Sveikatos apsaugos ministro, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro ir LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. V-188/A1-84/ISAK-487 dėl neįgalumo lygio nustatymo kriterijų ir tvarkos aprašo patvirtinimo 9 punktu, neįgalumo lygio nustatymo data laikoma 6 ir 8 punktuose nurodytų dokumentų NDNT gavimo diena.

11Iš byloje esančio siuntimo į GDEK (b.l. 15) matyti, jog siuntimas į GDEK pareiškėjai buvo išduotas 1969 05 08.

12Pareiškėjai J. A. Č. invalidumas iš vaikystės pripažintas 1969 m. birželio 2 d. (b.l. 16-17). Kadangi nepatekti įrodymai, patvirtintys, kad J. A. Č. invalidumas buvo nustatytas iki jai suėjo 18 metų, kaip to reikalauja Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas ir Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu patvirtinti Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatai našlaičio pensijai gauti, pareiškėja nėra laikytina turinčia teisę gauti valstybnę socialinio draudimo našlaičių pensiją, todėl atsakovas VSDFV Plungės skyrius pagrįstai atsisakė pareiškėjai skirti našlaičių pensiją.

13Valstybinio socialinio draudimo valdybos teritorinių skyrių sprendimai dėl asmenų teisės gauti pensijas gali būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo valdybai, o valstybinio socialinio draudimo valdybos ir jos skyrių sprendimai- teismui (Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 43 straipsnis). Atsižvelgiant į tokią įstatymo nuostatą, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba yra tik ikiteismine tvarka ginčus nagrinėjanti institucija. Tais atvejais, kai išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucija išnagrinėjusi skundą dėl teritorinio administravimo subjekto sprendimo skundo netenkina, skundo teismui dalyku laikomi sprendimai, pareiškėjui sukeliantys tiesiogines pasekmes. Esant nustatytai aplinkybei, jog tiesiogines teisines pasekmes pareiškėjai sukėlė VSDFV Plungės skyriaus sprendimas, administracinė byla dalyje dėl reikalavimo panaikinti 2008 03 05 VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą nutrauktina kaip nepriskirtina administracinių teismų kompetencijai (ABTĮ 101 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

14Kadangi nustatyta, jog atsakovas VSDFV Plungės skyrius pagrįstai atsisakė pareiškėjai paskirti našlaičių pensiją, reikalavimas įpareigoti atsakovą pareiškėjai paskirti našlaičio pensiją ir ją mokėti laikytinas nepagrįstu, todėl netenkintinas.

15Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Administracinių bylų teisenos įstatymo 86, 87 straipsniais, 88 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 101 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

17skundą dalyje dėl reikalavimų panaikinti 2007 12 17 VSDFV Plungės skyriaus sprendimą ir įpareigoti VSDFV Plungės skyrių J. A. Č. paskirti našlaičio pensiją po tėvo V. K. mirties- 2007 11 07, ir ją mokėti, atmesti kaip nepagrįstą.

18Administracinę bylą dalyje dėl reikalavimo panaikinti 2008 03 05 VSDFV prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nutraukti.

19Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos Vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai