Byla eA-4007-502/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Dainiaus Raižio ir Virginijos Volskienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo Z. N. (Z. N.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo Z. N. (Z. N.) skundą atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas Z. N. (Z. N.) (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje (toliau – ir Ambasada) 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. (58.4.3.2)NV58-1882 (toliau – ir Sprendimas) ir įpareigoti Ambasadą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą išduoti nacionalinę vizą.

72.

8Pareiškėjas teigė, kad pateikė visus dokumentus, patvirtinančius jo buvimo laikotarpį Lietuvoje, teisėtų lėšų gavimą, tikslą (darbas darbovietėje uždarojoje akcinėje bendrovėje (toliau – ir UAB) „Hegelmann Transporte“), kitas sąlygas patvirtinančius dokumentus, todėl jo prašymas atmestas be pagrindo. Prašymo dėl vizos išdavimo nagrinėjimo tikslas – darbo santykiai UAB „Hegelmann Transporte“ (toliau – ir įmonė), kurioje dirba 1 792 darbuotojai, iš jų 1 209 vairuotojų. Didėjant įmonės apyvartai bei transporto priemonių parkui, yra reikalingi nauji darbuotojai, ypač krovininių vilkikų vairuotojai. Įmonei trūksta dar apie 800 vairuotojų, todėl įmonė priima naujus vairuotojus, kurie atitinka reikalavimus. Pareiškėjas suinteresuotas galimybe dirbti įmonėje, turi vairuotojo pažymėjimą ir atitinka kitus reikalavimus. Įmonė 2019 m. lapkričio 28 d. tarpininkavimo rašte nurodė, kad prašė išduoti pareiškėjui Nacionalinę (daugkartinę) D vizą nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2020 m. lapkričio 24 d., įsipareigoja įdarbinti pareiškėją tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju, mokėti jam darbo užmokestį (725 Eur per mėnesį), taip pat dienpinigius pagal nustatytą buvimo užsienio valstybėje dienpinigių normą, apgyvendinti, prireikus – padengti pragyvenimo išlaidas, apdrausti sveikatos draudimu. Įmonė turi ilgametę patirtį, neturi įsiskolinimų, turi savo ilgalaikį turtą.

93.

10Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau – ir Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 4 punktą leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, jeigu jis ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 44 straipsnio nuostatas ir kai jis atitinka tam tikras sąlygas, tokias kaip – pateikiamas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, pateikiami dokumentai, patvirtinantys užsieniečio turimą kvalifikaciją ar galimybę dirbti tokio pobūdžio darbą ir pan. Tokie dokumentai buvo pateikti, bet atsakovas juos netinkamai įvertino, Ambasada nemotyvavo, kodėl pareiškėjas neatitinka Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punkto.

114.

12Pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus, kad pateikė užtektinai dokumentų, įrodančių jo tikslus, motyvus, siekius gauti nacionalinę vizą ir kitus dokumentus, susijusius su įmonės veikla. Todėl laikytina, kad pareiškėjas įrodė savo teisėtus lūkesčius ir teisę gauti nacionalinę vizą tam, jog galėtų pradėti dirbti įmonėje vairuotoju, taip galėtų užsidirbti ir nebūtų bedarbiu. Pareiškėjas 2017 m. birželio 3 d. yra įgijęs CE kategoriją, jam išduotas vairuotojo pažymėjimas, patvirtinantis, kad nuo 2006 m. rugsėjo 3 d. jis yra įgijęs C kategoriją. Pareiškėjas pateikė įmonės raštą dėl vairuotojų atrankos, patvirtinantį vairuotojų įgūdžių tikrinimą ir testavimą, jų sugebėjimus. Būsimiems vairuotojams ir darbuotojams įmonėje yra keliami specialūs reikalavimai ir kriterijai, o testuojant būsimų darbuotojų gebėjimus ir įgūdžius taikoma adaptuota valstybės įmonės (toliau – ir VĮ) Regitra metodika.

135.

14Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ir URM) atsiliepime į skundą prašė jį atmesti.

156.

16Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas kviečiamas dirbti tarptautinių krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju, tačiau pagal pateiktus dokumentus nustatyta, kad reikalaujama CE kategorija jo įgyta 2017 m. birželio 3 d., nors iš 2019 m. rugsėjo 24 d. įmonės LLC „Sarmoya Quruvchi Servis“ pažymos matyti, kad pareiškėjas tarptautinių pervežimų vairuotoju dirbo nuo 2015 m. vasario 11 d. Patikrinus šios įmonės rekvizitus ( - ) įmonių registre ir sąraše https://snds.uz ir https://www.infoproff.com.ru, paaiškėjo, kad šios įmonės veikla yra statybų veikla. Jokių kitų dokumentų dėl darbo patirties pareiškėjas nepateikė. UAB „Hegelmann Transporte“ 2019 m. spalio 16 d. tarpininkavimo rašte nurodyta, jog įmonė įsipareigoja nutraukus darbo sutartį per 7 dienas informuoti Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas). Tokiu būdu užsienietis po darbo sutarties nutraukimo, t. y. išnykus teisėtam buvimo pagrindui Lietuvoje, jei vizą butų išduota, dar 7 dienas dėl neinformavus Migracijos departamento, neišvyktų iš Šengeno erdvės. Įvertinęs šią informaciją, konsulas priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo atsisakė pareiškėjui išduoti nacionalinę vizą Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktų pagrindu. Konsulinis pareigūnas teisingai įvertino pareiškėjo prašymą dėl vizos išdavimo kilus pagrįstoms abejonėms dėl pareiškėjo vykimo į Lietuvą tikslo ir buvimo sąlygų ir turėjo teisę atsisakyti pareiškėjui išduoti vizą.

177.

18Atsakovas papildomuose paaiškinimuose nurodė, kad vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. kovo 9 d. reglamento (EB) Nr. 2016/399, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijų kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (kodifikuota redakcija) 6 straipsnio 1 dalies c punktu trečiųjų šalių piliečiai, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai, turi pagristi numatomo buvimo tikslą bei sąlygas ir, jog turi pakankamai pragyvenimo lėšų numatomo buvimo laikotarpiui ir grįžimui į kilmės šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jie tikrai būtų įleisti, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 patvirtino Cl, C1E, C, CE, Dl, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas). Šis Aprašas patvirtintas vadovaujantis 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB ir taikomas ir vairuotojams – kitų valstybių piliečiams, įdarbintiems Lietuvos Respublikos vežėjų, ir vežantiems krovinius Europos Sąjungos (toliau – ir ES) teritorijos keliais. Pagal Aprašo 18 punktą, vairuotojų, ne ES valstybių piliečių, kuriuos įdarbina Lietuvos vežėjai vežti krovinius ES teritorijos keliais, pradinę kvalifikaciją arba periodinį profesinį mokymą patvirtina vairuotojo liudijimai, išduodami pagal taisykles, patvirtintas Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko 2004 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 2B-292. Pagal Aprašo 27 punktą kvalifikacijos pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją, vairuotojai privalo turėti nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. įgiję teisę vežti krovinius ir CE kategorijų transporto priemonėmis. Pareiškėjas vairuotojo kategoriją vairuoti CE kategorijos transporto priemones įgijo 2017 m. birželio 3 d.

198.

20Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas konsului buvo pateikęs ir VĮ Registrų centro 2014 m. birželio 19 d. išrašą, kuriame nurodyta, jog pastatas, esantis ( - ), nuosavybės teise priklauso UAB „Hegelmann Transporte“, šio pastato gyvenamasis plotas yra 181,02 kv. m. Svarstydamas pareiškėjo prašymą išduoti nacionalinę vizą, konsulas įvertino tai, kad šis pastatas jau buvo nurodytas kaip apgyvendinimo patalpa dešimtims Uzbekistano piliečių, o pareiškėjo prašymo nagrinėjimo metu UAB „Hegelmann Transporte“ sutikimus apgyvendinti tame pačiame pastate Ambasadai pateikė dar daugiau nei 20 Uzbekistano piliečių. Pareiškėjas prie 2020 m. sausio 24 d. rašytinių paaiškinimų pridėjo UAB „Hegelmann Transporte“ raštą (be datos), kuriame pažymima, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. UAB „Hegelmann Transporte“ vairuotojais priėmė dirbti 299 uzbekus ir tadžikus. Atsakovo nuomone, pateikdamas konsului įmonės sutikimą apgyvendinti pareiškėją pastate, esančiame ( - ), jis siekė tik formaliai įvykdyti reikalavimą užsieniečiui turėti gyvenamąją patalpą Lietuvoje darbo laikotarpiu, kadangi 181 kv. m gyvenamajame plote nėra įmanoma apgyvendinti pareiškėją kartu su kitais 20 ginčo laikotarpiu prašymus išduoti vizas pateikusių pareiškėjų, kurių skundai nagrinėjami Vilniaus apygardos administraciniame teisme, bei anksčiau priimtais dirbti UAB „Hegelmann Transporte“ 299 uzbekais ir tadžikais. Todėl pareiškėjas nepagrindė reikalavimo turėti gyvenamąją patalpą ir vien ši aplinkybė buvo ir yra pakankamas pagrindas netenkinti užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą.

21II.

229.

23Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 27 d. sprendimu pareiškėjo Z. N. skundą atmetė.

2410.

25Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2019 m. spalio 24 d. kreipėsi į Ambasadą su prašymu išduoti nacionalinę vizą (toliau – ir Prašymas), galiojančią nuo 2019 m. lapkričio 25 d. iki 2020 m. lapkričio 24 d., nurodė, kad pagrindinis kelionės tikslas – darbas (21 punktas), kviečiantis asmuo – UAB „Hegelmann Transporte“ (32 punktas). Užsieniečių registro vizų modulyje nurodyta, kad iš pateiktų duomenų ir dokumentų, nustatyta, jog kelionės tikslas – tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo darbas, nurodyta, kad pareiškėjas pateikė šiuos dokumentus: UAB „Hegelmann Transporte“ tarpininkavimo raštą, banko pažymą, darbovietės pažymą, vairuotojo pažymėjimą, autoinspekcijos raštą, sveikatos draudimą, pažymą iš darbovietės, banko pažymą, darbo sutarties, vairuotojo pažymėjimo, ( - ) Respublikos piliečio paso kopijas.

2611.

27Ambasada, vadovaudamasi Įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, ginčijamu Sprendimu atsisakė pareiškėjui išduoti nacionalinę vizą trimis pagrindais: kad jis nepagrindė numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų arba kyla pagrįstų abejonių dėl jo pareiškimų patikimumo (2 p.); kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo arba pateikiami dokumentai, kuriuose yra klastojimo požymių, arba pateikiami neteisėtai įgyti ar suklastoti dokumentai (3 p.) ir yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė (10 p.). Sprendimas neišduoti vizos priimtas konstatavus, kad internetiniame puslapyje https://stat.uz/ru/uslugi-l/svedeniya-iz-egrpo (( - ) valstybinis statistikos komitetas) patikrinus pažymą apie pareiškėjo darbą išdavusią įmonę „Sarmoya Quruvchi Servis“, nustatyta, kad jos veikla – statybų. Pažymoje pažymima, kad pareiškėjas tarptautinių ir vidaus reisų vairuotoju dirbo nuo 2015 m. vasario 11 d. iki 2019 m. rugsėjo 16 d. Kitų dokumentų, susijusių su darbo patirtimi pareiškėjui nepateikus, padaryta išvada, kad pareiškėjas neturi reikiamos profesijos įgūdžių.

2812.

29Teismas nurodė, kad ginčo teisiniams santykiams taikytinos Vizų kodekso, Šengeno sienų kodekso, Įstatymo, Europos Sąjungos 2010 m. kovo 19 d. sprendimo „Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir išduotų vizų keitimo vadovas“ (toliau – ir Europos Sąjungos 2010 m. kovo 19 d. sprendimas) ir Vizos išdavimo tvarkos aprašo nuostatos, patvirtintos Kolegialių institucijų 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 „Dėl Vizos išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – ir Vizų išdavimo aprašas). Teismas aptarė aktualias šių teisės aktų nuostatas ir pažymėjo, kad Europos Komisijos 2010 m. kovo 19 d. sprendime konsuliniams pareigūnams išdėstyta nuosekli tvarka dėl pateikiamų dokumentų vizoms į Šengeno zonos valstybes gauti, forma, turinys ir pan. Vertinimas, ar prašymą išduoti vizą pateikiantis asmuo ketina iš valstybės narių teritorijos išvykti iki prašomos išduoti vizos galiojimo laikotarpio pabaigos iš esmės priklauso nuo to asmens socialinės ir ekonominės padėties jo gyvenamosios vietos šalyje, t. y. su darbu, finansine padėtimi, šeimos ryšiais susijusio stabilumo. Pagal šį vertinimą nustatomas migracijos pavojus. Tokiais dokumentais, be kitų, laikoma ir nekilnojamojo turto nuosavybę patvirtinantis dokumentas, integravimąsi gyvenamosios vietos šalyje patvirtinantis dokumentas: giminystės ryšiai, profesinė padėtis.

3013.

31Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog jo pagrindinis kelionės tikslas yra darbas įmonėje UAB „Hegelmann Transporte“. Įmonės tarpininkavimo rašte nurodyta, kad pareiškėjas įmonėje bus įdarbintas tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju ir pažymėta, jog pareiškėjas turi vairuotojo kvalifikaciją C, CE kategorijas. Įmonė įsipareigoja vizos galiojimo laikotarpiu pareiškėją tinkamai apgyvendinti, prireikus, padengti pareiškėjo gyvenimo Lietuvoje bei grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į kilmės valstybę išlaidas, įdarbinti pagal veiklos sritį, užtikrinti, kad jis bus apdraustas socialiniu draudimu. Pareiškėjas pateikė 2014 m. birželio 19 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyta, kad UAB „Hegelmann Transporte“ priklauso pastatas – 181,02 kv. m gyvenamojo ploto dydžio gyvenamasis namas, esantis ( - ). Šis išrašas daugiau nei penkerių metų senumo, todėl jis nepatvirtina aplinkybės, kad jame nurodytas nekilnojamasis turtas pareiškėjo prašymo nagrinėjimo metu priklausė UAB „Hegelmann Transporte“. Teismas atsižvelgė į atsakovo rašytiniuose paaiškinimuose pateiktus duomenis, kuriais nėra pagrindo abejoti, jog ši patalpa kaip gyvenamoji vieta buvo nurodyta daugiau nei dvidešimties prašymus Ambasadai pateikusių Uzbekistano piliečių dokumentuose. Todėl teismas konstatavo, kad Ambasadai pagrįstai galėjo kilti abejonių dėl pareiškėjo pareiškimų patikimumo, pateiktų dokumentų turinio, tai suteikia rimtą pagrindą manyti, jog gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

3214.

33Teismas vertino, kad Ambasada pagrįstai atsisakė išduoti vizą Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 10 punktuose nurodytais pagrindais, todėl ginčijamas Sprendimas laikytinas pagrįstu. Teismas nenustatė Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 91 straipsnyje nustatytų pagrindų, dėl kurių jis turėtų būti panaikintas. Konstatavus, kad viešojo administravimo subjektas tinkamai išnagrinėjo pareiškėjo prašymą, nėra pagrindo įpareigoti Ambasadą pareiškėjo prašymą išnagrinėti iš naujo. Todėl teismas pareiškėjo skundą atmetė.

34III.

3515.

36Pareiškėjas Z. N. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo jo skundą tenkinti.

3716.

38Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl to, kad jis neturi reikiamų profesinių įgūdžių. Pareiškėjo pateikta pažyma apie darbą įmonėje „Sarmoya Quruvchi Servis“, patvirtina, kad jis dirbo šioje įmonėje vairuotoju, nors ji užsiima statyba, jis pervežinėjo statybines medžiagas ir kt. transportu, kuriam vairuoti buvo reikalingos C kategorijos vairuotojo teisės. Pareiškėjas prideda ir 2014 m. vasario 15 d. darbo sutartį, kuri patvirtina, kad tokia įmonė yra registruota registre, o šioje įmonėje pareiškėjas dirbo. Abejonės dėl vairuotojo pažymėjimo ir įgytos kompetencijos paneigiamos pateiktu C ir CE kategorijų vairuotojo pažymėjimu.

3917.

40Pareiškėjas pateikia 2020 m. sausio 28 d. Nekilnojamojo turto mokestinės vertės išrašą, kuris patvirtina, kad 181,02 kv. m gyvenamojo ploto dydžio gyvenamasis namas adresu ( - ) prašymo nagrinėjimo metu priklausė UAB ,,Hegelmann Transporte“. Šis išrašas patvirtina, kad UAB ,,Hegelmann transporte“ užtikrintų reikiamą ir tinkamą apgyvendinimą pareiškėjui atsižvelgiant į jo darbo pobūdį – transporto priemonės valdymas, komandiruotės ir pan. Be to, pareiškėjas remiasi Įstatymo 26 straipsnio 3² dalimi bei Migracijos departamento teikiamų paslaugų aprašymais, pagal kuriuos tinkamos gyvenamosios patalpos gyvenamojo ploto reikalavimas netaikomas, jeigu darbdavys įdarbina pagal darbo sutartį dirbti darbo, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais, arba jeigu darbdavys išsiunčia dirbti į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo toje valstybėje narėje, darbo joje laikotarpiu. Todėl pareiškėjas neprivalo įrodinėti aplinkybių, susijusių su gyvenamąja vieta, kadangi apeliantas dirbtų pagal darbo sutartį UAB ,,Hegelmann transporte“ vairuotoju, o jo tiesioginės funkcijos būtų susijusios tik su transporto priemonės valdymu.

4118.

42Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje surinktus įrodymus bei bylos faktines ir teisines aplinkybes, padarė nepagrįstas išvadas konstatuodamas, jog pareiškėjas nepateikė objektyvių duomenų, patvirtinančių atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslą ir sąlygas. Ilgametę patirtį pervežimų ir logistikos sektoriuje turinti UAB ,,Hegelmann transporte“ atitinka nustatytus reikalavimus, įsipareigojo už užsienietį, įvertinusi jo kvalifikaciją kaip tinkamą, taip pat sudarė su juo darbo sutartį, todėl akivaizdu, jog pareiškėjas iki prašymo išduoti nacionalinę vizą pateikimo dienos buvo įgijęs reikiamos patirties, nors jos ir neprivalėjo turėti, kadangi nacionalinei D vizai tokio reikalavimo nėra nustatyta. Tai patvirtina ir Migracijos departamento raštas, į kurį pareiškėjas kreipėsi. Visuma pateiktų dokumentų sudaro pagrindą išvadai, jog pareiškėjo turima kvalifikacija yra pakankama. Atsakovas nei vieno dokumento autentiškumo nepaneigė, neįrodė savo pagrįstų abejonių, todėl laikytina, kad pareiškėjas įrodė priežastis, kodėl prašo išduoti nacionalinę vizą, nurodė buvimo tikslą ir sąlygas, pagrindė finansinę padėtį, t. y., jog dirbs patikimoje įmonėje, jam bus mokamas sutartas darbo užmokestis, bus suteikiama gyvenamoji vieta, dienpinigiai ir pan. Dėstymas nėra paremtas vien teiginiais, nes pagrįstas konkrečiais atitinkamais dokumentais. Todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas.

43Teisėjų kolegija

konstatuoja:

44IV.

4519.

46Ginčas byloje kilo dėl Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimo Nr. (58.4.3.2)NV58-1882, kuriuo atsisakyta pareiškėjui Z. N. išduoti nacionalinę vizą, teisėtumo ir pagrįstumo ir įpareigojimo Ambasadą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą išduoti nacionalinę vizą.

4720.

48Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

4921.

50Ginčijamas Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (redakcija, galiojusi nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. sausio 1 d.) 19 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 10 punktuose nustatytais pagrindais (nacionalinę vizą užsieniečiui atsisakoma išduoti <...>, jeigu: <...> 2) jis nepagrindžia numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų arba kyla pagrįstų abejonių dėl jo pareiškimų patikimumo; 3) kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo <...> 10) yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė; <...>).

5122.

52Ginčijamame sprendime jo priėmimo faktinis pagrindas nenurodytas, tačiau Užsieniečių registro vizų modulyje (b. l. 45–46) nurodyta, kad pareiškėjo prašymo nagrinėjimo metu nustatyta, jog ( - ) valstybinio statistikos komiteto internetiniame puslapyje buvo patikrinta įmonė „Sarmoya Quruvchi Servis“, išdavusi pažymą apie pareiškėjo darbą; įmonės veikla – statybų veikla; pažymoje pažymima, kad pareiškėjas dirbo tarptautinių ir vidaus reisų vairuotoju nuo 2015 m. vasario 11 d. iki 2019 m. rugsėjo 16 d.; kitų dokumentų dėl darbo patirties pareiškėjas nepateikė; darytina išvada, kad pareiškėjas neturi reikiamos profesijos įgūdžių.

5323.

54Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą. Vienas iš atmetimo pagrindų – pareiškėjas neturi reikiamos profesijos įgūdžių. Teismas taip pat nurodė, jog UAB „Hegelmann Transporte“ pateikti dokumentai apie užsieniečių apgyvendinimą kelia abejonių dėl pareiškėjo pareiškimų patikimumo, pateiktų dokumentų turinio, kas suteikia rimtą pagrindą manyti, jog gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

5524.

56Įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje apibrėžta, kad viza – į užsieniečio kelionės dokumentą įklijuojamas įklijos formos leidimas, leidžiantis atvykti į Lietuvos Respubliką, būti joje ar vykti tranzitu. Įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad užsienietis, turintis nacionalinę vizą, gali atvykti į Lietuvos Respubliką ir būti Lietuvos Respublikoje vizoje nurodytą laiką; šis laikas gali trukti iki 12 mėnesių. To paties straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad daugkartinė nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, kurio atvykimo į Lietuvos Respubliką tikslas – ilgalaikis buvimas Lietuvos Respublikoje; o 7 dalyje – jog nacionalinė viza išduodama užsieniečiui, turinčiam sveikatos draudimą patvirtinantį dokumentą <...>.

5725.

58Įstatymo 58 straipsnio 11 punkte įtvirtinta, kad užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, jeigu atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir yra užsienietis, kurio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.

5926.

60Į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. V-322 patvirtintą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2019 m. II pusmečiui yra įtraukta tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo profesija, kuriai keliamas reikalavimas turėti C, CE kategorijas. Ši profesija yra įtraukta ir į Užimtumo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-469 patvirtintą Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis 2020 m. I pusmečiui.

6127.

62Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330 patvirtinto Vizos išdavimo tvarkos aprašo (akto redakcija, galiojusi nuo 2019 m. liepos 23 d. iki 2019 m. lapkričio 15 d.) 70.13 punkte nustatyta, kad daugkartinė nacionalinė viza gali būti išduodama užsieniečiui, atvykstančiam į Lietuvos Respubliką dirbti ir turinčiam profesiją, kuri įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis.

6328.

64Nagrinėjamoje byloje surinkta medžiaga patvirtina ir dėl to ginčas tarp šalių nekyla, kad pareiškėjas pateikė Ambasadai prašymą išduoti daugkartinę nacionalinę vizą siekdamas įsidarbinti UAB „Hegelmann Transporte“ tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju bei dokumentus, be kita ko, patvirtinančius, kad pareiškėjas turi teisę vairuoti C kategorijos transporto priemones nuo 2006 m. rugsėjo 3 d., o CE kategorijos – nuo 2017 m. gegužės 3 d. (b. l. 87, 88). Įmonės ,,Sarmoya Quruvchi Servis“ 2019 m. rugsėjo 24 d. pažyma Nr. 67 (b. l. 89, 90) patvirtina, kad pareiškėjas šioje įmonėje nuo 2015 m. vasario 11 d. iki 2019 m. rugsėjo 16 d. dirbo tarptautinių ir vietinių reisų vairuotoju. Teisėjų kolegijos vertinimu, nors minėtos bendrovės pagrindinė veikla yra statybos veikla, tai nepaneigia, jog tokios veiklos vykdymui gali būti reikalingi vairuotojai. Be to, nustatyta, jog pareiškėjas turi teisę vairuoti C kategorijos transporto priemones nuo 2006 m. rugsėjo 3 d., o CE kategorijos – nuo 2017 m. gegužės 3 d., t. y. darbo minėtoje bendrovėje metu. Taigi pareiškėjas galėjo realiai atlikti minėtos įmonės pažymoje nurodytas tarptautinių ir vietinių reisų vairuotojo darbo funkcijas ir, atitinkamai, įgyti reikalingų profesinių įgūdžių.

6529.

66Pažymėtina, kad pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 79 punktą vizų tarnybos valstybės tarnautojas, pagrįstais atvejais (pavyzdžiui, siekdamas įsitikinti įmonės, kurios vadovu ar dalyviu užsienietis yra, įsteigimo ir (arba) įsigijimo aplinkybėmis; siekdamas išsiaiškinti užsieniečio atvykimo į Šengeno erdvę aplinkybes; kilus pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo; siekdamas nustatyti, ar nėra atsisakymo išduoti nacionalinę vizą pagrindų, nurodytų Įstatymo 19 straipsnyje) gali pakviesti prašymą išduoti nacionalinę vizą pateikusį užsienietį pokalbio ir (arba) paprašyti pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius prašyme išduoti nacionalinę vizą ir kartu su juo pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis. Taigi, Ambasadai iškilus klausimų dėl pareiškėjo turimų profesinių įgūdžių ir / ar jo pateiktų dokumentų, yra galimybė iškilusius neaiškumus išsiaiškinti ir priimti pagrįstą galutinį individualų administracinį aktą. To nagrinėjamu atveju atsakovas nepadarė ir ginčijamas sprendimas nėra tinkamai motyvuotas.

6730.

68Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime neteisingai įvertino byloje esančius įrodymus ir padarė teisiškai nepagrįstą išvadą, jog pareiškėjas neturi reikalingų profesinių įgūdžių ir, jog Sprendimas neišduoti pareiškėjui nacionalinės vizos yra teisėtas bei pagrįstas. Profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąraše tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo profesijai keliamas tik reikalavimas turėti C, CE kategorijas. Šiame sąraše jokie kiti reikalavimai (stažo, vairuotojo liudijimo turėjimo ar pan.) nenustatyti. Pareiškėjo profesinius kvalifikaciją ir įgūdžius patvirtina jam išduotas vairuotojo pažymėjimas bei buvusio darbdavio išduota pažyma. Ambasados abejonės dėl pareiškėjo profesinių įgūdžių stokos yra teisiškai nepagrįstos.

6931.

70Pažymėtina ir tai, kad Ambasada neteisingai aiškina bei taiko 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2003/59/EB ir 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/ EB dėl vairuotojų pažymėjimų nuostatas bei jas Lietuvos nacionalinėje teisėje įtvirtinantį Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 patvirtintą C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašą. Šiuose teisės aktuose nėra reikalavimo visiems vairuotojams būti įgijus teisę vežti krovinius CE kategorijos transporto priemonėmis nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. Ši data nurodyta tik kaip atskaitos taškas, nuo kurio vairuotojas, norintis vežti krovinius ir keleivius Europos sąjungos teritorijoje, privalėjo turėti kvalifikacijos pažymėjimą (vairuotojo liudijimą) ir nuo šios datos skaičiuojami periodinio profesinio mokymo terminai. Vėliau įgiję teisę valdyti C ar CE kategorijos transporto priemones asmenys, prieš gaudami vairuotojo liudijimą, privalo išklausyti tam tikrus mokymus, tačiau šis reikalavimas nėra susijęs su konkrečia teisės valdyti tam tikros kategorijos transporto priemones įgijimo data.

7132.

72Be to, kaip jau buvo nurodyta, Įstatymo 58 straipsnio 11 punkte įtvirtinta, kad užsienietis atleidžiamas nuo pareigos įsigyti leidimą dirbti, jeigu atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti ir yra užsienietis, kurio profesija yra įtraukta į Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintą profesijų, kurių darbuotojų trūksta Lietuvos Respublikoje, sąrašą pagal ekonominės veiklos rūšis. Tai reiškia, kad pareiškėjui nėra taikomi Įstatyme įtvirtinti reikalavimai, keliami užsieniečiui, kuris turi pareigą įsigyti leidimą dirbti, įskaitant ir turėti atitinkamo laikotarpio darbo patirtį (Įstatymo 57 str. 3 d. 3 p.).

7333.

74Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, nors tuo nebuvo grindžiamas ginčijamas sprendimas, aptarė UAB „Hegelmann transporte“ galimybes apgyvendinti pareiškėją Lietuvoje ir padarė išvadą, jog nustatytos aplinkybės sudaro rimtą pagrindą manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė. Teisėjų kolegija su minėtomis pirmosios instancijos teismo sprendimo išvadomis nesutinka. Pareiškėjas pateikė teismui dokumentus, patvirtinančius, kad atitinkamas gyvenamasis namas iš tiesų priklauso minėtai įmonei; pareiškėjas dirbtų tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju; pareiškėjui, pateikusiam prašymą išduoti nacionalinę vizą, yra keliamas reikalavimas turėti sveikatos draudimą, tačiau nekeliamas reikalavimas nurodyti gyvenamąją vietą. Taigi pirmosios instancijos teismo sprendime nurodytos aplinkybės apie UAB „Hegelmann transporte“ galimybes apgyvendinti pareiškėją Lietuvoje nesudaro pagrindo pripažinti ginčijamą Sprendimą teisėtu ir pagrįstu.

7534.

76Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą taip pat pažymėjo, jog ginčijamas sprendimas buvo priimtas įvertinus ir tai, jog UAB „Hegelmann Transporte“ 2019 m. spalio 16 d. tarpininkavimo rašte nurodė, jog įmonė įsipareigoja nutraukus darbo sutartį per 7 dienas apie tai informuoti Migracijos departamentą, tai reiškia, kad užsienietis po darbo sutarties nutraukimo, t. y. išnykus teisėtam buvimo Lietuvoje pagrindui (jei viza būtų išduota), dar 7 dienas neišvyktų iš Šengeno erdvės. Šiuo aspektu pažymėtina, jog prieš tai paminėtas įmonės įsipareigojimas informuoti Migracijos departamentą apie nutrauktą darbo sutartį per 7 dienas visiškai atitinka Įstatymo 211 straipsnio 1 punkte nustatytą reikalavimą, todėl negali lemti atsisakymo išduoti nacionalinę vizą.

7735.

78Konstatavus, jog Ambasados Sprendimas negalėjo būti grindžiamas Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, pripažintinas ir tos pačios teisės normos 10 punkto taikymo nepagrįstumas, nes atsakovas užsieniečio nelegalios migracijos grėsmę tiesiogiai siejo su prieš tai nutartyje aptartų dokumentų nepatikimumu.

7936.

80Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta prieš tai, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, pažeidė materialinės teisės normas, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Todėl pareiškėjo apeliacinis skundas tenkinamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas naikinamas, panaikinant ginčijamą Ambasados sprendimą ir įpareigojant Ambasadą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą išduoti nacionalinę vizą.

8137.

82Pareiškėjas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priteisti jam patirtas bylinėjimosi išlaidas. ABTĮ 41 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad jeigu Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia pirmosios instancijos teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

8338.

84ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos proceso šalies savo išlaidų atlyginimą. ABTĮ 40 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai išlaidas advokato ar advokato padėjėjo pagalbai. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

8539.

86CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio.

8740.

88Pareiškėjas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patyrė 273 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 23 Eur sumokėto žyminio mokesčio (b. l. 7) ir 250 Eur apmokant už teisines paslaugas rengiant teismui skundą, ką patvirtina 2019 m. gruodžio 17 d. sąskaita už teisines paslaugas Nr. 41 ir 2019 m. gruodžio 20 d. mokėjimo pavedimas.

8941.

90Pareiškėjas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme taip pat patyrė 273 Eur bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro 23 Eur sumokėto žyminio mokesčio ir 250 Eur apmokant už teisines paslaugas rengiant teismui apeliacinį skundą, ką patvirtina 2020 m. balandžio 14 d. sąskaita faktūra RB Nr. 01475 ir 2020 m. balandžio 16 d. mokėjimo pavedimas.

9142.

92Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – ir Rekomendacijos) 7 punkte nustatytus, kad rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje (be individualių įmonių).

9343.

94Lietuvos statistikos departamento skelbiamas vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio dydis 2019 m. I ketvirtį (skundas teismui pateiktas 2019 m. gruodžio 2 d.) sudarė 1 262,7 Eur, o 2019 m. III ketvirtį (apeliacinis skundas teismui pateiktas 2020 m. kovo 12 d.) – 1 317,6 Eur.

9544.

96Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už skundą (ieškinį) rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis – 2,5 (atitinkamai maksimali galima priteisti suma būtų 3 156,75 Eur), o pagal Rekomendacijų 8.10 punktą už apeliacinį skundą, jeigu advokatas dalyvavo pirmosios instancijos teisme, – 1,7 (atitinkamai maksimali galima priteisti suma būtų 2 239,92 Eur). Pareiškėjo prašomos priteisti sumos už teisines paslaugas skundui ir apeliaciniam skundui parengti (po 250 Eur) neviršija maksimalių galimų priteisti užmokesčio dydžių vidurkių, todėl priteistinos iš atsakovo.

9745.

98Pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 35 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir teikdamas apeliacinį skundą elektroninių ryšių priemonėmis, turėjo sumokėti 11,25 Eur žyminio mokesčio, tačiau sumokėjo 23 Eur, todėl pareiškėjui iš atsakovo priteisiama 34,25 Eur žyminio mokesčio suma (23 + 11,25 Eur). Permokėtą žyminį mokestį (11,75 Eur) grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (ABTĮ 38 straipsnio 3 dalis).

99Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

100Pareiškėjo Z. N. (Z. N.) apeliacinį skundą tenkinti.

101Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

102Pareiškėjo Z. N. skundą tenkinti.

103Panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. (58.4.3.2)NV58-1882 ,,Dėl atsisakymo išduoti nacionalinę vizą arba nacionalinės vizoz panaikino ar atšaukimo ( - ) Respublikos piliečiui Z. N.“ ir įpareigoti Lietuvos Respublikos ambasadą Rusijos Federacijoje iš naujo išnagrinėti pareiškėjo Z. N. prašymą išduoti nacionalinę vizą.

104Priteisti pareiškėjui Z. N. iš atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos 534,25 Eur (penkis šimtus trisdešimt keturis eurus 25 centus) bylinėjimosi išlaidų.

105Grąžinti pareiškėjui Z. N. 11,25 Eur (vienuolika eurų 25 centus) sumokėto žyminio mokesčio permoką.

106Sprendimas neskundžiamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas Z. N. (Z. N.) (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą... 7. 2.... 8. Pareiškėjas teigė, kad pateikė visus dokumentus, patvirtinančius jo buvimo... 9. 3.... 10. Pareiškėjas pažymėjo, kad pagal Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl... 11. 4.... 12. Pareiškėjas pateikė rašytinius paaiškinimus, kad pateikė užtektinai... 13. 5.... 14. Atsakovas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija (toliau – ir... 15. 6.... 16. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas kviečiamas dirbti tarptautinių krovinių... 17. 7.... 18. Atsakovas papildomuose paaiškinimuose nurodė, kad vadovaujasi Europos... 19. 8.... 20. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas konsului buvo pateikęs ir VĮ Registrų... 21. II.... 22. 9.... 23. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 27 d. sprendimu... 24. 10.... 25. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2019 m. spalio 24 d. kreipėsi į... 26. 11.... 27. Ambasada, vadovaudamasi Įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, ginčijamu Sprendimu... 28. 12.... 29. Teismas nurodė, kad ginčo teisiniams santykiams taikytinos Vizų kodekso,... 30. 13.... 31. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjas pateikė prašymą, kuriame nurodė, jog... 32. 14.... 33. Teismas vertino, kad Ambasada pagrįstai atsisakė išduoti vizą Įstatymo 19... 34. III.... 35. 15.... 36. Pareiškėjas Z. N. apeliaciniame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 37. 16.... 38. Pareiškėjas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl to, kad... 39. 17.... 40. Pareiškėjas pateikia 2020 m. sausio 28 d. Nekilnojamojo turto mokestinės... 41. 18.... 42. Pareiškėjo nuomone, pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje... 43. Teisėjų kolegija... 44. IV.... 45. 19.... 46. Ginčas byloje kilo dėl Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje... 47. 20.... 48. Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo... 49. 21.... 50. Ginčijamas Sprendimas priimtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo... 51. 22.... 52. Ginčijamame sprendime jo priėmimo faktinis pagrindas nenurodytas, tačiau... 53. 23.... 54. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atmetė pareiškėjo... 55. 24.... 56. Įstatymo 2 straipsnio 33 dalyje apibrėžta, kad viza – į užsieniečio... 57. 25.... 58. Įstatymo 58 straipsnio 11 punkte įtvirtinta, kad užsienietis atleidžiamas... 59. 26.... 60. Į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo... 61. 27.... 62. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio... 63. 28.... 64. Nagrinėjamoje byloje surinkta medžiaga patvirtina ir dėl to ginčas tarp... 65. 29.... 66. Pažymėtina, kad pagal Vizos išdavimo tvarkos aprašo 79 punktą vizų... 67. 30.... 68. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame... 69. 31.... 70. Pažymėtina ir tai, kad Ambasada neteisingai aiškina bei taiko 2003 m. liepos... 71. 32.... 72. Be to, kaip jau buvo nurodyta, Įstatymo 58 straipsnio 11 punkte įtvirtinta,... 73. 33.... 74. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime, nors tuo nebuvo... 75. 34.... 76. Atsakovas atsiliepime į pareiškėjo skundą taip pat pažymėjo, jog... 77. 35.... 78. Konstatavus, jog Ambasados Sprendimas negalėjo būti grindžiamas Įstatymo 19... 79. 36.... 80. Atsižvelgiant į tai, kas buvo išdėstyta prieš tai, konstatuotina, kad... 81. 37.... 82. Pareiškėjas pateikė apeliacinės instancijos teismui prašymą priteisti jam... 83. 38.... 84. ABTĮ 40 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad proceso šalis, kurios naudai... 85. 39.... 86. CPK 98 straipsnio 2 dalis nustato, jog šalies išlaidos, susijusios su... 87. 40.... 88. Pareiškėjas bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme patyrė 273 Eur... 89. 41.... 90. Pareiškėjas bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme taip pat... 91. 42.... 92. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr.... 93. 43.... 94. Lietuvos statistikos departamento skelbiamas vidutinio mėnesinio bruto darbo... 95. 44.... 96. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už skundą (ieškinį) rekomenduojamas... 97. 45.... 98. Pareiškėjas, vadovaudamasis ABTĮ 35 straipsnio 2 ir 3 dalimis ir teikdamas... 99. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 100. Pareiškėjo Z. N. (Z. N.) apeliacinį skundą tenkinti.... 101. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimą... 102. Pareiškėjo Z. N. skundą tenkinti.... 103. Panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje 2019 m.... 104. Priteisti pareiškėjui Z. N. iš atsakovo Lietuvos Respublikos užsienio... 105. Grąžinti pareiškėjui Z. N. 11,25 Eur (vienuolika eurų 25 centus) sumokėto... 106. Sprendimas neskundžiamas....