Byla I-1652-142/2013
Dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo atsakovėms Vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vidaus reikalų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Arūno Kaminsko, Mefodijos Povilaitienės ir Halinos Zaikauskaitės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjui J. Č., viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo J. Č. skundą dėl sprendimo panaikinimo ir neišmokėtos valstybinės pensijos dalies priteisimo atsakovėms Vidaus reikalų ministerijai ir Lietuvos valstybei, atstovaujamai Vidaus reikalų ministerijos, trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos,

Nustatė

2J. Č. (toliau – pareiškėjas) padavė teismui skundą ir patikslintą skundą (b. l. 1–2, 33–34), kuriuose prašo: 1) priteisti iš Lietuvos valstybės dėl Konstitucijai prieštaraujančio Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies taikymo neišmokėtos pensijos dalį, 2) panaikinti Vidaus reikalų ministerijos (toliau – atsakovė, VRM) 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimą Nr. 1D-8286(11); 3) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Pareiškėjas paaiškina, kad VRM kanclerio 2009 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 11SP-2577 jam buvo paskirta 2406,30 Lt pareigūnų valstybinė pensija. Kadangi buvo mokamas valstybinės socialinio draudimo bazinio pensijos dydžio priedas 360 Lt, tai iki 2010 m. sausio 1 d. pareiškėjas gaudavo 2766,30 Lt. Nuo 2010 m. sausio 1 d. pareiškėjo valstybinė pensija buvo sumažinta vadovaujantis Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo (toliau - Laikinasis įstatymas) 4 straipsnio 1 dalimi. Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarime konstatavo Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies, kiek ji apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytas valstybes pensijas, prieštaravimą Konstitucijai. Todėl pareiškėjui turi būti priteisiama dėl Konstitucijai prieštaraujančios normos taikymo neišmokėta valstybinės pensijos dalis.

4Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė tenkinti.

5Vidaus reikalų ministerija atsiliepime (b. l. 11–12) su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo atmesti. Paaiškina, kad VRM, pagal galiojančius teisės aktus perskaičiuodama ir mokėdama sumažintą valstybinę pensiją, nepažeidė pareiškėjo teisių. Pagal Konstitucijos 107 straipsnio 1 dalį, įstatymas ar kitas teisės aktas (visas ar jo dalis) negali būti taikomas nuo tos dienos, kai oficialiai paskelbiamas Konstitucinio Teismo sprendimas. Kol Konstitucinis Teismas nėra priėmęs sprendimo, kad atitinkamas teisės aktas (jo dalis) prieštarauja Konstitucijai, toks teisės aktas atitinka Konstituciją ir tokio teisės akto pagrindu atsiradę teisiniai padariniai yra teisėti.

6Lietuvos valstybė, atstovaujama VRM, atsiliepime (b. l. 26–27) su skundu nesutinka ir prašo atmesti tokiais pačiais motyvais, kokius pateikė atsiliepime VRM. Prašo bylą nagrinėti nedalyvaujant atstovui.

7Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos atsiliepimo į skundą neteikė.

8Atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo posėdį neatvyko, apie posėdį pranešta tinkamai (b. l. 37–39).

9Skundas tenkintinas iš dalies.

10Nustatyta, kad pareiškėjui VRM kanclerio 2009 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 11SP-2577 buvo paskirta 2406,30 Lt pareigūnų ir karių valstybinė pensija už tarnybą nuo 2009 m. lapkričio 5 d. neterminuotai (b. l. 16). Pareiškėjas dėl jam mokamos sumažintos valstybinės pensijos 2012 m. lapkričio 27 d. prašymu kreipėsi į VRM, prašydamas išmokėti nepriemoką ir mokėti paskirtą 2406,30 Lt valstybinę pensiją (b. l. 17–18). VRM 2012 m. gruodžio 7 d. rašte Nr. 1D-8286(11) paaiškino pareiškėjui, kad jo valstybinė pensija buvo perskaičiuota remiantis Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi pagal 1 priede nurodytą formulę. Nurodė, kad Konstitucinis Teismas 2012 m. vasario 6 d. nutarimu prieštaraujančia Konstitucijai pripažino tik Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį, pagal kurią paskirtos pensijos bendra suma vienam asmeniui buvo ribojama ir negalėjo viršyti 1,3 VDU dydžio, o Laikinojo įstatymo 4 straipsnį pripažino neprieštaraujančiu Konstitucijai. Pagal Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. pensijos dydis ribojamas 1,5 VDU dydžiu. Valstybinių pensijų perskaičiavimas pratęstas iki 2012 m. gruodžio 31 d. Laikinajame įstatyme nėra numatytas valstybinių pensijų kompensavimas. Remdamasi tuo atsakovė padarė išvadą, kad nėra teisinio pagrindo elgtis kitaip negu nustato įstatymas ir mokėti paskirtą valstybinę pensiją bei išmokėti laikotarpiu nuo 2010 m. sausio 1 d. iki 2012 m. spalio 31 d. valstybinės pensijos nepriemoką (b. l. 19–20).

11Į bylą pateikta 2012 m. gruodžio 7 d. pažyma Nr. 11D(P)-6025 apie pareiškėjui nuo 2010 m. sausio 1 d. mokėtą valstybinę pensiją (b. l. 21). Teismui nėra pagrindo abejoti pateiktos pažymos duomenimis, nes institucijos atsakingi darbuotojai pateiktų duomenų teisingumą patvirtino savo parašais, o pareiškėjas neginčija jam mokėtos valstybinės pensijos dydžio. Remiantis šia pažyma nustatyta, kad pareiškėjo valstybinė pensija nuo 2010 m. sausio 1 d. perskaičiuota remiantis 2009 m. gruodžio 8 d. ir 2010 m. lapkričio 12 d. redakcijos Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi ir Seimo 2009 m. gruodžio 9 d. priimto Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi.

12Iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusioje Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje buvo nustatyta, kad kiekvienos šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 2–5 punktuose nustatytos valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų pagal šio straipsnio 1 dalį valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio. Nuo 2010 m. sausio 1 d. galiojusioje Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje redakcijoje pensijos maksimalus dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų kitų valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendros sumos vienam asmeniui maksimalus dydis sumažintas nuo užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio iki 1,3 dydžio.

13Laikinasis įstatymas, kaip konstatuota jo preambulėje, buvo priimtas siekiant apriboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų deficito didėjimą, jame buvo nustatyta socialinių išmokų (tarp jų ir pareigūnų ir karių valstybinių pensijų) perskaičiavimo tvarka, suponuojant inter alia paskirtų socialinių išmokų laikiną sumažinimą. askirtos ir Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka apribotos valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) ir rentos, nurodytos šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose, bei valstybinės socialinio draudimo našlių pensijos perskaičiuojamos taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę. Jeigu tas pats asmuo gauna dvi arba daugiau šioje dalyje nurodytų išmokų, apskaičiuojant naują mokėtiną kiekvienos išmokos dydį, visos gaunamos išmokos sumuojamos ir perskaičiuojamos, išmokų sumai taikant atitinkamą koeficientą, apskaičiuotą pagal šio įstatymo 1 priede nurodytą formulę.

14Nurodytų teisės normų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai tyrė Konstitucinis Teismas ir 2012 m. vasario 6 d. nutarime „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatų, kuriomis reguliuojamas pensijų perskaičiavimas ir mokėjimas valstybėje susidarius itin sunkiai ekonominei, finansinei padėčiai, atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ konstatavo, kad: 1) įstatymų leidėjas Valstybinių pensijų 3 straipsnio 3 dalimi (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija ir 2010 m. lapkričio 12 d. redakcija) sumažino pensijos maksimalų dydį bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų kitų valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendros sumos vienam asmeniui maksimalų dydį nuo užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,5 dydžio iki 1,3 dydžio; 2) taip sumažinus maksimalų valstybinės pensijos dydį bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų kitų valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendros sumos vienam asmeniui maksimalų dydį, siekta ne pertvarkyti (reformuoti) pensinio aprūpinimo sistema, o inter alia sumažinus pensijas riboti ekonomikos krizės nulemtą valstybės biudžeto deficito didėjimą; 3) pagal Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija, 2010 m. lapkričio 12 d. redakcija) valstybinių pensijų sumažinimas nustatytas ne visiems šių pensijų gavėjams. Tiems asmenims, kuriems iki tokio sumažinimo paskirta valstybinė pensija bei šios pensijos ir kitų tam pačiam asmeniui paskirtų pensijų bendra suma viršijo užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydį, valstybinės pensijos sumažinimas nustatytas, o tiems asmenims, kuriems iki tokio sumažinimo paskirta valstybinė pensija bei šios pensijos ir kitų tam pačiam asmeniui paskirtų pensijų bendra suma minėto dydžio neviršijo, valstybinės pensijos sumažinimas nenustatytas. Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija, 2010 m. lapkričio 12 d. redakcija) nustatytas valstybinių pensijų mažinimas dėl itin sunkios ekonominės, finansinės padėties valstybėje susidarius ypatingai situacijai buvo netolygus, nes juo pažeistos iki itin sunkios ekonominės, finansinės padėties susidarymo valstybėje nustatytos valstybinių pensijų dydžių proporcijos, konstatavo, kad Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija, 2010 m. lapkričio 12 d. redakcija) įtvirtintu teisiniu reguliavimu tiek, kiek nustatyta, kad valstybinės pensijos dydis bei šios pensijos dydžio ir tam pačiam asmeniui paskirtų kitų valstybinių pensijų ir valstybinių socialinio draudimo pensijų bendra suma vienam asmeniui negali viršyti užpraeito ketvirčio prieš tą mėnesį, už kurį mokama valstybinė pensija, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbto šalies ūkio vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio 1,3 dydžio, nukrypta nuo iš Konstitucijos 23, 29, 52 straipsnių, konstitucinio teisinės valstybės principo kylančių reikalavimų, todėl Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalis (2009 m. gruodžio 8 d. redakcija, 2010 m. lapkričio 12 d. redakcija) tiek, kiek ji apima šio įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nustatytas valstybines pensijas, prieštaravo (-auja) Konstitucijos 23, 29, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

152012 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XI-2196 nuo 2012 m. rugsėjo 1 d. grąžintas buvęs iki 2010 m. sausio 1 d. reglamentavimas.

16Tirdamas Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai Konstitucinis Teismas konstatavo, kad pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį perskaičiuojant asmeniui paskirtą valstybinę pensiją, taip pat kelių valstybinių pensijų arba valstybinių pensijų ir rentų, valstybinių socialinio draudimo našlių pensijų bendrą sumą tiek tais atvejais, kai ši išmoka (išmokų suma) apribota Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, tiek tais atvejais, kai ji neapribota, atsižvelgiant į minėtų tam asmeniui paskirtų išmokų dydį, gauta išmoka (išmokų suma) pagal nustatytą formulę gali būti mažinama ne daugiau nei 20 procentų. Konstitucinis Teismas padarė išvadą, kad Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalis tiek, kiek joje nustatytas valstybinių pensijų perskaičiavimas, neprieštarauja Konstitucijos 23, 29, 48, 52 straipsniams, konstituciniam teisinės valstybės principui.

17Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas leidinyje „Valstybės žinios“ paskelbtas 2012 m. rugsėjo 21 d.

18Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami sprendimus atitinkamų kategorijų bylose, yra saistomi savo pačių sukurtų teisės aiškinimo taisyklių, suformuluotų analogiškose ar iš esmės panašiose bylose. Vadovaudamasis šia teisės norma, pasisakydamas dėl kreipimosi į teismą termino, pareiškėjo teisės gynimo, teismas vadovaujasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 12 d. priimta nutartimi administracinėje byloje Nr. A552-519/2013, kuri yra analogiška su nagrinėjama byla. Šioje nutartyje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija išaiškino, kad nei Valstybinių pensijų įstatyme, nei Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatyme nėra reguliuojamas neišmokėtos valstybinės pensijos (jos dalies) išmokėjimo klausimas, todėl pagal analogiją turi būti taikomos panašius teisinius santykius reguliuojančios teisės normos, skirtos valstybinių socialinio draudimo pensijų nepriemokų klausimams spręsti. Ginčo laikotarpiu galiojusio Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 45 straipsnyje buvo nustatyta, kad sprendimai pensijų klausimais per 3 metus nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie priimtą sprendimą, galėjo būti apskundžiami Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, o Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos ir jos teritorinių skyrių sprendimai galėjo būti skundžiami teismui. Todėl pareiškėjas dėl pažeistų teisių visų pirma privalėjo kreiptis į kompetentingą subjektą, kuriam pavesta išmokėti valstybinę pensiją, o šiam subjektui reikalavimo nepatenkinus, galėjo skųsti nepalankų sprendimą teismui. Savo pažeistas teises dėl valstybinės pensijos mokėjimo suinteresuoti asmenys galėjo apginti per trejų metų terminą.

19Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo prašymas dėl valstybinės pensijos VRM gautas 2012 m. lapkričio 30 d. (b. l. 17), o dėl šio prašymo 2012 m. gruodžio 7 d. priimto sprendimo skundas teismui paduotas 2012 m. gruodžio 19 d. Taigi į teismą pareiškėjas kreipėsi nepažeidęs pagal analogiją taikytino trejų metų termino, nustatyto tokiems reikalavimams pareikšti, ir turi teisę reikalauti pašalinti jo teisių pažeidimą, susijusį su visa neišmokėta valstybinės pensijos nepriemoka.

20Vien tik ginčui aktualių įstatymo nuostatų pripažinimas netekusiomis galios deramai pareiškėjo teisių pažeidimo pasekmių nepašalina. Dėl antikonstitucine pripažintos įstatymo nuostatos taikymo susidariusi valstybinės pensijos nepriemoka pareiškėjui išmokėta nebuvo. Šis turtinis praradimas pripažintinas pareiškėjo teisių pažeidimu ir teismas privalo jį deramai pašalinti. Minėtoje Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisėjų kolegijos nutartyje konstatuota, kad įstatymų leidėjas, pakeitęs teisinį reguliavimą Konstitucijai prieštaraujančiu būdu, neteisėtai apribojo pareiškėjo teisę ginčo laikotarpiu gauti paskirto dydžio valstybinę pensiją, o šio ribojimo tiesioginė pasekmė – valstybinės pensijos nepriemoka. Veiksmingas pareiškėjo teisių gynimas būtų su įstatymų leidėjo veiksmais tiesiogiai susijusio pažeidimo pasekmių visiškas pašalinimas, t. y. visos pensijos nepriemokos, susidariusios dėl antikonstitucinėmis pripažintų nuostatų taikymo, priteisimas.

21Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija minėtoje nutartyje pasisakė ir dėl VRM argumentų, kad Konstitucinio Teismo sprendimų galia nukreipiama tik į ateitį. Išaiškino, kad teismas pažeistų Konstitucijos 29 straipsnyje įtvirtinto lygiateisiškumo principą, jeigu išimtis būtų rezervuota tik Konstitucijos 110 straipsnio 2 dalyje ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 2 dalyje numatytiems atvejams ir nebūtų taikoma tuo atveju, kai asmuo kreipiasi į teismą dėl pažeistų teisių gynimo jau po to, kai yra priimtas tam tikras Konstitucinio Teismo nutarimas. Dar daugiau, nustatyto pažeidimo aptartu būdu nepašalinus, būtų pažeistos Konstitucijos normos ir principai, o įstatymo dalis, kuri buvo pripažinta prieštaraujančia Konstitucijai, ir toliau būtų realiai taikoma tiems teisiniams santykiams, kurie dar nėra galutinai susiklostę, t. y. būtų vykdomi Konstitucijai prieštaraujančio įstatymo pagrindu priimti sprendimai, kurie dar negali būti laikomi įvykdytais Konstitucinio Teismo įstatymo 72 straipsnio 4 dalies prasme. Taip pat būtų nesuderinama su Konstitucijos 110 straipsniu ir Administracinių bylų teisenos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, numatančia, kad teisėjas negali taikyti įstatymo, kuris prieštarauja Konstitucijai.

22Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo valstybinės pensijos mažinimas pagal Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalį (2009 m. gruodžio 8 d., 2010 m. lapkričio 12 d. redakcijos) nėra pateisinamas ir dėl to neišmokėta valstybinės pensijos dalis pareiškėjui turi būti grąžinta. Atsakovė pateikė teismui duomenis apie dėl Valstybinių pensijų įstatymo (2009 m. gruodžio 8 d., 2010 m. lapkričio 12 d. redakcijos) 3 straipsnio 3 dalies taikymo neišmokėtą valstybinės pensijos dalį – tai 2013 m. sausio 21 d. pažymoje Nr. 11PP(P)-684 esančios lentelės paskutinėje skiltyje nurodytas skirtumas – 996,48 (b. l. 31). Pareiškėjas neginčijo šios pažymos duomenų teisingumo, teismui taip pat nėra pagrindo abejoti pažymos teisingumu, nes duomenų teisingumą savo parašais patvirtino valstybinę pensiją apskaičiuojančios ir mokančios institucijos atsakingi darbuotojai. Taigi dėl Konstitucijai prieštaraujančia pripažintos Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies (2009 m. gruodžio 8 d., 2010 m. lapkričio 12 d. redakcijos) taikymo pareiškėjui neišmokėta 996,48 Lt. Pareiškėjo valstybinės pensijos ribojimas pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalį yra teisėtas ir pagrįstas.

23Vadovaujantis minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinės teisių kolegijos nutartimi pareiškėjui neišmokėta valstybinės pensijos dalis priteistina iš Lietuvos valstybės, atstovaujamos VRM, nes pareiškėjo teisės buvo pažeistos dėl to, kad Lietuvos valstybė, o konkrečiai Seimas, netinkamai sureglamentavo valstybės pensijos mokėjimo klausimus. Siekiant nepakenti veiksmingai pareiškėjo teisių apsaugai, įpareigojimas išmokėti nustatytą nepriemoką turi būti įgyvendintas per konkretų protingą terminas, kuris, teismo nuomone, būtų 4 mėnesiai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

24Pareiškėjas skundžia VRM sprendimą, kuriuo atsakovas iš esmės atsisakė išmokėti pareiškėjui nepriemoką ir mokėti jo pageidaujamą pensijos sumą. Teismas sprendžia, kad skundžiamas sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas tiek, kiek atsisakyta grąžinti pareiškėjui pensijos nepriemoką, kuri susidarė dėl Konstitucijai prieštaraujančia pripažintos Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies taikymo. Nors priimdama ginčijamą sprendimą VRM iš esmės neturėjo teisinio pagrindo elgtis kitaip, tačiau teisėtumo principui prieštarautų tokia situacija, kai administracinis sprendimas, kurio priėmimo teisinis pagrindas yra Konstitucijai prieštaraujanti įstatymo nuostata, ir kuris yra ginčijamas jam teisines pasekmes sukėlusio asmens, nebūtų pašalintas iš teisės sistemos. Valstybinių pensijų mažinimas pagal Laikinojo įstatymo 4 straipsnį pratęstas iki 2013 m. gruodžio 31 d., todėl atsakovas pagrįstai atsisakė pareiškėjui mokėti 2009 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. 11SP-2577 paskirto dydžio valstybinę pensiją.

25Pareiškėjas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė įrodymų, kad realiai turėjo kokių nors bylinėjimosi išlaidų. Paduodamas skundą žyminio mokesčio nemokėjo. Todėl šis pareiškėjo reikalavimas šiame sprendime negali būti tenkinamas. Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad dėl išlaidų atlyginimo suinteresuota šalis teismui pateikia prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Prašymai dėl išlaidų atlyginimo, nepaduoti teismui iki bylos nagrinėjimo iš esmės pabaigos, turi būti paduoti teismui ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo. Pareiškėjui Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka pateiktus prašymą raštu su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu, jis bus nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka ir dėl to bus priimta atskira teismo nutartis (Administracinių bylų teisenos įstatymo 45 straipsnio 2 dalis).

26Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais, 88 straipsnio 1 ir 2 punktais, 127 straipsniu

Nutarė

27Pareiškėjo J. Č. skundą tenkinti iš dalies.

28Panaikinti Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr. 1D-8286(11) dalį, kuria atsisakyta grąžinti pareiškėjui pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemoką, susidariusią dėl Konstitucijai prieštaraujančia pripažintos Valstybinių pensijų įstatymo 3 straipsnio 3 dalies taikymo.

29Įpareigoti atsakovę Lietuvos valstybę, atstovaujamą Vidaus reikalų ministerijos, per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išmokėti J. Č. 996,48 Lt (devynis šimtus devyniasdešimt šešis litus 48 centus) pareigūnų ir karių valstybinės pensijos nepriemoką.

30Kitus reikalavimus atmesti.

31Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. J. Č. (toliau – pareiškėjas) padavė teismui skundą... 3. Pareiškėjas paaiškina, kad VRM kanclerio 2009 m. lapkričio 24 d. sprendimu... 4. Teismo posėdyje pareiškėjas palaikė skundą ir prašė tenkinti.... 5. Vidaus reikalų ministerija atsiliepime (b. l. 11–12) su pareiškėjo skundu... 6. Lietuvos valstybė, atstovaujama VRM, atsiliepime (b. l. 26–27) su skundu... 7. Trečiasis suinteresuotas asmuo Sveikatos priežiūros tarnyba prie Vidaus... 8. Atsakovų ir trečiojo suinteresuoto asmens atstovai į teismo posėdį... 9. Skundas tenkintinas iš dalies.... 10. Nustatyta, kad pareiškėjui VRM kanclerio 2009 m. lapkričio 24 d. sprendimu... 11. Į bylą pateikta 2012 m. gruodžio 7 d. pažyma Nr. 11D(P)-6025 apie... 12. Iki 2010 m. sausio 1 d. galiojusioje Valstybinių pensijų įstatymo 3... 13. Laikinasis įstatymas, kaip konstatuota jo preambulėje, buvo priimtas siekiant... 14. Nurodytų teisės normų atitiktį Lietuvos Respublikos Konstitucijai tyrė... 15. 2012 m. birželio 30 d. įstatymu Nr. XI-2196 nuo 2012 m. rugsėjo 1 d.... 16. Tirdamas Laikinojo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies atitiktį Konstitucijai... 17. Konstitucinio Teismo 2012 m. vasario 6 d. nutarimas leidinyje „Valstybės... 18. Teismų įstatymo 33 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad teismai, priimdami... 19. Nagrinėjamoje byloje pareiškėjo prašymas dėl valstybinės pensijos VRM... 20. Vien tik ginčui aktualių įstatymo nuostatų pripažinimas netekusiomis... 21. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo išplėstinė teisėjų kolegija... 22. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pareiškėjo... 23. Vadovaujantis minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo... 24. Pareiškėjas skundžia VRM sprendimą, kuriuo atsakovas iš esmės atsisakė... 25. Pareiškėjas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, tačiau nepateikė... 26. Teismas, vadovaudamasis Administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87... 27. Pareiškėjo J. Č. skundą tenkinti iš dalies.... 28. Panaikinti Vidaus reikalų ministerijos 2012 m. gruodžio 7 d. sprendimo Nr.... 29. Įpareigoti atsakovę Lietuvos valstybę, atstovaujamą Vidaus reikalų... 30. Kitus reikalavimus atmesti.... 31. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...