Byla 2-4856-881/2014

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Mikuckienė, sekretoriaujant Gražinai Petrikienei, dalyvaujant kreditoriaus BUAB ,,Ignalinos statyba“ atstovei A. Ž., atsakovo BUAB ,,ISA keramika“ administratoriaus UAB ,,Bankroto bankas“ įgaliotam asmeniui L. A.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovo BUAB ,,ISA keramika“ kreditoriaus BUAB ,,Ignalinos statyba“ finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimą,

Nustatė

3Vilniaus apygardos teismas 2013 m. lapkričio 8 d. nutartimi atsakovui UAB „ISA keramika“ iškėlė bankroto bylą. Atsakovo administratoriumi teismas paskyrė UAB „Bankroto bankas“.

4Kreditorius UAB ,,Ignalinos statyba“ kreipėsi į bankroto administratoriumi su prašymu įtraukti jį į BUAB ,,ISA keramika“ kreditorių sąrašą su 400 000 Lt dydžio finansiniu reikalavimu. Nurodė, kad įsiskolinimas susidarė 2012 m. gruodžio 17 d. preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu, pagal kurią UAB ,,ISA keramika“ įsipareigojo parduoti kreditoriui BUAB ,,Ignalinos Statyba“ žemės sklypą, kurio plotas 4,0500 ha, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), o BUAB ,,Ignalinos statyba“ iki pagrindinės sutarties sudarymo įsipareigojo sumokėti 400 000 Lt dydžio sumą.

5Atsakovas BUAB ,,ISA keramika“ pateikė prieštaravimus, nurodydamas, kad neprieštarauja, jog būtų patvirtinta BUAB ,,Ignalinos statyba“ reikalaujama 200 000 Lt suma, nes ši suma pagrįsta kreditoriaus pateiktais dokumentais, tačiau prieštarauja dėl likusios 200 000 Lt sumos patvirtinimo, nes kreditorius, teigdama, kad 200 000 Lt sumą sumokėjo atsakovui grynaisiais, nepateikė šiuo teiginius pagrindžiančių įrodymų. Savo nesutikimą administratorius taip pat grindžia aplinkybe, jog Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014 m. gegužės 13 d. duomenimis, per visą laikotarpį UAB ,,ISA keramika“ nuosavybės teisės į nekilnojamuosius daiktus, tarp jų ir žemės sklypą, įregistruotos nebuvo. Taip pat nurodo, kad jam nebuvo perduoti jokie BUAB ,,ISA keramika“ dokumentai, todėl jis neturi galimybės patikrinti galimo įsiskolinimo dydžio ar jo pagrįstumo.

6Kreditoriaus BUAB ,,Ignalinos statyba“ finansinis reikalavimas tvirtinamas.

7CK 6.154 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad sutartis yra dviejų ar daugiau asmenų susitarimas sukurti, pakeisti ar nutraukti civilinius teisinius santykius, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus (ar susilaikyti nuo kitų veiksmų atlikimo), o pastarieji įgyja reikalavimo teisę. Pagal sutarčių teisėje galiojantį sutarties laisvės principą civilinės apyvartos dalyviai (išskyrus atvejus, kai pareigą sudaryti sutartį nustato įstatymai ar savanoriškas įsipareigojimas sudaryti sutartį) yra laisvi spręsti, ar sudaryti sutartį ir kokiomis sąlygomis ją sudaryti. Šalys turi teisę laisvai sudaryti sutartis ir savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises bei pareigas (CK 6.156 str. 1 d.). Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (CK 6.189 str. 1 d.). Sutarties šalys turi vykdyti prisiimtus įsipareigojimus tinkamai, vienos sutarties šalies pareigą vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos sutarties šalies reikalavimo teisė, kuri yra ginama įstatymu. Sutarčių vykdymo principai įtvirtinti CK 6.200 straipsnyje: šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai; vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis; sutartis turi būti vykdoma kuo ekonomiškesniu kitai šaliai būdu; jeigu pagal sutartį ar jos prigimtį šalis, atlikdama tam tikrus veiksmus, turi dėti maksimalias pastangas sutarčiai įvykdyti, tai ši šalis privalo imtis tokių pastangų, kokių būtų ėmęsis tokiomis pat aplinkybėmis protingas asmuo.

8Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). Sutarties šaliai neįvykdžius arba netinkamai įvykdžius sutartį, kita sutarties šalis, atsižvelgiant į aplinkybes, įgyja teisę naudotis sutartyje ir įstatyme nustatytais teisių gynimo būdais, be kita ko, nutraukti sutartį, jeigu sutarties pažeidimas yra esminis (CK 6.217 str. 1 d.).

9Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovas ir atsakovas 2012 m. gruodžio 17 d. sudarė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią UAB ,,ISA keramika“ įsipareigojo už

102 000 000 Lt parduoti kreditoriui BUAB ,,Ignalinos statyba“ žemės sklypą, kurio plotas 4,0500 ha, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), o BUAB ,,Ignalinos statyba“ iki pagrindinės sutarties sudarymo įsipareigojo sumokėti 400 000 Lt dydžio sumą. BUAB ,,Ignalinos statyba“ vykdydama sutartinius įsipareigojimus 2012 m. gruodžio 19 d. banko pavedimu į UAB ,,ISA keramika“ sąskaitą pervedė 200 000 Lt. Kadangi kreditorius administratoriui ir teismui pateikė įrodymus, pagrindžiančius atliktą pavedimą, nesant ginčo, Vilniaus apygardos teismas 2014 m. birželio 12 d. nutartimi patvirtinto kreditoriaus BUAB ,,Visagino statyba“ 200 000 Lt finansinį reikalavimą.

11Kreditorius BUAB ,,Visagino statyba“ nurodo, kad įvykdė ir likusius įsipareigojimus, prisiimtus preliminariąja sutartimi, o būtent, likusius 200 000 Lt perdavė atsakovui grynaisiais pinigais. Šią aplinkybę įrodinėja 2013 m. sausio 8 d. ir 2013 m. sausio 29 d. UAB ,,Ignalinos statyba“ kasos išlaidų orderiais Nr. 116 ir Nr. 124.

12Taigi byloje iš esmės kilo ginčas dėl likusios 200 000 Lt dydžio dalies finansinio reikalavimo pagrįstumo. Administratorius, neturėdamas jokių dokumentų (nes buvęs UAB ,,ISA keramika“ vadovas jam neperdavė jokių finansinės apskaitos dokumentų), todėl negalėdamas nustatyti kreditoriaus finansinio reikalavimo pagrįstumo, ginčijo prašomą patvirtinti sumą, tačiau kreditorius teismui pateikė UAB ,,Ignalinos statyba“ 2013 m. sausio 8 d. ir 2013 m. sausio 29 d. kasos išlaidų orderius Nr. 116 ir Nr. 124, iš kurių matyti, kad 2012 m. gruodžio 17 d. preliminarios sutarties Nr. 17-44 pagrindu, kaip avansinį mokėjimą, UAB ,,Ignalinos statyba“ grynaisiais pinigais sumokėjo atsakovui BUAB ,,ISA keramika“ iš viso 200 000 Lt (2013 m. sausio 8 d. – 100 000 Lt; 2013 m. sausio 29 d. – 100 000 Lt).

13Kad preliminarioji nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis nebuvo įgyvendinta, tarp byloje dalyvaujančių asmenų ginčo nėra. Ši sutartis nebuvo įgyvendinta, t. y. šalys per preliminariojoje sutartyje nustatytą terminą, t. y. iki 2013 m. balandžio 15 d. nesudarė pagrindinės nekilnojamojo turto pirkimo–pardavimo sutarties, todėl prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė (CK 6.165 str. 5 d.).

142012 m. gruodžio 17 d. Preliminarios pirkimo-pardavimo sutarties 2.4.3 punktu šalys susitarė, kad pirkėjas turi teisę atsisakyti nuo sutarties ir pareikalauti atlyginti nuostolius, jeigu pardavėjas, pažeisdamas sutartį, neperduoda pirkėjui žemės sklypo ar nevykdo savo įsipareigojimų ilgiau nei 60 kalendorinių dienų. Kaip matyti iš atsakovo administratoriaus pateikto Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2014 m. gegužės 13 d. išrašo, atsakovas nuosavybės teise taip ir neįgijo žemės sklypo, kurį ketino preliminariąją sutartimi perleisti kreditoriui BUAB ,,Visagino statyba“, t. y. neįvykdė savo sutartinių įsipareigojimų, todėl kreditorius įgijo teisę reikalauti grąžinti tai, ką perdavė atsakovui pagal sutartį, o būtent sumokėtą avansą. Taigi, atsižvelgdamas į tai, kad kreditorius BUAB ,,Visagino statyba“ įvykdė prievolę pagal Preliminariąją nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartį, t. y. sumokėjo atsakovui 200 000 Lt avansą, o atsakovas prievolės pagal minėtą sutartį neįvykdė, kreditoriaus BUAB ,,Visagino statyba“ reikalavimas tenkinamas ir pavirtinamas 200 000 Lt jo finansinis reikalavimas BUAB ,,ISA keramika“ bankroto byloje.

15Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsnio 1 dalimi, Civilinio proceso kodekso 290 straipsnio 1 dalimi, 291 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

16Patvirtinti bankrutavusios UAB „ISA keramika“ trečiosios eilės kreditoriaus UAB ,,Ignalinos statyba“ 200 000 Lt finansinį reikalavimą.

17Nutarties nuorašą išsiųsti UAB ,,Ignalinos statyba“, BUAB „ISA keramika“ administratoriui UAB „Bankroto bankas“, o taip pat įpareigoti atsakovo administratorių apie šią nutartį pranešti BUAB ,,ISA keramika“ trečiosios eilės kreditoriams.

18Nutartis per septynias dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai