Byla 2-2367-567/2019
Dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo „Swedbank lizingas”, UAB

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė,

2sekretoriaujant Justei Gibavičiūtei, Robertai Valkauskienei,

3dalyvaujant ieškovo UAB „S“ atstovui advokatui G. V.,

4viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo UAB „S“, atsakovo ADB „Compensa Vienna Insurance Gruop“ ir trečiojo asmens „Swedbank lizingas“, UAB prašymą patvirtinti taikos sutartį civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „S“ ieškinį atsakovui ADB “Compensa Vienna Insurance Gruop“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo „Swedbank lizingas”, UAB.

5Teismas

Nustatė

61.

7Ieškovas UAB „S“ pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo ADB Compensa Viena Insurance Group 145 600 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo spendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad tarp ieškovo UAB „S“ ir atsakovo ADB Compensa Viena Insurance Group 2017 m. birželio 26 d. buvo sudaryta transporto parko draudimo sutartis Nr. TP-MN-2017/06-28, pagal kurią buvo apdrausta transporto priemonė Mercedes Benz S500, valst. Nr. ( - ). Atsakovas, vadovaudamasis „Sausumos kelių transporto priemonių savanoriškojo draudimo taisyklių 1.12 punktu apdraudė nurodytą transporto priemonę 145 600 Eur draudimo suma. Ieškovas pagal 2015 m. rugpjūčio 19 d. veiklos nuomos sutartį Nr. LT109129 transporto priemonę išsinuomojo iš trečiojo asmens UAB „Swedbank lizingas“. 2017 m. rugpjūčio 16 d. kilo gaisras, kurio metu transporto priemonė sudegė. Atsakovas 2017 m. lapkričio 16 d. raštu informavo ieškovą, kad atlikus administruojamos žalos Nr. 9047876-1 tyrimą dėl gaisro metu sunaikintos transporto priemonės, vadovaujantis „Sausumos kelių transporto priemonių draudimo taisyklių“ (galiojančių nuo 2016 m. balandžio 1 d.) 6.3 punktu buvo priimtas sprendimą įvykį pripažinti nedraudžiamuoju ir ieškovui atsisakyti atlyginti dėl įvykio patirtus nuostolius. Atsakovo sprendime nurodyta, kad žala transporto priemonei, kurios garantijos galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs, atsirado dėl gamybos broko (trumpo jungimo, įvykusio normalioje aplinkoje), todėl toks gedimas priskirtinas prie nedraudiminių įvykių. Atsakovo atsisakymas pripažinti įvykį nedraudžiamuoju ir išmokėti draudimo išmoką yra nesąžiningas ir nepagrįstas. Atsakovas ekspertizes gaisro priežastims nustatyti atliko, apie tai neinformavęs ieškovo. Ieškovo atstovai nebuvo pakviesti dalyvauti, kai atsakovo vardu transporto priemonę apžiūrėjo ekspertai ir kai automobilis buvo ardomas ir tyrimui ekspertas paėmė automobilio detales. Tokiu būdu ieškovui buvo eliminuota galimybė gauti objektyvią informaciją apie atliekamą tyrimą (ekspertizę), pateikti ekspertams savo klausimus, bei atlikti kitus su ekspertizės atlikimu susijusius veiksmus, nors pagal draudimo taisykles tiek draudėjas, tiek ir draudikas gali samdyti ekspertus draudžiamojo įvykio aplinkybėms bei žalos (nuostolių) dydžiui nustatyti, taip pat vadovautis jų pateiktomis išvadomis (10.14 p.). Draudimo taisyklėse taip pat nurodyta, kad jei sutarties šalys nesutaria kitaip, ekspertais negali būti samdomi (skiriami) asmenys, kurie yra draudėjo ar draudiko konkurentai, verslo partneriai, asmenys, dirbantys pas draudėjo ar draudiko konkurentus ar verslo partnerius (10.15 p.). Vadinasi, atsakovas ekspertizės atlikimui privalėjo kviestis ieškovo atstovus, tačiau to nepadarė. Ieškovas apie atsakovo atliktą ekspertizę sužinojo tik 2017 m. lapkričio 16 d., t. y. gavęs atsakovo pranešimą apie priimtą sprendimą dėl atsisakymo įvykį pripažinti draudžiamuoju ir išmokėti draudimo išmoką. Akivaizdu, kad tuo metu transporto priemonė ekspertų jau buvo išardyta ir ištirta bei pakeistas įvykio pėdsakų modelis. Gaisro priežastis nėra techniškai pagrįsta, kadangi, neįjungus laidų, savaiminis užsidegimas nėra tikėtinas, nesant gedimo. Taip pat neįtikėtina, kad keli trumpojo jungimo atvejai skirtinguose automobilio vietose įvyko tuo pačiu metu. UAB „Gaisriniai tyrimai“ atliktame ekspertizės akte išvados yra paremtos prielaidomis, kurios negalėjo būti teisėtu pagrindu sprendimui priimti. Atsakovas priėmė neteisėtą sprendimą 2017 m. rugpjūčio 16 d. įvykį pripažinti nedraudžiamuoju, todėl be pagrindo atsisakė ieškovui išmokėti draudimo išmoką (LR CK 6.245 str.–6.248 str., 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., Sausomos kelių transporto priemonių savarankiškojo draudimo taisyklių 1.5 p., 10.14 p., 10.15 p.).

82.

9Atsakovas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas ieškinį atmesti. Nurodė, kad laikydamasis pareigos išsamiai ištirti ginčo įvykį, surinko visą reikalingą informaciją, kreipėsi į nepriklausomus, aukščiausios kvalifikacijos specialiųjų žinių turinčius asmenis (teismo ekspertus) su prašymu atlikti ekspertizes, kurios padėtų nustatyti gaisro priežastį, bei surinktos informacijos pagrindu priėmė sprendimą žalos byloje. Išsamiai ir objektyviai įvertinus žalos byloje surinktą informaciją, nustatyta, kad gaisras kilo dėl paslėptų transporto priemonės trūkumų, t. y. dėl gamybos broko/savaiminio gedimo. Draudimo taisyklių, esančių sudėtine ir neatskiriama draudimo sutarties dalimi, specialiosios dalies 6.3 p. nurodyta, kad įvykis laikomas nedraudžiamuoju, jei žala atsirado ar padidėjo dėl gamybos broko, savaiminių gedimų ar natūralaus nusidėvėjimo. Atsakovas kreipėsi į UAB „Gaisriniai tyrimai“ su prašymu nustatyti gaisro židinio vietą ir gaisro priežastį. Ekspertizės atlikimo metu UAB „Gaisriniai tyrimai“ ekspertas taip pat kreipėsi ir į Lietuvos teismo ekspertizės centrą su prašymu atlikti metalografinį elektros laidų tyrimą.

103.

11Atsakovas nurodė, kad, atlikę ekspertizes, teismo ekspertų statusą turintys nepriklausomi ekspertai nustatė tokias reikšmingas aplinkybes:

123.1.

13automobilio elektros instaliacijos laidų atkarpose yra trumpajam jungimui, elektroterminiam kaitimui ir gaisro šilumos poveikiui būdingų požymių. Maišelyje Nr. 1 tirti pateikto laido atkarpoje trumpasis jungimas su elektroterminiu kaitimu įvyko normaliomis aplinkos sąlygomis (prieš gaisrą). Tikėtina, kad trumpas jungimas su elektroterminiu kaitimu maišelyje Nr. 2 tirti pateiktoje laido atkarpoje ir maišelyje Nr. 3 antrojoje ir ilgiausioje laido atkarpose, vyko normaliomis aplinkos sąlygomis (prieš gaisrą);

143.2.

15apibendrinant visų galimų versijų tyrimą, daroma išvada, kad gaisras kilo dėl elektros instaliacijos (prietaisų) avarinio darbo režimo (trumpo jungimo);

163.3.

17apibendrinant versijų atmetimo būdu atliktą tyrimą, daroma išvada, kad gaisras kilo dėl elektros instaliacijos (prietaisų) avarinio darbo režimo (trumpo jungimo). Tikslinant gaisro kilimo priežastį, dėl elektros instaliacijos (prietaisų) avarinio darbo režimo (trumpo jungimo), atliktas metalografinis tyrimas versiją patvirtina. Taigi, ekspertams ištyrus visas galimas gaisro priežastis, visos kitos įmanomos versijos (savaiminis degių medžiagų užsiliepsnojimas, atviro pašalinio ugnies šaltinio poveikis) nepasitvirtino. Vienintelė gaisro priežastis, kurios ekspertai negalėjo atmesti – tai transporto priemonės elektros instaliacijos (prietaisų) avarinio darbo režimas (trumpas jungimas), įvykęs normalios aplinkos sąlygomis (prieš gaisrą). Transporto priemonės elektros instaliacijos gedimai, sukeliantys automobilio gaisrą, yra laikytini paslėptais automobilio trūkumais, dėl kurių atsakomybė tenka daikto kokybę garantavusiam to daikto pardavėjui. Kadangi ginčo įvykis įvyko dėl savaiminio automobilio gedimo/gamybos broko, už kurį atsakingas garantijos teikėjas, atsakovas ši įvykį pripažino nedraudžiamuoju. Ieškovas nepateikė jokių dokumentų ar kitų įrodymų, kurie galėtų pagrįsti kitokią įvykio priežastį. Transporto priemonės apžiūra buvo atliekama UAB „S“ teritorijoje (Pirklių g. 9, Vilnius), transporto priemonės apžiūroje dalyvavo UAB „S“ techninis konsultantas V. J.. Ekspertizę atlikęs teismo ekspertas konsultavosi su ieškovo darbuotojais dėl paimtų elektros instaliacijos liekanų identifikavimo. Ieškovas nepateikė jokių duomenų, ar dėl ginčo transporto priemonės gedimo, nulėmusio jos sunaikinimą, buvo kreiptasi į automobilio pardavėją ar gamintoją, ir ar parduoto daikto savininkas nepatenkino savo turtinio reikalavimo, vadovaudamasis garantiją reglamentuojančiomis teisės normomis. Jeigu transporto priemonės gamintojas įvykdė savo garantinius įsipareigojimus, tai ieškinio patenkinimas prieštarautų visiško žalos atlyginimo principui ir tuo pačiu reikštų, kad draudikas privalėtų išmokėti draudimo išmoką, tačiau iš jo būtų atimta subrogacijos teisė į atsakingą už žalos padarymą asmeniui. Ieškovas turėjo vadovautis kooperacijos, bendradarbiavimo principais ir imtis veiksmų, kuriais, prieš reiškiant akivaizdžiai nepagrįstą ieškinį, būtų siekiama bent jau išsiaiškinti garantijos davėjo poziciją dėl ginčo transporto priemonės gedimų. Ieškovas nepagrįstai tapatina draudimo sumos ir draudimo vertės sąvokas. Draudimo suma yra pinigų suma, kurios negali viršyti draudimo išmoka ar jų suma (draudimo taisyklių bendrosios dalies 1.12 p.). Draudimo suma yra nekintanti ir nustato maksimalų draudiko atsakomybės limitą už vieną ar kelis draudžiamuosius įvykius. Draudimo vertė yra draudžiamo turto vertė, išreikšta pinigais (draudimo taisyklių bendrosios dalies 1.14 p.). Nauja vertė yra automobilio įsigijimo vertė, nustatoma, vadovaujantis pirkimo dokumentais (draudimo taisyklių specialiosios dalies 3 skyriaus lentelė). Draudimo suma ir draudimo vertė gali sutapti arba dėl įvairių priežasčių būti skirtingos. Nagrinėjamu atveju automobilis buvo įsigytas už 121 074,38 Eur (be PVM). Būtent ši suma laikytina automobilio nauja verte, kadangi PVM ieškovui (esančiam PVM mokėtoju) nėra atlyginamas, vadovaujantis draudimo taisyklių specialiosios dalies 10.8 punktu. Priešinga išvada reikštų, kad draudėjas galėtų nepagrįstai praturtėti, t. y. atgauti įsigijimo PVM iš valstybės biudžeto bei dar kartą tokią pačią sumą gauti iš draudiko. Ginčo automobilis dar prieš nagrinėjamą įvykį jau turėjo kelis kitus įvykius, dėl kurių į atsakovą buvo kreiptasi su prašymais išmokėti draudimo išmokas. Transporto priemonė prieš gaisrą nebuvo suremontuota. Įvykus gaisrui, išliko transporto priemonės liekanos, kurios gali būti realizuotos – jų vertė turi būti atimama iš draudimo išmokos (CK 6.38 str., 6.200 str., 6.1015 str. 4 d.).

184.

19Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB pateikė atsiliepimą į ieškinį, prašydamas, pasitvirtinus ieškinyje nurodytoms aplinkybėms, ieškinį tenkinti. Nurodė, kad ginčo transporto priemonė gaisro metu buvo visiškai sugadinta, todėl UAB „S“ ir „Swedbank lizingas“, UAB 2018 m. rugsėjo 10 d. susitarė nutraukti 2015 m. rugpjūčio 19 d. veiklos nuomos sutartį. Ieškovas atlygino visus dėl ginčo įvykio lizingo bendrovės patirtus nuostolius ir perėmė automobilio nuosavybės teisę (CK 6.191 str. 1 d., Draudimo įstatymo 97 str.).

205.

21Ieškovas UAB „S“ pateikė dubliką, prašydamas priteisti iš atsakovo ADB Compensa Viena Insurance Group 145 600 Eur nuostolių atlyginimą, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo spendimo visiško įvykdymo ir visas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovo pozicija dėl įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju, grindžiant žalos atsiradimą transporto priemonės gamykliniu broku, yra nepagrįsta, kadangi ji padaryta neturint transporto priemonės gamintojo Vokietijos koncerno Daimler AG išvados. UAB „Gaisriniai tyrimai“ ekspertas E. P. 2017 m. spalio 2 d. ekspertizės akte nurodė, kad ekspertizės aktas neturi teismo ekspertizės statuso ir jis gali būti papildytas, paaiškėjus naujoms aplinkybėms. Tai reiškia, kad ekspertizės išvados yra tikėtino pobūdžio ir gali būti koreguojamos paaiškėjus transporto priemonės gamintojo pozicijai dėl įvykio. Ieškovas nematė būtinybės kreiptis į transporto priemonės gamintoją, kadangi po atsakovo atsisakymo išmokėti draudimo išmoką tarp šalių vyko derybos, kurių metu atsakovas buvo sutikęs atlyginti ieškovo patirtus nuostolius. Baigiantis ieškinio senaties terminui, atsakovas pakeitė poziciją ir atsisakė ieškovui atlyginti nuostolius. Atsakovas specialiai apsunkino ieškovo galimybes pateikti įrodymus teismui, suprasdamas, kad gauti technines išvadas dėl transporto priemonės gaisro iš Vokietijos koncerno yra problematiška, nes ieškovo specialistai privalo pateikti koncernui išsamų įvykio aprašą, tinkamai suformuluoti klausimus koncerno techninio skyriaus darbuotojams, išversti dokumentus į vokiečių kalbą, sudaryti sąlygas koncerno atstovams atvykti ir apžiūrėti sudegusią transporto priemonę ir bei sulaukti išvadų. Šiuo metu ieškovas yra išsiuntęs koncernui Daimler AG visus duomenis, susijusius su įvykiu, ir laukia koncerno specialistų. Atsakovas atsikirtimus grindžia UAB „Gaisriniai tyrimai“ 2017 m. spalio 2 d. ekspertizės aktu, kuris yra atliktas atsakovo užsakymu, todėl turi subjektyvų požiūrį. Nors UAB „Gaisriniai tyrimai“ 2017 m. rugpjūčio 18 d. kreipėsi į Lietuvos teismo ekspertizės centrą su prašymu atlikti jo pateiktų objektų (transporto priemonės elektros instaliacijos fragmentai) metalalografinį tyrimą ir 2017 m. rugsėjo 11 d. gavo ekspertizės aktą, tačiau šis ekspertizės aktas negali būti patikimu įrodymu, nes klausimus formulavo tik atsakovo pasamdytas ekspertas. Atsakovo techninio pobūdžio teiginiai daugeliu atvejų kelia abejonių ir turėtų būti vertinami kritiškai. Transporto priemonė yra pagaminta ir sukonstruota taip, kad joje įrengti elektros ir elektronikos prietaisai palaipsniui nutraukinėja įtampos perdavimą į visas transporto priemonės sistemas. UAB „Gaisriniai tyrimai“ išvadose neanalizuojama ir netiriama, ar transporto priemonės agregate, kuriame įvyko gaisras, buvo elektros įtampa. Nesant elektros įtampos transporto priemonės agregate, savaiminis jo užsidegimas yra neįmanomas. Transporto priemone naudojosi M. R., kuris nurodė, kad įvykio dieną automobilis nebuvo eksploatuojamas 7 valandas. Esant tokiam laiko tarpui, kai automobilis nėra eksploatuojamas, savaiminis agregatų užsidegimas net teoriškai yra neįmanomas, nes agregatuose tuo metu nėra elektros įtampos. Ieškovas, aiškiai nežinodamas tikrosios transporto priemonės agregatų užsidegimo priežasties, neturėjo teisėto pagrindo kreiptis į gamintoją dėl turtinio reikalavimo patenkinimo, vadovaujantis garantija. Atsakovas nenurodė, kad transporto priemonę apdraudė nauja verte ir draudimo įmoką skaičiavo būtent nuo 121 047,38 Eur (be PVM).

226.

23Atsakovas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ pateikė tripliką, prašydamas ieškinį atmesti. Nurodė, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, paneigiančių teismo ekspertų padarytas išvadas dėl gaisro priežasties. Ieškovas buvo informuotas apie ketinimą daryti nepriklausomą ekspertizę, ieškovo prašymu atsakovas pildė klausimyną, kurį UAB „S“ išsiuntė (ar turėjo išsiųsti) automobilio gamintojui į Vokietiją. Ieškovo pageidavimu ADB „Compensa Vienna Insurance“ anglų kalba pateikė jam nurodymą kreiptis į automobilio gamintoją su prašymu atlikti gaisro priežasties ekspertizę, į automobilio apžiūrą įtraukiant draudiko atstovus. Ieškovas yra oficialus koncerno Daimler AG atstovas Lietuvoje, todėl turi pakankamus įgaliojimus ir žinias atstovauti automobilio gamintoją ir savarankiškai nustatyti automobilio gedimo priežastis. Ieškovo pozicija, kad draudimo įmoką draudikas skaičiavo nuo transporto priemonės vertės be PVM, bet į išmoką turėtų įtraukti PVM sumą, akivaizdžiai patvirtina jo siekį nepagrįstai pasipelnyti draudiko sąskaita. Draudimo įmokos apskaičiavimo kriterijai yra kiekvieno draudiko komercinė paslaptis, tačiau transporto priemonės vertė nėra vienintelis kriterijus, nulemiantis draudimo įmokos sumą (draudikas atsižvelgia ir į kitus reikšmingus kriterijus, tokius kaip: draudžiamojo įvykio tikimybė, kuri priklauso nuo automobilio modelio, jį naudojančių asmenų; galimos žalos dydžio, kuris priklauso nuo transporto priemonės naudojimo teritorijos; kiti kriterijai, nurodyti draudimo taisyklių bendrosios dalies 3.1 punkte). Po gaisro didelė dalis transporto priemonės dalių išliko ir gali būti realizuotos, todėl jų vertė turi būti atimama iš žalos dydžio. Kiti ieškovo veiksmai patvirtina, kad jis pripažįsta transporto priemonės vertę esant kitokią nei jis reikalauja pareikštu ieškiniu, nes ieškinio paskutiniame puslapyje tarp teikiamų priedų buvo nurodytas dokumentas patvirtinantis draudžiamos transporto priemonės vertę, kuris vėliau ieškinyje buvo užtušuotas, o pats priedas teismui nepateiktas.

247.

25Ieškovas UAB „S“, atsakovas ADB „Compensa Vienna Insurance Gruop“ ir trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB pateikė prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo. Nurodė, kad šalys ir trečiasis asmuo susitarė kilusį ginčą išspręsti taikiai.

268.

27Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ir viešajam interesui, bei nepažeidžia dalyvaujančių byloje asmenų teisių ir teisėtų interesų, nutraukiant civilinę bylą (LR CK 6.983 str., 6.985 str., Įmonių bankroto įstatymas, LR CPK 42 str., 293 str. 1 d. 5 p.). Šalims žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus, bei bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama. Taikos sutarties patvirtinimas sudaro teisinį pagrindą nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „S“ ieškinį atsakovui ADB “Compensa Vienna Insurance Gruop“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo „Swedbank lizingas”, UAB.

289.

29Jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos (CPK 87 str. 2 d.).

3010.

31Ieškovas už ieškinį sumokėjo 2 765 Eur žyminį mokestį. Atsižvelgiant į tai, kad ginčą šalys užbaigia taikos sutartimi, ieškovui grąžintina 2 073,75 Eur sumokėto žyminio mokesčio dalis.

3211.

33Taikos sutarties 9 punktu ieškovas įsipareigojo apmokėti valstybės išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu. Byloje patirta iš viso 8,07 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, todėl šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš ieškovo (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 str., 42 str., 140 str., 290 str. - 292 str., 293 str. 5 p., 294 str., 295 str., 2 str., 232 str., 290–292 straipsniais, teismas

Nutarė

35I. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „S“ (j. a. k. 111748996), atsakovo ADB „Compensa Vienna Insurance Gruop“ (j. a. k. 304080146) ir trečiojo asmens „Swedbank lizingas“, UAB (j. a. k. 111568069) sudarytą 2019 m. kovo 5 d. taikos sutartį tokiomis sąlygomis:

361.

37„ Šia taikos sutartimi atsakovas sutinka ieškovui sumokėti 48 000 Eur draudimo išmoką, taip patenkinant dalį ieškovo civilinėje byloje Nr. 2-2367-567/2019 pareikšto reikalavimo dėl žalos (nuostolių) atlyginimo.

382.

39Ieškovas atsisako visų reikalavimų, išskyrus nurodytą taikos sutarties 1 punkte, pareikštų atsakovui civilinėje byloje Nr. 2-2367-567/2019, t. y.:

402.1.

41likusios 97 600 Eur reikalavimo dalies dėl žalos (nuostolių) atlyginimo;

422.2.

43reikalavimo dėl 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo;

442.3.

45reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

463.

47Atsakovas įsipareigoja per 10 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti šią taikos sutartį įsiteisėjimo dienos mokėjimo pavedimu sumokėti į ieškovo atsiskaitomąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB Swedbank banke, banko kodas 73000, 48 000 Eur sumą, skirtą ieškovo reikalavimams dėl žalos (nuostolių) atlyginimo patenkinti.

484.

49Šalys patvirtina, kad, pasirašius šią taikos sutartį, yra išsprendžiami visi ginčai tarp šalių dėl šioje civilinėje byloje Nr. 2-2367-567/2019 pareikšto ieškinio ir jokių kitų, iš to kylančių reikalavimų, šalys viena kitai neturi ir ateityje neturės.

505.

51Pasirašydamas šią taikos sutartį, ieškovas patvirtina, kad prisiima visišką atsakomybę už bet kokių trečiųjų asmenų, veiklos nuomos ar kitais pagrindais valdžiusių ir naudojusių ginčo transporto priemonę Mercedes Benz S500 4 Matic Coupe, valst. Nr. ( - ) reiškiamus atsakovui ar trečiajam asmeniui panašius ar tapačius reikalavimus.

526.

53Šalys patvirtina, kad transporto priemonė Mercedes-Benz S500 4 Matic Coupe, valst. Nr. ( - ) buvo ir yra Ieškovo nuosavybė. Šalys viena kitai iš to kylančių pretenzijų neturi ir ateityje neturės.

547.

55Ieškovas prašo teismo grąžinti jam 75 procentus sumokėto žyminio mokesčio. Ieškovas patvirtina, kad nereikalaus iš atsakovo jam valstybės negrąžintos 25 procentų žyminio mokesčio dalies sumokėjimo.

568.

57Šalys prisiima savo patirtas bylinėjimosi išlaidas bei tokių išlaidų atlyginimo iš kitos šalies nereikalaus.

589.

59Šalys susitaria, kad bylinėjimosi išlaidas (pašto išlaidas), susijusias su teismo procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), jei jos turi būti atlyginamos, apmokės ieškovas.

6010.

61Šalims žinomos ir suprantamos CPK 140 str. 3 d. nuostatos, kad šalys gali baigti bylą taikos sutartimi; 293 str. 1 d. 5 p. nuostatos, kad teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino; 294 str. 2 d. nuostatos, kad bylą nutraukus, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama.

6211.

63Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ant kiekvieno lapo, tačiau Šalims teisines pasekmes sukelia (teisės ir pareigos atsiranda) nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos.

6412.

65Taikos sutartis sudaroma paprasta rašytine forma 4 (keturi) vienodą teisinę juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną šalims ir Vilniaus apygardos teismui.

6613.

67Ši taikos sutartis yra šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio bei pasekmių, ir kaip atitinkanti jų valią, priimta ir pasirašyta.“

68II. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „S“ ieškinį atsakovui ADB “Compensa Vienna Insurance Gruop“ dėl žalos atlyginimo, trečiasis asmuo „Swedbank lizingas”, UAB.

69III. Grąžinti ieškovui UAB „S“ 2 073,75 Eur sumokėto žyminio mokesčio pagal 2018 m. rugpjūčio 14 d. mokėjimo nurodymą, pavedant nutarties vykdymą šioje dalyje Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

70IV. Priteisti iš ieškovo UAB „S“ 8,07 Eur bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

71V. Išsiųsti nutarties kopijas (EPP būdu): ieškovo UAB „S“ atstovui advokatui G. V., atsakovui ADB „Compensa Vienna Insurance Gruop“ ir trečiajam asmeniui „Swedbank lizingas“, UAB.

72Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant atskirąjį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė,... 2. sekretoriaujant Justei Gibavičiūtei, Robertai Valkauskienei,... 3. dalyvaujant ieškovo UAB „S“ atstovui advokatui G. V.,... 4. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo ieškovo UAB „S“, atsakovo ADB... 5. Teismas... 6. 1.... 7. Ieškovas UAB „S“ pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš atsakovo... 8. 2.... 9. Atsakovas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ pateikė atsiliepimą į... 10. 3.... 11. Atsakovas nurodė, kad, atlikę ekspertizes, teismo ekspertų statusą turintys... 12. 3.1.... 13. automobilio elektros instaliacijos laidų atkarpose yra trumpajam jungimui,... 14. 3.2.... 15. apibendrinant visų galimų versijų tyrimą, daroma išvada, kad gaisras kilo... 16. 3.3.... 17. apibendrinant versijų atmetimo būdu atliktą tyrimą, daroma išvada, kad... 18. 4.... 19. Trečiasis asmuo „Swedbank lizingas“, UAB pateikė atsiliepimą į... 20. 5.... 21. Ieškovas UAB „S“ pateikė dubliką, prašydamas priteisti iš atsakovo ADB... 22. 6.... 23. Atsakovas ADB „Compensa Vienna Insurance Group“ pateikė tripliką,... 24. 7.... 25. Ieškovas UAB „S“, atsakovas ADB „Compensa Vienna Insurance Gruop“ ir... 26. 8.... 27. Prašymas patvirtinti taikos sutartį tenkintinas, nes šalių sudaryta taikos... 28. 9.... 29. Jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios... 30. 10.... 31. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 2 765 Eur žyminį mokestį. Atsižvelgiant... 32. 11.... 33. Taikos sutarties 9 punktu ieškovas įsipareigojo apmokėti valstybės... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 3 str., 42 str.,... 35. I. Patvirtinti tarp ieškovo UAB „S“ (j. a. k. 111748996), atsakovo ADB... 36. 1.... 37. „ Šia taikos sutartimi atsakovas sutinka ieškovui sumokėti 48 000 Eur... 38. 2.... 39. Ieškovas atsisako visų reikalavimų, išskyrus nurodytą taikos sutarties 1... 40. 2.1.... 41. likusios 97 600 Eur reikalavimo dalies dėl žalos (nuostolių) atlyginimo;... 42. 2.2.... 43. reikalavimo dėl 6 procentų metinių palūkanų nuo priteistos sumos už... 44. 2.3.... 45. reikalavimo dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 46. 3.... 47. Atsakovas įsipareigoja per 10 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti šią... 48. 4.... 49. Šalys patvirtina, kad, pasirašius šią taikos sutartį, yra išsprendžiami... 50. 5.... 51. Pasirašydamas šią taikos sutartį, ieškovas patvirtina, kad prisiima... 52. 6.... 53. Šalys patvirtina, kad transporto priemonė Mercedes-Benz S500 4 Matic Coupe,... 54. 7.... 55. Ieškovas prašo teismo grąžinti jam 75 procentus sumokėto žyminio... 56. 8.... 57. Šalys prisiima savo patirtas bylinėjimosi išlaidas bei tokių išlaidų... 58. 9.... 59. Šalys susitaria, kad bylinėjimosi išlaidas (pašto išlaidas), susijusias su... 60. 10.... 61. Šalims žinomos ir suprantamos CPK 140 str. 3 d. nuostatos, kad šalys gali... 62. 11.... 63. Ši taikos sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ant kiekvieno lapo,... 64. 12.... 65. Taikos sutartis sudaroma paprasta rašytine forma 4 (keturi) vienodą teisinę... 66. 13.... 67. Ši taikos sutartis yra šalių perskaityta, jų suprasta dėl turinio bei... 68. II. Nutraukti civilinę bylą pagal ieškovo UAB „S“ ieškinį atsakovui... 69. III. Grąžinti ieškovui UAB „S“ 2 073,75 Eur sumokėto žyminio mokesčio... 70. IV. Priteisti iš ieškovo UAB „S“ 8,07 Eur bylinėjimosi išlaidų dėl... 71. V. Išsiųsti nutarties kopijas (EPP būdu): ieškovo UAB „S“ atstovui... 72. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti apskųsta Lietuvos...