Byla 2-548-812/2012
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė,

2sekretoriaujant Daliai Monkevičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. B., jo atstovei advokatei Audronei Mikalauskienei,

4suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio skyriaus atstovėms G. K., L. V.,

5viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. B. pareiškimą suinteresuotam asmeniui VSDFV Panevėžio skyriui dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo ir,

Nustatė

6Pareiškėjas A. B., teismo posėdyje patikslinęs reikalavimą, prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jis laikotarpiais 1977-05-10-1977-12-31, 1978-01-01-1978-02-28, 1979-01-01-1979-12-31, 1980-08-01-1980-08-31, 1980-10-01-1980-10-31, 1980-12-01-1980-12-31, 1981-01-01-1981-12-31, 1982-01-01-1982-12-31, 1983-01-01-1983-12-31, 1984-01-01-1984-12-31, 1985-01-01-1985-12-31, 1986-01-01-1986-12-31, 1987-01-01-1987-12-31, 1988-01-01-1988-12-31, 1989-01-01-1989-12-31, 1990-01-01-1990-02-14, 1990-03-01-1990-04-14, 1990-05-01-1990-06-30, 1990-08-01-1990-08-31, 1990-10-01-1990-12-31, 1991-01-01-1991-01-14, 1991-02-01-1991-04-14, 1991-05-01-1991-10-31, dirbo Panevėžio rajono „Artojo“ kolūkyje ir laikotarpiais 1991-12-01-1991-12-31, 1992-01-01-1992-10-31, 1993-05-04-1994-06-30 dirbo žemės ūkio bendrovėje „Vadokliai“.

7A. B. pareiškime nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2008 m. kreipėsi į VSDFV Panevėžio skyrių dėl valstybinio socialinio draudimo pensijos pakyrimo. 2009-01-19 VSDFV Panevėžio skyrius atsisakė skirti jam pensiją kaip neturinčiam minimalaus 15 metų valstybinio socialinio draudimo pensijų stažo. Paaiškino, kad 1977 m. gegužės 10 d. buvo priimtas pagal darbo sutartį į darbą Panevėžio r. kolūkyje „Artojas“ griovių prižiūrėtoju, o nuo 1982 m. perėjo dirbti statybininku į kolūkyje veikusią vieną iš brigadų. Prašymą priimti dirbti į kolūkį rašė, su juo buvo sudaryta darbo sutartis, jos neišsaugojo. Pareiškėjas nebuvo kolūkio narys, kolūkyje dirbo kaip laisvai samdomas darbininkas. Nurodė, kad dirbant griovių prižiūrėtoju gaudavo po 100 rublių per mėnesį nepriklausomai nuo sezono laiko. Dirbant statybininku darbo užmokestis jam buvo mokamas kiekvieną mėnesį pagal išdirbį. Nuo mokamo darbo užmokesčio buvo išskaičiuojami visi mokėtini mokesčiai. Kodėl jo reikalavime nurodytais dirbtais laikotarpiais nėra duomenų apie pajamas, pareigas ir darbo laiką, paaiškinti negali. Neigia, kad dirbant statybininku su juo buvo sudaryta ne darbo, o rangos sutartis. A. B. nurodė „Artojo“ kolūkyje dirbęs nuo 1977-05-10 iki kolūkio iširimo nenutrūkstamai, o po to darbo santykiai buvo tęsiami ŽŪB „Vadokliai“, iš kurios atleistas 1993-05-03, o vėl priimtas į darbą ŽŪB „Vadokliai“ 1994-07-20 darbui laukuose ir atleistas 1994-09-01, kaip tai nurodyta jo socialinio draudimo pažymėjime. Paaiškino, kad laikotarpiu nuo 1993-05-04 iki 1994-07-20 jis niekur nedirbo (b.l. 59).

8Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius su pareiškimu sutinka iš dalies. Sutinka, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas, kad pareiškėjas A. B. laikotarpiu nuo 1977-05-10 iki 1991 m. balandžio mėnesio dirbo Panevėžio rajono „Artojo“ kolūkyje. Nesutinka, kad pareiškėjas dirbo kolūkyje „Artojas“ ir ŽŪB „Vadokliai“ laikotarpiais nuo 1991-06-01 iki 1991-10-31, nuo 1991-12-01 iki 1991-12-31, nes nėra duomenų apie tuo laikotarpiu jam išmokėtą darbo užmokestį, vadovaujasi nuo 1991-06-01 galiojusia LR pensijų įstatymo nuostata, kad laikotarpiai, kuomet nebuvo mokamos socialinio draudimo įmokos, negali būti įtraukti į darbo stažą. Reikalavimas dalyje dėl darbo ŽŪB „Vadokliai“ nuo 1993-05-04 iki 1994-06-30 yra nepagrįstas, nes išlikę A. B. darbo stažą patvirtinantys dokumentai, iš kurių matyti, kad A. B. tuo laikotarpiu ŽŪB „Vadokliai“ nedirbo. Sprendžiant pensijos pareiškėjui skyrimo klausimą, skyriuje buvo gauti atsakymai bei dokumentų kopijos iš Panevėžio apskrities archyvo, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyriaus bei ŽŪB „Vadokliai“, atlikti archyvuose saugomų kolūkio „Artojas“ minėtų laikotarpių protokolų, kolūkiečių darbo stažo ir uždarbio apskaitos knygų patikrinimai ir surašyti patikrinimo aktai. Nesant dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo priėmimą į darbą kolūkyje „Artojas“ 1977 metais, suinteresuotas asmuo vadovavosi darbo užmokesčio pažymomis ir įskaitė į pareiškėjo darbo stažą tuos laikotarpius, kuriais asmuo dirbo ir gavo pajamas. Nuo 1982 iki 1985 metų kolūkio protokoluose yra įrašai apie sutarčių sudarymą su darbuotojais, taip pat ir su pareiškėju, konkretiems statybos darbams atlikti, tačiau nėra duomenų kokios tai sutartys – darbo ar rangos, todėl suinteresuotas asmuo laikė, kad sudarytos sutartys turi rangos sutarčiai būdingų požymių ir pareiškėjo dirbto laiko kolūkyje statybininku į darbo stažą neįskaitė. Vėlesniais laikotarpiais A. B. pavardė kolūkio dokumentuose nebuvo minima iki pat 1990 m., kuomet A. B. buvo apskaičiuotas nedarbingumas, todėl į jo darbo stažą laikotarpiai nebuvo įskaityti. Nuo 1991-06-01 į pareiškėjo darbo stažą įskaitė laikotarpius, kuriais pareiškėjui buvo priskaičiuotos pajamos vadovaujantis turimais dokumentais.

9Liudytojai J. P., g. ( - ) , V. K., g. ( - ) , M. S., g. ( - ) , A. J. K., g. ( - ) , patvirtino pareiškėjo A. B. nurodytas aplinkybes ir nurodė, kad dirbo kartu su pareiškėju A. B. „Artojo“ kolūkyje ir vėliau susikūrusioje ŽŪB „Vadokliai“. J. P. parodė, kad jis nuo 1975 m. dirbo kolūkyje „Artojas“ inžinieriumi hidrotechniku, o A. B. dirbo kolūkyje „Artojas“ nuo 1977 m. griovių remontininku ir buvo jam pavaldus. A. B. buvo priimtas dirbti į kolūkį įprastine tvarka nuolatiniam darbui, gaudavo pastovų 100 rublių darbo užmokestį, griovių remontininku dirbo keturis metus. Dėl kokių priežasčių nėra kolūkio protokoluose įrašų apie A. B. priėmimą į darbą kolūkyje paaiškinti negali, mano, kad situacija susidarė dėl aplaidžiai atliekamo administracijos darbo.

10V. K. parodė, kad nuo 1985 m. vasario mėnesio iki 1990 m. dirbo kolūkyje „Artojas“ kadrų inspektore. Pradėjusi dirbti liudytoja pastebėjo, kad A. B. darbo knygutėje ir kolūkio protokoluose nėra įrašo apie jo priėmimą į darbą „Artojo“ kolūkyje, todėl ji padarė įrašą A. B. darbo knygelėje pagal jo pateiktą darbo sutartį nurodydama darbo sutarties sudarymo laiką – 1977-05-10, o pareigas nurodydama pagal tuo metu A. B. dirbtą darbą – statybininku. Dėl A. B. darbo sutarties įtraukimo į kolūkio valdybos posėdžio protokolą nesikreipė. Žino, kad A. B. jos darbo laiku kolūkyje dirbo nuolatinio pobūdžio darbą laisvai samdomu statybininku ir gavo darbo užmokestį, nežino, ar į kolūkį buvo priimami dirbti darbuotojai pagal rangos sutartis. Paaiškino, kad jos darbo laikotarpiu buvo atvejų, kai žmonės dirbo kolūkyje, tačiau su jais sudarytos darbo sutartys nebuvo įtrauktos į kolūkio valdybos posėdžių protokolus, pastebėtos klaidos nebuvo taisomos.

11M. S. parodė, kad nuo 1962 m. dirbo statybos inžinieriumi kolūkyje „Artojas“, vadovavo visam kolūkio statybų ūkiui. Kolūkyje buvo formuojamos brigados iš kolūkio narių ir ne kolūkio narių. A. B. perėjo dirbti į statybininkų brigadą iš griovių prižiūrėtojo darbo vietos, jis nebuvo kolūkio narys ir dirbo laisvai samdomu statybininku brigadoje pagal darbo sutartį, dirbo nuolatinai, atliko įvairius brigadai pavestus statybos darbus pagal suformuotas užduotis, nesant konkrečių užduočių – atlikdavo kitus liudytojo nurodymu pavestus darbus. Kolūkio valdybos posėdžių protokoluose esantys duomenys apie sutarčių sudarymą su atskirais statybininkais konkretiems darbams atlikti rodo, kad statybininkų brigadai buvo suformuojamos konkrečios darbo užduotys, numatomas darbo atlikimo laikas, įkainiai ir tai nebuvo naujų darbuotojų priėmimas į darbą. Kolūkyje statybos darbams vykdyti pakako suformuotų brigadų, todėl pagal rangos sutartis statybininkai nebuvo samdomi, pagal rangos sutartis dirbo statybininkai tik tarpūkinėje statybos organizacijoje, stačiusioje stambius objektus kolūkiuose.

12A.J. K. parodė, kad nuo 1962 m. iki 2004 m. dirbo kolūkyje „Artojas“ ir ŽŪB „Vadokliai“ pirmininku. Žino, kad pareiškėjas A. B. kolūkyje dirbo griovių prižiūrėtoju laisvai samdomu darbininku pagal darbo sutartį ir gaudavo pastovų 100 rublių darbo užmokestį, vėliau buvo pervestas dirbti statybininku tęsiant tuos pačius darbo santykius. 1978 m. buvo sujungti „Artojo“ ir „Ežerėnų“ kolūkiai, dėl sumaišties 1978-1979 metais galėjo būti neužfiksuoti įrašai kolūkio buhalterijoje apie darbuotojams, o taip pat ir A. B. priskaitytą darbo užmokestį. 1981 m. atlyginimai buvo skaičiuojami kolūkyje, duomenų apie A. B. priskaitytą darbo užmokestį nebuvimą vertina kaip buhalterijos darbuotojų aplaidumą. Statybininkų brigadoms pavestas užduotis kolūkio valdyba įtraukdavo į protokolą ir darbo užmokestį statybininkams mokėdavo pagal nustatytus įkainius, tačiau dalį darbų statybininkai atlikdavo ir be užduočių formavimo, o statybos inžinieriaus nurodymu. Statybininkai brigadose dirbdavo nuolatinio pobūdžio darbą, nebuvo skirstomi į nuolatos ir laikinai dirbančius darbuotojus. 1992 metais vykstant kolūkio privatizavimo procesui buvo suformuota laikina administracija, kuriai vadovavo liudytojas, kolūkio darbuotojai nebuvo atleidžiami iš darbo, jų darbo santykiai tęsėsi susikūrusioje ŽŪB „Vadokliai“, dalis laikinosios administracijos dokumentų galėjo būti neperduota saugojimui, todėl galėjo neišlikti duomenų apie A. B. darbą 1992 m.

13Pareiškimas tenkintinas iš dalies.

14Civilinio proceso įstatymas ir suformuota teismų praktika numato, kad juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik esant visumai aplinkybių: prašomas nustatyti faktas turi turėti juridinę reikšmę, pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą, pareiškėjas negali kitokia, t.y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba pareiškėjas negali ne teismo tvarka atkurti prarastų dokumentų, patvirtinančių juridinę reikšmę turintį faktą. Kai nėra bent vienos iš nurodytų aplinkybių, klausimas dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo nenagrinėjamas teisme (CPK 444, 445 straipsniai).

15Darbo kolūkyje „Artojas“ ir ŽŪB „Vadokliai“ fakto nustatymas sukels pareiškėjui teisines pasekmes. 1994-07-18 LR valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 54 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginamas iki įsigaliojimo, t. y. iki 1991 m. birželio 1 d., buvęs visas darbininkų ir tarnautojų darbo laikas, taip pat kolūkio narių darbo kolūkyje laikas bei Valstybinio socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytų kitų asmenų, kurie pagal galiojusius SSRS įstatymus turėjo būti draudžiami valstybiniu socialiniu draudimu, darbo laikas. Straipsnio 2 dalies 1 punktas numato, kad asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui, įgytam dirbant pagal darbo sutartį, narystės ar tarnybos pagrindu, prilyginami iki 1995 m. sausio 1 d. buvęs asmenų, apdraustų valstybiniu socialiniu draudimu pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnį, privalomų valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo laikas. 1994-11-18 LR Vyriausybės nutarimu Nr. 1156 patvirtintų Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų (toliau tekste – Nuostatų) 24 punktas numato, kad jeigu asmuo negali dokumentais įrodyti Pensijų įstatymo 54 straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 54 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad visi įmonės, įstaigos, organizacijos dokumentai ar jų dalis neišsaugoti nepaisant priežasčių, nurodytieji darbo laikotarpiai asmens prašymu gali būti nustatomi teismine tvarka.

16Iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyriaus 2010-01-21 pažymos Nr. (15.16)SD2-113 apie uždarbį ir stažą matyti, kad laikotarpiu nuo 1977 m. iki 1991 m. yra žinių apie A. B. uždarbį ir stažą, tačiau eilėje laikotarpių nėra duomenų apie A. B. priskaičiuotą darbo užmokestį – 1977 m. 1-5 mėn., 1978 m. 1-2 mėn., 1979 m., 1980 m. 8, 10, 12 mėn. (b.l. 4), 1981m., 1982 m. 1-4, 6 mėn., 1983 m. 2, 5-9, 12 mėn., 1984 m. 2-3, 10 mėn. (b.l. 5), 1985 m. 2-3, 6, 8-11 mėn., 1987 m. 1, 3, 6, 10-12 mėn. (b.l. 6), 1988 m. 1-4, 7, 9-12 mėn., 1989 m. 3, 6-12 mėn., 1990 m. 1, 3, 5-6, 8, 10-12 mėn., 1991 m. 2-3, 5-10, 12 mėn. (b.l. 7). Iš A. B. darbo knygelės ir jos intarpo įrašų matyti, kad yra duomenų apie A. B. priėmimą į darbą „Artojo“ kolūkyje nuo 1977 m. gegužės 10 d. pagal darbo sutartį Nr. 21 (b.l. 13). Iš Panevėžio apskrities archyvo 2008-07-08 pažymos Nr. D7-1684 matyti, kad 1977 m. Panevėžio rajono „Artojo“ kolūkio valdybos posėdžių ir visuotinių narių susirinkimų protokoluose apie A. B. priėmimą į darbą žinių nėra (b.l. 30). 1977 m. „Artojo“ kolūkio atsiskaitymų, apskaitos knygose su nuolatinai ir laikinai samdomais asmenimis, A. B. pareigos kolūkyje nenurodytos, o 1978 m. nuolatinai samdomų asmenų knygoje A. B. pareigos kolūkyje – griovių prižiūrėtojas. Duomenys apie A. B. griovių prižiūrėtojo pareigas yra ir 1980 m., 1981 m. nuolatinai samdomų asmenų knygoje, o nuo 1983 m. A. B. pavardė įrašyta jau nuolat samdomų statybininkų knygoje (b.l. 37). Įvertinus nurodytus rašytinius įrodymus, pareiškėjo A. B. paaiškinimus, liudytojų J. P., A.J. K. parodymus apie A. B. darbo pradžią Panevėžio rajono kolūkyje „Artojas“ griovių prižiūrėtoju pagal darbo sutartį nuo 1977 m. ir darbą šiose pareigose ketverius metus, liudytojos V. K. parodymus apie įrašo A. B. darbo knygelėje padarymo aplinkybes ir pagrindą, pripažintina įrodyta aplinkybė, kad pareiškėjas A. B. nuo 1977 m. gegužės 10 d. pradėjo dirbti Panevėžio rajono kolūkyje „Artojas“ griovių prižiūrėtoju.

17Įvertinus A. B. paaiškinimus apie tai, kad jis nuo 1982 m. buvo pervestas dirbti kolūkyje iš griovių prižiūrėtojo į statybininko pareigas, kad kolūkyje dirbo nenutrūkstamai ir nedirbo jokiame kitame kolūkyje ar kitoje organizacijoje, liudytojų J. P., M. S. parodymus apie tai, kad A. B. griovių prižiūrėtoju kolūkyje dirbo apie ketverius metus, po to perėjo dirbti į kolūkio statybininkų brigadą, kad statybininkai kolūkyje dirbo pagal darbo, o ne rangos sutartis, o darbas buvo nuolatinio pobūdžio, rašytinius įrodymus, patvirtinančius, kad nuo 1983 m. A. B. pavardė įrašyta nuolat samdomų statybininkų knygoje (b.l. 37), Panevėžio r. „Artojo“ kolūkio valdybos posėdžio protokolų įrašus, iš kurių matyti, kad su A. B. ir A. Z. sudaryta 1982-05-10 sutartis dėl S. Š. gyvenamojo namo statybos (b.l. 69), su A. B., A. Z. ir J. N. sudaryta 1982-08-15 sutartis Nr. 85 dėl gyvenamųjų namų einamojo remonto (b.l. 71), su A. B., A. Z. ir J. N. sudaryta 1982-09-20 sutartis Nr. 93 dėl individualių namų statybos (b.l. 74), su A. B., J. D., J. N. sudaryta 1982-10-10 sutartis Nr. 101 (b.l. 74), su A. B., A. Z. ir J. N. sudaryta 1982-11-25 sutartis Nr. 107 dėl S. Š. gyvenamojo namo statybos (b.l. 76), suinteresuoto asmens 2009-01-16 Patikrinimo akto duomenis apie A. B. darbą statybininku 1982-1985 metais kolūkyje „Artojas“ (b.l. 39), pripažintina įrodyta aplinkybė, kad A. B. darbo santykiai Panevėžio rajono „Artojo“ kolūkyje nenutrūko A. B. perėjus dirbti iš griovių prižiūrėtojo į statybininko pareigas, o įvertinus liudytojų V. K., M. S., A.J. K. parodymus apie tai, kad A. B. ir kitų statybininkų darbo santykiai buvo nuolatinio pobūdžio ir jie dirbo pagal darbo sutartis, kad kolūkio protokoluose statybininkų brigadoms buvo formuluojamos atskiros užduotys dėl įvairių statybos objektų kolūkyje statymo įvardijant jas kaip sutartis, tačiau tai nebuvo atskiros rangos sutartys dėl statybos darbų atlikimo, kad pagal statybos rangos sutartis dirbdavo darbininkai tik tarpūkinėse organizacijose, kurios statydavo stambius objektus kolūkiuose, o darbui kolūkyje pakako turimų statybininkų brigadų, formuojamų iš kolūkio ir ne kolūkio narių, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyriaus pažymos apie uždarbį ir stažą duomenis, iš kurių matyti, kad A. B. buvo priskaičiuotos išmokos už nedarbingumo laikotarpį 1990m. rugsėjo mėnesį (b.l. 7), pripažintina įrodyta aplinkybė, kad A. B. dirbo Panevėžio r. „Artojo“ kolūkyje statybininku nuo 1982 m. pagal darbo, o ne rangos, sutartį nuolatinio pobūdžio darbą.

18Suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius nesutinka, kad būtų nustatytas juridinę reikšmę turintis faktas dėl A. B. darbo kolūkyje laikotarpio nuo 1991 m. birželio 1d. iki 1991 m. spalio 31 d. ir nuo 1991-12-01 iki 1991-12-31, nes nėra duomenų apie tuo laikotarpiu jam priskaitytą darbo užmokestį. Nėra pagrindo sutikti su tokia suinteresuoto asmens pozicija. Iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyriaus pažymos apie uždarbį ir stažą matyti (b.l. 7), kad 1991 m. gegužės – spalio bei gruodžio mėnesiais A. B. nebuvo priskaičiuotos pajamos, tačiau lapkričio mėnesį, „Artojo“ kolūkiui įgijus likviduojamos (reorganizuojamos) įmonės statusą, A. B. priskaičiuota net 1200 bendrųjų talonų (įvestų LR 1991-08-05) pajamų, kurių dydis ženkliai skiriasi nuo kitais mėnesiais A. B. gautų pajamų. Iš įrašo A. B. darbo knygelės intarpe matyti, kad sutinkamai su Lietuvos Respublikos 1991-10-12 nutarimu Nr. 422 „Dėl žemės ūkio įmonių vadovų teisių ir pareigų privatizavimo laikotarpiu“, nuo 1991-11-01 „Artojo“ kolūkiui buvo taikomas likviduojamos (reorganizuojamos) įmonės statusas (b.l. 13), o baigus privatizavimo procedūrą ir susikūrus ŽŪB „Vadokliai“, A. B. darbo santykiai nuo 1992-09-30 tęsėsi šioje bendrovėje (b.l. 14). Rašytinių įrodymų turinys nesudaro pagrindo teigti, kad A. B. nedirbo kolūkyje „Artojas“ nuo 1991 m. birželio 1d. iki 1991 m. spalio 31 d. ir nuo 1991-12-01 iki 1991-12-31, vien dėl tos aplinkybės, kad jam ne kiekvieną mėnesį buvo priskaitytas darbo užmokestis. Tiesiogiai ar netiesiogiai patvirtinančių įrodymų, kad A. B. buvo atleidžiamas iš darbo kolūkyje ir vėl priimamas į jį byloje nėra, o ištirtų įrodymų turinys šią prielaidą paneigia.

19Suinteresuotas asmuo neįskaito į A. B. darbo stažą laikotarpio nuo 1992 m. sausio 1d. iki 1992 m. spalio 31d. Iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyriaus 2008-08-05 rašto Nr. (15.16)-SD2-1954 nustatyta, kad „Artojo“ kolūkio 1991 m. laikinosios administracijos įsakymų knyga Archyvų skyriui saugoti neperduota (b.l. 32), o ŽŪB „Vadokliai“ dokumentai saugomi tik nuo 1992 m. lapkričio mėnesio, ankstesnio laikotarpio duomenų bendrovė neturi (b.l. 34). Kaip jau nurodyta, nuo 1991-11-01 „Artojo“ kolūkiui buvo taikomas likviduojamos (reorganizuojamos) įmonės statusas (b.l. 13), o ŽŪB „Vadokliai“, kurioje A. B. darbo santykiai tęsėsi, susikūrė 1992-09-30 (b.l. 14). Ištirti rašytiniai įrodymai leidžia daryti išvadą, kad nėra pilnai išlikę 1991 m. bei 1992 m. likviduojamo (reorganizuojamo) kolūkio „Artojas“ bei nuo 1992-09-30 susikūrusios ŽŪB „Vadokliai“ dokumentai, kurie galėtų tiesiogiai patvirtinti A. B. tęstinio darbo pagal darbo sutartį faktą kolūkyje „Artojas“ jo reorganizavimo laikotarpiu bei bendrovėje, todėl yra pagrindas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą (Nuostatų 24 p., CPK 445str.). Vadovaujantis nurodytais įrašais A. B. darbo knygelės intarpe apie A. B. darbo santykių tęstinumą, liudytojo A.J. K. parodymais apie tai, kad pradėjus kolūkio turto privatizavimo procesą jo darbuotojai nebuvo atleisti iš darbo laikinosios administracijos veiklos laikotarpiu iki ŽŪB „Vadokliai“ susikūrimo, pripažintina įrodyta aplinkybė, kad A. B. darbo santykiai Panevėžio r. kolūkyje „Artojas“ nenutrūko ir tęsėsi susikūrusioje ŽŪB „Vadokliai“ iki A. B. atleidimo iš darbo dienos 1993-05-03.

20Įrodymų pakankamumo klausimas civiliniame procese sprendžiamas remiantis tikimybių pusiausvyros principu. Šis principas leidžia teismui pripažinti faktą įrodytu, jeigu pateikti įrodymai suformuoja didesnę fakto buvimo, negu jo nebuvimo, tikimybę. Visuma byloje ištirtų įrodymų leidžia daryti išvadą, kad A. B. dirbo Panevėžio rajono „Artojo“ kolūkyje nuo 1977 m. gegužės 10 d. pagal darbo sutartį nuolatinio pobūdžio darbą ir darbo santykius tęsė ŽŪB „Vadokliai“ iki 1993 m. gegužės 3d. atleidimo iš darbo pagal LR Darbo sutarties įstatymo 28 straipsnį, 1993-05-03 įsakymo Nr. 20 (b.l. 14). Suinteresuotas asmuo į A. B. darbo stažą įskaito tik dalį pareiškėjo dirbtų laikotarpių kolūkyje „Artojas“ ir ŽŪB „Vadokliai“, pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui apskaičiuoti reikalingų dokumentų, todėl nustatytinas juridinę reikšmę turintis faktas, kad A. B. laikotarpiais 1977-05-10-1977-12-31, 1978-01-01-1978-02-28, 1979-01-01-1979-12-31, 1980-08-01-1980-08-31, 1980-10-01-1980-10-31, 1980-12-01-1980-12-31, 1981-01-01-1981-12-31, 1982-01-01-1982-12-31, 1983-01-01-1983-12-31, 1984-01-01-1984-12-31, 1985-01-01-1985-12-31, 1986-01-01-1986-12-31, 1987-01-01-1987-12-31, 1988-01-01-1988-12-31, 1989-01-01-1989-12-31, 1990-01-01-1990-02-14, 1990-03-01-1990-04-14, 1990-05-01-1990-06-30, 1990-08-01-1990-08-31, 1990-10-01-1990-12-31, 1991-01-01-1991-01-14, 1991-02-01-1991-04-14, 1991-05-01-1991-10-31, 1991-12-01-1991-12-31, 1992-01-01-1992-09-29 dirbo Panevėžio rajono „Artojo“ kolūkyje ir laikotarpiu nuo 1992-09-30 iki 1992-10-31 dirbo žemės ūkio bendrovėje „Vadokliai“. Pareiškėjo darbo ŽŪB „Vadokliai“ laikotarpis nustatomas atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus apie ŽŪB „Vadokliai“ susikūrimo pradžią (b.l. 14).

21Pareiškėjas A. B. patvirtino teisme, kad nuo 1993-05-04 nedirbo ŽŪB „Vadokliai“, priešingų įrodymų teismui nepateikė ir šios aplinkybės neįrodinėjo, į bendrovę pareiškėjas buvo priimtas dirbti lauko darbininku nuo 1994-07-20 iki 1994-09-01, todėl pareiškimas dalyje dėl juridinę reikšmę turinčio fakto – darbo laikotarpio ŽŪB „Vadokliai“ nuo 1993-05-04 iki 1994-06-30 atmestinas.

22Pareiškėjui A. B. 2011-09-22 Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo Nr. (1.2)-SP1-020420 apmokama 100 procentų antrinės teisinės pagalbos išlaidų, pareiškėjas atleistas nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo (b.l. 17), todėl bylinėjimosi išlaidos iš pareiškėjo nepriteistinos.

23Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 270, 448 straipsniais, teismas

Nutarė

24Pareiškimą patenkinti iš dalies.

25Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad A. B., asmens kodas ( - ) laikotarpiais 1977-05-10-1977-12-31, 1978-01-01-1978-02-28, 1979-01-01-1979-12-31, 1980-08-01-1980-08-31, 1980-10-01-1980-10-31, 1980-12-01-1980-12-31, 1981-01-01-1981-12-31, 1982-01-01-1982-12-31, 1983-01-01-1983-12-31, 1984-01-01-1984-12-31, 1985-01-01-1985-12-31, 1986-01-01-1986-12-31, 1987-01-01-1987-12-31, 1988-01-01-1988-12-31, 1989-01-01-1989-12-31, 1990-01-01-1990-02-14, 1990-03-01-1990-04-14, 1990-05-01-1990-06-30, 1990-08-01-1990-08-31, 1990-10-01-1990-12-31, 1991-01-01-1991-01-14, 1991-02-01-1991-04-14, 1991-05-01-1991-10-31, 1991-12-01-1991-12-31, 1992-01-01-1992-09-29 dirbo Panevėžio rajono „Artojo“ kolūkyje ir laikotarpiu nuo 1992-09-30 iki 1992-10-31 dirbo žemės ūkio bendrovėje „Vadokliai“.

26Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.

27Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėja Daina Lisaitė,... 2. sekretoriaujant Daliai Monkevičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui A. B., jo atstovei advokatei Audronei Mikalauskienei,... 4. suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie... 5. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 6. Pareiškėjas A. B., teismo posėdyje patikslinęs reikalavimą, prašo... 7. A. B. pareiškime nurodė ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad 2008 m.... 8. Suinteresuotas asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio... 9. Liudytojai J. P., g. ( - ) , V. K., g. ( - ) , M. S., g. ( - ) , A. J. K., g. (... 10. V. K. parodė, kad nuo 1985 m. vasario mėnesio iki 1990 m. dirbo kolūkyje... 11. M. S. parodė, kad nuo 1962 m. dirbo statybos inžinieriumi kolūkyje... 12. A.J. K. parodė, kad nuo 1962 m. iki 2004 m. dirbo kolūkyje „Artojas“ ir... 13. Pareiškimas tenkintinas iš dalies.... 14. Civilinio proceso įstatymas ir suformuota teismų praktika numato, kad... 15. Darbo kolūkyje „Artojas“ ir ŽŪB „Vadokliai“ fakto nustatymas sukels... 16. Iš Panevėžio rajono savivaldybės administracijos Archyvų skyriaus... 17. Įvertinus A. B. paaiškinimus apie tai, kad jis nuo 1982 m. buvo pervestas... 18. Suinteresuotas asmuo VSDFV Panevėžio skyrius nesutinka, kad būtų nustatytas... 19. Suinteresuotas asmuo neįskaito į A. B. darbo stažą laikotarpio nuo 1992 m.... 20. Įrodymų pakankamumo klausimas civiliniame procese sprendžiamas remiantis... 21. Pareiškėjas A. B. patvirtino teisme, kad nuo 1993-05-04 nedirbo ŽŪB... 22. Pareiškėjui A. B. 2011-09-22 Panevėžio valstybės garantuojamos teisinės... 23. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 270, 448 straipsniais, teismas... 24. Pareiškimą patenkinti iš dalies.... 25. Valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo apskaičiavimo tikslu nustatyti... 26. Likusioje dalyje pareiškimo netenkinti.... 27. Sprendimas per 30 dienų apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Panevėžio...