Byla 2-1048-239/2012
Dėl juridinio fakto nustatymo

1Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,

2sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,

3dalyvaujant pareiškėjų UAB „Babruko krantas” ir N. P. atstovui advokatui Romui Sadauskui,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB „Babruko krantas” ir N. P. pareiškimą suinteresuotiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie žemės ūkio ministerijos, Trakų rajono savivaldybės administracijai, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijai dėl juridinio fakto nustatymo, ir

Nustatė

5pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – kad UAB „Babruko krantas“ ir N. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise, kiekvienam po ½ dalį priklausančiame žemės sklype, u/n ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame adresu: ( - ), buvo sodyba.

6Pareiškėjai - UAB „Babruko krantas” atstovas ir N. P. į teismo posėdį neatvyko, byloje gauti prašymai bylą nagrinėti jiems nedalyvaujant.

7Pareiškėjų atstovas nurodė, kad pareiškėjams UAB „Babruko krantas” ir N. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, u/n ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), 3,5886 ha ploto, kurio paskirtis - žemės ūkio, esantis adresu: ( - ). Žemės sklypas yra Trakų istorinio nacionalinio parko teritorijoje. Įsigiję minėtą žemės sklypą, pareiškėjai sužinojo, kad tame sklype apie 1934-1935 m. stovėjo sodyba, kuri tikėtina buvo nugriauta II Pasaulinio karo metu. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 9 str. 2 d. 8 p. numatyta, kad gamtiniuose ir kompleksiniuose draustiniuose draudžiama statyti su draustinio steigimo tikslais nesusijusius statinius, išskyrus pastatus esamose ir buvusiose sodybose (kai yra išlikę buvusių statinių ir (ar) sodų liekanų arba kai sodybos yra pažymėtos vietovės ar kituose planuose, taip pat nustatant juridinį faktą). Trakų istorinio nacionalinio parko individualaus apsaugos reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos kultūros ministro įsakymu Nr. ĮV-436, 5 d. 3 p. numato, kad buvusi sodyba - sodyba, kurios buvimo faktas įrodytas istoriniais archyviniais dokumentais, moksliniais tyrimais ar teismo sprendimu. 2007 m. gegužės mėnesį pareiškėja N. P. ir tuometiniai žemės sklypo savininkai V. S. ir L. S., kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją prašydami suteikti informaciją ar minėto žemės sklypo teritorijoje buvo sodyba. 2007-06-05 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija pateikė raštą, kuriuo patvirtino, kad žemės sklypo (kadastrinis Nr. ( - )) teritorijoje buvo šiuo metu neišlikusi sodyba. Palyginant sklypo ribas su archyviniais žemėlapiais, 1935 m. Varšuvos karinio geografijos instituto 1:100 000 topografiniame žemėlapyje minėto sklypo pietinėje dalyje yra žymima viena sodyba. 2011 m. rugsėjo mėnesį pareiškėjai kreipėsi į Trakų istorinio nacionalinio parko direkciją dėl specialiųjų saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimų išdavimo ir prašė, esant galimybei, Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos išduoti specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus buvusios sodybos atkūrimo, pareiškėjams priklausančiame žemės sklype, techniniam projektui rengti. 2011-10-03 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija neišdavė sąlygų techniniam projektui rengti ir nurodė, kad minimos buvusios sodybos faktas nėra nustatytas teismine tvarka, nors 2007-06-05 Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija raštu Nr. S-304 pati TINP direkcija patvirtino, kad pareiškėjams priklausančiame žemės sklype, sklypo pietinėje dalyje yra žymima viena sodyba. Atsižvelgiant į susiklosčiusią situaciją, pareiškėjai savo teises ir teisėtus interesus gali apginti tik teisme, prašant nustatyti sodybos buvimo faktą jiems priklausančiame žemės sklype. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas tuo tikslu, kad kitokia tvarka pareiškėjai negali gauti patvirtinančių dokumentų, kad jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, u/n ( - ), esančiame adresu: ( - ), buvo šiuo metu neišlikusi sodyba. Juridinę reikšmę turintis faktas yra nustatytinas sodybos atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

8Suinteresuotų asmenų Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos ir Trakų rajono savivaldybės administracijos atstovai į teismo posėdį neatvyko, pateiktuose prašymuose bylą prašo nagrinėti jų atstovams nedalyvaujant. Teismui pateiktuose atsiliepimuose suinteresuoti asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos ir Trakų rajono savivaldybės administracija nurodė, kad sutinka su pareiškėjų pareiškimu (b.l. 36-37, 43-44).

9Suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į teismo posėdį neatvyko. Teismo šaukimas įteiktas tinkamai, neatvykimo priežastis nežinoma. Atsiliepime Trakų istorinio nacionalinio parko direkcija nurodė, kad pareiškėjų pateiktų įrodymų nepakanka nustatyti juridinį faktą, kad jiems bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo sodyba. Nurodė, kad Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos2007-06-05 raštas yra informacinio pobūdžio ir nepatvirtina, jog pareiškėjams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype buvo šiuo metu neišlikusi sodyba. Taip pat nurodė, kad byloje nėra pateikti specialisto dr. J. V. kompetenciją ir kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai bei nėra pateikta originali medžiaga, kurios pagrindu atliktas tyrimas (b.l. 38-41).

10Pareiškimas tenkintinas visiškai.

11Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 str.).

12Pareiškėjų pareiškime išdėstytomis aplinkybėmis, jų atstovo teismo posėdyje duotais paaiškinimais, byloje surinktais rašytiniais įrodymais – 2012-03-09 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašu, iš kurio matyti, kad UAB „Babruko krantas” ir N. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise po ½ dalį priklauso 3,5886 ha ploto, žemės sklypas, u/n ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esantis ( - ) (b.l. 15-16); žemės sklypo plano ir žemėlapio ištraukos (b.l. 17, 18), 2011-11-14 specialisto dr. J. V. paaiškinimų, iš kurių matyti, kad tyrimui pateiktame žemėlapyje (1934-1935 m. topografinio žemėlapio PAS30 SLUP40. WILNO M 1:100 000) matyti, kad UAB „Babruko krantas“ ir N. P. priklausančio sklypo ribose, pietinėje dalyje tarp 9 ir 13 geodezinių matavimo taškų yra objektai, kurie žemėlapyje įvardinti statinių topografiniu ženklu. Tai liudija šioje dalyje, 1934-1935 metų laikotarpyje buvusius statinius (b.l. 21-26); specialisto dr. J. V. daktaro diplomu, iš kurio matyti, kad J. V. 2007-10-02 apgynė fizinių mokslų srities geografijos mokslo krypties darbą ir jam yra suteiktas daktaro mokslo laipsnis; – yra patvirtinama, kad 1934-1935 metų laikotarpyje UAB „Babruko krantas“ ir N. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise, kiekvienam po ½ dalį priklausančiame žemės sklype, u/n ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame adresu: ( - ), buvo šiuo metu neišlikusi sodyba. Byloje nėra duomenų, dėl kurių būtų galima abejoti specialisto dr. J. V. kvalifikacija ir kompetencija bei jo pateiktų paaiškinimų pagrįstumu. Teismas, įvertinęs byloje esančius įrodymus bei jų turinį, konstatuoja, kad esamų įrodymų visiškai paknaka pareiškėjų prašomam juridiniam faktui nustatyti. Atsižvelgiant į visa tai, teismas daro išvadą, kad pareiškėjų prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas yra nustatytinas, nes kitokia tvarka tai patvirtinančių dokumentų pareiškėjai negali gauti (CPK 445 str.).

13Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas sodybos atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

14Iš pareiškėjų UAB „Babruko krantas“ ir N. P. lygiomis dalimis priteistinos 27,40 Lt išlaidos valstybei, t.y. iš kiekvieno pareiškėjo po 13,70 Lt išlaidų, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 96 str.).

15Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 177-178, 270, 442, 444-448 str. str., teismas

Nutarė

16pareiškimą patenkinti visiškai.

17Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Babruko krantas“ ir N. P. bendrosios dalinės nuosavybės teise, kiekvienam po ½ dalį priklausančiame žemės sklype, u/n ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), esančiame adresu: ( - ), buvo šiuo metu neišlikusi sodyba.

18Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas sodybos atkūrimo istoriniame nacionaliniame parke tikslu.

19Priteisti iš UAB „Babruko krantas“ ir N. P. iš kiekvieno po 13,70 Lt bylinėjimosi išlaidų valstybei.

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Trakų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
1. Trakų rajono apylinkės teismo teisėja Nijolė Zaleckienė,... 2. sekretoriaujant Ingai Bakšaitei,... 3. dalyvaujant pareiškėjų UAB „Babruko krantas” ir N. P. atstovui advokatui... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų UAB... 5. pareiškėjai prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą – kad UAB... 6. Pareiškėjai - UAB „Babruko krantas” atstovas ir N. P. į teismo posėdį... 7. Pareiškėjų atstovas nurodė, kad pareiškėjams UAB „Babruko krantas” ir... 8. Suinteresuotų asmenų Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio... 9. Suinteresuoto asmens Trakų istorinio nacionalinio parko direkcijos atstovas į... 10. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 11. Teismas nustato juridinę reikšmę turinčius faktus tik tada, kai... 12. Pareiškėjų pareiškime išdėstytomis aplinkybėmis, jų atstovo teismo... 13. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytinas sodybos atkūrimo istoriniame... 14. Iš pareiškėjų UAB „Babruko krantas“ ir N. P. lygiomis dalimis... 15. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 5, 79, 88, 96, 177-178, 270, 442,... 16. pareiškimą patenkinti visiškai.... 17. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad UAB „Babruko krantas“ ir... 18. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas sodybos atkūrimo istoriniame... 19. Priteisti iš UAB „Babruko krantas“ ir N. P. iš kiekvieno po 13,70 Lt... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...