Byla AS-143-517-13
Dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Audriaus Bakavecko, Anatolijaus Baranovo (pranešėjas) ir Irmanto Jarukaičio (kolegijos pirmininkas), teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Jakobsen Home Co“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d.

2nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Jakobsen Home Co“ skundą atsakovui viešajai įstaigai Lietuvos verslo paramos agentūrai, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Lietuvos Respublikos finansų ministerijai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai dėl sprendimo panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas UAB „Jakobsen Home Co“ (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m. balandžio 17 d. skundu kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti atsakovo viešosios įstaigos Lietuvos verslo paramos agentūros (toliau – ir atsakovas, Agentūra)

62013 m. sausio 18 d. sprendimą ir įpareigoti atsakovą pritarti 2013 m. sausio 16 d. rašte prašomam 138 152,25 Lt lėšų perskirstymui tarp projekto veiklų.

7Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. gegužės 24 d. sudarė Projekto „Informacinių technologijų sprendimų diegimas UAB „Jakobsen Home Co“ finansavimo ir administravimo sutartį Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-02-154. 2013 m. sausio 16 d. kreipėsi į atsakovą dėl pritarimo neesminiam sutarties pakeitimui – lėšų perskirstymui tarp projekto veiklų. 2013 m. sausio 18 d. atsakovas pranešė raštu, kad prašymo perskirstyti lėšas netenkina. 2013 m. sausio 18 d. Lietuvos Respublikos finansų ministerijai (toliau – Finansų ministerija) pateikė skundą ir 2013 m. kovo 28 d. gavo atsakymą, kad atsakovo sprendimas pagrįstas ir teisėtas.

8II.

9Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo skundą ir nurodė, nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti pareiškėjui (Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 37 str. 2 d. 1, 8 p., 149 str.).

10Teismas vadovavosi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu. Nustatė, kad pareiškėjas nurodė, jog Agentūra 2013 m. sausio 18 d. raštu pranešė, kad prašymo perskirstyti lėšas netenkina. Taigi ginčijamą raštą pareiškėjas gavo 2013 m. sausio 18 d. Skundą dėl šio rašto teismui pateikė 2013 m. balandžio 18 d., t. y. praleidęs terminą skundui paduoti. Pareiškėjas neprašė atnaujinti praleisto termino skundui paduoti, todėl jo pateiktą skundą teismas atsisakė priimti. Teismas taip pat vadovavosi ABTĮ 3 straipsnio 1 dalimi, 15 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 22 straipsnio 1 dalimi, 2 straipsnio 13, 14 dalimis. Teismas padarė

11išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų (administracinių aktų), taip pat veiksmų (neveikimo), kurie daro įtaką konkrečioms asmenų teisėms ar įstatymų saugomiems interesams, teisėtumo. Remdamasis Agentūros 2013 m. sausio 18 d. raštu, teismas nustatė, kad juo Agentūra nepritaria prašymui dėl išlaidų tarp projekto veiklų perskirstymo, t. y. jame išdėstyta Agentūros nuomonė dėl pareiškėjo prašymo, tačiau joks sprendimas nėra priimtas. Skundžiamame rašte nenustatyta pareiškėjui privalomų vykdyti įpareigojimų, neduota nurodymų, nėra išdėstyta kitų atsakovo priimtų sprendimų, galinčių turėti įtakos pareiškėjo teisėms ir pareigoms. Teismas pažymėjo ir tai, kad Finansų ministerija, atsakydama į pareiškėjo 2013 m. sausio 18 d. raštą dėl Agentūros 2013 m. sausio 18 d. rašto, 2013 m. kovo 26 d. rašte nurodė, kad pareiškėjo 2013 m. sausio 18 d. rašte išdėstytas skundas nėra dėl įgyvendinančios institucijos veiksmų ar neveikimo, susijusių su sprendimo dėl pažeidimo priėmimu, dėl to Finansų ministerija 2013 m. kovo 26 d. rašte pareiškėjui pateikė tik nuomonę. Įvertinęs išdėstytas aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad skundžiamas sprendimas nėra administracinis aktas, nes jis nenustato, nepakeičia ir nepanaikina jokių pareiškėjo teisių ar pareigų viešojo administravimo srityje, todėl nėra administracinės bylos dalykas ir toks ginčas nepriskirtinas administracinių teismų kompetencijai (pvz., Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis administracinėje byloje Nr. AS63-650/2011). Todėl pareiškėjo skundą teismas atsisakė priimti ir ABTĮ 37 straipsnio

122 dalies 1 punkto pagrindu (kaip nenagrinėtiną teismų).

13III.

14Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartį ir įpareigoti priimti skundą. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

151. Teismas nepagrįstai nurodė, kad jis praleido terminą skundui paduoti ir pažeidė ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies reikalavimus, kadangi neįvertino aplinkybės, kad savo pažeistas teises gynė išankstine ginčo nagrinėjimo ne teisme tvarka. Agentūra, Viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka išnagrinėjusi jo skundą, 2013 m. balandžio 2 d. sprendimu panaikino dalį 2013 m. sausio 18 d. sprendimo, ir jis teismo prašė į tai atsižvelgti tenkinus skundą.

