Byla AS-442-507-09

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimės Baltrūnaitės, Dainiaus Raižio (pranešėjas) ir Skirgailės Žalimienės (kolegijos pirmininkė), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 3 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą atsakovams Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir Druskininkų savivaldybei dėl sprendimų panaikinimo.

2

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir prašė: 1) panaikinti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. protokolinį sprendimą Nr.O2-18; 2) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 26 d. sprendimą Nr.T1-148 „Dėl Tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-117 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų nustatymo“ pakeitimo“; 3) panaikinti Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-117 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų nustatymo“ 5 ir 6 dalis; 4) įpareigoti Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją ir Druskininkų savivaldybę iš naujo apsvarstyti UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ perskaičiuotos šilumos kainos projektą ir kainos pagrindimą bei priimti sprendimus, atitinkančius Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio reikalavimus. Pareiškėjas taip pat prašė, teismui nustačius, kad yra praleistas terminas skundui dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-117 „Dėl UAB „Litesko“ filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotų kainų nustatymo“ paduoti, šį terminą atnaujinti.

6Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamais Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais buvo nustatytos pareiškėjo filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos perskaičiuotos kainos, o ginčijamu Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu buvo konstatuota, kad ginčijamais Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais šilumos kainos nustatytos be pažeidimų. Pareiškėjas nurodė, kad jis su visais paminėtais ginčijamais sprendimais nesutinka. Šie sprendimai yra neteisėti ir turi būti panaikinti. Pareiškėjas taip pat nurodė, kad visi jo ginčijami sprendimai (tiek Druskininkų savivaldybės tarybos, tiek Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos) yra tarpusavyje susiję, nes, pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalį, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra įpareigota patikrinti savivaldybių nustatytas šilumos kainas. Kadangi pareiškėjas šiuo atveju skundžia susijusius aktus, todėl Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnyje numatytas vieno mėnesio skundo padavimo terminas turi būti skaičiuojamas nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo priėmimo, t. y. nuo 2009 m. gegužės 28 d., nes būtent pastarosios institucijos sprendimu buvo pašalintos teisinės kliūtys įsigalioti pareiškėjo filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainoms. Tokiu būdu skaičiuojant skundo padavimo terminą, konstatuotina, jog pareiškėjas šio termino nėra praleidęs. Jeigu teismas manytų, kad skundo padavimo terminas dėl kiekvieno ginčijamo akto turi būti skaičiuojamas atskirai ir kad pareiškėjas yra praleidęs vieno mėnesio terminą paduoti skundą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-117, tuomet pareiškėjui šis skundo padavimo terminas turėtų būti atnaujintas, nes pareiškėjas neturėjo teisinio pagrindo skųsti Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr.T1-117, kol nebuvo nustatytos visos pareiškėjo filialo „Druskininkų šiluma“ centralizuotai tiekiamos šilumos kainos ir kol Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nebuvo priėmusi sprendimo dėl šių nustatytų kainų pagrįstumo.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 3 d. nutartimi pareiškėjo prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo atmetė ir atsisakė priimti pareiškėjo skundą Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu. Teismas taip pat nutarė grąžinti pareiškėjui skundą su priedais bei už skundą sumokėtą 100 Lt žyminį mokestį.

9Teismas nurodė, kad, pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalį, skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Pareiškėjo ginčijamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. protokolinis sprendimas Nr.O2-18 buvo priimtas šia ikiteismine tvarka dėl pareiškėjo ginčijamų Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų. Todėl pareiškėjas skundą šiuo atveju, vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalimi, turėjo paduoti per 20 dienų nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr.O2-18 gavimo. Pareiškėjas šį sprendimą gavo 2009 m. gegužės 28 d., o skundą teismui padavė 2009 m. birželio 26 d., t. y. praleidęs minėtą 20 dienų skundo padavimo terminą. Pareiškėjas atnaujinti šį terminą neprašo, todėl jo skundą atsisakytina priimti. Teismas nurodė, kad pareiškėjo prašyme atnaujinti vieno mėnesio terminą paduoti skundą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-117 nurodyti motyvai šiuo atveju nėra reikšmingi ir šis pareiškėjo prašymas negali būti tenkinamas.

10III.

11Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartį ir priimti pareiškėjo skundą. Teismui nustačius, kad pareiškėjo skundą dėl Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr.T1-117 ir Druskininkų savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr.T1-148 atskira ikiteismine tvarka turi nagrinėti Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, pareiškėjas prašo priimti pareiškėjo skundo dalį dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. protokolinio sprendimo Nr.O2-18. Jeigu teismas laikytų, kad pareiškėjas praleido skundo padavimo terminą, tuomet pareiškėjas prašo šį terminą atnaujinti.

12Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai šiuo atveju skaičiavo skundo padavimo terminą. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. protokolinis sprendimas Nr.O2-18 negali būti laikomas sprendimu, priimtu ikiteismine tvarka išsprendus ginčą, ir šiuo atveju Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatytas terminas negali būti taikomas. Šis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimas buvo priimtas įgyvendinant Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje numatytą savivaldybės tarybos nustatytų kainų patikrinimo procedūrą ir šiam sprendimui apskųsti turi būti taikomas Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje numatytas vieno mėnesio skundo padavimo terminas. Kartu su šiuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimu gali būti skundžiami ir Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimai dėl kainų nustatymo, taikant tą patį Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalį numatytą vieno mėnesio skundo padavimo terminą, skaičiuotiną nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo gavimo. Pareiškėjas nurodo, kad Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies

131 punkte (šis punktas yra taikytinas pareiškėjui, nes šiuo atveju yra realizuojama ne mažiau kaip 10 GWh šilumos per metus) yra įtvirtinta nuostata, jog skundus dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų ikiteismine tvarka nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Tačiau ši ikiteisminė tvarka turėtų būti taikoma tik tiems savivaldybės tarybos sprendimams dėl kainų nustatymo, kuriais kainos nustatomos pirmą kartą. Perskaičiuojant kainas (kaip yra ir ginčo atveju), turėtų būti taikomos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 6 ir 7 dalių nuostatos, kuriose ikiteisminė ginčų sprendimo tvarka nenumatyta. Todėl nagrinėjamu atveju ginčijami Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimai dėl perskaičiuotų kainų nustatymo gali būti teismui skundžiami tiesiogiai. Pareiškėjas nurodo, kad dėl aiškios Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio nuostatų taikymo praktikos nebuvimo jis, siekdamas išvengti neigiamų teisinių pasekmių, taip pat yra padavęs skundą dėl ginčijamų Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai, kad ši institucija išnagrinėtų ginčą atskira ikiteismine tvarka. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pagal šį pareiškėjo skundą yra pradėjusi ikiteisminę ginčo nagrinėjimo procedūrą. Jeigu teismas manytų, jog šiuo atveju vis dėlto turi būti taikoma Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta privaloma ikiteisminė ginčo sprendimo tvarka Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimams apskųsti, tuomet teisme turėtų būti priimta nagrinėti pareiškėjo skundo dalis dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. protokolinio sprendimo Nr.O2-18. Pareiškėjas nurodo, kad jeigu teismas laikytų, jog pareiškėjas yra praleidęs skundo padavimo terminą, tuomet jam šis terminas turėtų būti atnaujintas, nes šiuo atveju nėra aišku, kaip turi būti taikomos Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio nuostatos (yra pavyzdžių, kai skirtingos institucijos šias nuostatas interpretavo skirtingai), ir dėl to pareiškėjas, siekdamas apskųsti ginčijamus sprendimus, tiksliai nežinojo, kaip jam elgtis.

14Teisėjų kolegija

konstatuoja:

15IV.

16Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

17Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punkte, kuris pagal tiekiamos šilumos kiekį yra taikytinas pareiškėjo atvejui, yra numatyta savivaldybės tarybos pareiga nustatyti šilumos kainas, o šio straipsnio 7 dalyje yra specialiai reglamentuota privaloma savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų patikrinimo procedūra, kuri negali būti tapatinama su Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta ikiteismine ginčų dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų nagrinėjimo tvarka. Nagrinėjamu atveju pareiškėjo ginčijamas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. protokolinis sprendimas Nr.O2-18 buvo priimtas ne pagal kokių nors suinteresuotų asmenų skundą ikiteismine tvarka išnagrinėjus ginčą dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų, o tiesiogiai vykdant Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje numatytą specialią savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų patikrinimo procedūrą. Kadangi šis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimas nėra ikiteismine tvarka sprendžiant ginčą priimtas sprendimas, todėl skundžiamoje pirmosios instancijos teismo nutartyje padarytos išvados dėl pareiškėjo ginčijamų sprendimų pobūdžio ir skundo padavimo termino yra nepagrįstos.

18Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punkte yra numatyta privaloma ikiteisminė ginčų dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų nagrinėjimo Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje tvarka. Pareiškėjas nagrinėjamu atveju kelia ginčą dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų, todėl būtina patikrinti, ar pareiškėjas minėta privaloma ikiteismine tvarka yra pasinaudojęs. Byloje nėra duomenų, kurie patvirtintų, jog Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija būtų priėmusi kokį nors sprendimą pagal pareiškėjo skundą dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų. Priešingai, pareiškėjo su atskiruoju skundu pateikti duomenys (t. II, b. l. 44-45) patvirtina, jog pareiškėjo skundas dėl savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje atskira ikiteismine tvarka dar yra tik nagrinėjamas. Vadinasi, pareiškėjas įstatymo nustatyta privaloma ikiteismine ginčo sprendimo tvarka šiuo atveju nėra pasinaudojęs, todėl pareiškėjo teismui paduotą skundą turi būti atsisakoma priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu.

19Pažymėtina, jog, šiuo atveju atsisakant priimti pareiškėjo skundą, jo skundo dalis dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. protokolinio sprendimo Nr.O2-18 negali būti atskirta ir negali būti priimta atskirai nagrinėti teisme. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. protokoliniu sprendimu Nr.O2-18, vykdant Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje numatytą savivaldybės tarybos nustatytų šilumos kainų patikrinimo procedūrą, buvo konstatuota, kad pareiškėjo ginčijamais Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais šilumos kainos buvo nustatytos be pažeidimų. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2009 m. gegužės 28 d. protokolinis sprendimas Nr.O2-18 yra tiesiogiai susijęs su ginčijamais Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimais, todėl šio Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo teisėtumas negali būti vertinamas atskirai nuo ginčijamų Druskininkų savivaldybės tarybos sprendimų. Sistemiškai vertinant Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punkto ir 6 bei 7 dalių nuostatas, darytina išvada, jog yra nustatytas toks teisinis reguliavimas, pagal kurį savivaldybės taryba nustato šilumos kainas, o Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patikrina, ar savivaldybės taryba kainas nustatė be pažeidimų; jeigu Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija konstatuoja, kad savivaldybės taryba kainas nustatė be pažeidimų, tuomet suinteresuoti asmenys, nesutinkantys su savivaldybės tarybos nustatytomis kainomis, įgyja teisę skundu inicijuoti Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ikiteisminį ginčą dėl nustatytų kainų; Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, ikiteismine tvarka nagrinėdama ginčą dėl nustatytų kainų, pagal pateiktą skundą kartu su savivaldybės tarybos sprendimu dėl nustatytų kainų įvertina ir tiesiogiai su savivaldybės sprendimu susijusį Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimą, kuriuo Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalyje numatytos patikrinimo procedūros metu buvo konstatuota, jog savivaldybės taryba kainas nustatė be pažeidimų. Vadinasi, visas pareiškėjo nagrinėjamu atveju paduotas skundas pirmiausia Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punkte numatyta atskira ikiteismine ginčo nagrinėjimo tvarka turi būti išnagrinėtas Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ir tik šiai Komisijai priėmus sprendimą dėl tokio pareiškėjo skundo pareiškėjas įgys teisę per Administracinių bylų teisenos įstatymo 32 straipsnio 1 dalyje numatytą 20 dienų terminą nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos sprendimo, priimto išnagrinėjus pareiškėjo skundą, gavimo kreiptis į teismą.

20Taigi, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės pagrįstai nepriėmė nagrinėti pareiškėjo skundo, tačiau nurodė ne tą skundo nepriėmimo pagrindą. Šiuo atveju iš viso neturi būti sprendžiamas skundo padavimo termino klausimas, neturi būti vertinama, ar toks terminas yra praleistas ir ar jis turi būti atnaujintas, ir negali būti atsisakoma priimti skundą Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 8 punkto pagrindu. Šiuo atveju pareiškėjas pirmiausia turi iki galo pasinaudoti įstatymo numatyta privaloma ikiteismine ginčo sprendimo tvarka, o jo skundas turi būti atsisakomas priimti Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punkto pagrindu. Todėl skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis atitinkamai pakeistina.

21Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

22Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.

23Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartį pakeisti.

24Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 3 d. nutarties dalį, kuria teismas atmetė pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ prašymą dėl skundo padavimo termino atnaujinimo ir kuria atsisakė priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą kaip paduotą praleidus skundo padavimo terminą, panaikinti ir atsisakyti priimti pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės „Litesko“ skundą kaip paduotą nesilaikant įstatymų nustatytos bylos išankstinio nagrinėjimo ne per teismą tvarkos.

25Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 3 d. nutarties dalį palikti nepakeistą.

26Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. ... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą ir... 6. Pareiškėjas nurodė, kad ginčijamais Druskininkų savivaldybės tarybos... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2009 m. liepos 3 d. nutartimi... 9. Teismas nurodė, kad, pagal Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalį,... 10. III.... 11. Atskiruoju skundu pareiškėjas prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Pareiškėjas nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai šiuo... 13. 1 punkte (šis punktas yra taikytinas pareiškėjui, nes šiuo atveju yra... 14. Teisėjų kolegija... 15. IV.... 16. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 17. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punkte, kuris pagal tiekiamos... 18. Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 5 dalies 1 punkte yra numatyta privaloma... 19. Pažymėtina, jog, šiuo atveju atsisakant priimti pareiškėjo skundą, jo... 20. Taigi, darytina išvada, jog pirmosios instancijos teismas iš esmės... 21. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 2... 22. Atskirąjį skundą tenkinti iš dalies.... 23. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 3 d. nutartį... 24. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 3 d. nutarties dalį,... 25. Kitą Vilniaus apygardos administracinio teismo 2009 m. liepos 3 d. nutarties... 26. Nutartis neskundžiama....