Byla 2FB-8909-819/2019
Dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Byloje suinteresuotais asmenimis dalyvauja kreditoriai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „EB Teisė ir konsultacijos“, antstolė Elena Miliauskienė, antstolis S. D., UAB „Deglas“, akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas, UAB „Šiaulių banko lizingas“, T. K., valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Misiūnaitė-Bashir rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo plano tvirtinimo klausimą civilinėje byloje pagal pareiškėjo G. S. pareiškimą dėl fizinio asmens bankroto bylos iškėlimo. Byloje suinteresuotais asmenimis dalyvauja kreditoriai uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „EB Teisė ir konsultacijos“, antstolė Elena Miliauskienė, antstolis S. D., UAB „Deglas“, akcinė bendrovė (toliau – AB) SEB bankas, UAB „Šiaulių banko lizingas“, T. K., valstybės įmonė (toliau – VĮ) „Turto bankas“.

2Teismas

Nustatė

32019 m. vasario 5 d. pareiškėjo bankroto administratorius pateikė teismui prašymą, kuriuo prašo patvirtinti patikslintą bankrutuojančio G. S. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą (toliau – patikslintas bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planas). Nurodo, kad 2019 m. vasario 4 d. G. S. kreditorių susirinkimas pritarė patikslintam bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planui. Kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, kurių bendra patvirtinta kreditorinių reikalavimų suma sudaro 99 729,87 Eur arba 58,87 procentai visų kreditorinių reikalavimų. Jie visi pritarė patikslintam bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planui.

4Patikslintas bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planas tvirtintinas.

52015 m. birželio 11 d. nutartimi teismas G. S. iškėlė bankroto bylą ir nustatė 4 mėnesių terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti (c. b. 2FB-627-819/2016, l. 234-240, t. I). 2015 m. spalio 12 d. nutartimi teismas patvirtino bankrutuojančio G. S. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą, kurį patikslino 2015 m. lapkričio 19 d. nutartimi, 2016 m. sausio 11 d. nutartimi (c. b. Nr. 2FB-627-819/2016, l. 96-97, 125-126, 193-194, t. II), o pratęsus terminą fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano projekto pateikimui tvirtinti, 2016 m. vasario 22 d. nutartimi patvirtino bankrutuojančio G. S. kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planą (toliau – bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planas) (c. b. Nr. 2FB-627-819/2016, l. 100, 136-155. t. II, l. 40-42, t. III). 2017 m. vasario 28 d. nutartimi (c. b. Nr. 2FB-10780-934/2017, l. 23), 2017 m. gegužės 12 d. nutartimi (c. b. Nr. 2FB-10780-934/2017, l. 49-50), 2018 m. gegužės 11 d. nutartimi (c. b. Nr. 2FB-15386-819/2018, l. 66-68), 2018 m. birželio 5 d. nutartimi (c. b. Nr. 2FB-20549-819/2018) teismas patikslino bankrutuojančio G. S. kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą.

6Patikslintame bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo plane, kuriam pritarė kreditoriai 2019 m. vasario 4 d. vykusio kreditorių susirinkimo metu Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymo (toliau – FABĮ) 8 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka (b. l. 5, 8-10, 11-17), yra nurodyti visi fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plane pagal FABĮ 7 straipsnio 1 dalį būtini nurodyti duomenys. Vertinant skirtumus tarp 2015 m. spalio 12 d. nutartimi teismo patvirtinto bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo plano (c. b. Nr. 2FB-627-819/2016, l. 199-218, t. II) ir šiuo metu teikiamo tvirtinti jo patikslinimo (b. l. 56-78), matyti, kad patikslintu bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planu: tikslinami duomenys apie lėšas, kurias G. S. ketina gauti periodiškai, atsižvelgiant į G. S. ketinamas gauti didesnes nei pradžioje planuota pajamas; dėl pragyvenimo lygio kilimo Lietuvoje 80 Eur yra didinama išlaidų būtiniesiems poreikiams suma (nuo 290 Eur iki 370 Eur); įvertinus teismo nutartimis patvirtintus G. S. kreditorių (jų teisių ir pareigų perėmėjų) ir/ar jų kreditorinių reikalavimų patikslinimus tikslinamas G. S. kreditorių sąrašas; įvertinus G. S. ketinamas gauti didesnes pajamas, taip pat didesnes lėšas, reikalingas būtiniesiems poreikiams, tikslinamas G. S. kreditorių reikalavimų tenkinimo grafikas; nekeičiant plano įgyvendinimo trukmės – 5 metų, numatoma bankrutuojančio G. S. galimybė sumokėti pagal patikslintą bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planą kreditoriams pagal kreditorių reikalavimų tenkinimo grafiką mokėtinas sumas avansu iš pareiškėjo sūnaus neatlygintinai suteikiamos paramos. Teismas, įvertinęs kreditorių 2019 m. vasario 4 d. susirinkimo metu išreikštą pritarimą pateiktam patikslintam bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planui, bankroto administratoriaus pateiktą išvadą dėl jo (b. l. 3-4), G. S. numatomų gauti pajamų ir numatomų išskaitų santykį, G. S. sąžiningą siekį grąžinti skolas kreditoriams, ką liudija mokumo atkūrimo plano vykdymo eigos ataskaita (b.l. 50-52), konstatuoja, kad pateiktas patikslintas bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planas atitinka FABĮ 7 straipsnio reikalavimus, yra realus ir įgyvendinamas. Todėl patikslintas bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planas tvirtintinas (FABĮ 7 straipsnio 1 dalis, 8 straipsnio 3, 8, 13 dalys, CPK 185 straipsnis).

7Kartu atkreiptinas pareiškėjo, jo bankroto administratoriaus dėmesys, kad FABĮ atskirai reglamentuoja fizinio asmens bankroto proceso pabaigą, kuri negali būti tapatinama su kreditorių pritarimu patikslintam fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo planui ar jo patvirtinimu teisme. Pagal FABĮ 30 straipsnio 1 dalį, kai atliktas paskutinis plane nustatytas mokėjimas, bankroto administratorius ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio mokėjimo dienos privalo parengti plano įgyvendinimo aktą, kurį pasirašo fizinis asmuo, bankroto administratorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Bankroto administratorius šį aktą ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jo pasirašymo dienos pateikia teismui, plano įgyvendinimo akto kopiją – fiziniam asmeniui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui. Jeigu bent vienas iš šioje dalyje nurodytų asmenų atsisako pasirašyti plano įgyvendinimo aktą, surašomas akto nepasirašymo protokolas, kuriame nurodomos nepasirašymo priežastys, ir teikiamas teismui kartu su plano įgyvendinimo aktu. Teismas, gavęs šį aktą, priima nutartį baigti fizinio asmens bankroto bylą arba nutraukti fizinio asmens bankroto bylą (FABĮ 30 straipsnio 2 dalis). Be to, pagal FABĮ 30 straipsnio 3 dalį teismas taip pat priima sprendimą baigti fizinio asmens bankroto bylą, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų: anksčiau negu nustatyta plane patenkinti fizinio asmens visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimai ir bankroto administratorius pateikia teismui tai patvirtinančius dokumentus; bankroto administratorius pateikia teismui dokumentus, patvirtinančius, kad fizinis asmuo gali ir galės ateityje įvykdyti skolinius įsipareigojimus; visi kreditoriai atsisako savo reikalavimų ir teismas priima nutartį priimti atsisakymus. Atsižvelgiant į šias FABĮ nuostatas konstatuotina, kad aplinkybė, jog 2019 m. vasario 4 d. surinkime kreditoriai balsų dauguma pritarė patikslintam bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planui, kuriame kalbama apie plano įgyvendinimo metu nepadengtų kreditorinių reikalavimų nurašymą, negali būti prilyginama kiekvieno iš pareiškėjo G. S. kreditorių FABĮ įstatymo nustatyta tvarka pareikštam atsisakymui nuo likusių nepadengtų kreditorinių reikalavimų, sudarančių pagrindą spręsti dėl G. S. bankroto bylos pabaigos FABĮ 30 straipsnio 3 dalies 3 punkte nurodytu pagrindu. Taip pat patikslintame bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo plane nurodyta aplinkybė apie G. S. ketinimą patenkinti dalį kreditorinių reikalavimų anksčiau nei nurodyta kreditorių reikalavimų tenkinimo grafike, kam 2019 m. vasario 4 d. susirinkime kreditoriai pritarė, nesudaro pagrindo spręsti dėl bankroto proceso pabaigos FABĮ 30 straipsnio 1 dalyje nurodytu pagrindu, nes pagal patikslintą bankrutuojančio G. S. mokumo atkūrimo planą jo įgyvendinimo laikotarpis yra 5 metai.

8Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, FABĮ 8 straipsniu, teisėja

Nutarė

9patvirtinti patikslintą bankrutuojančio fizinio asmens G. S., asmens kodas ( - ), mokumo atkūrimo planą, kurį patvirtino 2019 m. vasario 4 d. vykęs bankrutuojančio fizinio asmens G. S. kreditorių susirinkimas.

10Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai