Byla eA-4009-552/2020
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramūno Gadliausko (pranešėjas), Ričardo Piličiausko (kolegijos pirmininkas) ir Arūno Sutkevičiaus,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo A. A. (A. A.) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo A. A. skundą atsakovui Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

51.

6Pareiškėjas A. A. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su skundu, prašydamas panaikinti Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje (toliau – ir Ambasada) 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. (58.4.3.2)NV58-1076 (toliau – ir ginčijamas sprendimas) ir įpareigoti Ambasadą iš naujo išnagrinėti jo prašymą išduoti nacionalinę vizą.

72.

8Pareiškėjas nurodė, kad jis pateikė Ambasadai dokumentus, patvirtinančius jo buvimo Lietuvoje laikotarpį, teisėtų lėšų gavimą ir tikslą (darbas UAB „Hegelmann Transporte“; toliau – ir įmonė), ir kt., todėl jo prašymas išduoti nacionalinę vizą buvo atmestas be pagrindo. Įmonėje šiuo metu dirba 1 209 vairuotojai; įmonei trūksta 800 krovinių vilkikų vairuotojų, todėl įmonė priima naujus vairuotojus, atitinkančius keliamus reikalavimus. Pareiškėjas nori šioje įmonėje įsidarbinti, turi vairuotojo pažymėjimą, atitinka kitus reikalavimus.

93.

10Įmonė 2019 m. spalio 20 d. tarpininkavimo rašte prašė išduoti pareiškėjui nacionalinę (daugkartinę) D vizą nuo 2019 m. lapkričio 22 d. iki 2020 m. lapkričio 21 d. Įmonė įsipareigojo įdarbinti pareiškėją tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju, mokėti jam darbo užmokestį (725 Eur per mėnesį), taip pat dienpinigius pagal nustatytą buvimo užsienio valstybėje dienpinigių normą, apgyvendinti, prireikus – padengti pragyvenimo ir kitas išlaidas, apdrausti sveikatos draudimu. Įmonė turi ilgametę patirtį, neturi įsiskolinimų, turi ilgalaikio turto.

114.

12Pareiškėjas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (toliau – ir Įstatymas) 40 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta, jog leidimas laikinai gyventi gali būti išduodamas užsieniečiui, jeigu jis ketina dirbti Lietuvos Respublikoje pagal Įstatymo 44 straipsnio nuostatas ir jei jis atitinka tam tikras sąlygas, tokias kaip pateikiamas darbdavio įsipareigojimas įdarbinti užsienietį pagal darbo sutartį ne trumpesniam negu 6 mėnesių laikotarpiui, pateikiami dokumentai, patvirtinantys užsieniečio turimą kvalifikaciją ar galimybę dirbti tokio pobūdžio darbą, ir pan. Tokie dokumentai (autentiški ir originalūs) buvo pateikti, bet Ambasada juos netinkamai įvertino, taip pat nemotyvavo, kodėl pareiškėjas neatitinka Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatytų reikalavimų.

135.

14Pareiškėjo atstovo rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta, kad pareiškėjas įrodė savo teisėtus lūkesčius ir teisę gauti nacionalinę vizą tam, kad galėtų pradėti dirbti įmonėje vairuotoju. Pareiškėjas CE vairuotojo kategoriją įgijo 2019 m. liepos 17 d., jam išduotas vairuotojo pažymėjimas, kuriame taip pat nurodyta, jog nuo 1998 m. birželio 6 d. pareiškėjas turi C vairuotojo kategoriją. Pareiškėjas pateikė įmonės raštą dėl vairuotojų atrankos, patvirtinantį vairuotojų įgūdžių ir sugebėjimų testavimą. Testuojant būsimų darbuotojų gebėjimus ir įgūdžius taikoma adaptuota VĮ „Regitra“ metodika. Be to, pareiškėjas dirbo vairuotoju nuo 2008 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. liepos 2 d., todėl įgijo vairuotojo darbo patirties.

156.

16Atsakovas atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.

177.

18Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas buvo kviečiamas dirbti tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju, tačiau pagal pateiktus dokumentus buvo nustatyta, jog reikalaujama CE kategorija įgyta tik 2019 m. liepos 17 d., todėl kilo abejonių dėl pareiškėjo turimos kvalifikacijos. Pareiškėjas pateikė konsului OOO „PMK-PCHS“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. pažymą apie tai, kad pareiškėjas dirbo šioje įmonėje nuo 2008 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. liepos 2 d. vairuotoju, tačiau pareiškėjo dokumentai nebuvo patvirtinti privaloma žyma APOSTILLE, todėl konsului kilo įtarimų dėl šios pažymos tikrumo. Patikrinus minėtos įmonės rekvizitus ( - ) valstybinio statistikos komiteto internetiniame puslapyje, buvo nustatyta, kad tokios įmonės nėra. Jokių kitų dokumentų, susijusių su darbo patirtimi, pareiškėjas konsului nepateikė. Be to, UAB „Hegelmann Transporte“ 2019 m. spalio 20 d. tarpininkavimo rašte nurodyta, jog įmonė įsipareigoja nutraukus darbo sutartį per 7 dienas apie tai informuoti Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ir Migracijos departamentas), tai reiškia, kad užsienietis po darbo sutarties nutraukimo, t. y. išnykus teisėtam buvimo Lietuvoje pagrindui (jei viza būtų išduota), dar 7 dienas neišvyktų iš Šengeno erdvės. Įvertinęs šią informaciją, konsulas priėmė ginčijamą sprendimą, kuriuo atsisakė pareiškėjui išduoti nacionalinę vizą Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 10 punktų pagrindu.

198.

20Papildomuose paaiškinimuose atsakovas vadovavosi Europos Parlamento ir Tarybos 2016 m. kovo 9 d. reglamento (EB) Nr. 2016/399, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijų Kodekso (Šengeno sienų kodeksas) (kodifikuota redakcija) 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir teigė, kad trečiųjų šalių piliečiai, kurie nėra Europos Sąjungos piliečiai, turi pagristi numatomo buvimo tikslą bei sąlygas, taip pat kad turi pakankamai pragyvenimo lėšų numatomo buvimo laikotarpiui ir grįžimui į kilmės šalį arba vykimui tranzitu į trečiąją šalį, į kurią jie tikrai būtų įleisti, arba gali teisėtai gauti tokių lėšų.

219.

22Tuo pačiu vadovavosi 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2003/59/EB ir 2018 m. balandžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2018/645, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/59/EB dėl tam tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti pradinės kvalifikacijos ir kvalifikacijos kėlimo ir Direktyva 2006/126/ EB dėl vairuotojų pažymėjimų, nuostatomis, kad Direktyva taikoma ir transporto priemonių vairavimui, kurį atlieka trečiųjų valstybių piliečiai, kuriuos samdo arba naudoja valstybėje narėje įsisteigusi įmonė. Pagal Direktyvos 10 straipsnį valstybių narių kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į pradinę kvalifikaciją patvirtinantį PKP ir kvalifikacijos kėlimą patvirtinantį PKP, Direktyvos 2006/126/EB I priede numatytą suderintą Sąjungos kodą „95“ įrašo šalia atitinkamų pažymėjimų kategorijų: vairuotojo pažymėjime arba pagal šios direktyvos II priede pateiktą pavyzdį parengtoje vairuotojo kvalifikacinėje kortelėje; jeigu valstybės narės, kurioje įgytas PKP, kompetentingos institucijos negali vairuotojo pažymėjime nurodyti Sąjungos kodo, jos išduoda vairuotojui vairuotojo kvalifikacijos kortelę. Sąjungos kodas „95“ – tai vairuotojų, vežančių krovinius ir/ar keleivius, pradinė profesinė kvalifikacija ir periodinis profesinės kvalifikacijos tobulinimas. Vairuotojui, įgijusiam pradinę profesinę kvalifikaciją ar išklausiam periodinio kvalifikacijos tobulinimo kursą, VĮ „Regitra“ nustatyta tvarka vairuotojo pažymėjime įrašomas Europos Bendrijos kodas „95“ ir data, iki kurios profesinė kvalifikacija galioja. Tokie pat reikalavimai dėl „95“ kodo taikomi ir ne Europos Sąjungos piliečiams, kurie įdarbinti Lietuvos įmonėse.

2310.

24Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 3-79 patvirtino C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymo pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti ir vairuotojų periodinio profesinio mokymo tvarkos aprašą (toliau – ir Aprašas). Pagal Aprašo 27 punktą kvalifikacijos pažymėjimus, patvirtinančius pradinę profesinę kvalifikaciją, vairuotojai privalo turėti nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. įgiję teisę vežti krovinius ir CE kategorijų transporto priemonėmis. Pareiškėjo vairuotojo kategorija vairuoti CE kategorijos transporto priemones įgyta 2019 m. liepos 17 d.

2511.

26Pareiškėjas pateikė konsului VĮ Registrų centro 2014 m. birželio 19 d. išrašą, kuriame nurodyta, jog pastatas, esantis Kaune, nuosavybės teise priklauso UAB „Hegelmann Transporte“, šio pastato gyvenamasis plotas yra 181,02 kv. m. Konsulas, svarstydamas pareiškėjo prašymą išduoti nacionalinę vizą, įvertino, kad šis pastatas jau buvo nurodytas kaip apgyvendinimo patalpa dešimtims ( - ) piliečių, o pareiškėjo prašymo nagrinėjimo metu įmonės sutikimus apsigyvendinti tame pačiame pastate Ambasadai pateikė dar virš 20 ( - ) piliečių. Be to, pareiškėjo prie 2020 m. sausio 24 d. rašytinių paaiškinimų pridėtame įmonės rašte pažymėta, kad įmonė nuo 2019 m. sausio 1 d. vairuotojais priėmė dirbti 299 uzbekus ir tadžikus. Iš to darytina išvada, kad pareiškėjas, pateikdamas konsului įmonės sutikimą apgyvendinti jį pastate, siekė tik formaliai įvykdyti reikalavimą užsieniečiui turėti gyvenamąją patalpą Lietuvoje darbo laikotarpiu, nes 181 kv. m gyvenamajame plote neįmanoma apgyvendinti pareiškėją kartu su kitais 20 ginčo laikotarpiu prašymus išduoti vizas pateikusiais asmenimis bei anksčiau priimtais dirbti įmonėje 299 uzbekais ir tadžikais. Tai reiškia, jog pareiškėjas nepagrindė reikalavimo turėti gyvenamąją patalpą, todėl vien ši aplinkybė buvo ir yra pakankamas pagrindas netenkinti užsieniečio prašymo išduoti nacionalinę vizą.

27II.

2812.

29Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 27 d. sprendimu pareiškėjo skundą atmetė kaip nepagrįstą.

3013.

31Teismas nurodė, kad ginčas kilo dėl Ambasados sprendimo, kuriuo pareiškėjui atsisakyta išduoti nacionalinę vizą, teisėtumo ir pagrįstumo bei įpareigojimo iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą išduoti nacionalinę vizą.

3214.

33Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2019 m. spalio 24 d. kreipėsi į Ambasadą su prašymu išduoti nacionalinę vizą (toliau – ir Prašymas), galiojančią nuo 2019 m. lapkričio 22 d. iki 2020 m. lapkričio 21 d. Prašyme nurodė, kad pagrindinis kelionės tikslas – darbas, kviečiantis asmuo – UAB „Hegelmann Transporte“. Užsieniečių registro vizų modulyje nurodyta, kad kelionės tikslas – tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotojo darbas. Kartu su prašymu pareiškėjas pateikė UAB „Hegelmann Transporte“ tarpininkavimo raštą, sveikatos draudimą, pažymą iš darbovietės, banko pažymą, darbo sutarties kopiją, vairuotojo pažymėjimo kopiją, paso kopiją.

3415.

35Ambasada, vadovaudamasi Įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, ginčijamu sprendimu atsisakė pareiškėjui išduoti nacionalinę vizą remdamasi trimis pagrindais: kad jis nepagrindė numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų arba kyla pagrįstų abejonių dėl jo pareiškimų patikimumo (2 punktas); kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo arba pateikiami dokumentai, kuriuose yra klastojimo požymių, arba pateikiami neteisėtai įgyti ar suklastoti dokumentai (3 punktas) ir yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė (10 punktas).

3616.

37Sprendimas neišduoti vizos buvo priimtas nustačius, kad pareiškėjas neturi reikiamos profesijos įgūdžių. Tokia išvada buvo padaryta ( - ) valstybinio statistikos komiteto internetiniame puslapyje patikrinus informaciją apie įmonę „PMK-PCHS“, kuri išdavė pažymą apie pareiškėjo darbą, ir tokios įmonės minėtame puslapyje neradus. Be to, pareiškėjas sunkiasvorius automobilius su priekaba leidžiančią vairuoti kategoriją CE įgijo tik 2019 m. liepos 17 d. Kitų dokumentų, susijusių su darbo patirtimi, pareiškėjas nepateikė.

3817.

39Teismas įvertino ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų nuostatas – Vizų kodekso, Šengeno sienų kodekso, Įstatymo, Europos Sąjungos 2010 m. kovo 19 d. sprendimo „Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir išduotų vizų keitimo vadovas“ (toliau – ir Europos Sąjungos 2010 m. kovo 19 d. sprendimas), Vizos išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto kolegialių institucijų 2017 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 1V-899/V-330, (toliau – ir Vizų tvarkos išdavimo aprašas), taip pat Europos Komisijos 2010 m. kovo 19 d. sprendimo „Prašymų išduoti vizą tvarkymo ir vizų išdavimo tvarka“ (toliau – ir Tvarka) ir nurodė, kad pareiškėjas pateikė prašymą, kuriame pažymėjo, kad jo pagrindinis kelionės tikslas yra darbas UAB „Hegelmann Transporte“. Įmonės tarpininkavimo rašte nurodyta, kad pareiškėjas įmonėje bus įdarbintas tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju; pareiškėjas turi vairuotojo kvalifikaciją – C, CE kategorijas; įmonė įsipareigoja vizos galiojimo laikotarpiu pareiškėją tinkamai apgyvendinti, prireikus, padengti pareiškėjo gyvenimo Lietuvoje bei grįžimo, išsiuntimo ar grąžinimo į kilmės valstybę išlaidas.

4018.

41Teismas nurodė, kad pareiškėjas nei jam, nei atsakovui nepateikė jokių dokumentų, iš kurių būtų galima nustatyti, jog įmonė „PMK-PCHS“ egzistuoja. Teismas pažymėjo, kad aplinkybė, kuria remiasi pareiškėjas, t. y. kad jis pateikė UAB ,,Hegelmann Transporte“ raštą dėl vairuotojų atrankos, kuris, anot pareiškėjo, patvirtina vairuotojų įgūdžių ir sugebėjimų tikrinimą bei testavimą, ir kuriame nurodyta, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. UAB ,,Hegelmann Transporte“ priėmė dirbti vairuotojais 299 uzbekus ir tadžikus, šiuo atveju nėra svarbi, nes minėtas raštas nepaneigia atsakovo nustatytos aplinkybės, jog pažymą apie pareiškėjo darbą laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. liepos 2 d. išdavusi įmonė „PMK-PCHS“ nerasta.

4219.

43Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog UAB ,,Hegelmann Transporte“ atitinka Vizų tvarkos aprašo 70.13 punktą. Taip pat pareiškėjas turi jam išduotą vairuotojo pažymėjimą, kuriame nurodyta, jog C vairuotojo kategorija įgyta nuo 2009 m. birželio 6 d., CE kategorija – nuo 2019 m. liepos 17 d. Tačiau atsakovui nustačius, kad pažymą apie pareiškėjo darbą vairuotoju laikotarpiu nuo 2008 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. liepos 2 d. išdavusi įmonė „PMK-PCHS“ nerasta, taip pat atsižvelgęs į tai, kad pareiškėjas CE vairuotojo kategoriją įgijo tik 2019 m. liepos 17 d., teismas sutiko su atsakovo teiginiu, jog pareiškėjas neturi pakankamai kvalifikacijos dirbti tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju.

4420.

45Pareiškėjas pateikė VĮ Registrų centro 2014 m. birželio 19 d. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą, kuriame nurodyta, kad įmonei priklauso pastatas – 181,02 kv. m gyvenamojo ploto gyvenamasis namas Kaune. Teismas pažymėjo, kad minėtas išrašas yra daugiau nei penkerių metų senumo, todėl jis nepatvirtina aplinkybės, jog jame nurodytas nekilnojamasis turtas pareiškėjo prašymo nagrinėjimo metu priklausė įmonei. Be to, teismas atsižvelgė į atsakovo rašytinius paaiškinimus, kuriais abejoti teismas nenustatė pagrindo, jog ši patalpa kaip gyvenamoji vieta buvo nurodyta daugiau nei dvidešimties prašymus Ambasadai pateikusių ( - ) piliečių dokumentuose. Iš to teismas padarė išvadą, jog Ambasadai pagrįstai galėjo kilti abejonių dėl pareiškėjo pareiškimų patikimumo, pateiktų dokumentų turinio, o tai suteikia rimtą pagrindą manyti, jog gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

4621.

47Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju Ambasada pagrįstai atsisakė išduoti vizą pareiškėjui Įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 10 punktuose nurodytais pagrindais, todėl ginčijamas sprendimas laikytinas pagrįstu ir teisėtu ir nėra pagrindo įpareigoti Ambasadą išnagrinėti šį prašymą iš naujo.

48III.

4922.

50Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – jo skundą tenkinti.

5123.

52Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog jis neturi reikiamos profesijos įgūdžių, yra nepagrįsta, nes nepatvirtina aplinkybės, jog jis įmonėje OOO„PMK-PCHS“ nedirbo vairuotoju (nors iš tikrųjų dirbo). Pareiškėjas nuo 2009 m. birželio 6 d. yra įgijęs C vairuotojo kategoriją, 2019 m. įgijo kitas kategorijas (taip pat ir CE kategoriją), todėl turi teisę vairuoti reikiamas transporto priemones. Pareiškėjui nekeliamas reikalavimas turėti atitinkamo darbo patirties (tam tikrą darbo stažą), taip pat jis neprivalėjo pateikti buvusios darbovietės pažymos. Pareiškėjas neprivalo aiškintis, kodėl įmonės, kurioje jis anksčiau dirbo, rekvizitai šiuo metu nėra randami internetinėse paieškų sistemose/svetainėse.

5324.

54Pažymi, kad 2020 m. sausio 28 d. nekilnojamojo turto mokestinės vertės išrašas patvirtina, jog 181,02 kv. m gyvenamojo ploto gyvenamasis namas Kaune, priklauso UAB ,,Hegelmann Transporte“. Tai reiškia, kad įmonė užtikrintų reikiamą ir tinkamą apgyvendinimą pareiškėjui, atsižvelgiant į darbo pobūdį – transporto priemonės vairavimas, komandiruotės ir pan.

5525.

56Remiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir nurodo, kad jame nustatytas tinkamos gyvenamosios patalpos gyvenamojo ploto reikalavimas netaikomas, jeigu darbdavys įdarbina užsienietį pagal darbo sutartį dirbti darbo, kuris susijęs su nuolatiniais važinėjimais tarptautiniais maršrutais, arba jeigu darbdavys jį išsiunčia dirbti į kitą Europos Sąjungos ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybę narę pagal sutartį dėl paslaugų teikimo ar darbų atlikimo toje valstybėje narėje, šio užsieniečio darbo joje laikotarpiu. Tai reiškia, kad pareiškėjas neprivalo įrodyti aplinkybių, susijusių su gyvenamąja vieta, nes jis dirbtų pagal darbo sutartį UAB ,,Hegelmann transporte“ vairuotoju, o jo tiesioginės funkcijos būtų susijusios tik su transporto priemonės valdymu.

5726.

58Teigia, kad skundžiamame teismo sprendime yra pateiktas žymiai platesnis teisinis reguliavimas nei ginčijamame sprendime nurodytas jo priėmimo teisinis pagrindas (Įstatymo 19 str. 1 d. 2 p.), t. y. ginčijamame sprendime nebuvo konstatuota kitų atsisakymo išduoti vizą pagrindų (pvz., nelegalios migracijos pavojaus, Įstatymo 19 str. 1 d. 10 p., nepakankamos pragyvenimo lėšos, Įstatymo 19 str. 1 d. 13 p.).

5927.

60Teismas neįvertino ginčo situacijos iš esmės, neišanalizavo pareiškėjo pateiktų dokumentų, pagrindžiančių pareiškėjo motyvus ir priežastis gauti nacionalinę vizą. Taip pat neįvertino pareiškėjo pateikto UAB ,,Hegelmann Transporte“ rašto dėl vairuotojų atrankos, kuris patvirtina vairuotojų įgūdžių ir sugebėjimų tikrinimą bei testavimą.

6128.

62Pareiškėjas pateikė teismui prašymą priteisti 250 Eur bylinėjimosi išlaidas, patirtas apmokant už teisines paslaugas rengiant apeliacinį skundą. Taip pat pateikė UAB ,,Hegelmann transporte“ 2020 m. kovo 24 d. raštą bei UAB Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centro 2020 m. kovo 26 d. raštą ir pažymi, kad įmonės vairuotojai yra papildomai apmokomi ir testuojami, po to egzaminuojami, ir tik tuomet išduodami vairuotojų liudijimai.

6329.

64Atsakovas papildomai prašė prijungti prie bylos medžiagos naujus įrodymus – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimą Nr.234 su aiškinamuoju raštu, ( - ) piliečio, dirbančio UAB ,,Hegelmann transporte“, skundo kopiją bei kito užsieniečio vairuotojo pažymėjimo kopiją.

65Teisėjų kolegija

konstatuoja:

66IV.

6730.

68Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos Federacijoje 2019 m. lapkričio 19 d. sprendimą Nr. (58.4.3.2)NV58-1076 teisėtumo ir pagrįstumo ir pareiškėjo reikalavimo įpareigoti Ambasadą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą išduoti nacionalinę vizą.

6931.

70Ginčijamas sprendimas (b. l. 48–49) buvo priimtas remiantis Lietuvos Respublikos įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties (akto redakcija, galiojusi nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2020 m. sausio 1 d.) 19 straipsnio 1 dalies 2, 3 ir 10 punktuose nustatytais pagrindais (nacionalinę vizą užsieniečiui atsisakoma išduoti <...>, jeigu: <...> 2) jis nepagrindžia numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų arba kyla pagrįstų abejonių dėl jo pareiškimų patikimumo; 3) kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo <...> 10) yra rimtas pagrindas manyti, kad gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė; <...>).

7132.

72Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atmetė pareiškėjo skundą kaip nepagrįstą, vienu iš atmetimo pagrindu nurodęs, jog pritaria Ambasados pozicijai, kad pareiškėjas neturi reikiamos profesijos įgūdžių. Teismas taip pat nurodė, jog UAB „Hegelmann Transporte“ pateikti dokumentai apie užsieniečių apgyvendinimą kelia abejonių dėl pareiškėjo pareiškimų patikimumo, pateiktų dokumentų turinio, kas suteikia rimtą pagrindą manyti, jog gali kilti užsieniečio nelegalios migracijos grėsmė.

7333.

74Pareiškėjas apeliaciniu skundu skundžia pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo jo skundas atmestas, iš esmės motyvuodamas tuo, kad teismo išvados, kuriomis pritarta atsakovo argumentams dėl jo pateiktų duomenų nepatikimumo, yra nepagrįstos, taip pat teismo sprendime be pagrindo aptariamas reguliavimas, susijęs su ginčijame Ambasados sprendime neminimais atsisakymo išduoti vizą pagrindais.

7534.

76Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą, pirmiausia pažymi, kad byloje nenustatytos aplinkybės, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliacinio skundo ribos, bei sprendimo negaliojimo pagrindai, nurodyti Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 146 straipsnio 2 dalyje (ABTĮ 140 str. 2 d.), todėl apeliacinės instancijos teismas šią bylą apeliacine tvarka nagrinėja ir patikrina pirmosios instancijos teismo sprendimo pagrįstumą ir teisėtumą neperžengdamas pareiškėjo apeliacinio skundo ribų (ABTĮ 140 str. 1 d.).

7735.

78Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau - ir ABTĮ) 142 straipsnio 3 dalį, nauji įrodymai, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teisme, tiriami tik tuo atveju, jeigu teismas pripažįsta pagrįstomis priežastis, dėl kurių tai nebuvo padaryta anksčiau, arba kai naujų įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Pareiškėjas prašė prijungti prie bylos medžiagos papildomus įrodymus, tačiau nepagrindė, kodėl jų pateikimo būtinybė iškilo po pirmosios instancijos teismo sprendimo paskelbimo. Pasisakydama dėl atsakovo prašymų prijungti papildomus įrodymus, teisėjų kolegija pažymi, kad pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 10 d. nutarimas Nr.234 bei su juo susiję dokumentai nėra laikytini rašytiniais įrodymais. Tai oficialūs dokumentai, išreiškiantys teisėkūros iniciatyvos turinį ir kurie yra įregistruoti Teisės aktų registre. ( - ) piliečio vairuotojo pažymėjimas bei kito ( - ) piliečio skundas dėl darbo sąlygų nėra susijęs su nagrinėjamos bylos dalyku, nes byloje nėra sprendžiami UAB ,,Hegelmann transporte“ darbuotojų darbo sąlygų ar galimybės įgyti tam tikrus dokumentus ( - ) klausimai. Dėl šios priežasties atsisakytina prijungti prie bylos naujai pareiškėjo ir atsakovo atstovo pateiktus dokumentus.

7936.

80Pagrindinius klausimus, susijusius su nacionalinės vizos, kurią išduoti byloje ginčijamu Sprendimu atsisakyta, išdavimu, reglamentuoja Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m. liepos 13 d. Reglamentu (EB) Nr. 810/2009 patvirtintas Vizų kodeksas, Įstatymas bei Aprašas.

8137.

82Įstatymo 19 straipsnio (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1864 redakcija) 2 dalies 2 ir 3 punktai, kuriuose numatytu pagrindu atsisakyta išduoti nacionalinę vizą pareiškėjui, nustato, kad nacionalinę vizą užsieniečiui atsisakoma išduoti, o išduota nacionalinė viza panaikinama, jeigu: jis nepagrindžia numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų arba kyla pagrįstų abejonių dėl jo pareiškimų patikimumo; kyla pagrįstų abejonių dėl pateiktų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo arba pateikiami dokumentai, kuriuose yra klastojimo požymių, arba pateikiami neteisėtai įgyti ar suklastoti dokumentai. Pažymėtina, kad ginčijame Sprendime nėra nurodyta, jog nacionalinę vizą pareiškėjui atsisakyta išduoti ir kitais nei Įstatymo 19 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais pagrindais, todėl šalių procesiniuose dokumentuose nurodomos aplinkybės, susijusios su Sprendime nenurodytais pagrindais, nagrinėjamo ginčo kontekste nėra reikšmingos.

8338.

84Minėto reglamentavimo kontekste vertinant, ar užsienietis, siekiantis gauti nacionalinę vizą tikslu, kaip antai nurodytam pareiškėjo prašyme, t. y. darbas Lietuvos Respublikos įmonėje, kuri teikia tarpininkavimo pareiškimą, nepagrindė numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų arba kyla pagrįstų abejonių dėl jo pareiškimų patikimumo, yra svarbios aplinkybės, susijusios tiek su pareiškėjo pareiškimų patikimumu, tiek su įmonės, kuri tarpininkauja dėl vizos išdavimo, o ginčo atveju – įdarbino pareiškėją, vykdoma veikla bei užsieniečių įdarbinimo joje praktika (žr., pvz., Lietuvos vyriausio administracinio teismo 2020 m. balandžio 22 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A-3733-624/2020), taip pat pagrįstų abejonių dėl dokumentų, kuriais inter alia (be kita ko) grindžiami jo pareiškimai, autentiškumo arba jų turinio teisingume buvimas / nebuvimas.

8539.

86Ginčo atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamą sprendimą priėmęs Ambasados pareigūnas, atsižvelgdamas į pareiškėjo pareiškimus, juos patvirtinti turinčius dokumentus bei gautus duomenis iš viešai prieinamų šaltinių, turėjo pagrindą suabejoti pareiškėjo pareiškimų ir jo pateiktų dokumentų patikimumu, o taip pat vertinti, kad pareiškėjas nepagrindė numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslo ir sąlygų: teikdamas prašymą išduoti vizą, pareiškėjas Ambasadai pateikė rusų kalba surašytą OOO „PMK-PCHS“ 2019 m. rugpjūčio 28 d. pažymą, kurioje nurodyta, kad pareiškėjas šioje įmonėje nuo 2008 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. liepos 2 d. dirbo vairuotoju“. Konsulinis pareigūnas, tikrindamas šiuos duomenis oficialiame įmonių mokesčių mokėtojų registre https://snds.uz, įmonės OOO „PMK-PCHS“ kuri, kaip teigiama, išdavė šią pažymą, nerado.

8740.

88Šiame kontekste pažymėtina, kad pareiškėjo abejonės dėl pirmosios instancijos teismo, akcentavusio atsakovo ir Užsienio reikalų ministerijos konsulinių pareigūnų teises, tačiau pamirštant apie jų pareigas bei ignoruojant pareiškėjo interesus, objektyvumo ir nešališkumo nėra pagrįstos: minėta teisės norma pagrindą, kuriuo pareiškėjui atsisakyta išduoti nacionalinę vizą, sieja su pagrįsta, t. y. ne išgalvota, o objektyviai turinčia kilti abejone dėl jo pareiškimų patikimumo ir pateiktų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo. Nagrinėjamo ginčo atveju, kaip matyti iš atsakovo procesiniuose dokumentuose nurodytų aplinkybių, konsuliniam pareigūnui, priėmusiam byloje ginčijamą Sprendimą, būtent ir kilo abejonių, visų pirma, dėl jo pateiktų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo, taip pat – dėl pareiškėjo pareiškimų, susijusių su nurodytu numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslu ir sąlygomis – darbu UAB „Hegelmann Transporte“ tarptautinio krovinių vežimo transporto priemonės vairuotoju – patikimumo dėl to, kad pareiškėjo pateikti duomenys, turintys patvirtinti, kad jis turi darbui UAB „Hegelmann Transporte“ reikiamą patirtį, objektyviai kelia abejonių, nes oficialiame įmonių mokesčių mokėtojų registre https://snds.uz, įmonės OOO „PMK-PCHS“ nėra. Pažymėtina, kad pareiškėjas jokio logiško paaiškinimo, nei kodėl oficialiame įmonių mokesčių mokėtojų registre tokios įmonės nėra, nei dėl ko jokių kitų įrodymų, objektyviai galinčių patvirtinti įmonės, veikusios bent nuo 2008 m. gruodžio 13 d. iki 2019 m. liepos 2 d., buvimą, jis nei nurodė, nei pateikė ir ginčo nagrinėjimo metu.

8941.

90Esant pagrįstų abejonių dėl paties pareiškėjo pateiktų dokumentų autentiškumo arba jų turinio teisingumo, taip pat – dėl pareiškėjo pareiškimų, susijusių su nurodytu numatomo buvimo Lietuvos Respublikoje tikslu ir sąlygomis, patikimumo, duomenys apie UAB „Hegelmann Transporte“ veiklą, joje įdarbinamų asmenų kilmės šalis bei darbuotojų atrankos tinkamumą asmenų migraciją reglamentuojančių teisės aktų prasme, taip pat šalių argumentai dėl pareiškėjo kvalifikacijos (teisės valdyti CE kategorijos transporto priemones) nebėra reikšmingos nagrinėjamo ginčo kontekste, kadangi pareiškėjo, dėl kurio pateikiamų dokumentų ir pareiškimų kilo pagrįstų abejonių, ir UAB „Hegelmann Transporte“ interesai dėl nacionalinės vizos išdavimo gali ir nesutapti.

9142.

92Priimdama procesinį sprendimą, teisėjų kolegija susipažino su Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo procesiniais sprendimais panašiose savo faktinėmis aplinkybėmis ir taikoma teise bylose (pavyzdžiui, 2020 m. balandžio 15 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. eA-3864-575/2020, 2020 m. balandžio 22 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A-3733-624/2020, 2020 m. gegužės 13 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. A-3997-552/2020), kurioje užsieniečiai, įsidarbinę UAB „Hegelmann Transporte“, taip pat ginčijo Ambasados sprendimus atsisakyti išduoti nacionalinę vizą ir prašė įpareigoti Ambasadą iš naujo išnagrinėti pareiškėjo prašymą išduoti nacionalinę vizą, ir pažymi, kad šiose bylose priimtų sprendimų rezultatus apsprendžia ne skirtingas procesinės ar materialinės teisės normų aiškinimas ar taikymas, o kiekvienoje byloje pateiktų įrodymų visumos, kuri nėra visiškai tapati, vertinimas.

9343.

94Apibendrindama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo apeliacinio skundo argumentais pagrindo keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą nėra, todėl apeliacinis skundas atmetamas.

9544.

96Netenkinus pareiškėjo apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos jam nepriteistinos (ABTĮ 40 str. 1 d.).

97Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 144 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

98Pareiškėjo A. A. (A. A.) apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

99Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

100Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. 1.... 6. Pareiškėjas A. A. (toliau – ir pareiškėjas) kreipėsi į teismą su... 7. 2.... 8. Pareiškėjas nurodė, kad jis pateikė Ambasadai dokumentus, patvirtinančius... 9. 3.... 10. Įmonė 2019 m. spalio 20 d. tarpininkavimo rašte prašė išduoti... 11. 4.... 12. Pareiškėjas pažymėjo, kad Lietuvos Respublikos įstatymo dėl... 13. 5.... 14. Pareiškėjo atstovo rašytiniuose paaiškinimuose nurodyta, kad pareiškėjas... 15. 6.... 16. Atsakovas atsiliepime prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 17. 7.... 18. Atsakovas nurodė, kad pareiškėjas buvo kviečiamas dirbti tarptautinio... 19. 8.... 20. Papildomuose paaiškinimuose atsakovas vadovavosi Europos Parlamento ir Tarybos... 21. 9.... 22. Tuo pačiu vadovavosi 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos... 23. 10.... 24. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr.... 25. 11.... 26. Pareiškėjas pateikė konsului VĮ Registrų centro 2014 m. birželio 19 d.... 27. II.... 28. 12.... 29. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2020 m. vasario 27 d. sprendimu... 30. 13.... 31. Teismas nurodė, kad ginčas kilo dėl Ambasados sprendimo, kuriuo... 32. 14.... 33. Teismas nustatė, kad pareiškėjas 2019 m. spalio 24 d. kreipėsi į Ambasadą... 34. 15.... 35. Ambasada, vadovaudamasi Įstatymo 19 straipsnio 1 dalimi, ginčijamu sprendimu... 36. 16.... 37. Sprendimas neišduoti vizos buvo priimtas nustačius, kad pareiškėjas neturi... 38. 17.... 39. Teismas įvertino ginčo teisinius santykius reglamentuojančių teisės aktų... 40. 18.... 41. Teismas nurodė, kad pareiškėjas nei jam, nei atsakovui nepateikė jokių... 42. 19.... 43. Teismas nustatė, kad byloje nėra ginčo dėl to, jog UAB ,,Hegelmann... 44. 20.... 45. Pareiškėjas pateikė VĮ Registrų centro 2014 m. birželio 19 d.... 46. 21.... 47. Teismas konstatavo, kad nagrinėjamu atveju Ambasada pagrįstai atsisakė... 48. III.... 49. 22.... 50. Pareiškėjas apeliaciniame skunde prašo pirmosios instancijos teismo... 51. 23.... 52. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismo sprendimo išvada, jog jis neturi... 53. 24.... 54. Pažymi, kad 2020 m. sausio 28 d. nekilnojamojo turto mokestinės vertės... 55. 25.... 56. Remiasi Įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir nurodo, kad jame... 57. 26.... 58. Teigia, kad skundžiamame teismo sprendime yra pateiktas žymiai platesnis... 59. 27.... 60. Teismas neįvertino ginčo situacijos iš esmės, neišanalizavo pareiškėjo... 61. 28.... 62. Pareiškėjas pateikė teismui prašymą priteisti 250 Eur bylinėjimosi... 63. 29.... 64. Atsakovas papildomai prašė prijungti prie bylos medžiagos naujus įrodymus... 65. Teisėjų kolegija... 66. IV.... 67. 30.... 68. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl Lietuvos Respublikos ambasados Rusijos... 69. 31.... 70. Ginčijamas sprendimas (b. l. 48–49) buvo priimtas remiantis Lietuvos... 71. 32.... 72. Pirmosios instancijos teismas skundžiamu sprendimu atmetė pareiškėjo... 73. 33.... 74. Pareiškėjas apeliaciniu skundu skundžia pirmosios instancijos teismo... 75. 34.... 76. Teisėjų kolegija, tikrindama skundžiamo pirmosios instancijos teismo... 77. 35.... 78. Pagal Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau -... 79. 36.... 80. Pagrindinius klausimus, susijusius su nacionalinės vizos, kurią išduoti... 81. 37.... 82. Įstatymo 19 straipsnio (2018 m. gruodžio 20 d. įstatymo Nr. XIII-1864... 83. 38.... 84. Minėto reglamentavimo kontekste vertinant, ar užsienietis, siekiantis gauti... 85. 39.... 86. Ginčo atveju, teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijamą sprendimą priėmęs... 87. 40.... 88. Šiame kontekste pažymėtina, kad pareiškėjo abejonės dėl pirmosios... 89. 41.... 90. Esant pagrįstų abejonių dėl paties pareiškėjo pateiktų dokumentų... 91. 42.... 92. Priimdama procesinį sprendimą, teisėjų kolegija susipažino su Lietuvos... 93. 43.... 94. Apibendrindama, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pareiškėjo apeliacinio... 95. 44.... 96. Netenkinus pareiškėjo apeliacinio skundo, jo patirtos bylinėjimosi išlaidos... 97. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 98. Pareiškėjo A. A. (A. A.) apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 99. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2020 m. vasario 27 d. sprendimą... 100. Nutartis neskundžiama....