Byla 2-3639-755/2012
Dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo L. B. jos nepilnamečio sūnaus L. B. atžvilgiu, nuolatinės globos jam nustatymo, globėjo paskyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo išieškojimo

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas Činka, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Justinai Kuncienei, dalyvaujant ieškovo Panevėžio apygardos prokuratūros prokurorui Lidijai Burbienei, trečiojo asmens Panevėžio rajono vaiko globos namų atstovui J.Pagojienei, Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei R.Marinskaitei, atsakovei L. B. nedalyvaujant, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs civilinę bylą dėl neterminuoto tėvų valdžios apribojimo L. B. jos nepilnamečio sūnaus L. B. atžvilgiu, nuolatinės globos jam nustatymo, globėjo paskyrimo, gyvenamosios vietos nustatymo bei išlaikymo išieškojimo,

Nustatė

2teismo posėdyje ieškovas prašė jo ieškinį patenkinti pilnai, t.y. apriboti neterminuotai tėvų valdžią atsakovei jos sūnaus atžvilgiu, nustatyti L. B. nuolatinę globą( rūpybą), Panevėžio rajono vaiko globos namus paskirti globėju (rūpintoju), gyvenamąją vietą nustatyti pas globėją

3( rūpintoją) bei priteisti iš atsakovo L. B. išlaikymą periodinėmis kasmėnesinėmis išmokomis 1 MGL dydžio iki vaiko pilnametystės. Ieškovo atstovas teismui paaiškino, kad Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu L. B. nustatyta laikinoji globa, vaikas 2010-04-14 paimtas iš namų, atsižvelgus į vaiko prašymą bei motinos nesirūpinimą vaiku.Berniukas pats pateikė prašymą apsigyventi Panevėžio rajono vaiko globos namuose. L. B. nedirba, girtauja,jos šeima įtraukta į socialinės rizikos šeimų apskaitą.Su vaiku motina bendrauja tik telefonu ir tik jo iniciatyva. Atsakovė, po to kai vaikas buvo apgyvendintas Panevėžio rajono vaiko globos namuose, nedėjo pastangų jį susigrąžinti, vaiku nesidomi. Nėra jokių duomenų , kad L. B. elgesys galėtų pasikeisti ir ji galėtų tinkamai vaiku pasirūpinti.

4Atsakovei apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta , atsiliepimo į ieškinį nepateikė.

5Tretysis asmuo prašė ieškinį tenkinti visiškai.Vaikas gyvena pas juos, motina vaiku visiškai nesirūpina ir nesidomi.

6Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė prašė pilnai tenkinti ieškinį.Vaiko motina L. visiškai nesirūpina ir nesidomi.Vaikas auga Panevėžio rajono vaiko globos namuose, kur jam sudarytos geros sąlygos.

7Ieškinys tenkinamas dalinai .

8Nagrinėjant civilinę bylą nustatyta, kad L. B. turi sūnų L. B., gim.1996 m. ( - ). Vaiko tėvas nenustatytas (b.l.8). 2010-04-14 vaikas buvo paimtas iš motinos namų ( - )., o Panevėžio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-04-15 įsakymu Nr.A-330 vaikui nustatyta laikinoji globa, globėju paskiriant Panevėžio rajono vaiko globos namus (b.l. 9-11 ). Vaikas šiuo metu gyvena pas globėją. Išreiškė norą nuolat gyventi ten( b.l.12).

9Iš pateiktų dokumentų nustatyta, jog atsakovė nesirūpina savo sūnumi, neturi nuolatinio darbo, girtauja. L. B. šeima įrašyta į Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaikų teisių apsaugos skyriaus socialinės rizikos šeimų, auginančių vaikus, apskaitą (b.l.6). L. B. dar turi dukterį L., gim.1994, kuri jau pilnametė. L. B. vasaros ir žiemos atostogų metu svečiavosi pas motiną( b.l.15-16).Iš Karsakiškio seniūnijos rašto matyti, jog L. B. šeima gyvena skurdžiai ,yra remiama, iš individualaus šeimos socialinio globos plano turinio nustatyta, jog L. B. nesiekia keisti gyvenimo būdo, neieško darbo, namuose netvarkinga, ilgą laiką nesiregistravo darbo biržoje ( b.l.17-23). Nuo 2011-01-12 L. B. darbo biržoje registruota( b.l.37).

10Tėvų teisės ir pareigos įgyvendinti tėvų valdžią apibrėžtos CK 3.155 str., t.y. teisė ir pareiga dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis vaikų sveikata, juos išlaikyti, atsižvelgiant į fizinę ir protinę vaikų būklę, sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir darniai jų raidai, kad vaikai būtų parengti savarankiškai gyventi visuomenėje. Tėvų valdžia turi būti orientuota į vaiko teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos ir tarptautiniuose teisės aktuose, įgyvendinimą. Esminės vaiko teisės, atsižvelgiant į CK 3.161 str., yra jo teisė sveikai gyventi, sveikai augti, gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamam ir aprūpintam, savo tėvų šeimoje bendrauti su tėvais. CK 3.165 str. įtvirtintos tėvų pareigos auklėti savo vaikus, būti atsakingiems už jų auklėjimą ir raidą, rūpintis savo vaikų sveikata, dvasiniu ir moraliniu ugdymu.

11Ieškovas ieškinį reiškia visais CK 3.180 str.1 d. nustatytais pagrindais. Ši norma nustato, kad kai tėvai (tėvas ar motina) vengia atlikti savo pareigas auklėti vaikus, piktnaudžiauja tėvų valdžia, žiauriai elgiasi su vaikais, daro žalingą įtaką vaikams savo amoraliu elgesiu arba nesirūpina vaikais, teismas gali priimti sprendimą dėl laikino ar neterminuoto tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimo. Sykiu 2 d. nustato sąlygas ,kuriomis neterminuotas tėvų valdžios apribojimo taikymas yra galimas - tėvų (tėvo ar motinos) valdžios apribojimą teismas taiko atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes, dėl kurių prašoma apriboti tėvų valdžią. Neterminuotas tėvų valdžios apribojimas gali būti taikomas tuomet, kai teismas padaro išvadą, kad tėvai (tėvas ar motina) daro ypatingą žalą vaiko vystymuisi ar visiškai juo nesirūpina, ir nėra duomenų, kad padėtis gali pasikeisti.

12Šio ginčo atveju teismas daro išvadą, jog atsakovė savo netinkamu elgesiu

13( nesirūpinimu vaiku, asocialiniu gyvenimo būdu ) darė ir daro sūnui žalingą įtaką, dėl ko vaikas buvo iš šeimos paimtas, bet teismo nuomone nėra duomenų, jog ši padėtis nepasikeis

14( nepagerės), kad jau padaryta ypatinga ar tokia žala bus padaryta. Iš bylos duomenų matyti, jog L. esant globos namuose keletą kartų šis buvo parvykęs pas motiną, retkarčiais jie bendrauja telefonu.Vaikui jau 16 metų ir jis pats jau gali priimti kai kuriuos sprendimus, pvz. pats apsisprendė būti globos namuose. Atsakovė registravosi darbo biržoje, duomenų apie pastarojo laikotarpio itin netinkamą atsakovės elgesį nepateikta. Dėl šio teismas daro išvadą, jog šiuo konkrečiu atveju nėra būtina neterminuotai apriboti atsakovės kaip motinos teisių. Sykiu vertinant tą, jog dėl dabartinio vaiko ir tėvų ryšių nutrūkimo kalta atsakovė, kad atsakovė dabar vaiku nesirūpina ar tą daro menkai , paramos jam neteikia, tikslingas laikinas tėvų valdžios apribojimo taikymas. Jeigu atsakovės elgesys, aplinkybės pasikeis, galės būti sprendžiama dėl tėvų valdžios apribojimo taikymo tikslingumo ar jo būdo pakeitimo.

15Apibendrinant byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovė nesirūpina savo nepilnamečiu sūnumi ir nenori to daryti, neužtikrina vaiko teisės gyvenanti šeimoje ir būti aprūpintam. Nesirūpindama buitimi, neprižiūrėdama vaiko, atsakovė tuo pačiu nevykdo pareigos rūpintis vaiko sveikata bei ugdymu. Atsakovė neturi darbo, dėl ko neįstengia sudaryti vaikui normalių gyvenimo sąlygų.

16Ginant nepilnamečio interesus ir siekiant užtikrinti normalų vaiko asmenybės vystymąsi, atsakovei terminuotai apribotina tėvų valdžia jos sūnaus L. atžvilgiu, nustatant jam nuolatinę rūpybą, rūpintoju paskiriant Panevėžio rajono vaiko globos namus bei vaiko gyvenamąją vietą nustatant kartu su jo rūpintoju.

17CK 3.195 str. nustatyta, kad atskyrus vaikus nuo tėvų ar apribojus tėvų valdžią, tėvų pareiga išlaikyti savo nepilnamečius vaikus išlieka. CK 3.192 str. numato, kad tėvai privalo išlaikyti savo nepilnamečius vaikus ir teikti materialinį išlaikymą proporcingai savo turtinei padėčiai, užtikrinti būtinas vaikams vystymosi sąlygas. Todėl, remiantis CK 3.196 str., iš atsakovo priteistinas išlaikymas dukrai kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Teismas sprendžia, kad ieškovo prašomas priteisti išlaikymo dydis 1 MGL yra absoliučiai minimalus, kurį atsakovė, nepaisant jos sudėtingos turtinės padėties, privalo teikti savo nepilnamečiam vaikui. Išlaikymas priteistinas nuo ieškinio pateikimo teismui dienos.

18Iš atsakovo išieškotinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis, apskaičiuojamas už metus išmokų vaikams išlaikymui, pagal reikalavimą dėl tėvų valdžios apribojimo, procesinių dokumentų įteikimo išlaidos. Pagal CPK 96 str. bylinėjimosi išlaidos nuo kurių sumokėjimo ieškovas yra atleistas, išieškomos iš atsakovės valstybei proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai. Ieškovas nuo bylinėjimosi išlaidų yra atleistas, todėl patirtas išlaidas pilnai atlyginti turi atsakovė.

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263 - 265, 268 str., CK 3.180 str., 3.192 - 3.196, 3.200 str., teismas

Nutarė

20ieškinį tenkinti dalinai. Apriboti laikinai tėvų valdžią L. B., a.k ( - ) jos nepilnamečio sūnaus L. B., gim.1996 m. ( - ),atžvilgiu.

21Nustatyti L. B., gim.1996 m. ( - ), nuolatinę rūpybą. Skirti L. B., gim.1996 m. ( - ), nuolatiniu rūpintoju Panevėžio rajono vaiko globos namus.

22Nustatyti L. B., gim.1996 m. ( - ), gyvenamąją vietą Panevėžio rajono vaiko globos namuose.

23Priteisti iš L. B., a.k( - ) išlaikymą nepilnamečiui L. B., gim.1996 m. ( - ), kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis 1 MGL dydžio nuo 2012-04-16 iki jo pilnametystės, indeksuojant išlaikymo sumą kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

24Priteisto vaiko išlaikymui lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti Panevėžio rajono vaiko globos namus.

25Išieškoti iš L. B., a.k ( - ) valstybės naudai 71 Lt žyminio mokesčio bei 20 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie FM, įmonės kodas 188659752, atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, banke Swedbank AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

26Sprendimą dalyje dėl išlaikymo išieškojimo vykdyti skubiai.

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui paduodant skundą Panevėžio miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Eigirdas... 2. teismo posėdyje ieškovas prašė jo ieškinį patenkinti pilnai, t.y.... 3. ( rūpintoją) bei priteisti iš atsakovo L. B. išlaikymą periodinėmis... 4. Atsakovei apie bylos nagrinėjimo laiką ir vietą pranešta , atsiliepimo į... 5. Tretysis asmuo prašė ieškinį tenkinti visiškai.Vaikas gyvena pas juos,... 6. Panevėžio rajono savivaldybės administracijos vaiko teisių apsaugos... 7. Ieškinys tenkinamas dalinai .... 8. Nagrinėjant civilinę bylą nustatyta, kad L. B. turi sūnų L. B., gim.1996... 9. Iš pateiktų dokumentų nustatyta, jog atsakovė nesirūpina savo sūnumi,... 10. Tėvų teisės ir pareigos įgyvendinti tėvų valdžią apibrėžtos CK 3.155... 11. Ieškovas ieškinį reiškia visais CK 3.180 str.1 d. nustatytais pagrindais.... 12. Šio ginčo atveju teismas daro išvadą, jog atsakovė savo netinkamu elgesiu... 13. ( nesirūpinimu vaiku, asocialiniu gyvenimo būdu ) darė ir daro sūnui... 14. ( nepagerės), kad jau padaryta ypatinga ar tokia žala bus padaryta. Iš bylos... 15. Apibendrinant byloje surinktus įrodymus, teismas daro išvadą, kad atsakovė... 16. Ginant nepilnamečio interesus ir siekiant užtikrinti normalų vaiko... 17. CK 3.195 str. nustatyta, kad atskyrus vaikus nuo tėvų ar apribojus tėvų... 18. Iš atsakovo išieškotinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis,... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259, 263 - 265, 268 str., CK 3.180... 20. ieškinį tenkinti dalinai. Apriboti laikinai tėvų valdžią L. B., a.k ( - )... 21. Nustatyti L. B., gim.1996 m. ( - ), nuolatinę rūpybą. Skirti L. B., gim.1996... 22. Nustatyti L. B., gim.1996 m. ( - ), gyvenamąją vietą Panevėžio rajono... 23. Priteisti iš L. B., a.k( - ) išlaikymą nepilnamečiui L. B., gim.1996 m. ( -... 24. Priteisto vaiko išlaikymui lėšų tvarkytoja uzufrukto teise paskirti... 25. Išieškoti iš L. B., a.k ( - ) valstybės naudai 71 Lt žyminio mokesčio bei... 26. Sprendimą dalyje dėl išlaikymo išieškojimo vykdyti skubiai.... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...