Byla I-1434-171/2013
Dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Dirvono, Rositos Patackienės ir Irenos Paulauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovui advokatui Algimantui Medeliui,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo A. L. skundą atsakovėms Vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vidaus reikalų ministerijos, dėl neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo,

Nustatė

3Pareiškėjas A. L. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–19), prašydamas:

41) panaikinti atsakovės Vidaus reikalų ministerijos 2012-11-09 sprendimą Nr. 1D-7433(11) „Dėl pareigūnų ir karių valstybinės pensijos“;

52) įpareigoti atsakovę Vidaus reikalų ministeriją ateityje mokėti jam nustatyto dydžio pareigūnų ir karių pensiją – 430 Lt;

63) priteisti iš atsakovės Vidaus reikalų ministerijos neišmokėtą pareigūnų ir karių pensijos dalį nuo 2010-01-01 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos;

74) priteisti iš atsakovės Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vidaus reikalų ministerijos, 5 000 Lt neturinei žalai atlyginti;

85) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.

9Pareiškėjas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau – Laikinasis įstatymas) 15 straipsnio pakeitimo įstatymas (2011-12-20 Nr. XI-1821), kuriuo pratęstas šio įstatymo nuostatų taikymas, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 30, 48, 52 str. bei Konstitucijos preambulėje įtvirtintam teisinės valstybės principui, konstituciniams asmenų lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principams.

10Skunde paaiškino, kad jam buvo paskirta 430 Lt pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą, o nuo 2010-01-01 mokama sumažinta 378,74 Lt pensija. 2012-10-30 kreipėsi į Vidaus reikalų ministeriją su prašymu grąžinti neišmokėtą pensijos dalį. 2012-11-09 rašte Nr. ID-7473(11) atsakovė nurodė, kad Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijai, todėl iki 2012-12-31 pensijos ir toliau bus mažinamos. Mano, kad Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymas Nr. XI-1821, kuris galiojo nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31, nepagrįstas, nes jo – pensininko ir invalido, pareigūnų ir karių pensija neteisėtai sumažinta. Pratęsdamas valstybinių pensijų ribojimą, įstatymų leidėjas diskriminuoja vieną socialinę grupę, t. y. pareigūnų ir karių valstybines pensijas gaunančius asmenimis. Toks reguliavimas prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijos bei tarptautinių teisės aktų nuostatoms. Savo reikalavimus pareiškėjas pagrindžia Konstitucinio Teismo nutarimuose pateiktais išaiškinimais, o taip pat ir Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencija.

11Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus, prašė skundą tenkinti. Patikslino, kad atsakove skundo dalyje dėl reikalavimo priteisti neišmokėtą pensijos dalį prašo laikyti Lietuvos valstybę, atstovaujamą Vidaus reikalų ministerijos (žr. priedą prie bylos su kompiuterine laikmena).

12Atsakovės Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos valstybė, atstovaujama Vidaus reikalų ministerijos, su pareiškėjo skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime (b. l. 34–35) paaiškino, kad vienintelis pareiškėjo valstybinės pensijos dydžio ribojimo įstatyminis pagrindas – Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d., Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu pripažintas neprieštaraujančiu Konstitucijai. Valstybinė pensija pareiškėjui sumažinta ne daugiau nei 20 procentų, ministerijos atsakymas į pareiškėjo skundą yra teisėtas. Pareiškėjas neįrodo, kad Vidaus reikalų ministerija ar jos darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus turėjo veikti.

13Teismo posėdyje atsakovų atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai (b. l. 50, 51).

14Skundas atmestinas.

15Remiantis byloje esančia 1991-01-24 Vidaus reikalų ministerijos išvada (b. l. 38, 52) pareiškėjui A. L. nuo 1990-12-21 paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija.

16Pareiškėjas 2012-10-30 kreipėsi į vidaus reikalų ministrą su skundu (b. l. 39) išmokėti valstybinės pensijos nepriemoką, susidariusią nuo 2010-01-01, ir mokėti jam visą paskirtą pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą.

17Atsakovė Vidaus reikalų ministerija į pareiškėjo skundą atsakė 2012-11-09 raštu Nr. 1D-7473-(11) (b. l. 40), kuriame paaiškino, kad nuo 2010-01-01 įsigaliojo Laikinasis įstatymas, kuriame nustatytas valstybinių, taip pat ir pareigūnų ir karių, pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas. Pagal minėto įstatymo nuostatas pareiškėjui paskirta pareigūnų ir karių valstybinė pensija buvo perskaičiuota pritaikius koeficientą 0,8808 ir mokama sumažinta 378,74 Lt valstybinė pensija. Vidaus reikalų ministerija nurodė, kad Konstitucijai Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatos neprieštarauja, o pagal Laikinojo įstatymo 15 str. pensijų perskaičiavimas pratęstas iki 2012-13-31, taigi nėra pagrindo mokėti paskirtą 430 Lt pensiją bei išmokėti susidariusią pensijos nepriemoką.

18Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjui paskirtos pareigūnų ir karių valstybinės pensijos dydžio ribojimo nuo 2010-01-01 iki teismo sprendimo įsigaliojimo teisėtumo.

19Pagal 1994-12-22 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 (1995-07-04 įstatymo Nr. I-1012, 2002-07-02 įstatymo Nr. IX-1013, 2006-12-12 įstatymo Nr. X-978 redakcija) 1 straipsnio 1 dalį Lietuvos Respublikoje nustatomos šios valstybinės pensijos: 1) Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinės pensijos; 2) nukentėjusiųjų asmenų valstybinės pensijos; 3) pareigūnų ir karių valstybinės pensijos; 4) mokslininkų valstybinės pensijos; 5) teisėjų valstybinės pensijos. To paties straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad pareigūnų ir karių valstybinės pensijos skiriamos pagal specialius įstatymus.

202009-12-09 buvo priimtas Laikinasis įstatymas Nr. XI-537, kuris, išskyrus jo 16 str., įsigaliojo 2010-01-01. Pagal minėto įstatymo 1 str. 2 d. 1 p., šis įstatymas taikomas ir asmenims, gaunantiems valstybines pensijas, paskirtas ir mokamas pagal Valstybinių pensijų įstatymą.

21Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nurodyta, kad paskirtos ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 str. 3 d. nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 str. 2 d. 1 ir 3 p., bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Jeigu tas pats asmuo gauna dvi arba daugiau šioje dalyje nurodytų išmokų, apskaičiuojant naują mokėtiną kiekvienos išmokos dydį, visos gaunamos išmokos sumuojamos ir perskaičiuojamos, išmokų sumai taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę.

22Laikinojo įstatymo 15 str. 1 d. (2009-12-09, 2010-07-02 redakcijos) buvo nustatyta, kad įstatymas galioja iki 2011-12-31. Taigi Laikinojo įstatymo 15 str. buvo nustatytas terminuotas šio įstatymo nuostatų galiojimas, t. y. tai, kad šiuo įstatymu nustatyta socialinių išmokų, inter alia valstybinių ir valstybinių socialinio draudimo pensijų, perskaičiavimo ir mokėjimo tvarka, suponuojanti šių išmokų sumažinimą, taikoma nuo 2010-01-01 iki 2011-12-31.

232012-12-20 Seimas priėmė Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymą, įsigaliojusį 2012-12-31, kurio 1 d. nustatė skirtingą Laikinojo įstatymo galiojimo terminą pagal socialinių išmokų rūšis: 1) 1 str. 2 d. 4 p. nurodytoms šalpos kompensacijoms ir 5–9 punktuose nurodytoms išmokoms – iki 2011-12-31; 2) 1 str. 2 d. 1 ir 3 p. nurodytoms išmokoms, 4 p. nurodytoms slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinėms kompensacijoms ir 10 p. nurodytai išmokai – iki 2013-12-31. Taigi asmenims, kuriems valstybinės pensijos paskirtos ir mokamos pagal Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymą, Laikinojo įstatymo nuostatų galiojimas pratęstas iki 2013-12-31.

24Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime, kuris „Valstybės žiniose“ buvo paskelbtas 2012-09-21, pripažino, kad Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

25Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas minėtame nutarime tirdamas Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, atitiktį Konstitucijos 23, 29, 48, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui konstatavo, kad pagal Konstituciją, jos 23, 29, 52 str., konstitucinį teisinės valstybės principą, susidarius ypatingai situacijai (dėl ekonomikos krizės) mažinant valstybines pensijas įstatymų leidėjui pareiga numatyti susidariusių praradimų kompensavimo asmenims, kuriems valstybinė pensija buvo paskirta ir mokama, mechanizmą atsiranda tuomet, kai valstybinė pensija mažinama dideliu mastu. Atsižvelgiant į tai, kad asmeniui paskirta valstybinė pensija, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendra suma pagal Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. sumažinta ne daugiau nei 20 procentų, nėra pagrindo konstatuoti, kad dėl šioje dalyje nustatyto teisinio reguliavimo valstybinės pensijos sumažintos dideliu mastu. Tai konstatavus, nėra pagrindo teigti, kad Laikinajame įstatyme nenustačius mechanizmo, pagal kurį būtų kompensuojami praradimai tiems asmenims, kuriems dėl ginčijamoje šio įstatymo 4 str. 1 d. nustatyto valstybinės pensijos, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendros sumos perskaičiavimo (sumažinimo) sumažėjo iki tokio perskaičiavimo (sumažinimo) paskirtos valstybinės pensijos, nukrypta nuo iš Konstitucijos 23, 29, 52 str., konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų.

26Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėjui paskirta 430 Lt pareigūnų ir karių valstybinė pensija, pritaikius Laikinojo įstatymo 4 str. nuostatas sumažinta ir mokama 378,74 Lt pensija. Taigi pareiškėjui pensija sumažinta pritaikius Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatas (b. l. 40, 41).

27Kaip minėta, Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu pripažinus, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, pareiškėjui valstybinė pensija galėjo būti perskaičiuojama pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį.

28Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir byloje nustatytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad atsakovas, perskaičiuodamas pareiškėjui paskirtą pensiją, vadovavosi galiojančiais teisės aktais, kurie Konstitucinio Teismo pripažinti neprieštaraujančiais Konstitucijai, taigi jo veiksmai laikytini teisėtais ir pagrįstais. Ginčijamas Vidaus reikalų ministerijos 2012-10- sprendimas Nr. 1D-7473-(11) yra teisėtas, pagrįstas faktiniais duomenimis ir teisės normomis, atitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. nustatytus reikalavimus, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjo reikalavimų dėl minėto sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo.

29Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovę Vidaus reikalų ministeriją mokėti jam nustatyto dydžio pareigūnų ir karių valstybinę pensiją (430 Lt) netenkintinas, kadangi, kaip minėta, Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nuostatos pripažintos neprieštaraujančiomis Konstitucijai, o jų galiojimas, vadovaujantis Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymu, pratęstas iki 2013-12-31.

30Pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės, atstovaujamos Vidaus reikalų ministerijos, 5 000 Lt neturtinei žalai atlyginti.

31Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 str. 1 dalyje nustatyta, kad žalą, atsiradusią dėl valstybės valdžios institucijų neteisėtų aktų, privalo atlyginti valstybė iš valstybės biudžeto nepaisydama konkretaus valstybės tarnautojo ar kito valstybės valdžios institucijos darbuotojo kaltės. CK 6.271 str. 4 dalyje nustatyta, kad valstybės ar savivaldybės civilinė atsakomybė pagal šį straipsnį atsiranda, jeigu valdžios institucijų darbuotojai neveikė taip, kaip pagal įstatymus šios institucijos ar jų darbuotojai privalėjo veikti. Viešoji atsakomybė atsiranda esant trims sąlygoms: neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, žalai ir priežastiniam neteisėtų veiksmų (neveikimo) ir žalos ryšiui (žr., pvz., LVAT 2009-11-02 nutartį a. b. Nr. A556-1241-09).

32Šiuo atveju Laikinojo įstatymo nuostatos, kuriomis vadovavosi Vidaus reikalų ministerija sumažindama pareiškėjui pensiją, nebuvo pripažintos prieštaraujančiomis Konstitucijai, jokių kitų neteisėtų Vidaus reikalų ministerijos ar jos darbuotojų veiksmų šioje byloje taip pat nenustatyta. Darytina išvada, kad šiuo atveju nenustatyti Vidaus reikalų ministerijos neteisėti veiksmai, todėl žalos atlyginimas pareiškėjui nepriteistinas.

33Pareiškėjas prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymo 1 str. 2 d. 1 p. neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 30, 48, 52 str. ir konstituciniams teisinės valstybės, asmenų lygiateisiškumo, teisėtų lūkesčių, teisinio tikrumo ir teisinio saugumo principams.

34Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 2 d., jeigu yra pagrindas manyti, kad įstatymas ar kitas teisės aktas, kuris turėtų būti taikomas konkrečioje byloje, prieštarauja Konstitucijai, teismas sustabdo bylos nagrinėjimą ir, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo kompetenciją, kreipiasi į jį su prašymu spręsti, ar tas įstatymas ar kitas teisės aktas atitinka Konstituciją.

35Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo nuostatų prieštaravimo Konstitucijai klausimas išspręstas Konstitucinio Teismo 2012-02-06 nutarimu, kuriame, be kita ko, konstatuota, kad pagal Konstituciją, jos 23, 29, 52 str., konstitucinį teisinės valstybės principą, susidarius ypatingai situacijai (dėl ekonomikos krizės), įstatymų leidėjas turi teisę mažinti paskirtas ir mokamas pensijas, sumažintos pensijos gali būti mokamos laikinai, o įstatymų leidėjas turi užtikrinti, kad praradimai, atsiradę dėl senatvės ar invalidumo pensijų mažinimo, taip pat dėl valstybinių pensijų mažinimo dideliu mastu, nebelikus minėtos ypatingos situacijos būtų per protingą laikotarpį teisingai kompensuoti.

36Atsižvelgus į Konstitucinio Teismo nutarimo turinį, kad sumažintos pensijos gali būti mokamos laikinai (kol valstybėje neliks ypatingos situacijos dėl ekonomikos krizės), teismui nagrinėjamoje byloje nekyla abejonių dėl Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymo atitikties Konstitucijai. Dėl to tenkinti pareiškėjo prašymą kreiptis į Konstitucinį Teismą nėra pagrindo.

37Netenkinus pareiškėjo skundo, nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi išlaidų atlyginimą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 44–45 str.).

38Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 str. 1 d., 129 str., teismas

Nutarė

39Pareiškėjo A. L. skundą atmesti kaip nepagrįstą.

40Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant tiesiogiai šiam teismui arba pateikiant jį per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal... 3. Pareiškėjas A. L. kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–19), prašydamas:... 4. 1) panaikinti atsakovės Vidaus reikalų ministerijos 2012-11-09 sprendimą Nr.... 5. 2) įpareigoti atsakovę Vidaus reikalų ministeriją ateityje mokėti jam... 6. 3) priteisti iš atsakovės Vidaus reikalų ministerijos neišmokėtą... 7. 4) priteisti iš atsakovės Vidaus reikalų ministerijos ir Lietuvos... 8. 5) priteisti iš atsakovės bylinėjimosi išlaidų atlyginimą.... 9. Pareiškėjas prašo kreiptis į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su... 10. Skunde paaiškino, kad jam buvo paskirta 430 Lt pareigūnų ir karių... 11. Teismo posėdyje pareiškėjo atstovas palaikė skunde išdėstytus argumentus,... 12. Atsakovės Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos valstybė, atstovaujama... 13. Teismo posėdyje atsakovų atstovas nedalyvavo, apie teismo posėdžio vietą... 14. Skundas atmestinas.... 15. Remiantis byloje esančia 1991-01-24 Vidaus reikalų ministerijos išvada (b.... 16. Pareiškėjas 2012-10-30 kreipėsi į vidaus reikalų ministrą su skundu (b.... 17. Atsakovė Vidaus reikalų ministerija į pareiškėjo skundą atsakė... 18. Nagrinėjamoje byloje keliamas ginčas dėl pareiškėjui paskirtos pareigūnų... 19. Pagal 1994-12-22 Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 (1995-07-04... 20. 2009-12-09 buvo priimtas Laikinasis įstatymas Nr. XI-537, kuris, išskyrus jo... 21. Laikinojo įstatymo 4 str. 1 d. nurodyta, kad paskirtos ir Valstybinių... 22. Laikinojo įstatymo 15 str. 1 d. (2009-12-09, 2010-07-02 redakcijos) buvo... 23. 2012-12-20 Seimas priėmė Laikinojo įstatymo 15 str. pakeitimo įstatymą,... 24. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 2012-02-06 nutarime, kuris... 25. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas minėtame nutarime tirdamas... 26. Iš byloje esančių įrodymų matyti, kad pareiškėjui paskirta 430 Lt... 27. Kaip minėta, Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimu pripažinus,... 28. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui ir byloje nustatytoms aplinkybėms,... 29. Pareiškėjo reikalavimas įpareigoti atsakovę Vidaus reikalų ministeriją... 30. Pareiškėjas prašo priteisti iš atsakovės Lietuvos valstybės,... 31. Civilinio kodekso (toliau – CK) 6.271 str. 1 dalyje nustatyta, kad žalą,... 32. Šiuo atveju Laikinojo įstatymo nuostatos, kuriomis vadovavosi Vidaus reikalų... 33. Pareiškėjas prašo kreiptis į Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar... 34. Vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 str. 2 d., jeigu yra... 35. Pažymėtina, kad Laikinojo įstatymo nuostatų prieštaravimo Konstitucijai... 36. Atsižvelgus į Konstitucinio Teismo nutarimo turinį, kad sumažintos pensijos... 37. Netenkinus pareiškėjo skundo, nėra pagrindo priteisti bylinėjimosi... 38. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Administracinių bylų... 39. Pareiškėjo A. L. skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 40. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti...