Byla A-152-492/2020
Dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko, Dalios Višinskienės ir Virginijos Volskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „KOMEKSIMAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 2 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „KOMEKSIMAS“ skundą atsakovui valstybės įmonei Registrų centrui, tretiesiems suinteresuotiems asmenims uždarajai akcinei bendrovei „ERVIN“, uždarajai akcinei bendrovei „Renergija“ dėl sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „KOMEKSIMAS“ (toliau – ir pareiškėjas, UAB „KOMEKSIMAS“) 2017 m. rugpjūčio 28 d. kreipėsi į teismą su skundu (I t., b. l. 1–3), kuriame prašė: 1) panaikinti valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialo (toliau – ir atsakovas, Vilniaus filialas) 2017 m. vasario 10 d. sprendimą Nr. VILIN(12.5.13.)-3950 (toliau – ir 2017 m. vasario 10 d. sprendimas); 2) panaikinti VĮ Registrų centro Centrinio registratoriaus ginčų nagrinėjimo komisijos (toliau – ir Komisija) 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą Nr. spr1-88 (toliau – ir 2017 m. balandžio 27 d. sprendimas); 3) įpareigoti VĮ Registrų centrą papildyti statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ) (toliau – ir Kiemo statiniai), – registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai nekilnojamojo daikto statinių – kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. ( - ), – plotą (plotus) bei žymėjimus/ą plane.

72.

8Pareiškėjas paaiškino, kad jam priklauso nuosavybės teise Kiemo statiniai. Šis turtas registruotas Nekilnojamojo turto registre, tačiau pažymėjime nėra nurodytas šio turto plotas bei žymėjimas plane. Todėl pareiškėjas 2016 m. gruodžio 21 d. kreipėsi į atsakovą su prašymu papildyti registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei žymėjimą plane. Atsakovas 2017 m. vasario 10 d. sprendimu pareiškėjo prašymo neišsprendė, t. y. nurodė, kad Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke Kiemo statinių duomenys neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2004 m. gruodžio 21 d. parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje, o dokumentai, reikalingi pakeisti Kiemo statinių kadastro ir registro duomenis Nekilnojamojo turto registre, teritoriniam registratoriui nebuvo pateikti. Šį atsakovo sprendimą pareiškėjas apskundė Komisijai, kuri 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu paliko galioti atsakovo sprendimą. Pareiškėjo manymu, priimti sprendimai yra neteisėti ir nepagrįsti.

93.

10Pareiškėjas pažymėjo, kad 2016 m. gruodžio 21 d. prašė papildyti registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei žymėjimą plane, remiantis ne 2004 m. gruodžio 21 d., o 1995 m. spalio 31 d. parengta Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Būtent pagal šią kadastrinių matavimų bylą ir buvo įregistruoti Kiemo statiniai. Pareiškėjo teigimu, šiuo atveju neaišku, kodėl skundžiamuose sprendimuose nuspręsta, kad duomenis prašoma papildyti ir įregistruoti, remiantis 2004 m. gruodžio 21 d. parengta Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, nors šioje byloje suformuoti duomenys Nekilnojamojo turto kadastre ir registre nebuvo įregistruoti ir pareiškėjas, teikdamas prašymą, šiuo dokumentu nesivadovavo. Komisija neatsižvelgė į skunde nurodytas aplinkybes, kad prašymas buvo grindžiamas 1995 m. spalio 31 d. Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, ir dėl to skundžiamame sprendime nepasisakė.

114.

12Pareiškėjas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punktą, į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašomi statinių kadastro duomenys: plotas, tūris, ilgis, plotis, skersmuo, skrespjūvis, aukštis, gylis, perimetras arba kiti statiniams būdingi geometriniai parametrai. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 23 d. nutarimu Nr. 379 patvirtintų Nekilnojamojo turto registro nuostatų (toliau – ir Nekilnojamojo turto registro nuostatai) 14.2.3 punktą, Nekilnojamojo turto registre įrašomi ir saugomi šie registro objektų duomenys: nekilnojamąjį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys – pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis, plotas, tūris, kiti geometriniai parametrai, vertės, duomenų nustatymo data ir kiti duomenys, nustatyti Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnyje. Pareiškėjo įsitikinimu, Vilniaus filialas turėjo vadovautis šiomis teisės aktų nuostatomis ir pareiškėjo prašymą tenkinti.

135.

14Pareiškėjo teigimu, skundžiami sprendimai nėra pagrįsti jokiais teisės aktais bei teisės aktų normomis ir objektyviais duomenimis, susijusiais su pareiškėjo prašyme nurodytomis aplinkybėmis, todėl neatitinka Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

156.

16Atsakovas Vilniaus filialas (po reorganizacijos VĮ Registrų centras) atsiliepime (I t., b. l. 63–67) su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

177.

18Atsakovas paaiškino, kad ankstesnis Kiemo statinių savininkas UAB „Prioritetas“ pretenzijų dėl 2004 m. rugsėjo 13 d. varžytynių akto Nr. 1 pagrindu įgytų ir nekilnojamojo turto registre šio akto pagrindu 2004 m. rugsėjo 14 d. įrašytų duomenų apie kiemo statinius (aikštelę, tvorą, baseiną) registro tvarkytojui nereiškė ir atsakovo 2006 m. lapkričio 24 d., 2007 m. sausio 4 d., 2012 m. spalio 3 d. priimtų sprendimų centriniam registratoriui Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo nustatyta tvarka neskundė, o 2016 m. gegužės 10 d. varžytynių aktu Nr. 160510/01 kiemo statinius (kiemo aikštelę, tvorą, baseiną) perleido pareiškėjui. Nuosavybės teisę įgyjant perdavimo būdu naujasis savininkas į perduotą nekilnojamąjį daiktą įgyja tiek teisių ir pareigų, kiek jų turėjo buvęs nekilnojamojo daikto savininkas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitaip (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.48 str. 2 d.). Ši nuostata reiškia, kad savininkas negali perduoti daugiau teisių nei pats turi. Kadangi UAB „Prioritetas“ praleido terminą skundui dėl registre įrašytų duomenų apie kiemo statinius paduoti, tai ši teisė neperėjo pareiškėjui, kaip naujajam kiemo statinių savininkui.

198.

20Atsakovas pažymėjo, kad registro tvarkytojas nekilnojamųjų daiktų kadastro duomenis į registrą įrašo iš jam pateiktų dokumentų. Kadangi pareiškėjas kartu su prašymu kadastro duomenų bylos, kurioje būtų nurodyti jo prašomi įrašyti duomenys, registro tvarkytojui nepateikė, o archyvinėje kadastro duomenų byloje esančioje 1995 m. spalio 29 d. parengtoje formoje „Namų valdos techninės apskaitos kortelė“ pareiškėjo prašomų į registrą įrašyti duomenų nėra, bei į tai, kad registre įrašyti duomenys apie kiemo statinius (kiemo aikštelė, tvora, baseinas) atitinka dokumentą (2016 m. gegužės 10 d. varžytynių aktą Nr. 160510/01), kurio pagrindu jie buvo įrašyti, registro įrašų pakeitimams, nustatytiems Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje, nebuvo teisinio pagrindo.

219.

22Atsakovas pažymėjo, kad iš archyvinės kadastro duomenų bylos matyti, jog UAB „Prioritetas“ prašymu 2004 m. gruodžio 21 d. buvo atlikti nauji kiemo statinių kadastriniai matavimai, kurių metu buvo užfiksuoti faktiškai egzistavę kiemo statinių kadastro duomenys (statybos metai, plotai, ilgiai), todėl atsakovas darė išvadą, kad buvo atlikta kiemo statinių rekonstrukcija. Dokumentai, patvirtinantys atliktų statybos darbų teisėtumą, registro tvarkytojui nepateikti. Nekilnojamojo turto registre įrašyti kiemo statinių kadastro duomenys 1995 m. kadastrinių matavimų bylos pagrindu neatitinka vėlesnių faktinių kadastro duomenų, užfiksuotų 2004 m. gruodžio 21 d. parengtoje kadastrinių matavimų byloje.

2310.

24Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė kadastro duomenų bylos, suformuotos pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo reikalavimus, kurioje būtų atskirai ir konkrečiai nurodytas kiekvieno registre įregistruoti pareiškėjai nuosavybės teise priklausančio kiemo statinio plotas bei žymėjimas plane, o 1995 m. parengtoje kadastro duomenų byloje pareiškėjui nuosavybės teise priklausantys kiemo statiniai nėra identifikuoti, todėl nėra teisinio pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimą įpareigoti atsakovą papildyti kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino) plotus bei žymėjimą plane.

2511.

26Atsakovo teigimu, norint atlikti pareiškėjo prašomą veiksmą, turi būti pateiktos kadastrinių matavimų bylos, kuriose būtų atskirai nurodyti kiemo statinius sudarančių statinių – aikštelės, tvoros, baseino – kadastro duomenys. Kadangi šiuo atveju atlikti statybos darbai, privalo būti pateiktas ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nustatytas dokumentas, sudarantis juridinį pagrindą pakeisti įregistruotų kiemo statinių kadastro duomenis. Pareiškėjas šių dokumentų registro tvarkytojui nepateikė, todėl skundžiami sprendimai yra teisėti ir pagrįsti, jų panaikinti nėra teisinio pagrindo.

2712.

28Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Renergija“ atsiliepime (I t., b. l. 176–177) paaiškino, kad 2016 m. vykusiose varžytynėse UAB „Renergija“ iš BUAB „Prioritetas“ bankroto administratoriaus įsigijo du nekilnojamojo turto objektus, esančius adresu ( - ), t. y. pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą – siurblinę (unikalus Nr. ( - )) – su teise į valstybei priklausančio žemės sklypo nuomą, proporcingą įsigytiems objektams. UAB „Renergija“ 2016 m. gruodžio 15 d. pasirašė pirkimo–pardavimo sutartį su UAB „Halineta“ dėl nekilnojamojo daikto, esančio adresu ( - ), įsigijimo. Pagal sutartį UAB „Renergija“ nuosavybėn perėjo „kiti inžineriniai statiniai – kelias po ožiniu kranu“ (ilgis – 97,60 m, unikalus Nr. ( - ), pažymėjimas plane K3). Pagal sutartį ir 2016 m. gruodžio 13 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – ir NŽT) Vilniaus miesto skyriaus sutikimą perleisti valstybinės žemės sklypo nuomos teisę UAB „Renergija“ yra teisėtas turto savininkas ir atitinkamos sklypo dalies nuomininkas.

2913.

302017 m. vykusiose varžytynėse UAB „Renergija“ iš BUAB „Prioritetas“ bankroto administratoriaus papildomai įsigijo du nekilnojamojo turto objektus, esančius adresu ( - ), t. y. pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )) ir pastatą – sandėlį (unikalus Nr. ( - )) – su teise į valstybei priklausančio žemės sklypo nuomą, proporcingą įsigytiems objektams.

3114.

32UAB „Renergija“ įsigijo visus išvardytus objektus iš teisėtų jų savininkų ir jokiuose istoriniuose ginčuose ir peripetijose dėl teritorijos, esančios adresu: ( - ), su buvusiais savininkais ir (ar) kitais susijusiais asmenimis nedalyvavo. Pastaruoju metu (nuo 2016 m. gegužės mėnesio) investavo didelę sumą lėšų į plėtrą šioje teritorijoje esant sąlygoms, kurios buvo visiems aiškios ir neginčijamos. Visą investicinį procesą planavo ir nuosekliai įgyvendino, vadovaudamiesi VĮ Registrų centro bei NŽT teikiamais viešai prieinamais duomenimis, todėl pakitus sąlygoms, kurios tuo laikotarpiui buvo traktuojamos kaip pamatinės ir nekvestionuojamos investiciniam procesui pradėti ir vykdyti, bus priversti ginti savo teises teisme.

