Byla Iv-3372-121/2011
Dėl įsakymo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Nijolė Šidagienė, susipažinusi su AB „Axis Industries“ skundu dėl įsakymo panaikinimo,

Nustatė

2AB „Axis Industries“ 2011-07-11 per pašto tarnybą padavė skundą teismui, kuriuo prašo panaikinti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011-06-03 įsakymą Nr. V-80 „Dėl paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos patvirtinimo“ (toliau – Tvarka).

3Teismas 2011-07-20 nutartimi pareiškėjui nustatė terminą skundo trūkumams pašalinti, t.y. pateikti teismui mokėjimo dokumento, patvirtinančio žyminio mokesčio sumokėjimą, originalą. Pareiškėjas skundo trūkumus pašalino.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Nors skundu ir prašoma panaikinti Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2011-06-03 įsakymą Nr. V-80, kuriuo patvirtinta Paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarka, bet iš esmės yra suabejota juo patvirtintos Tvarkos atitikimu aukštesnės galios teisės aktams ? LR Konstitucijai, LR konkurencijos įstatymui, t. y. skundo reikalavimo teisinis pagrindas turėtų būti Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 straipsnis.

6Pareiškėjo prašomu panaikinti 2011-06-03 įsakymu Nr. V-80 „Dėl paskirtųjų įstaigų paskyrimo bei jų vykdomos veiklos paskirtosiose srityse vertinimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtinta Tvarka yra norminis teisės aktas, todėl pirmiausiai turi būti ištirta, ar ji atitinka įstatymą ar Vyriausybės nutarimą, ir tik pripažinus aktą prieštaraujančiu įstatymui ar Vyriausybės norminiam aktui, norminį administracinį aktą galima laikyti panaikintu (Administracinių bylų teisenos įstatymo 115 str. 2 d.). Administracinių bylų teisenos įstatymas numato specialias procesines taisykles, reglamentuojančias norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimą administraciniame teisme, jos yra nustatytos Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 skirsnyje. Pagal bendrųjų ir specialiųjų teisės normų konkurencijos taisykles norminių aktų teisėtumo nagrinėjimas kita procesine tvarka administraciniame teisme nėra galimas.

7Administracinių bylų teisenos įstatymo 16 skirsnyje reglamentuojama bylų dėl norminių administracinių aktų teisėtumo nagrinėjimo tvarka. Tyrimo, ar norminis administracinis aktas (ar jo dalis) atitinka įstatymą ar Vyriausybės norminį aktą, pradžia siejama su abstraktaus prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą (Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 str.) arba prašymo ištirti norminio administracinio akto teisėtumą ryšium su individualia byla (Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 str.) pateikimu administraciniam teismui. Subjektų, turinčių teisę pateikti atitinkamą prašymą, ratas yra apibrėžtas.

8Šiuo atveju pareiškėjas AB „Axis Industries“ ? nėra tinkamas subjektas paduoti prašymą ištirti (panaikinti) norminio administracinio akto teisėtumą pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 110 straipsnį, nes įstatymas jam tokios teisės nesuteikia. Šiuo atveju nėra sąsajų, kaip įsakymas tiesiogiai pažeidė pareiškėjo teises, t. y. skundu nėra reiškiamas reikalavimas panaikinti konkretų pareiškėjo teisių pažeidimą. Toks prašomas panaikinti aktas galėtų būti Tvarkos 4 p. pagrindu priimti įsakymai, atsisakymas suteikti paskirtosios įstaigos statusą (Tvarkos 15 p.) ir pan.

9Pareiškėjas turėtų teisę prašyti ištirti norminio administracinio akto teisėtumą vadovaujantis Administracinių bylų teisenos įstatymo 111 straipsniu, jeigu teisme būtų nagrinėjama konkreti byla dėl jo teisių pažeidimo.

10Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 str. 2 d. 1 p., teisėja

Nutarė

11atsisakyti priimti AB „Axis Industries“ skundą.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais ir 2011-08-01 į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą, esančią AB „Swedbank“, sumokėtą 100 litų žyminį mokestį grąžinti AB „Axis Industries“.

13Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai