Byla 2YT-957-446/2016
Dėl nepilnametės J. T. pripažinimo veiksnia (emancipuota)

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėja Vilma Raščiuvienė, sekretoriaujant Santai Šaltmirytei, dalyvaujant pareiškėjai J. T., pareiškėjo S. T. atstovo asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ atstovui Pauliui Markevičiui, suinteresuotam asmeniui A. T., institucijos, teikiančios išvadą byloje, Tomui Bimbai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų S. T. ir J. T. pareiškimą suinteresuotiems asmenims N. T., A. T., institucijai, teikiančiai išvadą byloje, Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriui dėl nepilnametės J. T. pripažinimo veiksnia (emancipuota).

3Teismas

Nustatė

4Pareiškėjai S. T. ir J. T. prašo pripažinti nepilnametę J. T., gimusią ( - ), veiksnia (emancipuota).

5Pareiškėjo S. T. atstovo asociacijos „Nacionalinė teisingumo ir gynybos sąjunga“ atstovas Paulius Markevičius paaiškino, kad nepilnametė J. T. savarankiškai gyvena daugiau nei vieneri metai. Jos motina išvykusi į užsienį, nuolatinai gyvena Vokietijoje, tėvas, kuris iki šiol padėjo nepilnametei dukrai, taip pat išvyko dirbti į Islandiją. Jurgitos rūpintoja sesuo A. T. mokosi ir gyvena Šiauliuose, ji tik formaliai atlieka rūpintojos vaidmenį. Jurgita ne tik viena gyvena ir tvarkosi motinos jai išnuomotame bute, bet ir prižiūri tėvo sodybą ir ūkį – šeria triušius, vištas, augina daržoves. Motina N. T., kuri negyvena kartu su nepilnamete dukra, neprižiūri jos, faktiškai jos ir neišlaiko, tačiau yra nepilnametės J. T. lėšų, kurias moka tėvas vaiko išlaikymui, tvarkytoja uzufrukto teise tvarkytoja, todėl tėvas, išlaikantis dukrą, privalo lėšas vaiko išlaikymui pervesti į N. T. sąskaitą. Tokiu būdu Jurgita negali laisvai disponuoti tėvo jai skirtomis lėšomis. Tapusi veiksnia ji galėtų įsidarbinti, įgyti teisę vairuoti transporto priemones, savo nuožiūra ir tik savo interesais disponuoti iš tėvų gautomis lėšomis. Jo įsitikinimu, nepilnametės J. T. motina N. T. nevykdo pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką, nes ji J. T. į sąskaitą 2016 metais pervedė tik 434 Eur, ne pagal paskirtį naudoja vaiko lėšas, gautas iš tėvo.

6Pareiškėja J. T. paaiškino, kad ji gyvena mamos išnuomotame ( - ), mokosi 10 klasėje Tytuvėnų gimnazijoje. Jos mama išvykusi į Vokietiją, kur gyvena ir dirba senyvo amžiaus žmonių prižiūrėtoja, slaugytoja. 2016 metų rugpjūčio mėnesį į Islandiją dirbti išvyko ir jos tėvas S. T. Jos rūpintoja yra paskirta vyresnioji sesuo A. T., su kuria ji ir gyvena mamos išnuomotame bute ( - ). Sesuo baigė mokyklą ir nuo š. m. rugsėjo mėnesio studijuoja Šiaulių universitete, todėl darbo dienomis būna Šiauliuose, savaitgaliais grįžta į Tytuvėnus. Buto nuomos ir komunalinius mokesčius sumoka sesuo, ji savarankiškų pajamų neturi, ją išlaiko mama ir tėvas. Mama pinigus perveda seseriai A. T., kuri sumoka būtinus mokesčius, perka maistą, duoda smulkioms išlaidoms. Tėvui išvykus į užsienį, ji prižiūri tėvo sodybą, pašeria triušius, vištas, rudenį nuėmė daržo derlių. Ji nori būti pripažinta veiksnia, kad pati laivai galėtų naudotis tais pinigais, kuriuos tėvai privalo teikti jos išlaikymui, be to norėtų vasaros atostogų metu kurs nors įsidarbinti, laikytis teisę vairuoti transporto priemones. Šiuo metu ji sutarties su jokiu darbdaviu nėra sudariusi, vairavimo kursų nelanko, nuosavo automobilio neturi.