162. Teismas nepagrįstai priėjo išvadą, kad 2013 m. sausio 18 d. Agentūros sprendimas nėra administracinis aktas, kadangi, vadovaujantis šiuo sprendimu, jam nepagrįstai buvo panaikinta teisė perskirstyti projekto lėšas tarp atskirų veiklų. Dėl to jis negalėjo ir neturėjo teisės mokėjimo prašyme pateikti dalies veiklos Nr. 1.1.1 išlaidų, kurios viršijo šiai veiklai planuotą biudžetą, tai sukėlė jam teisines pasekmes – negalėjo mokėjimo prašyme pateikti išlaidų sumos, lygios Agentūros neperskirstytai sumai, finansavimo tinkamumo įvertinimo sprendimui priimti.

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV.

19Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

20Remiantis bylos duomenimis, pareiškėjas siekia, jog būtų pakeista 2011 m. gegužės

2124 d. sudaryta Projekto „Informacinių technologijų sprendimų diegimas UAB „Jakobsen Home Co“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-154, finansavimo ir administravimo sutartis Nr. S-VP2-2.1-ŪM-02-K-02-154. Pareiškėjas kreipėsi į Agentūrą su 2013 m. sausio 16 d. prašymu ,,Dėl išlaidų tarp projekto veiklų perskirstymo“, kuriuo prašė pritarti išlaidų tarp projekto veiklų perskirstymui (b. l. 45–46). Agentūra dėl šio prašymo priėmė du skirtingus sprendimus: sprendimą nepritarti projekto pakeitimams, įformintą 2013 m. sausio 18 d. raštu Nr. R4-645(13.3.14-285) ,,Dėl nepritarimo prašomiems projekto Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-154 pakeitimams“ (b. l. 49), ir sprendimą iš dalies pritarti projekto pakeitimams, įformintą 2013 m. balandžio 2 d. raštu Nr. R4-3502(13.3.14-285) ,,Dėl Projekto „Informacinių technologijų sprendimų diegimas UAB „Jakobsen Home Co“, projekto kodas Nr. VP2-2.1-ŪM-02-K-02-154, neesminio pakeitimo“ (b. l. 56–57). Pareiškėjas, kreipdamasis į teismą, skunde suformulavo reikalavimą panaikinti Agentūros 2013 m. sausio 18 d. sprendimą, skundo argumentuose prašydamas atsižvelgti ir į Agentūros 2013 m. balandžio 2 d. sprendimą (b. l. 1–5).

22Pagal ABTĮ 23 ir 24 straipsniuose įtvirtintus administraciniam teismui paduodamo skundo formai bei turiniui taikomus reikalavimus, skundas (skundo elementai: pagrindas ir dalykas) turi būti suformuluotas konkrečiai, tiksliai ir aiškiai. Šiuo atveju pateiktas skundas nėra pakankamai tikslus. Kaip nustatyta, 2013 m. balandžio 2 d. sprendimas yra galutinis (laiko požiūriu) Agentūros sprendimas dėl pareiškėjo 2013 m. sausio 16 d. prašymo, todėl atsižvelgiant į tai formuluotinas ir skundo reikalavimas, argumentai. Siekiant padėti pareiškėjui įgyvendinti jo procesines teises (ABTĮ 10 str.), pirmosios instancijos teismas, naudodamas skundo trūkumų šalinimo institutą (ABTĮ 37 str. 1 d.), turėtų pasiūlyti patikslinti skundą. Pareiškėjui pateikus patikslintą skundą, sprendžiant jo priėmimo klausimą, būtina vadovautis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 patvirtintomis Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis (nuostatos dėl projekto finansavimo ir administravimo sutarties pakeitimo, skundų nagrinėjimo).

23Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus apygardos administracinio teismo

242013 m. balandžio 24 d. nutartis negali būti laikoma pagrįsta, todėl naikintina, o skundo priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (ABTĮ 141 str. 1 d. 1 p., 142 str. 1 d., 148 str.).

25Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

26Pareiškėjo UAB „Jakobsen Home Co“ atskirąjį skundą patenkinti iš dalies.

27Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Jakobsen Home... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas UAB „Jakobsen Home Co“ (toliau – ir pareiškėjas) 2013 m.... 6. 2013 m. sausio 18 d. sprendimą ir įpareigoti atsakovą pritarti 2013 m.... 7. Pareiškėjas nurodė, kad 2011 m. gegužės 24 d. sudarė Projekto... 8. II.... 9. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2013 m. balandžio 24 d. nutartimi... 10. Teismas vadovavosi ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi, 37 straipsnio 2 dalies 8... 11. išvadą, kad administraciniams teismams priskirta nagrinėti administracines... 12. 2 dalies 1 punkto pagrindu (kaip nenagrinėtiną teismų).... 13. III.... 14. Pareiškėjas atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 15. 1. Teismas nepagrįstai nurodė, kad jis praleido terminą skundui paduoti ir... 16. 2. Teismas nepagrįstai priėjo išvadą, kad 2013 m. sausio 18 d. Agentūros... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV.... 19. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 20. Remiantis bylos duomenimis, pareiškėjas siekia, jog būtų pakeista 2011 m.... 21. 24 d. sudaryta Projekto „Informacinių technologijų sprendimų diegimas UAB... 22. Pagal ABTĮ 23 ir 24 straipsniuose įtvirtintus administraciniam teismui... 23. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, Vilniaus... 24. 2013 m. balandžio 24 d. nutartis negali būti laikoma pagrįsta, todėl... 25. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 151 straipsnio 4... 26. Pareiškėjo UAB „Jakobsen Home Co“ atskirąjį skundą patenkinti iš... 27. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2013 m. balandžio 24 d. nutartį... 28. Nutartis neskundžiama....