Byla II-426-609/2009
Dėl Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-08-05 nutarimo panaikinimo

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė, sekretoriaujant Nataljai Švec, dalyvaujant administracinėn atsakomybėn patrauktam asmeniui A.S., jo atstovui advokato padėjėjui Mariui Matiukui, institucijos, surašiusios administracinio teisės pažeidimo protokolą ir priėmusios skundžiamą nutarimą- Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos atstovams Stasiui Kvederiui ir Donatui Girskiui viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. S. skundą dėl Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-08-05 nutarimo panaikinimo ir

Nustatė

2Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus vyresnioji specialistė 2009-08-05 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą (b.l. 8,9), kuriame nurodė, kad 2009 06 15 FNTT prie Lietuvos Respublikos VRM Tauragės apskrities skyriaus nutarime atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą nustatyta, kad A. S., būdamas A. S. įmonės savininku, 2005-2007 metų laikotarpiu samdė rangovus- gyventojus, turinčius pažymas individualiai veiklai vykdyti ar verslo liudijimus, kurie savarankiškai veiklos nevykdė, o jų vardu individualios veiklos pažymas ar verslo liudijimus paėmė įmonės savininkas A. S. nurodė ką dirbti, rūpinosi užsakymais, organizavo darbą miške, vadovavo darbams, padengė išlaidas, susijusias su nuvykimu į darbo vietą ir nakvyne, teikė darbo priemones, už dirbančiuosius teikė gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas. Dirbančiųjų pagal sutartis veiklos rūšis atitiko įmonės veiklos rūšiai, todėl buvo pažeistas Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 punkto nuostata, buvo slepiami darbo santykiai, dėl ko vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 69 straipsniu A. S. įmonei buvo priskaičiuota 29018,65 Lt gyventojų pajamų mokesčio nuo su darbo santykiais susijusių pajamų, 9000,76 Lt šio mokesčio delspinigių, 40152,70 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokų, 20076 Lt valstybinio socialinio draudimo įmokos bauda, 236 Lt garantinio fondo įmokų, 110,71 Lt garantinio fondo įmokų delspinigių.

3Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės ir veiklos organizavimo skyriaus (toliau- Institucija) vyriausiasis specialistas 2009-08-05 priėmė nutarimą (b.l. 10), kuriuo A. S. įmonės savininkui A. S.už teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau- ATPK) 172 straipsnio 1 dalyje, padarymą buvo paskirta 500 Lt bauda.

4Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A.S. skundu (b.l. 4-7) prašo nutarimą panaikinti ir administracinę bylą nutraukti, nes teisės pažeidimo, numatyto ATPK 172 straipsnio 1 dalyje, jis nepadarė. Nurodo, kad Institucija klaidingai interpretavo asmenų, dirbusių įmonėje pagal verslo liudijimus ar individualios veiklos pažymas, padėtį. Nurodo, jog tarp įmonės ir minėtų asmenų buvo sudarytos paslaugų teikimo sutartys, kuriose nurodytos teiktinos paslaugos, paslaugų pirkėjo ir pardavėjo įsipareigojimai, atsiskaitymo tvarka, tačiau mokesčių inspekcija jų turinio nesiaiškino. Argumentuoja, kad jis tik padėdavo asmenims užpildyti reikalingus dokumentus verslo liudijimams gauti ir už juos sumokėdavo, asmenys dirbo savo įrankiais ir priemonėmis, į darbą vykdavo savo transportu ir tik vėliau buvo sutarta, kad jų nuvežimu pasirūpins įmonė, o nuvežimo išlaidas kompensuos patys asmenys. Teigia, kad vagonėlis, kuriame buvo apgyvendinti nurodyti asmenys, priklauso Polesko miškų ūkiui. Pažymi, kad gyventojui, įsigijusiam medienos ruošos malkų gamybos verslo liudijimą, nėra apribojimo teikti tokią paslaugą gyventojui, kuris vykdo tokios pačios rūšies individualią veiklą, o gyventojui, vykdančiam individualią veiklą, sudarius paslaugos atlikimo sutartį su gyventojais, turinčiais verslo liudijimus, atlikti medienos ruošos paslaugą pagal rangos sutartį kitai įmonei. Jo teigimu, asmenys savarankiškai mokėjo valstybinio socialinio draudimo ir fizinių asmenų pajamų mokesčius. Teigia, jog jis, kaip įmonės savininkas, rūpinosi užsakymais ir prižiūrėjo atliekamų darbų kokybę. Mano, jog asmenų, su kuriais sudarė rangos sutartis, veiklai būdingi visi individualiai veiklai būdingi požymiai: savarankiškumas (visi asmenys, dirbdami pagal verslo liudijimą patys spręsdavo dėl darbų apimties, turėjo savo įrankius, savarankiškai pirkdavo darbo priemones), tęstinumas (verslo liudijimus turintys asmenys miško ruošos darbus vykdė nuolat), versliškumas ir ekonominės naudos siekimas (asmenys, atlikę darbus pagal rangos sutartis, gaudavo tam tikrą užmokestį už suteiktas paslaugas A. S. įmonei). Teigia, kad jo veikoje neįrodyta administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 172 straipsnio 1 dalyje, sudėtis.

5Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A. S. ir jo atstovas skunde išdėstytais motyvais prašo jį patenkinti.

6Institucijos atsiliepime (b.l. 47,48) nurodoma, kad ji su skundo reikalavimu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Tvirtinama, jog A. S. įmonės savininkas A. S. pažeidė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 punkto nuostatą, apibrėžiančią individualios veiklos sąvoką, slėpė darbo santykius.

7Institucijos atstovai atsiliepimo argumentais prašo skundą atmesti, o skundžiamą nutarimą palikti nepakeistą.

8Konstatuojama.

9Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje, turi patikrinti priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą (ATPK 297 straipsnis). Nutarimas laikomas pagrįstu, kai išaiškintos faktinės aplinkybės, kurių buvimas įstatymo siejamas su administracine atsakomybe. Nutarimas laikomas teisėtu, kai administracinio teisės pažeidimo byla išnagrinėta ir nuobauda paskirta pagal įstatymus ir ją paskyrė organas (pareigūnas), turintis teisę spręsti tos kategorijos bylas, buvo laikomasi nustatytos nagrinėjimo ir administracinės nuobaudos skyrimo tvarkos.

10Kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui yra formuluojamas administracinio teisės pažeidimo protokole. Teismų praktikoje laikomasi nuostatos, kad administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui kaltinimas turi būti suformuluotas aiškiai, t.y. nurodant, kokiais konkrečiais veiksmais ar neveikimu buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo nutartis administracinėje byloje Nr. N(756)-135/2008). Priešingu atveju negali būti laikoma, kad administracinio teisės pažeidimo protokole yra nurodyta pažeidimo esmė. Protokolas surašomas tam, kad asmuo galėtų gintis nuo kaltinimo. Tačiau gintis nuo pareikšto kaltinimo yra įmanoma, kai iš administracinio teisės pažeidimo protokolo turinio galima suvokti, už kokią veiką yra norima taikyti administracinę atsakomybę. ATPK 260 straipsnio 1 dalis reikalauja administracinio teisės pažeidimo protokole ne vien aprašyti pažeidimo esmę, bet ir nurodyti atsakomybę už pažeidimą nustatantį aktą, t.y. tiksliai suformuluoti asmens kaltinimo teisinę kvalifikaciją.

11A. S. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad jis, būdamas A. S. įmonės savininku, pažeidė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 punkto nuostatas, nes 2005-2007 metais samdė rangovus: gyventojus, turinčius pažymas individualiai veiklai vykdyti ar turinčius verslo liudijimus, kurie savarankiškai nesprendė klausimų, susijusių su jų veikla, nurodytų asmenų vardu VMI gavo individualios veiklos pažymas ir verslo liudijimus, rūpinosi užsakymais, nurodė bei organizavo darbus, jiems vadovavo, kompensavo nuvykimo į darbo vietą ir nakvynės išlaidas, suteikė darbo priemones, už dirbančiuosius asmenis teikė gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas, o dirbančiųjų veiklos rūšis atitiko įmonės veiklos rūšiai. Protokole pažymima, kad buvo slepiami darbo santykiai, ko pasėkoje buvo priskaičiuoti mokesčiai. Ši A. S. veika buvo kvalifikuota pagal ATPK 172 straipsnio 1 dalį.

12ATPK 172 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už komercinės ar ūkinės veiklos tvarkos pažeidimą. Administracinė atsakomybė pagal ATPK 172 straipsnio 1 dalį galima, kai asmuo, užsiimantis komercine ar ūkine veikla, kuria siekiama pelno, nepaiso tai veiklai nustatytos tvarkos. Tai bendro pobūdžio blanketinė teisės norma, reiškianti, jog traukiant asmenį administracinėn atsakomybėn už tokio pobūdžio pažeidimo padarymą, turi būti nurodyta konkreti teisės norma, kurios reikalavimus savo veiksmais tas asmuo pažeidė.

13Teisės norma, įtvirtinta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 straipsnio 7 punkte, yra deklaratyvaus pobūdžio, nes joje suformuluota individualios veiklos samprata. Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatyme individuali veikla apibrėžiama kaip savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį.

14Byloje neginčijama, jog A. S. įmonės vykdoma medienos ruošos, malkų gamybos, medienos ruošos paslaugų, įskaitant rąstų vežimą miške, veikla buvo nustatyta tvarka įregistruota. Nors protokole nurodoma, kad A. S., būdamas A. S. įmonės savininku, 2005-2007 metais samdė rangovus, turinčius pažymas individualiai veiklais vykdyti ar turinčius verslo liudijimus, kurie savarankiškai nesprendė klausimų, susijusių su jų veikla, nurodytų asmenų vardu VMI gavo individualios veiklos pažymas ir verslo liudijimus, rūpinosi užsakymais, nurodė bei organizavo darbus, jiems vadovavo, kompensavo nuvykimo į darbo vietą ir nakvynės išlaidas, suteikė darbo priemones, už dirbančiuosius asmenis teikė gyventojų pajamų mokesčio deklaracijas, iš administracinio teisės pažeidimo protokole formuluojamo kaltinimo neaišku, kokiu būdu tokiais savo veiksmais A. S. pažeidė Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio 7 straipsnio 2 punkto nuostatą. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XXXIII skyriuje įtvirtintos teisės normos, reglamentuojančios rangos teisinius santykius, nenumato draudimo individualiai įmonei būti rangos sutarties šalimi.

15Protokole pažymima, kad protokole vardinamais A. S. įmonės savininko veiksmais buvo slepiami darbo santykiai. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodyta, kad esant šio kodekso 93 straipsnyje nustatytiems darbo sutarties požymiams, darbas, dirbamas nesudarius darbo sutarties, yra laikomas nelegaliu. Visi asmenys privalo mokėti valstybės nustatytus mokesčius, nesvarbu, kokia teisine forma jie gauna tam tikras pajamas, tačiau mokesčių ir kitokių privalomų įmokų ar rinkliavų surinkimas yra mokesčių administravimo problema. Nors Institucija mano, kad A.S. veiksmais buvo pažeista komercinės ar ūkinės veiklos tvarka, iš A. S. pareikšto kaltinimo neaišku, kokią konkrečią teisės normą savo veiksmais jis pažeidė. Esant tokiai nustatytai aplinkybei, negalima tvirtinti, kad A. S. padarė jam inkriminuojamą veiką.

16Teisės norma, įtvirtinta ATPK 284 straipsnio 2 dalyje, nesudaro galimybės teismui savo iniciatyva papildyti kaltinimą asmeniui, traukiamam administracinėn atsakomybėn, naujomis esminėmis faktinėmis aplinkybėmis, o taip pat pripažinti kaltu padarius administracinį pažeidimą, nurodant naujus esminius administracinio teisės pažeidimo sudėties požymius.

17Atsižvelgiant į administracinio teisės pažeidimo protokolo turinį, jis laikytinas turinčiu esminių trūkumų, kliudančių bylą nagrinėti teisme.

18Kadangi kaltinimas pripažintinas neaiškiu, nutarimas naikintinas ir byla grąžintina institucijai, surašiusiai administracinio teisės pažeidimo protokolą, tinkamam teisės pažeidimo kvalifikavimui.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 297 straipsniu, Lietuvos Respublikos ABTĮ 123 straipsnio, 124 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

20skundą patenkinti iš dalies.

21Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-08-05 nutarimą panaikinti ir bylą grąžinti Tauragės apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai.

22Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama apeliacine tvarka Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Eglė Kiaurakytė,... 2. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės ir veiklos... 3. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Teisės ir veiklos... 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A.S. skundu (b.l. 4-7) prašo... 5. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A. S. ir jo atstovas skunde... 6. Institucijos atsiliepime (b.l. 47,48) nurodoma, kad ji su skundo reikalavimu... 7. Institucijos atstovai atsiliepimo argumentais prašo skundą atmesti, o... 8. Konstatuojama.... 9. Teismas, nagrinėdamas skundą dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo... 10. Kaltinimas administracinio teisės pažeidimo padarymu administracinėn... 11. A. S. surašytame administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad... 12. ATPK 172 straipsnio 1 dalyje nustatyta administracinė atsakomybė už... 13. Teisės norma, įtvirtinta Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio... 14. Byloje neginčijama, jog A. S. įmonės vykdoma medienos ruošos, malkų... 15. Protokole pažymima, kad protokole vardinamais A. S. įmonės savininko... 16. Teisės norma, įtvirtinta ATPK 284 straipsnio 2 dalyje, nesudaro galimybės... 17. Atsižvelgiant į administracinio teisės pažeidimo protokolo turinį, jis... 18. Kadangi kaltinimas pripažintinas neaiškiu, nutarimas naikintinas ir byla... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos ATPK 297 straipsniu, Lietuvos... 20. skundą patenkinti iš dalies.... 21. Tauragės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2009-08-05 nutarimą... 22. Nutartis per dešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiama...