Byla A-261-419-12
Dėl įsakymo, įsakymo dalies panaikinimo, atleidimo iš valstybės tarnybos pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į pareigas, kompensacijos už priverstinę pravaikštą priteisimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Stasio Gagio (pranešėjas), Romano Klišausko (kolegijos pirmininkas) ir Virginijos Volskienės,

2sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,

3dalyvaujant pareiškėjui A. B., atsakovo atstovui Renaldui Viščiniui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. B. skundą atsakovui Druskininkų savivaldybės administracijai dėl įsakymo, įsakymo dalies panaikinimo, atleidimo iš valstybės tarnybos pripažinimo neteisėtu, grąžinimo į pareigas, kompensacijos už priverstinę pravaikštą priteisimo.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I.

6Pareiškėjas A. B. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. P36-68 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pareigybių ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo“ (toliau – ir įsakymas Nr. P36-68) pirmą dalį ir Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. P36-128 „Dėl A. B. atleidimo iš pareigų ir reikalų perdavimo“ (toliau – ir įsakymas Nr. P36-128); pripažinti pareiškėjo atleidimą iš valstybės tarnybos neteisėtu; grąžinti pareiškėją į Architektūros ir urbanistikos skyriaus karjeros valstybės tarnautojo A lygio 10 kategorijos pareigas; priteisti iš Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – ir atsakovė, ir Administracija) vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją už priverstinę pravaikštą už laikotarpį nuo atleidimo iš valstybės tarnybos dienos, t. y. 2011 m. gegužės 13 d., iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, išskaičiuojant išmokėtą išeitinę kompensaciją.

7Pareiškėjas skunde ir patikslintuose skunduose (b.l. 2-3, 11-12, 24, 74-75) nurodė, kad jo, Druskininkų savivaldybės administracijos (toliau – ir Administracija) Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto, karjeros valstybės tarnautojo (A lygis, 10 kategorija), pareigybės naikinimas nesusietas su objektyviais motyvais, kadangi Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, jog nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas atlieka savivaldybės paveldosaugos padalinys (paveldosaugininkas); Administracijos direktorius, įteikdamas raštą Nr. S12-531-(4.27.), negalėjo nurodyti motyvų, kodėl naikinama vienintelė ši pareigybė, neįvardijo nė vieno pareiškėjo darbo ar kompetencijos trūkumo, nepasiūlė Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų karjeros valstybės tarnautojo garantijų; patikslinto skundo pateikimo metu Architektūros ir urbanistikos skyriuje buvo 7 karjeros valstybės tarnautojai (skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotoja ir 5 vyriausieji specialistai), vienos tarnautojos krūvis padalintas dėl jai suteiktų vaiko priežiūros atostogų, taigi, naikinant pareiškėjo pareigybę, krūvis likusiems tarnautojams dar padidės, be to, skyriuje nėra specialistų, kompetentingų tvarkyti pareiškėjo pareigybei priskirtas funkcijas (pareiškėjas Administracijoje dirba 17 m.).

8Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas Pareigybės naikinimo motyvu nurodo Druskininkų savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos (toliau – ir Audito tarnyba) 2011 m. vasario 28 d. Druskininkų savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus tarnautojų vykdomų funkcijų patikrinimo pažymoje Nr. 49-6 (toliau – ir pažyma Nr. 49-6) nurodytas išvadą ir rekomendaciją, tačiau faktinės aplinkybės įrodo, kad ši pažyma priimta vėliau, bandant surasti Pareigybės naikinimo, atleidimo iš pareigų motyvus tik paaiškėjus, kad pareiškėjas dėl to kreipėsi į teismą: pirma, pareiškėjas nežinojo apie vasario mėn. buvusį Audito tarnybos patikrinimą iki atsakovo atsiliepimo gavimo dienos; pažymoje Nr. 49-6 nenurodytas nei patikrinimo laikas, nei apimtis, nei pagrindas; antra, įsakyme Nr. P36-68 Audito tarnybos pažyma Nr. 49-6 nenurodyta, nors ja būtų logiška pasiremti, naikinant pareigybę; trečia, pareiškėjas ne kartą klausė Administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo apie Pareigybės naikinimo motyvus bei priežastis ir minėtos pažymos buvimas nebuvo įvardytas; ketvirta, atsakovo 2011 m. balandžio 18 d. rašte Nr. 13-272(B) „Dėl dokumentų kopijų ir duomenų patiekimo“ (toliau – ir raštas Nr. 13-272(B)) taip pat nėra nuorodos į pažymos Nr. 49-6 duomenis, išvadas, o jeigu ši pažyma būtų buvusi, rašte būtų nurodyti duomenys iš pažymos, tuo tarpu pažymoje Nr. 49-6 ir rašte Nr. 13-272(B) duomenys gerokai skiriasi.

9Pareiškėjo nuomone, pažyma Nr. 49-6 parengta ne 2011 m. vasario 28 d., o gerokai vėliau atgaline data.

10Pareiškėjas nurodė, kad pažymoje Nr. 49-6 tendencingai visos funkcijos įvertintos kaip nenuolatinio pobūdžio, yra aiškus siekimas sumenkinti faktus apie laiką, reikalingą dokumentų rengimui, vykdant funkcijas. Audito tarnyba nesidomėjo pavadinimų gatvėms ir adresų suteikimo dokumentų rengimo aplinkybėmis, dėl to pažymos Nr. 49-6 išvadoje pateikti klaidingi teiginiai, kad, rengdamas dokumentų projektus, pareiškėjas naudojasi kito specialisto – A. P. kartografine medžiaga, savivaldybės gyvenviečių planais ir kt.: jau 3 m. pavadinimų gatvėms ir adresų suteikimo dokumentai rengiami valstybės įmonės Registrų centro Adresų registro departamento specializuota programa „on line“, kurioje yra visos galimybės ir informacija minėtiems dokumentų projektams rengti, tvirtinti, spausdinti išrašus ir pan. (per 2010 m. A. P. parengė 2 adresų suteikimo dokumentus pareiškėjo kasmetinių atostogų metu). Be to, Gatvių registrą tvarko Adresų registras, o ne savivaldybės specialistas, kaip teigiama pažymoje Nr. 49-6. Adresų suteikimas tapo dar aktualesnis nuo 2011 m., nes Turto registras nuo 2011 m. sausio 1 d. neregistruoja nekilnojamojo turto ar jo kadastrinių duomenų keitimo, jeigu adreso objektas neturi adreso. Jeigu iš tikrųjų Audito tarnyba būtų atlikusi patikrinimą, būtų buvę reikalingi pareiškėjo paaiškinimai ir pažymoje Nr. 49-6 nebūtų melagingų teiginių.

11Pažymoje Nr. 49-6 nenurodyta nemažai pareiškėjo faktiškai atliekamų funkcijų ir darbų.

12Atsižvelgiant į tai kad Pareigybės naikinimas grindžiamas pažymos Nr. 49-6, kuri turi klastojimo požymių, išvada ir rekomendacija, nė viena pareiškėjo pareigybės funkcija netapo nereikalinga (pasikeitus teisiniam reguliavimui ar kitomis sąlygomis), per 2010 m. nesumažėjo, o netgi didėjo realus darbo krūvis, reikalingas šių funkcijų vykdymui, Administracijos direktorius ir Audito tarnybos vedėjas, pasirašydami minėtus dokumentus, galimai pažeidė Valstybės tarnybos įstatymo 3 straipsnio 2 ir 7 punktų bei 15 straipsnio 3 ir 5 punktų reikalavimus, darytina išvada, kad nebuvo objektyvių priežasčių naikinti Pareigybę, Pareigybės panaikinimas nebuvo realus, o realus buvo nurodymas „iš viršaus“ atleisti pareiškėją iš pareigų už sąžiningą funkcijų vykdymą kultūros paveldo apsaugos srityje, nes jis, A. B., nepritarė kai kuriems planuojamiems ir vykdomiems „ambicingiems“ projektams, darantiems žalą Druskininkų miesto senamiesčiui (Druskininkų miesto istorinė dalis yra kultūros paveldo objektas).

13Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija su skundu nesutiko ir prašė atmesti kaip nepagrįstą.

14Atsiliepime į skundą (b. l. 33-41, 84-87) nurodė, kad pareiškėjas praleido Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnyje nustatytą terminą skundu paduoti, kadangi pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką termino skundui paduoti pradžia sietina su skundžiamo akto turinio sužinojimu. Nagrinėjamu atveju raštas Nr. S12-531-(4.27.) pareiškėjui buvo įteiktas 2011 m. kovo 8 d.

15Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjo užimta Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto A lygio 10 kategorijos pareigybė, kurios paskirtis – vykdyti Reklamos, Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos ir Kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymų bei poįstatyminių teisės aktų reikalavimus ir nuostatas savivaldybės teritorijoje, metodiškai siekti miesto ir savivaldybės teritorijos vaizdinės informacijos sistemos bei aplinkos estetinės kokybės (toliau – ir Pareigybė), buvo panaikinta, o vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalimi, pasiūlyti pareiškėjui kitų pareigų nebuvo galimybių, todėl pagal Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punktą atsirado pagrindas atleisti pareiškėją iš pareigų.

16Audito tarnyba atliko Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus tarnautojų vykdomų funkcijų patikrinimą ir 2011 m. vasario 28 d. pažymoje Nr. 49-6 pateikė rekomendaciją, jog, siekiant optimizuoti Architektūros ir urbanistikos skyriaus funkcijų vykdymą ir taupyti Administracijoje darbo užmokesčiui skiriamas lėšas, tikslinga spręsti klausimą dėl skyriaus tarnautojų atliekamų funkcijų perskirstymo ir vieno vyriausiojo specialisto etato panaikinimo. Atsižvelgdamas į šią rekomendaciją, Administracijos direktorius, veikdamas pagal savo kompetenciją, vykdydamas jam pavestas funkcijas bei įgyvendindamas viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisę, siekdamas efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas, įsakyme Nr. P36-68 panaikino Pareigybę dėl objektyvių tikslų, t. y. Pareigybė panaikinta, siekiant racionalizuoti Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus darbą, optimizuoti skyriaus tarnautojų darbo krūvį, vengti skyriui priskirtų funkcijų dubliavimo. Administracijos direktorius savo įgaliojimų neperžengė ir veikė atsižvelgdamas į realias aplinkybes, vadovaudamasis ekonomiškumo, racionalumo ir protingumo principais, todėl Pareigybės panaikinimas buvo realus.

17Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, tam tikros pareigybės panaikinimas, atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, yra viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisė, siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas; vertinant atitinkamų pareigybių panaikinimą, padarytą laikantis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, valstybės tarnautojo interesai negali būti aukščiau už valstybės politikos interesus atitinkamoje valstybinio sektoriaus srityje.

18Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui, panaikinus jo pareigybę, buvo užtikrintos visos valstybės tarnautojo teisės, socialinės ir kitos garantijos bei teisėti interesai, t. y. pareiškėjo skunde nurodyti teiginiai dėl Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytų valstybės tarnautojo garantijų neužtikrinimo yra nepagrįsti.

19Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apie pareigybės panaikinimą valstybės tarnautojui turi būti pranešama prieš 2 mėnesius, o esant tam tikroms sąlygoms – prieš 4 mėnesius. Atsakovas nepažeidė pareiškėjo teisių ir (ar) teisėtų interesų, kadangi pareiškėjas 2011 m. kovo 2 d. rašte Nr. S12-531-(4.27.) buvo tinkamai informuotas apie Pareigybės panaikinimą. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatytos garantijos taikytinos tuo atveju, kai naikinama karjeros valstybės tarnautojo pareigybė, tačiau pareigybės panaikinimo ši teisės norma nereglamentuoja, t. y. šios normos nuostatos (suformuluotos atitinkamų garantijų pavidalu) taikytinos, suponuojant situaciją, kai atitinkama pareigybė yra realiai naikinama (neišlieka); sprendžiant dėl šių nuostatų taikymo, pirmiausia būtina išsiaiškinti (nustatyti) atitinkamos pareigybės panaikinimo faktą, t. y. ar naikinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka, ar jų realiai atsisakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga. Pareiškėjo pareigybės panaikinimas buvo realus, t. y. Administracijoje nebuvo įsteigta nauja pareigybė.

20Pareiškėjui adresuotame rašte Nr. S12-531-(4.27.) nurodyta, kad jis bus atleistas iš pareigų tuo atveju, jeigu iki pareigybės panaikinimo nebus paskirtas į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, nustatytas Valstybės tarnybos įstatyme.; rašto Nr. S12-531-(4.27.) registravimo ir įteikimo pareiškėjui metu Administracijoje visos pareigybės buvo užimtos, todėl Administracijos direktorius negalėjo pasiūlyti pareiškėjui garantijų, įtvirtintų Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje. Laisvų pareigybių nebuvo ir per visą valstybės tarnautojo įspėjimo laikotarpį, o steigti naują to paties lygio ir kategorijos arba žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigybę įstaigoje buvo neįmanoma, nes Administracijoje įsteigtų pareigybių skaičius yra pasiekęs didžiausią leistiną Druskininkų savivaldybės tarybos 2007 m. gruodžio 4 d. sprendime Nr. T1-221 „Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo“ (2009 m. gegužės 26 d. redakcija) nustatytą 101 pareigybės ribą.

21Valstybės tarnautojo atleidimas Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto pagrindu ribojamas imperatyvaus įpareigojimo ieškoti galimybių prieš tai paskirti karjeros valstybės tarnautoją į kitas to paties lygio ir kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigas, o jeigu tokių pareigų nėra ir valstybės tarnautojas sutinka, – į žemesnės kategorijos pareigas; tik nustačius, kad ši garantija karjeros valstybės tarnautojui buvo tinkamai užtikrinta, jo atleidimas gali būti vertinamas kaip atitinkantis teisėtumo reikalavimus. Sprendžiant pareiškėjo atleidimo klausimą, Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje numatyta garantija pareiškėjo atžvilgiu nebuvo pažeista.

22Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta karjeros valstybės tarnautojo, kurio pareigybė naikinama, garantija būti paskirtam į kitas to paties ar žemesnio lygio ir kategorijos pareigas nėra absoliuti, tarnautojas, pretenduojantis užimti atitinkamas pareigybes, turi atitikti jų aprašyme nustatytus tiek bendruosius, tiek specialiuosius reikalavimus.

23Atsakovas nurodė, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad valstybės tarnautojui apie pareigybės panaikinimą turi būti pranešta raštu, tačiau teisės aktuose nenumatyta prievolė raštu informuoti valstybės tarnautoją apie tai, kad įstaigoje nėra to paties lygio ir kategorijos arba žemesnės kategorijos karjeros valstybės tarnautojo pareigybių, į kurias valstybės tarnautojas galėtų būti perkeltas. Valstybės tarnautojo perkėlimo tarnybinio kaitumo būdu į kitas karjeros valstybės tarnautojo pareigas taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. spalio 24 d. nutarimu Nr. 1114, 3 punkte nustatyta, kad informaciją apie laisvas karjeros valstybės tarnautojo pareigas, į kurias tarnybinio kaitumo būdu siekiama perkelti valstybės tarnautoją, valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo gali skelbti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATIS) šios sistemos nuostatų nustatyta tvarka arba kitais įstatymams neprieštaraujančiais būdais. Administracijoje nebuvo laisvų karjeros valstybės tarnautojo pareigų, todėl VATIS nebuvo informacijos apie laisvas karjeros valstybės tarnautojų pareigybes Administracijoje. Nesant skelbimo objekto, nebuvo poreikio naudotis kitais įstatymams neprieštaraujančiais informacijos pateikimo būdais.

24Administracijos direktorius pareiškėjui – Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiajam specialistui negalėjo taikyti Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 2 dalyje nustatytų garantijų, nes šios garantijos taikomos buvusiam, t. y. iš pareigų jau atleistam karjeros valstybės tarnautojui, be to, šias garantijas taiko ne Administracijos direktorius, o Valstybės tarnybos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos (pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 28 d. nutarimu Nr. 761 patvirtintas Karjeros valstybės tarnautojo ir įstaigos vadovo statuso atkūrimo ir pareigų siūlymo buvusiam karjeros valstybės tarnautojui ir įstaigos vadovui taisykles buvusiam valstybės tarnautojui, atleistam iš pareigų dėl pareigybės panaikinimo, nustatytą laiką pareigas siūlo valstybės tarnybos tvarkymo įstaiga, kai buvęs valstybės tarnautojas dėl pareigų siūlymo su rašytiniu prašymu kreipiasi į valstybės tarnybos tvarkymo įstaigą).

25Atsakovas paaiškino, kad remiantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymu, savivaldybėms priskirtas (ribotai savarankiškas) ir savarankiškas nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas atlieka savivaldybės paveldosaugos padalinys; tačiau nei šiame įstatyme, nei poįstatyminiuose teisės aktuose neįtvirtinti jokie specialūs reikalavimai nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas atliekantiems specialistams ir nenumatyta specialių reikalavimų įrašymo į šias funkcijas vykdančio valstybės tarnautojo pareigybės aprašymą. Druskininkų savivaldybėje nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijos pavestos vykdyti Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui, kuriame nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymą bei apsaugą pavesta koordinuoti skyriaus vedėjui-vyriausiajam architektui; konkrečias nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas, įtvirtintas Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme, Architektūros ir urbanistikos skyriuje iki 2011 m. gegužės 13 d. vykdė pareiškėjas (Architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymas, patvirtintas Administracijos direktoriaus 2008 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V35-914).

26Pareigybės aprašyme, remiantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo ir vertinimo metodika, buvo nustatytas šias pareigas einančio valstybės tarnautojo išsilavinimo reikalavimas – meno studijų srities architektūros arba dailės studijų krypties aukštasis universitetinis ar jam prilygintas išsilavinimas, architekto arba dailininko profesinė kvalifikacija. A. B. turėjo meno studijų srities dailės studijų krypties aukštajam universitetiniam išsilavinimui prilygintą išsilavinimą, dailininko profesinę kvalifikaciją.

27Architektūros ir urbanistikos skyriuje ne tik Pareigybės aprašyme yra reikalavimas turėti meno studijų srities architektūros studijų krypties aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, architekto profesinę kvalifikaciją, tokio išsilavinimo reikalavimai nustatyti ir skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto bei skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigybių aprašymuose. Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėjo-vyriausiojo architekto pareigas einantis V. M. ir skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas einanti J. V. turi architektūros studijų krypties aukštajam universitetiniam išsilavinimui prilygintą išsilavinimą ir architekto profesinę kvalifikaciją. Atsižvelgiant į Audito tarnybos pažymą Nr. 49-6 bei į tai, kad Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatyme išvardytos kultūros paveldo apsaugos funkcijos yra susijusios su statiniais, jų priežiūra, remontu, teritorijų planavimu, darytina išvada, kad architekto profesinę kvalifikaciją turintis valstybės tarnautojas yra labiau tinkamas vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas, negu dailininko profesinę kvalifikaciją turintis valstybės tarnautojas. Šios aplinkybės paneigia pareiškėjo teiginį, kad Architektūros ir urbanistikos skyriuje nėra specialistų, kompetentingų vykdyti nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos funkcijas.

28Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 909 patvirtintus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo kriterijus, nei stažo įstaigoje trukmė, nei tarnybos Lietuvos valstybei stažo trukmė nepriskiriama prie kriterijų, pagal kuriuos vertinama valstybės tarnautojo kvalifikacija. Be to, Architektūros ir urbanistikos skyriuje dauguma karjeros valstybės tarnautojų turi didelį tarnybos Lietuvos valstybei stažą: skyriaus vedėjas-vyriausiasis architektas – 17 m., skyriaus vedėjo pavaduotoja – 9 m., vyriausiasis specialistas A. P. – 16 m.

29Atsakovas pabrėžė, kad pareiškėjas yra neteisus, teigdamas, kad Audito tarnybos pažyma Nr. 49-6 yra suklastota. Audito tarnybos 2011 m. vasario 28 d. pažymos Nr. 49-6 kopija su registravimo žyma bei Administracijos vidaus dokumentų registravimo žurnalo laikotarpio nuo 2011 m. vasario 1 d. iki kovo 31 d. išrašas akivaizdžiai paneigia pareiškėjo teiginius bei padarytas išvadas.

30Nurodė, kad remiantis Administracijos tvarkomųjų dokumentų (įsakymo) 2011 m. gegužės 12 d. Nr. P36-128 išsiuntimo arba įteikimo rodyklės kopija, pareiškėjas buvo supažindintas su įsakymu Nr. P36-128.

31II.

32Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 10 d. sprendimu (b.l. 103-115) administracinę bylą pagal pareiškėjo A. B. skundą dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. P36-128 „Dėl A. B. atleidimo iš pareigų ir reikalų perdavimo“ panaikinimo nutraukė. Likusioje dalyje pareiškėjo A. B. skundą atmetė kaip nepagrįstą.

33Teismas bylos faktines aplinkybes nustatė, vertindamas byloje esančius įrodymus (b. l. 54, 55, 50-53, 88, 89-90, 14, 25, 42, 43-45, 46-48, 4, 13, 49, 5, 17, 76, 93, 77-78, 79, 92).

34Teismas nustatė, kad pareiškėjas A. B. nepraleido termino apskųsti įsakymą Nr. P36-68, nes į Kauno apygardos administracinį teismą, taigi į teismą apskritai, su skundu (b. l. 2-3) kreipėsi per įstatyme nustatytą terminą.

35Teismas pabrėžė, kad byloje esantys įrodymai pagrindžia, jog Audito tarnybos vedėjas A. P. 2011 m. vasario 28 d. pateikė Administracijos direktoriui pažymą Nr. 49-6 (Audito tarnybos 2011 m. vasario 28 d. raštas Nr. 49-6 „Dėl patikrinimo pažymos“, reg. Nr. VD15-68 (b. l. 88)); remiantis vidaus dokumentų registro (žurnalo) išrašu (duomenys nuo 2011 m. vasario 1 d. iki kovo 31 d.) (b. l. 89-90), 2011 m. vasario 28 d. registruotas dokumentas Nr. VD15-68 „Dėl patikrinimo pažymos“, rengėjas – A. P.. Atsižvelgiant į tai, teismas padarė išvadą, kad pažyma Nr. 49-6 nebuvo parašyta atgaline data, nebuvo šia prasme suklastota.

36Teismas taip pat pažymėjo, kad pažyma Nr. 49-6 buvo parengta siekiant optimizuoti vykdomas Administracijos funkcijas; kitaip tariant, tam tikros pareigybės panaikinimas, atsižvelgiant į nustatytą teisinį reguliavimą, yra viešojo administravimo subjekto vadovo diskrecijos teisė, siekiant efektyviai įgyvendinti institucijai priskirtas funkcijas; vertinant atitinkamų pareigybių panaikinimą, padarytą laikantis teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų, valstybės tarnautojo interesai negali būti aukščiau už valstybės politikos interesus atitinkamoje valstybinio sektoriaus srityje. Šia prasme pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį teismas nevertina ginčijamo administracinio akto bei veiksmų (ar neveikimo) politinio ar ekonominio tikslingumo požiūriu, o tik nustato, ar konkrečiu atveju nebuvo pažeistas įstatymas ar kitas teisės aktas, ar administravimo subjektas neviršijo kompetencijos, taip pat ar aktas (veika) neprieštarauja tikslams bei uždaviniams, dėl kurių institucija buvo įsteigta ir gavo atitinkamus įgaliojimus. Kadangi pažyma Nr. 49-6 buvo parengta siekiant optimizuoti vykdomas Administracijos funkcijas, tai pagal ABTĮ 3 straipsnio 2 dalį ji negali būti ginčijama administraciniame teisme. Be to, kadangi pažyma Nr. 49-6 buvo parengta anksčiau negu įsakymo Nr. P36-68 pirmoji dalis, tai, ypač atsižvelgiant į atsakovės atstovo paaiškinimus, traktuotina, kad skundžiamas aktas buvo priimtas remiantis pažyma Nr. 49-6, o todėl teigti, kad skundžiamo įsakymo Nr. P36-68 pirmoji dalis buvo niekaip neargumentuota, nėra jokio teisinio pagrindo.

37Teismas vertino, kad pažyma Nr. 49-6 buvo parengta siekiant optimizuoti vykdomas Administracijos funkcijas, todėl ji pirmiausia buvo skirta būtent visai institucijai, o ne pareiškėjui A. B.. Šiuo aspektu tai, kad pažyma Nr. 49-6 nebuvo pateikta A. B. anksčiau negu teismo posėdyje, negali turėti įtaką įsakymo Nr. P36-68 pirmosios dalies pagrįstumui ir teisėtumui.

38Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad pareiškėjo A. B. skundas dalyje dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. P36-68 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pareigybių ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo“ pirmosios dalies panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

39Teismas pabrėžė, kad Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. P36-128 „Dėl A. B. atleidimo iš pareigų ir reikalų perdavimo“, kurį pareiškėjas gavo tą pačią dieną pasirašytinai, A. B. teismui apskundė tik 2011 m. rugpjūčio 30 d. skunde (b. l. 74-75). Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą (ABTĮ 33 str. 1 d.). Kadangi pareiškėjas šio termino neprašė atnaujinti, teismas šioje dalyje nagrinėjamą administracinę bylą nutraukė (ABTĮ 101 str. 6 p.).

40Teismas taip pat pabrėžė, kad, net nagrinėjant pareiškėjo skundą šioje dalyje iš esmės, nustačius faktą, kad įsakymo Nr. P36-68 pirmoji dalis yra teisėta, kad pareiškėjui apie jo galimą atleidimą buvo pranešta prieš daugiau negu du mėnesius, kad pareiškėjui negalėjo būti siūlomos pareigos, nes Administracijoje jo atleidimo dieną nebuvo laisvų pareigų (kad jo kvalifikaciją atitinkančių pareigų nebuvo ir vėliau), nebūtų prielaidų tenkinti pareiškėjo skundą dėl įsakymo Nr. P36-128 panaikinimo.

41Pareiškėjas A. B. skunde taip pat prašė pripažinti pareiškėjo atleidimą iš valstybės tarnybos neteisėtu; grąžinti pareiškėją į Architektūros ir urbanistikos skyriaus karjeros valstybės tarnautojo A lygio 10 kategorijos pareigas; priteisti iš Druskininkų savivaldybės administracijos vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją už priverstinę pravaikštą už laikotarpį nuo atleidimo iš valstybės tarnybos dienos, t. y. 2011 m. gegužės 13 d., iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, išskaičiuojant išmokėtą išeitinę kompensaciją. Teismas nurodė, kad šiame sprendime konstatavus, jog įsakymo Nr. P36-68 pirmoji dalis yra teisėta, kad administracinė byla dalyje dėl įsakymo Nr. P36-128 panaikinimo nutraukiama, konstatuotina, kad pareiškėjo reikalavimų pripažinti pareiškėjo atleidimą iš valstybės tarnybos neteisėtu; grąžinti pareiškėją į Architektūros ir urbanistikos skyriaus karjeros valstybės tarnautojo A lygio 10 kategorijos pareigas; priteisti iš Druskininkų savivaldybės administracijos vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją už priverstinę pravaikštą už laikotarpį nuo atleidimo iš valstybės tarnybos dienos, t. y. 2011 m. gegužės 13 d., iki teismo sprendimo įvykdymo dienos, išskaičiuojant išmokėtą išeitinę kompensaciją, negalima tenkinti.

42III.

43Pareiškėjas A. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – pareiškėjo skundą patenkinti.

44Apeliacinis skundas (b.l. 119-121) grindžiamas šiais argumentais:

451. Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė bylos aplinkybes, tuo pažeisdamas ABTĮ 81 straipsnio nuostatas.

462. Atsakovas pažeidė Darbo kodekso 129 ir 135 straipsnių ir Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 9 punkto reikalavimus.

473. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 23 d. administracinėje byloje Nr. A143-247/2010 pažymėjo, kad sprendžiant pareigybės panaikinimo klausimą, būtina nustatyti, ar naikinamos pareigybės pagrindinės funkcijos ir paskirtis išlieka toliau arba jų realiai atsisakoma ir ši pareigybė tampa nebereikalinga.

48Nagrinėjamu atveju nei viena iš pareiškėjo vykdytų pareiginių funkcijų netapo nebereikalinga.

494. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. spalio 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A16 - 1332/2006 nurodė, kad pirmenybės teisės būti paliktam dirbti, kai mažinamas pareigybių skaičius, statutas bei Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja, todėl taikytinas Darbo kodekso 135 straipsnis.

50Naikinant pareigybę Architektūros ir urbanistikos skyriuje dirbo 6 A lygio 10 kategorijos karjeros valstybės tarnautojai.

515. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. lapkričio 2 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A10-l666/2005 nurodė, kad Valstybės tarnybos įstatymas nereglamentuoja valstybės tarnautojo atleidimo iš pareigų procedūros, todėl pirmosios instancijos administracinis teismas padarė teisingą išvadą, kad atleidžiant pareiškėją iš pareigų pagrįstai buvo vadovaujamasi Darbo kodekso normomis, reglamentuojančiomis atleidimo iš darbo procedūrą. Darbo kodekso 129 straipsnio 1 dalis reglamentuoja darbo sutarties nutraukimą darbdavio iniciatyva, kai nėra darbuotojo kaltės, nurodant, kad toks atleidimas galimas tik dėl svarbių priežasčių ir jei negalima darbuotojo perkelti į jo sutikimu į kitą darbą. Šio straipsnio 2 dalis svarbiomis priežastimis pripažįsta tik tokias aplinkybes, kurios yra susijusios su darbuotojo kvalifikacija, profesiniais gebėjimais, jo elgesiu darbe.

52Nagrinėjamu atveju nei įsakyme Nr. 36-68, nei rašte Nr. S12-531-(4.27), nei rašte Nr. 13-272(B) nebuvo nurodyta pareigybės naikinimo priežastis.

536. Teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nenurodė nė vienos pareiškėjo pateiktos faktinės aplinkybės ir motyvuotų argumentų.

547. Teismas nepagrįstai įrodymais pripažino Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2011 m. vasario 28 d. pažymos Nr. 49-6(išrašo) išvadų ir rekomendacijos turinį ir pažymos Nr. 49-6 (2011 m. vasario 28 d. rašto Nr. 49-6) registravimo išrašą iš elektroninio vidaus dokumentų registracijos žurnalo.

558. Teismo argumentas, kad „pažyma Nr. 49-6 buvo parengta siekiant optimizuoti vykdomas Administracijos funkcijas, todėl ji skirta būtent visai institucijai, o ne pareiškėjui. Šiuo aspektu tai, kad pažyma Nr. 49-6 nebuvo pateikta A. B. anksčiau negu Teismo posėdyje, negali turėti įtakos įsakymo P36-68 pirmos dalies pagrįstumui ir teisėtumui“, gali būti priimtinas jeigu įsakymu būtų naikinama viena iš 6 Architektūros ir urbanistikos skyriaus A lygio 10 kategorijos pareigybių, o ne konkreti pareiškėjo pareigybė, ir tokiu atveju turėtų būtų taikomas DK 135 straipsnis.

569. Įsakymas Nr. P36 -128 yra susijęs su įsakymo Nr. P36 -68 pirma dalimi (ja remiasi), todėl traktuotinas kaip susijęs teisės aktas, dėl kurio apskundimo nereikėtų taikyti ABTĮ 33 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

57Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija su apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.

58Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 140-146) nurodė iš esmės tuos pačius argumentus kaip ir atsiliepime į pareiškėjo skundą, pateiktą pirmosios instancijos teismui.

59Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino apeliacinio skundo argumentus ir prašė apeliacinį skundą patenkinti.

60Atsakovo atstovas paaiškino nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus ir prašė apeliacinį skundą atmesti.

61Teisėjų kolegija

konstatuoja:

62IV.

63Bylos ginčas yra dėl atleidimo iš tarnybos teisėtumo.

64Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo A. B. skundas dalyje dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. P36-68 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pareigybių ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo“ pirmosios dalies panaikinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

65Teismas bylą pagal pareiškėjo skundą dalyje dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. P36-128 „Dėl A. B. atleidimo iš pareigų ir reikalų perdavimo“, nutraukė, kadangi pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui terminą ir jo neprašė atnaujinti.

66Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu, apeliacinį skundą grindžia tuo, kad teismas neteisingai įvertino faktines aplinkybes ir tai lėmė nepagrįsto bei neteisėto sprendimo priėmimą.

67Apeliacinio skundo argumentai dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. P36-68 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pareigybių ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo“ pirmosios dalies panaikinimo yra nepagrįsti. Pareiškėjo nurodoma Druskininkų savivaldybės administracijos Centralizuotos vidaus audito tarnybos 2011 m. vasario 28 d. pažyma Nr. 49-6 nepaneigia minėto įsakymo teisėtumo. Pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstas išvadas, jog minėta pažyma nepaneigia atsakovo 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. P36-68 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pareigybių ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo“ pirmosios dalies teisėtumo. Atsakovas turi teisę naikinti pareigybes ir tai atliko savo kompetencijos ribose, kurią pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino. Todėl šioje dalyje pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti ir tenkinti apeliacinį skundą nėra pagrindo.

68Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, jog nepagrįstai buvo nutraukta byla dalyje dėl pareiškėjo skundo, kuriuo jis skundė Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. P36-128 „Dėl A. B. atleidimo iš pareigų ir reikalų perdavimo“.

69Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. P36-128 „Dėl A. B. atleidimo iš pareigų ir reikalų perdavimo“, pareiškėjas gavo tą pačią dieną pasirašytinai, o skundą teismui dėl šio įsakymo pateikė tik 2011 m. rugpjūčio 30 d. (b. l. 74-75). Teismas padarė išvadą, kad pareiškėjas praleido skundo padavimo teismui nustatytą vieno mėnesio terminą (ABTĮ 33 str. 1 d.). Taip pat teismas pažymėjo, kad pareiškėjas šio termino neprašė atnaujinti, todėl šioje dalyje administracinę bylą nutraukė (ABTĮ 101 str. 6 p.).

70Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog pareiškėjas praleido ABTĮ 33 straipsnio 1 dalimi nustatyta vieno mėnesio terminą skundui paduoti. Tačiau šiuo atveju pareiškėjui teismas vadovaudamasis ABTĮ 10 straipsniu privalėjo išaiškinti pareiškėjui jo teisę remiantis ABTĮ 34 straipsnyje nustatyta tvarka teikti teismui prašymą dėl termino atnaujinimo. Taip paaiškinti galimas tokio procesinio veiksmo pasekmes. Tokia nuostata kyla dėl to, kad pirmosios instancijos teismas 2011 m. rugpjūčio 30 d. posėdžio metu priėmė pareiškėjo skundą, kuriuo jis prašė panaikinti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymą Nr. P36-128 „Dėl A. B. atleidimo iš pareigų ir reikalų perdavimo“, nors remiantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 8 punktu teismas privalėjo atsisakyti priimti skundą jei yra praleistas padavimo terminas ir pareiškėjas neprašo jo atnaujinti. Teismas skundo priėmimo metu turėjo duomenų apie skundo padavimo termino pradžią, todėl privalėjo išsiaiškinti termino praleidimo aplinkybes ir priimti atitinkamą sprendimą priklausomai nuo pareiškėjo pareikštos valios. Esant šioms aplinkybėms, teismas, priėmęs skundą, ir kitame posėdyje neišaiškinęs pareiškėjui teisės prašyti atnaujinti terminą skundui paduoti nevykdė pareigos paaiškinti galimo procesinio veiksmo pasekmių ir priėmė procesinį veiksmą nutraukti bylą, kuris turėjo esminę reikšmę pareiškėjo iškeltam ginčui. Priimtas teismo sprendimas neištyrus ir neįvertinus visų bylos aplinkybių nėra teisėtas bei pagrįstas ABTĮ 86 straipsnio prasme, todėl turi būti panaikintas.

71Pirmosios instancijos teismo atliktas pareiškėjo atleidimo iš pareigų teisėtumo vertinimas iš esmės ir pripažinimas, kad atleidimas iš pareigų yra teisėtas, nusprendus nutraukti bylą, negali būti pripažintas pagrįstu, nes procesine prasme toks sprendimas yra defektyvus. Teismo galutinė išvada dėl ginčo esmės yra išreiškiama teismo sprendimo rezoliucinėje dalyje ir teismas rezoliucinėje dalyje pasirenka viena iš galimų sprendimų, todėl kiti galimi alternatyvūs teismo sprendimai nepriimtini.

72Remiantis šiais argumentais pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies ir pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas dalyje, kuria buvo nutraukta byla dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. P36-128 „Dėl A. B. atleidimo iš pareigų ir reikalų perdavimo“ panaikinimo ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinę pravaikštą ir šioje dalyje byla perduotina nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo, kad būtų pašalinti nustatyti procesiniai pažeidimai.

73Pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria buvo atmestas pareiškėjo skundas dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. kovo 2 d. įsakymo Nr. P36-68 „Dėl Druskininkų savivaldybės administracijos pareigybių ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių sąrašo“ pirmosios dalies panaikinimo paliekamas nepakeistas.

74Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1dalies 4 punktu teisėjų kolegija,

Nutarė

75A. B. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.

76Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimą dalyje, kuria buvo nutraukta byla dėl Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus 2011 m. gegužės 12 d. įsakymo Nr. P36-128 „Dėl A. B. atleidimo iš pareigų ir reikalų perdavimo“ panaikinimo ir vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už priverstinę pravaikštą, ir šioje dalyje byla perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

77Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d. sprendimą palikti nepakeistą.

78Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. sekretoriaujant Alinai Dokutovičienei,... 3. dalyvaujant pareiškėjui A. B., atsakovo atstovui Renaldui... 4. Teisėjų kolegija... 5. I.... 6. Pareiškėjas A. B. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Druskininkų... 7. Pareiškėjas skunde ir patikslintuose skunduose (b.l. 2-3, 11-12, 24, 74-75)... 8. Pareiškėjas paaiškino, kad atsakovas Pareigybės naikinimo motyvu nurodo... 9. Pareiškėjo nuomone, pažyma Nr. 49-6 parengta ne 2011 m. vasario 28 d., o... 10. Pareiškėjas nurodė, kad pažymoje Nr. 49-6 tendencingai visos funkcijos... 11. Pažymoje Nr. 49-6 nenurodyta nemažai pareiškėjo faktiškai atliekamų... 12. Atsižvelgiant į tai kad Pareigybės naikinimas grindžiamas pažymos Nr.... 13. Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija su skundu nesutiko ir... 14. Atsiliepime į skundą (b. l. 33-41, 84-87) nurodė, kad pareiškėjas praleido... 15. Atsakovas paaiškino, kad pareiškėjo užimta Administracijos Architektūros... 16. Audito tarnyba atliko Administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriaus... 17. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, tam tikros... 18. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjui, panaikinus jo pareigybę, buvo... 19. Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad apie... 20. Pareiškėjui adresuotame rašte Nr. S12-531-(4.27.) nurodyta, kad jis bus... 21. Valstybės tarnautojo atleidimas Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1... 22. Remiantis Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika, Valstybės... 23. Atsakovas nurodė, kad Valstybės tarnybos įstatymo 43 straipsnio 1 dalyje... 24. Administracijos direktorius pareiškėjui – Architektūros ir urbanistikos... 25. Atsakovas paaiškino, kad remiantis Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos... 26. Pareigybės aprašyme, remiantis Valstybės tarnautojų pareigybių aprašymo... 27. Architektūros ir urbanistikos skyriuje ne tik Pareigybės aprašyme yra... 28. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 17 d.... 29. Atsakovas pabrėžė, kad pareiškėjas yra neteisus, teigdamas, kad Audito... 30. Nurodė, kad remiantis Administracijos tvarkomųjų dokumentų (įsakymo) 2011... 31. II.... 32. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2011 m. spalio 10 d. sprendimu (b.l.... 33. Teismas bylos faktines aplinkybes nustatė, vertindamas byloje esančius... 34. Teismas nustatė, kad pareiškėjas A. B. nepraleido termino apskųsti... 35. Teismas pabrėžė, kad byloje esantys įrodymai pagrindžia, jog Audito... 36. Teismas taip pat pažymėjo, kad pažyma Nr. 49-6 buvo parengta siekiant... 37. Teismas vertino, kad pažyma Nr. 49-6 buvo parengta siekiant optimizuoti... 38. Atsižvelgdamas į išdėstytus argumentus, teismas konstatavo, kad... 39. Teismas pabrėžė, kad Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus... 40. Teismas taip pat pabrėžė, kad, net nagrinėjant pareiškėjo skundą šioje... 41. Pareiškėjas A. B. skunde taip pat prašė pripažinti pareiškėjo atleidimą... 42. III.... 43. Pareiškėjas A. B. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 44. Apeliacinis skundas (b.l. 119-121) grindžiamas šiais argumentais:... 45. 1. Teismas nevisapusiškai ir neobjektyviai ištyrė bylos aplinkybes, tuo... 46. 2. Atsakovas pažeidė Darbo kodekso 129 ir 135 straipsnių ir Valstybės... 47. 3. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2010 m. vasario 23 d.... 48. Nagrinėjamu atveju nei viena iš pareiškėjo vykdytų pareiginių funkcijų... 49. 4. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2006 m. spalio 26 d. nutartyje... 50. Naikinant pareigybę Architektūros ir urbanistikos skyriuje dirbo 6 A lygio 10... 51. 5. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 2005 m. lapkričio 2 d.... 52. Nagrinėjamu atveju nei įsakyme Nr. 36-68, nei rašte Nr. S12-531-(4.27), nei... 53. 6. Teismas sprendimo motyvuojamojoje dalyje nenurodė nė vienos pareiškėjo... 54. 7. Teismas nepagrįstai įrodymais pripažino Centralizuotos vidaus audito... 55. 8. Teismo argumentas, kad „pažyma Nr. 49-6 buvo parengta siekiant... 56. 9. Įsakymas Nr. P36 -128 yra susijęs su įsakymo Nr. P36 -68 pirma dalimi (ja... 57. Atsakovas Druskininkų savivaldybės administracija su apeliaciniu skundu... 58. Atsiliepime į apeliacinį skundą (b.l. 140-146) nurodė iš esmės tuos... 59. Apeliacinės instancijos teismo posėdžio metu pareiškėjas paaiškino... 60. Atsakovo atstovas paaiškino nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus ir... 61. Teisėjų kolegija... 62. IV.... 63. Bylos ginčas yra dėl atleidimo iš tarnybos teisėtumo.... 64. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad pareiškėjo A. B. skundas dalyje... 65. Teismas bylą pagal pareiškėjo skundą dalyje dėl Druskininkų savivaldybės... 66. Pareiškėjas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo sprendimu,... 67. Apeliacinio skundo argumentai dėl Druskininkų savivaldybės administracijos... 68. Tačiau teisėjų kolegija konstatuoja, jog nepagrįstai buvo nutraukta byla... 69. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad Druskininkų savivaldybės... 70. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 71. Pirmosios instancijos teismo atliktas pareiškėjo atleidimo iš pareigų... 72. Remiantis šiais argumentais pareiškėjo apeliacinis skundas tenkintinas iš... 73. Pirmosios instancijos teismo sprendimas dalyje, kuria buvo atmestas... 74. Vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1dalies... 75. A. B. apeliacinį skundą patenkinti iš dalies.... 76. Panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d.... 77. Kitoje dalyje Vilniaus apygardos administracinio teismo 2011 m. spalio 10 d.... 78. Nutartis neskundžiama....