33II.

3415.

35Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 2 d. sprendimu (II t., b. l. 94–99) pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

3616.

37Teismas nustatė, kad:

3816.1.

39Pareiškėjas 2016 m. gruodžio 21 d. kreipėsi į VĮ Registrų centrą su prašymu, kuriame nurodė, kad jam nuosavybės teise priklauso kiti inžineriniai statiniai – kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. ( - ), esantys adresu: ( - ), šis turtas registruotas nekilnojamojo turto registre, tačiau pažymėjime nėra nurodytas šio turto plotas bei žymėjimas plane, todėl prašė papildyti registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei nurodyti žymėjimą plane.

4016.2.

41Vilniaus filialas 2017 m. vasario 10 d. sprendimu nurodė, kad kiemo statinių kadastro duomenys, įrašyti Nekilnojamojo turto registro centriniame duomenų banke, neatitinka faktinių nekilnojamojo daikto kadastro duomenų, kurie užfiksuoti 2004 m. gruodžio 21 d. parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje, nes dokumentai, reikalingi minėtiems kiemo statinių kadastro ir registro duomenims pakeisti Nekilnojamojo turto registre, teritoriniam registratoriui nebuvo pateikti, informacija apie tai yra nurodyta registro įrašo Nr. ( - ) 11 skiltyje „Registro pastabos ir nuorodos“.

4216.3.

43Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus filialo 2017 m. vasario 10 d. sprendimu, su skundu kreipėsi į Komisiją, kuri 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė, nurodydama, kad, remiantis Nekilnojamojo turto registro ir Kiemo statinių archyvinės bylos duomenimis, buvo nustatyta, jog šiuo metu Nekilnojamojo turto registre esantys Kiemo statinių kadastro duomenys yra pagrįstai įrašyti, remiantis 1995 m. atliktais kadastriniais matavimais.

4417.

45Teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymu, Nekilnojamojo turto kadastro įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 patvirtintais Nekilnojamojo turto kadastro nuostatais (toliau – ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatai).

4617.1.

47Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalį, Nekilnojamojo turto registre daiktinės teisės į nekilnojamąjį daiktą, šių teisių suvaržymai, juridiniai faktai gali būti registruojami tik tuo atveju, kai nekilnojamojo turto registre įregistruotas pats nekilnojamasis daiktas, o 23 straipsnio 1 ir 2 dalyse įtvirtinta, kad prašymą įregistruoti nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą paduoda jį įgijęs asmuo, kartu su prašymu turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys prašomų įregistruoti daiktinių teisių, šių teisių suvaržymų, juridinių faktų atsiradimą; dokumentai turi būti pateikti dviem egzemplioriais, vienas iš jų turi būti dokumento originalas arba įstatymų nustatyta tvarka patvirtintas jo nuorašas.

4817.2.

49Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymas į nekilnojamojo turto kadastrą yra laikomas nekilnojamojo daikto įregistravimu Nekilnojamojo turto registre. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu formuojamo nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo dokumentai yra: 1) valstybės valdžios ar valdymo institucijos sprendimas; 2) teismo sprendimas, nutartis, nutarimas, nuosprendis; 3) rašytiniai sandoriai; 4) kitų valstybės kadastrų ir registrų dokumentai; 5) kiti įstatymų ir Vyriausybės nustatyti dokumentai. To paties straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, Kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą.

5017.3.

51Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 83 punkte įtvirtinta, kad kartu su prašymu įrašyti ar pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis vykdytojas kadastro tvarkytojui pateikia nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą bei Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma; kadastro tvarkytojas, įrašęs ar pakeitęs nekilnojamojo daikto kadastro duomenis, prašymą padavusiam asmeniui grąžina nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą ir Nuostatų 64.1, 64.2 ir 64.6–64.9 punktuose nurodytus dokumentus, parengtus skaitmenine forma.

5218.

53Teismas nustatė, kad kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statinys (aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. ( - ), Nekilnojamojo turto registre įregistruotas 1995 m. gegužės 31 d. kaip vienas daiktas. Kiemo statinio atskirų jo dalių (aikštelė, tvora, baseinas) plotas ir žymėjimas plane nėra nurodytas. UAB ,,Prioritetas“ 2004 m. rugsėjo 13 d. varžytinių akto Nr. 1 pagrindu priėmė nuosavybėn AB ,,Neris“ pastatus su juose esančiais įrenginiais, tarp jų ir Kiemo statinius. Prie varžytinių akto pridėtuose prieduose Kiemo statinių atskirų dalių plotai nėra nurodyti. UAB ,,Prioritetas“ 2012 m. rugsėjo 27 d. prašymu kreipėsi į Vilniaus filialą Kiemo statinius patikslinti papildomais įrašais, tačiau Vilniaus filialas 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. 4273204 atsisakė pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto kadastre, nes kartu su prašymu kadastro tvarkytojui nepateiktas viešojo administravimo subjekto sprendimas, patvirtinantis nekilnojamojo daikto atliktų statybos darbų teisėtumą. UAB ,,Prioritetas“ šio sprendimo neginčijo. Taigi, teismo vertinimu, Nekilnojamojo turto kadastre Kiemo statiniai liko registruoti kaip vienas daiktas, kurį UAB ,,KOMEKSIMAS“ 2016 m. gegužės 10 d. iš varžytinių įsigijo iš UAB ,,Prioritetas“, t. y. Kitus inžinerinius statinius – Kiemo statinį (aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. ( - ), pagal Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą Nr. 13/18357, Registro Nr. ( - ). Vilniaus filialas pareiškėjo prašymu 2017 m. gegužės 23 d. registre įregistravo UAB „KOMEKSIMAS“ nuosavybės teises į Kiemo statinius 2016 m. gegužės 10 d. varžytynių akto Nr. 160510/01 pagrindu.

5419.

55Teismas sprendė, kad pareiškėjas kartu su 2016 m. gruodžio 21 d. prašymu registrų tvarkytojui nepateikė dokumentų, patvirtinančių kadastro duomenų pasikeitimo faktą (kadastro duomenų bylos), o pateiktame 2016 m. gegužės 10 d. varžytinių akte Nr. 160510/01, kurio pagrindu Registre į Kiemo statinius buvo įregistruotos UAB „KOMEKSIMAS“ nuosavybės teisės, nurodyta, kad UAB „KOMEKSIMAS“ perka Kiemo statinius (aikštelę, tvorą, baseiną), kurių plotas ir žymėjimas plane nenurodytas. Teismas nurodė, kad registro tvarkytojas pagrįstai vadovavosi archyvinėje kadastro duomenų byloje esančia 1995 m. spalio 29 d. parengta forma „Namų valdos techninės apskaitos kortelė“, kurioje yra išvardinti įvairūs statiniai „Betoninė tvora, metalinė tvora, vartai, vartai, vartai, vartai, vartai, vartai, varteliai, asfaltas, baseinas, šaligatvis, betoninė sienutė“, tačiau formoje nėra nurodytas statinių žymėjimas plane, taip pat nėra atskirai nurodytas kiekvieno Registre įrašyto statinio (kiemo aikštelės, tvoros) plotas.

5620.

57Teismo vertinimu, ginčijamuose sprendimuose yra aiškiai nurodyta, dėl kokių trūkumų pareiškėjo prašymas negali būti tenkinamas, nurodytos teisės aktų nuostatos, pagrindžiančios tokį sprendimą, todėl sprendimai atitinka VAĮ nuostatas individualiam administraciniam aktui ir nėra pagrindo jų naikinti. Teismas, netenkinęs šio pareiškėjo reikalavimo, netenkino ir išvestinio reikalavimo įpareigoti VĮ Registrų centrą atlikti tam tikrus veiksmus, todėl pareiškėjo skundą atmetė visa apimtimi.

58III.

5921.

60Pareiškėjas UAB „KOMEKSIMAS“ apeliaciniame skunde (II t., b. l. 102–106) prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – panaikinti Vilniaus filialo 2017 m. vasario 10 d. sprendimą ir Komisijos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimą, taip pat įpareigoti VĮ Registrų centrą papildyti statinių-kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. ( - ), esančių ( - ), registro duomenis ir įregistruoti konkrečiai nekilnojamojo daikto statinių-kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. ( - ), plotus/ą bei žymėjimus/ą plane.

6122.

62Pareiškėjas pakartoja skunde pirmosios instancijos teismui nurodytus argumentus, kad ginčijami sprendimai neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų individualiam administraciniam aktui, o atsakovas, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Nekilnojamojo turto registro nuostatų 14.2.3 punktu, privalėjo pareiškėjo prašymą tenkinti ir papildyti registro duomenis.

6323.

64Pareiškėjo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino materialiosios teisės normas, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Teismas sprendime nepagrįstai nurodė, kad neva pareiškėjas prašė įregistruoti naujus daiktus kiemo aikštelę, tvoras ir baseiną, kaip naujus statinius su atskirais unikaliais numeriais. Tačiau pareiškėjas pažymi, kad, remdamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, atsakovo prašė tik papildyti jau registruotų daiktų – kiemo aikštelės, tvoros ir baseino duomenis, o ne registruoti naujus daiktus, priešingai nei nurodė teismas. Be to, teismas sprendime pripažino, kad atsakovas turėjo 1995 m. spalio 29 d. kadastrinių matavimų bylą, todėl pareiškėjas yra įsitikinęs, kad atsakovas turėjo galimybę tenkinti pareiškėjo pateiktą prašymą.

6524.

66Pareiškėjas nesutinka su teismo sprendime nurodytu argumentu, kad 1995 m. spalio 29 d. kadastrinių matavimų bylos formoje “Namų valdos techninės apskaitos kortelė“ nėra nurodytas kiekvieno statinio plotas atskirai. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad šioje formoje yra aiškiai nurodyti unikaliu Nr. ( - ) registruoti statiniai ir jų duomenys, t. y. plotai, ilgiai, todėl teismo išvada, kad nėra prašomų papildyti duomenų, yra visiškai nepagrįsta.

6725.

68Pirmosios instancijos teismo argumentai, susiję su ankstesnio statinių savininko UAB „Prioritetas“ veiksmais, neturi jokios reikšmės šiai bylai, nes UAB “Prioritetas“ prašymų pagrindu jokie statinių - kiemo statinių (kiemo aikštelės, tvoros, baseino), unikalus Nr. ( - ), duomenys, tarp jų ir kadastriniai duomenys, niekada nebuvo pakeisti ir jų pakeitimai nebuvo įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Pareiškėjas nuosavybės teise įsigijo tokius daiktus, kokie buvo registruoti Nekilnojamojo turto registre UAB “Prioritetas” vardu. Jei apeliacinės instancijos teismas vertintų, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas yra teisėtas ir pagrįstas, pareiškėjo manymu, teismas bylą išnagrinėjo, neįtraukęs į bylą suinteresuotu asmeniu UAB „Prioritetas“. Kadangi teismas sprendime iš esmės pasisakė dėl šio asmens teisų bei pareigų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 1 dalies 2 punktu, yra pagrindas sprendimą panaikinti.

69IV.

7026.

71Atsakovas Vilniaus filialas (po reorganizacijos VĮ Registrų centras) atsiliepime (II t., b. l. 112–115) su pareiškėjo apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą.

7227.

73Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino bylai aktualias materialiosios teisės normas, reglamentuojančias nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymą į Nekilnojamojo turto kadastrą, tinkamai vertino byloje esančius įrodymus ir padarė pagrįstas išvadas.

7428.

75Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas iškraipo teismo sprendimo turinį, netinkamai jį interpretuoja. Teismas sprendime nepasisakė dėl naujų nekilnojamųjų daiktų registravimo ir naujų unikalių numerių jiems suteikimo, bet aiškiai pasisakė dėl jau Nekilnojamojo turto registre įregistruotų Kiemo statinių kadastro duomenų papildymo naujais kadastro duomenimis, įrašant Kiemo statinių atskirų dalių plotus ir žymėjimus plane, ko šioje byloje pareiškėjas siekia.

7629.

77Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas prašo įrašyti į Nekilnojamojo turto kadastrą Kiemo statinių naujus kadastro duomenis, kurie niekada nebuvo įrašyti į kadastrą ir kurie nebuvo nurodyti Kiemo statinių įsigijimo dokumente (2016 m. gegužės 10 d. varžytynių akte Nr. 160510/01) ir 1995 m. gegužės 31 d. kadastro duomenų byloje (kurios pagrindu pareiškėjas prašo papildyti Kiemo statinių duomenis). Kadangi pareiškėjas Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nepateikė nei dokumento, patvirtinančio Kiemo statinių kadastro duomenų pasikeitimo faktą, nei teisės aktų nustatyta tvarka suformuotos kadastro duomenų bylos, nors pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymą ir Nekilnojamojo turto kadastro nuostatus tokius dokumentus privaloma pateikti, todėl teismas pagrįstai padarė išvadą, kad registro tvarkytojas turėjo pagrindą atsisakyti pakeisti Nekilnojamojo turto registre esančius duomenis.

7830.

79Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia, jog Vilniaus filialas privalėjo įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto – Kiemo statinių (aikštelės, tvoros, baseino) plotus ir žymėjimą plane 1995 m. spalio 31 d. kadastro duomenų bylos (esančios Vilniaus filiale) pagrindu, tačiau nei prašyme Vilniaus filialui, nei skunde VĮ Registrų centrui, nei skunde teismui, nei apeliaciniame skunde nenurodė duomenų, t. y. konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto – kiemo statinių (aikštelės, tvoros, baseino) ploto ir žymėjimo plane, kuriuos prašo įrašyti minėtos bylos pagrindu. Atsižvelgiant į tai, atsakovas mano, kad pats pareiškėjas nežino, koks yra Kiemo statinių atskirų dalių plotas ir žymėjimas plane ir siekia naujai identifikuoti jam nuosavybės teise priklausančius Kiemo statinius. Atsakovas pažymi, kad 1995 m. spalio 29 d. parengtoje formoje „Namų valdos techninės apskaitos kortelė“ yra išvardinti įvairūs statiniai, tačiau pareiškėjo prašomų į Nekilnojamojo turto kadastrą įrašyti duomenų nėra arba jie nėra aiškiai įvardinti, todėl negalima padaryti vienareikšmiškos išvados.

8031.

81Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas 2016 m. gruodžio 21 d. prašymo negrindė 1995 m. spalio 31 d. kadastro duomenų byla bei nenurodė pagrindo, kuriuo prašė įrašyti Kiemo statinių kadastro duomenis bei nepateikė jokios kadastro duomenų bylos.

8232.

83Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl UAB „Prioritetas“ įtraukimo byloje trečiuoju suinteresuotu asmeniu. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas nenurodo, kokias konkrečiai materialines teises ar teisėtus interesus nagrinėjamoje byloje gali turėti buvęs Kiemo statinių savininkas UAB „Prioritetas“ ir dėl kokių konkrečiai jo teisių ir pareigų skundžiamame sprendime buvo nuspręsta. Iš teismo sprendimo akivaizdu, kad šioje byloje dėl UAB „Prioritetas“ teisių ir pareigų nebuvo sprendžiama.

84Teisėjų kolegija

konstatuoja:

85V.

8633.

87Ginčas byloje kilo dėl Vilniaus filialo ir Komisijos sprendimų, kuriais atisakyta papildyti registro duomenis ir įregistruoti Kiemo statinių (atskirai kiekvieno) plotą ir žymėjimą plane bei įpareigojimo atsakovą atlikti šiuos veiksmus.

8834.

89Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, konstatavęs, kad pareiškėjas registrų tvarkytojui nepateikė dokumentų, patvirtinančių Kiemo statinių kadastro duomenų pasikeitimą (kadastro duomenų bylos), 2016 m. gegužės 10 d. varžytinių akte Nr. 160510/01, kurio pagrindu įregistruotos pareiškėjo nuosavybės teisės į Kiemo statinius, jų atskirų daiktų plotas ir žymėjimas plane nenurodyti, todėl Registro tvarkytojas pagrįstai vadovavosi archyvinėje kadastro duomenų byloje esančia 1995 m. spalio 29 d. parengta forma „Namų valdos techninės apskaitos kortelė“, kurioje yra išvardinti įvairūs statiniai, tačiau šioje formoje nenurodytas statinių žymėjimas plane, taip pat nėra atskirai nurodytas kiekvieno Registre įrašyto statinio (kiemo aikštelės, tvoros) plotas.

9035.

91Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino materialiosios teisės normas, netinkamai vertino byloje esančius įrodymus. Pareiškėjo teigimu, jis, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, atsakovo prašė tik papildyti jau registruotų daiktų – kiemo aikštelės, tvoros ir baseino duomenis pagal atsakovo turimą 1995 m. spalio 29 d. kadastrinių matavimų bylą, kurioje yra aiškiai nurodyti unikaliu Nr. ( - ) registruoti statiniai ir jų duomenys, t. y. plotai, ilgiai, tačiau pareiškėjas neprašė registruoti naujus daiktus, priešingai nei nurodė teismas. Pareiškėjo manymu, ginčijami Vilniaus filialo ir Komisijos sprendimai neatitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimų, tačiau teismas šiuos pareiškėjo argumentus atmetė, nenurodydamas jokių motyvų. Taip pat pareiškėjas mano, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo, neįtraukęs į bylą suinteresuotu asmeniu UAB „Prioritetas“, nors sprendime iš esmės pasisakė dėl šio asmens teisų bei pareigų.

9236.

93Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio 3 dalimi, pirmosios instancijos teisme ištirti įrodymai apeliacinėje instancijoje gali būti pakartotinai arba papildomai tiriami tik jeigu teismas pripažįsta, kad tai būtina. Apeliacinis procesas nėra bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme pratęsimas. Apeliacinės instancijos teismas paprastai bylą gali tikrinti tik ta apimtimi, kuria byla buvo išnagrinėta pirmosios instancijos teisme ir kuri buvo užfiksuota pirmosios instancijos teismo sprendimu (žr., pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2013 m. birželio 11 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A822-1321/2013, 2017 m. birželio 21 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-1855-575/2017). ABTĮ 140 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad teismas, apeliacine tvarka nagrinėdamas bylą, patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų.

9437.

95Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija, nenustačiusi pagrindų peržengti apeliacinio skundo ribas, iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis ir padarytomis išvadomis, plačiau pasisako tik tais aspektais, kurie yra aktualūs sprendžiant dėl apeliacinio skundo pagrįstumo bei nurodomų jame argumentų reikšmės tarp šalių kilusiame ginče.

9638.

97Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalis apibrėžia nekilnojamojo turto registro tvarkytojo atsakomybės ir kompetencijos ribas. Joje nustatyta, kad nekilnojamojo turto registro tvarkytojas įstatymų nustatyta tvarka atsako už duomenų, kaupiamų Nekilnojamojo turto registre, teisingumą ir apsaugą. Nekilnojamojo turto registro tvarkytojas atsako tik už tai, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys atitiktų dokumentus, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra pažymėjęs, kad nekilnojamojo turto registratorius nesprendžia ginčų tarp suinteresuotų asmenų dėl pačios daiktinės teisės ar jos turinio, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcija yra tik duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą perkėlimas į Nekilnojamojo turto registrą, nekilnojamojo turto registro tvarkytojui įstatymas nesuteikia teisės vertinti jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą teisėtumo (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. spalio 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A492-3130/2011).

9839.

99Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalį, suinteresuoti asmenys, sužinoję, kad į Nekilnojamojo turto registrą įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys buvo įrašyti, gali pareikalauti, kad teritorinis registratorius netikslius ir klaidingus duomenis patikslintų ir ištaisytų, arba neišsamius papildytų. Šio straipsnio 2 dalis nustato, kad techninės klaidos gali būti ištaisytos suinteresuoto asmens prašymu arba kai nekilnojamojo turto registro tvarkytojas pastebėjo klaidą, jei nėra pagrindo manyti, kad toks ištaisymas pažeis teisių į tą nekilnojamąjį daiktą turėtojų ar trečiųjų asmenų teisėtus interesus. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktikoje yra išaiškinta, kad pagal šias Nekilnojamojo turto registro įstatymo nuostatas, duomenys Nekilnojamojo turto registre gali būti ištaisyti tik dviem atvejais: kai Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti, arba kai, įrašant duomenis į Nekilnojamojo turto registrą, yra padaromos techninės klaidos (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A442-1262/2012).

10040.

101Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vilniaus filialui pateikė 2016 m. gruodžio 21 d. prašymą (I t., b. l. 8) papildyti Nekilnojamojo turto registro duomenis ir įregistruoti Kiemo statinių konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei žymėjimą plane. Nors pareiškėjas byloje akcentuoja, kad šį prašymą teikė, vadovaudamasis Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi bei remdamasis 1995 m. spalio 31 d. nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, tačiau iš 2016 m. gruodžio 21 d. prašymo turinio matyti, kad pareiškėjas jame nenurodė nei faktinio nei teisinio pagrindo, kuriuo šį prašymą grindžia, išskyrus tai, kad Kiemo statiniai pareiškėjui priklauso nuosavybės teise, tačiau pažymėjime nėra nurodytas šio turto plotas ir žymėjimas plane.

10241.

103Iš byloje pateikto 2016 m. gegužės 30 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (I t., b. l. 11–23) matyti, kad pareiškėjui nuosavybės teise priklauso kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora, baseinas), unikalus Nr. ( - ) (išrašo 2.50, 4.2 punktai), esantys ( - ) (registro Nr. ( - )). Nuosavybės teisė į Kiemo statinius pareiškėjui įregistruota 2016 m. gegužės 10 d. turto varžytinių akto Nr. 160510/01 pagrindu (įrašas galioja nuo 2016 m. gegužės 23 d.). Kiemo statinių kadastriniai duomenys nustatyti 1995 m. gegužės 31 d. Iš 1995 m. spalio 29 d. Namų valdos techninės apskaitos kortelės (b. l. 90–91), kuria pareiškėjas remiasi, teigdamas, kad joje aiškiai nurodyti ginčo statinių plotai ir ilgiai, matyti, kad adresu ( - ), inventorizuoti 39 pastatai (pagrindiniai ir pagalbiniai), tarp kurių tvora (betoninė, metalinė), baseinas ir kt., tačiau kortelėje nėra jokių duomenų apie Kiemo statinių žymėjimą plane. Tokių duomenų pareiškėjas nenurodė ir savo procesiniuose dokumentuose. Teisėjų kolegija atkreipia dėmesį, kad minėtoje kortelėje nurodyta tiek betoninė, tiek metalinė tvora, tačiau jų plotas nenurodytas. Kaip minėta, pareiškėjas 2016 m. gruodžio 21 d. prašyme būtent ir prašė registro tvarkytojo įregistruoti konkrečiai kiekvieno nekilnojamojo daikto plotą bei žymėjimą plane. Byloje pateiktas ir 2016 m. gegužės 10 d. varžytinių aktas Nr. 160510/01 (I t., b. l. 125), pagal kurį pareiškėjas iš BUAB „Prioritetas“ nupirko ir priėmė kitus inžinerinius statinius – Kiemo statinius (aikštelę, tvorą, baseiną), unikalus Nr. ( - ) pagal Nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylą Nr. 13/18357, Registro Nr. ( - ). Šiame akte Kiemo statinių (aikštelės, tvoros, baseino) atskirų daiktų plotas ir žymėjimas plane taip pat nenurodytas.

10442.

105Iš aptartų aplinkybių matyti, kad pareiškėjo prašomi papildyti duomenys nei 1995 m. spalio 29 d. Namų valdos techninės apskaitos kortelėje, nei 2016 m. gegužės 10 d. varžytinių akte Nr. 160510/01 nėra nurodyti arba aiškiai įvardinti. Kaip minėta, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojo funkcija yra tik duomenų iš jam pateiktų dokumentų apie nekilnojamąjį turtą perkėlimas į Nekilnojamojo turto registrą, todėl registro tvarkytojas neprivalo aiškintis aplinkybių ir rinkti duomenų, kurie nėra nurodyti arba aiškiai įvardinti pateiktuose dokumentuose. Teisėjų kolegijos vertinimu, nagrinėjamu atveju pareiškėjas nepagrindė aplinkybės, kad Nekilnojamojo turto registre įrašyti duomenys apie Kiemo statinius neatitinka dokumentų, kurių pagrindu šie duomenys įrašyti ir kad tokie duomenys pagal pateiktus dokumentus turėtų būti papildyti Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalies pagrindu.

10643.

107Pareiškėjas tiek skunde, tiek apeliaciniame skunde remiasi Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 6 straipsnio 2 dalies 5 punktu, Nekilnojamojo turto registro nuostatų 14.2.3 punktu, kuriuose nustatyta, kad registre įrašomi ir saugomi nekilnojamąjį daiktą apibūdinantys kadastro duomenys, be kita ko, plotas. Teisėjų kolegija pažymi, kad šios teisės aktų normos įsigaliojo vėliau nei Nekilnojamojo turto kadastre buvo įrašyti Kiemo statinių kadastro duomenys. Pagal pareiškėjo 2016 m. gruodžio 21 d. prašymo pateikimo metu galiojusio Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 2 dalį, kartu su dokumentais dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ar jų pakeitimo, išskyrus atvejus, nurodytus šio straipsnio 3 dalyje, Kadastro tvarkytojui turi būti pateikiamas prašymas įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis į nekilnojamojo turto kadastrą ir nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla. Aplinkybę, kad Kiemo statinių kadastro duomenys po 1995 m. yra pasikeitę, atsakovas grindė faktiniais nekilnojamojo daikto kadastro duomenimis, kurie užfiksuoti 2004 m. gruodžio 21 d. parengtoje nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byloje. Pirmosios instancijos teismas nustatęs, kad pareiškėjas registrų tvarkytojui nepateikė dokumentų, patvirtinančių Kiemo statinių kadastro duomenų pasikeitimą (kadastro duomenų bylos), pagrįstai darė išvadą, kad atsakovo sprendimas atmesti pareiškėjo prašymą yra teisėtas ir pagrįstas.

10844.

109Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas nemotyvavo sprendimo dėl ginčijamų Vilniaus filialo ir Komisijos sprendimų atitikties VAĮ 8 straipsnio reikalavimams. Iš skundžiamo teismo sprendimo matyti, kad teismas vertino Vilniaus filialo ir Komisijos sprendimų turinį bei priėjo išvados, kad sprendimuose yra aiškiai nurodyta, dėl kokių trūkumų pareiškėjos prašymas negali būti tenkinamas, sprendimai atitinka VAĮ 8 straipsnio reikalavimus. Teismas taip pat vertino, kad iš pareiškėjo pozicijos teismo posėdyje matyti, jog pareiškėjas suvokė, kokių faktinių aplinkybių bei teisės aktų pagrindu yra grindžiami skundžiami sprendimai. Todėl šie pareiškėjo argumentai atmestini kaip nepagrįsti.

11045.

111Pareiškėjas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentais, kad pirmosios instancijos teismas bylą išnagrinėjo, neįtraukęs į bylą suinteresuotu asmeniu UAB „Prioritetas“, nors sprendime iš esmės pasisakė dėl šio asmens teisų bei pareigų. ABTĮ 46 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tretieji suinteresuoti asmenys yra tie, kurių teisėms ar pareigoms bylos išsprendimas gali turėti įtakos. Pažymėtina, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde nedetalizavo, dėl kokių UAB „Prioritetas“ teisių ir pareigų pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pasisakė. Be to, iš Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenų matyti, kad Vilniaus apygardos teismo 2019 m. vasario 28 d. sprendimu BUAB „Prioritetas“ veikla pripažinta pasibaigusia, šis sprendimas įsiteisėjo 2019 m. balandžio 2 d. Teisėjų kolegija nenustatė pirmosios instancijos teismo sprendimo negaliojimo pagrindų (ABTĮ 146 str. 2 d.), todėl pareiškėjo argumentai šiuo aspektu taip pat atmestini.

11246.

113Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą, kurį naikinti pareiškėjo apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl skundžiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas, o pareiškėjo apeliacinis skundas atmetamas.

114Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

115Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „KOMEKSIMAS“ apeliacinį skundą atmesti.

116Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

117Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas uždaroji akcinė bendrovė „KOMEKSIMAS“ (toliau – ir... 7. 2.... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad jam priklauso nuosavybės teise Kiemo statiniai.... 9. 3.... 10. Pareiškėjas pažymėjo, kad 2016 m. gruodžio 21 d. prašė papildyti... 11. 4.... 12. Pareiškėjas nurodė, kad pagal Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto... 13. 5.... 14. Pareiškėjo teigimu, skundžiami sprendimai nėra pagrįsti jokiais teisės... 15. 6.... 16. Atsakovas Vilniaus filialas (po reorganizacijos VĮ Registrų centras)... 17. 7.... 18. Atsakovas paaiškino, kad ankstesnis Kiemo statinių savininkas UAB... 19. 8.... 20. Atsakovas pažymėjo, kad registro tvarkytojas nekilnojamųjų daiktų kadastro... 21. 9.... 22. Atsakovas pažymėjo, kad iš archyvinės kadastro duomenų bylos matyti, jog... 23. 10.... 24. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas nepateikė kadastro duomenų bylos,... 25. 11.... 26. Atsakovo teigimu, norint atlikti pareiškėjo prašomą veiksmą, turi būti... 27. 12.... 28. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB ,,Renergija“ atsiliepime (I t., b. l.... 29. 13.... 30. 2017 m. vykusiose varžytynėse UAB „Renergija“ iš BUAB „Prioritetas“... 31. 14.... 32. UAB „Renergija“ įsigijo visus išvardytus objektus iš teisėtų jų... 33. II.... 34. 15.... 35. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2018 m. gegužės 2 d. sprendimu (II... 36. 16.... 37. Teismas nustatė, kad:... 38. 16.1.... 39. Pareiškėjas 2016 m. gruodžio 21 d. kreipėsi į VĮ Registrų centrą su... 40. 16.2.... 41. Vilniaus filialas 2017 m. vasario 10 d. sprendimu nurodė, kad kiemo statinių... 42. 16.3.... 43. Pareiškėjas, nesutikdamas su Vilniaus filialo 2017 m. vasario 10 d.... 44. 17.... 45. Teismas vadovavosi Nekilnojamojo turto registro įstatymu, Nekilnojamojo turto... 46. 17.1.... 47. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 13 straipsnio 1 dalį,... 48. 17.2.... 49. Pagal Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 3 straipsnio 3 dalį,... 50. 17.3.... 51. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 83 punkte įtvirtinta, kad kartu su... 52. 18.... 53. Teismas nustatė, kad kiti inžineriniai statiniai – Kiemo statinys... 54. 19.... 55. Teismas sprendė, kad pareiškėjas kartu su 2016 m. gruodžio 21 d. prašymu... 56. 20.... 57. Teismo vertinimu, ginčijamuose sprendimuose yra aiškiai nurodyta, dėl kokių... 58. III.... 59. 21.... 60. Pareiškėjas UAB „KOMEKSIMAS“ apeliaciniame skunde (II t., b. l.... 61. 22.... 62. Pareiškėjas pakartoja skunde pirmosios instancijos teismui nurodytus... 63. 23.... 64. Pareiškėjo įsitikinimu, pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino... 65. 24.... 66. Pareiškėjas nesutinka su teismo sprendime nurodytu argumentu, kad 1995 m.... 67. 25.... 68. Pirmosios instancijos teismo argumentai, susiję su ankstesnio statinių... 69. IV.... 70. 26.... 71. Atsakovas Vilniaus filialas (po reorganizacijos VĮ Registrų centras)... 72. 27.... 73. Atsakovo manymu, pirmosios instancijos teismas teisingai taikė ir aiškino... 74. 28.... 75. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas iškraipo teismo sprendimo turinį,... 76. 29.... 77. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas prašo įrašyti į... 78. 30.... 79. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad pareiškėjas apeliaciniame skunde teigia,... 80. 31.... 81. Atsakovas pažymi, kad pareiškėjas 2016 m. gruodžio 21 d. prašymo negrindė... 82. 32.... 83. Atsakovas nesutinka su apeliacinio skundo argumentais dėl UAB... 84. Teisėjų kolegija... 85. V.... 86. 33.... 87. Ginčas byloje kilo dėl Vilniaus filialo ir Komisijos sprendimų, kuriais... 88. 34.... 89. Pirmosios instancijos teismas pareiškėjo skundą atmetė, konstatavęs, kad... 90. 35.... 91. Pareiškėjas apeliacinį skundą grindžia argumentais, kad pirmosios... 92. 36.... 93. Teisėjų kolegija pirmiausiai pažymi, kad, vadovaujantis ABTĮ 142 straipsnio... 94. 37.... 95. Nagrinėjamoje byloje teisėjų kolegija, nenustačiusi pagrindų peržengti... 96. 38.... 97. Nekilnojamojo turto registro įstatymo 5 straipsnio 2 dalis apibrėžia... 98. 39.... 99. Pagal Nekilnojamojo turto registro įstatymo 33 straipsnio 1 dalį,... 100. 40.... 101. Byloje nustatyta, kad pareiškėjas Vilniaus filialui pateikė 2016 m.... 102. 41.... 103. Iš byloje pateikto 2016 m. gegužės 30 d. Nekilnojamojo turto registro... 104. 42.... 105. Iš aptartų aplinkybių matyti, kad pareiškėjo prašomi papildyti duomenys... 106. 43.... 107. Pareiškėjas tiek skunde, tiek apeliaciniame skunde remiasi Nekilnojamojo... 108. 44.... 109. Teisėjų kolegija nesutinka su pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais,... 110. 45.... 111. Pareiškėjas apeliacinį skundą taip pat grindžia argumentais, kad pirmosios... 112. 46.... 113. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, darytina išvada, kad pirmosios... 114. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 115. Pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „KOMEKSIMAS“ apeliacinį... 116. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2018 m. gegužės 2 d. sprendimą... 117. Nutartis neskundžiama....