7Suinteresuotas asmuo A. T. paaiškino, kad ji yra savo sesers J. T. rūpintoja, nesutinka, kad nepilnametė sesuo būtų emancipuota, nes Jurgitos pagrindinė pareiga yra mokytis, ją išlaiko tėvai, išlaikymui lėšas moka tėvas. Jų mama jai perveda pinigų, iš kurių ji apmoka buto, kuriame ji ir jos sesuo gyvena, komunalinius mokesčius, perka sau ir seseriai maisto produktus, palieka sesei pinigų grynais smulkioms išlaidoms. Ji mokosi Šiaulių universitete, tačiau kiekvieną penktadienį grįžta į Tytuvėnus, savaitės bėgyje su jaunesne seserimi bendrauja telefonu, SMS žinutėmis. Ji rūpinasi, kad sesuo lankytų mokyklą, gerai mokytųsi, turi prisijungimą prie elektroninio dienyno, iš kurio sužino, jei Jurgita praleidžia pamokas, kaip jai sekasi mokslai. Ji įsitikinusi, kad Jurgitai tėvo pavesta sodybos, ūkio priežiūra yra per sunki našta, nes dėl to ji gaišta laiką, mažai lieka laiko pamokų ruošai. Jai tenka kas dieną nueiti 4 kilometrus, du pirmyn, du atgal, pakūrenti krosnį, išvirti ėdalą trims šunims, pašerti 4 triušius ir 5-6 vištas. Aušra nemoka tinkamai paskirstyti pinigų, ji riboja smulkioms išlaidoms skirtas lėšas, nes gavusi didesnę sumą Jurgita ją greičiau ir išleidžia. Jos manymu, sesuo perkasi nebūtinus maisto produktus, tokius kaip tarškučiai. Ji nėra pasiruošusi gyventi savarankiškai.

8Suinteresuotas asmuo N. T. nuomonės teisme nepareiškė, iš jos raštu pateikto pareiškimo (62 b. l.) matyti, kad ji su pareiškimu dėl Jurgitos pripažinimo veiksnia (emancipuota) nesutinka.

9Išvadą teikianti institucija Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyrius raštu pateikė išvadą (40-41 b. l.), kurioje nurodė, kad neprieštarauja dėl J. T. pripažinimo veiksnia, tačiau posėdžio metu šios institucijos atstovas nurodė, kad, išklausęs pareiškėjos J. T., suinteresuoto asmens A. T. paaiškinimų, pakeitė nuomonę, teikia išvadą, jog nepilnametė J. T. negali savarankiškai gyventi ir būti emancipuota.

10Pareiškimas dėl J. T. pripažinimo veiksnia (emancipuota) nepagrįstas ir netenkintinas.

11Nepilnametis, sulaukęs šešiolikos metų, jo tėvų, globos (rūpybos) institucijų, jo rūpintojo ar jo paties pareiškimu gali būti teismo tvarka pripažintas visiškai veiksniu (emancipuotas), jeigu yra pakankamas pagrindas leisti jam savarankiškai įgyvendinti visas civilines teises ar vykdyti pareigas (CK 2.9 straipsnio 1 dalis). Remiantis teisės doktrina nepilnamečiui, siekiančiam tapti visiškai veiksniu, t. y. emancipuotu, yra keliamos trys pagrindinės sąlygos: a) nepilnametis turi būti sulaukęs 16 metų; b) nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, noras (sutikimas) pripažinti jį visiškai veiksniu; c) įrodymai, patvirtinantys, jog nepilnametis yra visiškai savarankiškas, sugeba tvarkyti savo turtą, todėl yra pagrindo leisti jam savarankiškai įgyvendinti visas civilines teises ir vykdyti visas civilines pareigas. Tokių įrodymų pavyzdžiai yra: nepilnamečio darbas pagal sutartį ir protingas darbo užmokesčio panaudojimas, savarankiškas vertimasis ūkine komercine veikla, kitokių savarankiškų pajamų ar turto turėjimas ir protingas naudojimas. Jeigu nepilnametis emancipuojamas (pripažįstamas veiksniu), atsiranda teisinių padarinių, numatytų Lietuvos Respublikos CK 2.5 straipsnio 1 dalyje. Tai reiškia, kad toks nepilnametis, įgijęs visišką veiksnumą, gali savarankiškai sudaryti visus sandorius, jis asmeniškai atsako už savo veiksmais padarytą žalą.

12J. T. yra sulaukusi 16 metų amžiaus (13 b. l.). Kaip matyti iš 2016 m. sausio 21 d. Šiaulių apygardos teismo nutarties, teismo sprendimu po S. T. ir N. T. santuokos nutraukimo jų dukters nepilnametės J. T. gyvenamoji vieta nustatyta su jos motina N. T. (5-11 b. l.). Iš Kelmės rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus išvados (40-41 b. l.), pareiškėjos J. T. ir suinteresuoto asmens A. T. paaiškinimų matyti, kad Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. vasario 9 d. įsakymu J. T. nustatyta laikinoji rūpyba, jos rūpintoja paskirta pilnametė sesuo A. T.. Iš Kelmės rajono Tytuvėnų gimnazijos charakteristikos (31 b. l.) matyti, kad J. T. mokosi Tytuvėnų gimnazijoje, yra drausminga, su klasės draugais sutaria, pastabų dėl elgesio mokytojai neturi, ji nepažeidinėja mokinio elgesio taisyklių, dalyvauja klasės ir gimnazijos renginiuose, akcijose, sesuo A. T. domisi Jurgitos mokymosi rezultatais, kalbasi su klasės auklėtoja apie sėkmes ir nesėkmes, aptaria, kaip jas spręsti, Jurgita visada būna tvarkingai apsirengusi, aprūpinta visomis reikalingomis mokymo priemonėmis.

13Aptartų įrodymų visuma suponuoja išvadą, kad nepilnametė J. T. – moksleivė, nepilnametis vaikas, išlaikomas tėvų, kuriai savo teises ir pareigas įgyvendinti šiuo metu padeda jos rūpintoja – vyresnioji sesuo A. T.. J. T. jokių savarankiškų pajamų, gaunamų iš savo veiklos ar bent kokio darbo, neturi. Pažymėtina, kad ji tokių pajamų ir negali turėti, nes mokosi bendro lavinimo mokykloje, jokio turto ar lėšų nėra paveldėjusi. Teismui nėra pateikta jokių įrodymų, kurių pagrindu galima būtų daryti išvadą, kad nepilnametė yra visiškai savarankiška, turi savo turto, sugeba jį tvarkyti. Pagalba tėvo ūkyje, tėvui prašant, negali būti vertinama gebėjimu savarankiškai įgyvendinti visas savo teises ir pareigas. Teismas pritaria nepilnametės J. T. rūpintojos A. T. nuomonei, kad pagrindinė J. T. pareiga turėtų būti pavyzdingas mokyklos lankymas ir geras mokymasis.

14Šioje byloje pažymėtina ir tai, kad emancipuotas nepilnametis neįgyja tų teisių ir pareigų, kurių atsiradimą viešoji ar privatinė teisė sieja su tam tikro amžiaus suėjimu, pvz., emancipuotas nepilnametis neįgyja rinkimų teisės (Konstitucijos 34 str. 1 d.), teisės vairuoti transporto priemonių (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 22 str.). Taigi, emancipacija nesuteiks J. T. teisės įgyti teisę vairuoti bet kurią transporto priemonę, būdama nepilnamete ji galėtų įgyti tik teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, kurias pagal įstatymą leidžiama vairuoti pilnametystės nesulaukusiems asmenims (Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 23 str.). Įrodymų, kad tėvai trukdytų jai realizuoti savo sumanytą įgyti teisę vairuoti tam tikros kategorijos transporto priemones, nepateikta.

15Pažymėtina ir tai, kad ginčai dėl netinkamo tėvų valdžios ar vaikui skirtų lėšų panaudojimo turėtų būti sprendžiami kitos kategorijos bylose. Šioje byloje reikšmės neturi, kuris iš tėvų teikia didesnį išlaikymą nepilnamečiui vaikui, svarbu tai, kad nepilnametė, kurią prašoma pripažinti veiksnia (emancipuota) savarankiškų lėšų ar pajamų šaltinių neturi.

16Kadangi bylinėjimosi išlaidos bylose dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu padengiamos iš valstybės lėšų (CPK 478 str. 2 d.), todėl šioje byloje susidariusios procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteisimos.

17Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 478 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

18Pareiškimą dėl J. T. pripažinimo veiksnia (emancipuota) atmesti.

19Sprendimas per trisdešimt dienų apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai