Byla 2YT-958-832/2016
Dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Klemenis,

2civilinėje byloje pagal pareiškėjo M. D. skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka,

Nustatė

32016 m. vasario 12 d. teisme gautas skolininko M. D. skundas dėl antstolės Elenos Miliauskienės veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0009/16/00106. Skolininkas nurodė, jog antstolė nepagrįstai pradėjo vykdyti išieškojimą iš jam priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Lėšos, esančios šioje sąskaitoje yra skirtos jo būtiniausiems poreikiams tenkinti. Skolininkas taip pat akcentavo, jog antstolė nepagrįstai pradėjo vykdyti priverstinį išieškojimą nesuteikusi jam termino geranoriškai sumokėti skolą pagal raginimą.

4Suinteresuotas asmuo antstolė Elena Miliauskienė su skundu nesutiko, 2016 m. vasario 11 d. patvarkyme nurodė, kad vykdant vykdomąją bylą Nr. 0009/16/00106, 2016-01-14 vykdomąjį dokumentą užregistravus Antstolių informacinėje sistemoje, parengus patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir užvedus vykdomąją bylą, 2016-01-15 buvo patikrinti duomenys Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų asmenų registre apie skolininko bausmės atlikimo vietą. Nustačius, kad skolininkas atlieka bausmę Marijampolės pataisos namuose, 2016-01-15 buvo parengti procesiniai dokumentai: 2016-01-15 raginimas įvykdyti sprendimą Nr. S3f-1706, 2016-01-15 vykdymo išlaidų paskaičiavimas Nr. Bf-2229, 2016-01-15 patvarkymas dėl skolos išieškojimo, 2016-01-15 patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje Nr. S3f-1731, 2016-01-15 patvarkymas dėl vykdymo išlaidų išieškojimo Nr. S3f-1729, kurie kartu su 2016-01-14 patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. S3f-1704, registruotu laišku buvo išsiųsti skolininkui, o patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, Nr. S3f-1731 ir patvarkymas dėl skolos išieškojimo Nr. S3f-1730 buvo išsiųsti vykdyti ir į įkalinimo įstaigą. Skolininkas nėra pateikęs antstolei įrodymų, jog yra areštuotos lėšos, į kurias negali būti nukreiptas išieškojimas arba areštuotos lėšos, iš kurių turi būti daromos išskaitos CPK nustatyta tvarka. Antstolė nurodo, jog artimųjų skolininkui pervedamos sumos nėra priskiriamos prie tų piniginių lėšų, į kurias įstatymai draudžia nukreipti išieškojimą. Paaiškino, jog iš skolininko į antstolės depozitinę sąskaitą 2016-01-28 buvo pervesta 25 €, kitų lėšų nebuvo nuskaityta.

5Skundas atmestinas.

6Kaip matyti iš vykdomosios bylos Nr. 0009/16/00106 medžiagos, antstolės Elenos Miliauskienės kontoroje Mažeikių rajono apylinkės teismo 2015-12-23 išduoto vykdomojo dokumento Nr. 1-204-636/2015 pagrindu užvesta vykdomoji byla išieškotojos UAB „CCM Baltic“ naudai dėl 1756,99 € išieškojimo iš skolininko M. D.. Sprendimų vykdymo instrukcijos 4 punkte numatyta, jog patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti ir vykdymo išlaidų apskaičiavimas, o įstatymų nustatytais atvejais – ir raginimas įvykdyti sprendimą siunčiami skolininkui. Priėmęs vykdyti baudžiamojoje byloje išduotą vykdomąjį raštą, antstolis patikrina, ar skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje. Nustatęs, kad skolininkas atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, antstolis kartu su šiame punkte išvardytais dokumentais siunčia patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje. Kaip matyti, patvarkymas vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, yra paruošiamas ir siunčiamas drauge su pradiniais dokumentais – patvarkymu priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdymo išlaidų apskaičiavimu, raginimu įvykdyti sprendimą. M. D. laisvės atėmimo bausmę atlieka Marijampolės pataisos namuose. Kadangi patvarkymą vykdyti išieškojimą iš skolininkui priklausančių lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, vykdo pataisos įstaiga, laikytina, kad ji, gavusi patvarkymą 2016-01-27, pagrįstai 2016-01-28 pervedė 25 eurus į antstolės depozitinę sąskaitą.

7Skolininkas nurodo, kad jo teisės buvo pažeistos, nes jam nebuvo suteiktas laikotarpis per raginime nustatytą laiką sumokėti įsiskolinimą. Iš vykdomosios bylos matyti, jog skolininkui siųsti dokumentai buvo įteikti 2016-01-29, vadinasi, skolininkas galėjo iki 2016-02-08 geranoriškai įvykdyti sprendimą, sumokant skolą (1756,99 €) bei vykdymo išlaidas (65,74 €). Į vykdymo išlaidas nėra įtrauktas atlygis antstoliui, yra įtrauktos tik būtinosios vykdymo išlaidos, kurios turi būti atlyginamos išieškotojui nepriklausomai nuo to, kada skolininkas sumoka skolą – per raginime nustatytą laikotarpį ar vėliau, bei pašto išlaidos. Nors skolininkas nurodo, kad jam nebuvo leista per raginime nustatytą laikotarpį padengti skolos, vis tik tame pačiame skunde skolininkas pripažįsta, jog nei tuomet, kai gavo raginimą, nei dabar neturi lėšų padengti įsiskolinimą, kas įrodo, jog priverstinis skolos išieškojimas buvo pradėtas pagrįstai.

8M. D. taip pat skundžia 2016-01-15 patvarkymą dėl išieškojimo iš jo lėšų, esančių laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, nurodo, kad antstolė nepagrįstai nukreipė išieškojimą į šias lėšas, dėl ko jis negali naudotis savo bei artimųjų jam pervestomis lėšomis būtiniausiems poreikiams tenkinti. Kaip matyti iš sąskaitos išrašo (vykd. b. 17 b. l.), antstolei buvo pervesta 25 € suma, esanti Marijampolės pataisos namų sąskaitoje, priklausančioje M. D.. CPK 668 straipsnyje nurodytas turtas, iš kurio negali būti išieškoma. Įgyvendinant proporcingumo, teisingumo bei socialinės darnos principus, tam tikrai skolininko turto daliai, kuris būtinas esminiams ir gyvybiškai svarbiems poreikiams patenkinti, yra nustatyta neliečiamybė, todėl iš jo negali būti išieškoma, šio turto sąrašas nurodytas Sprendimų vykdymo instrukcijoje (93 – 93.6 punktai), tačiau į tokio turto sąrašą nėra įtrauktos lėšos, esančios įkalinimo vietos įstaigoje ir priklausančios skolininkui.

9(S)

10Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 173 straipsnis, reglamentuojantis bausmes atliekančių nuteistųjų materialinį buitinį aprūpinimą, reglamentuoja, kad arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes atliekantiems nuteistiesiems užtikrinamos reikiamos gyvenamųjų patalpų ir buities sąlygos, atitinkančios Lietuvos Respublikos higienos normas (173 str. 1 d.), nemokamai suteikiama atskira miegamoji vieta ir patalynė (173 str. 2 d.) nuteistieji, kurie neturi savo drabužių ir avalynės, nemokamai aprūpinami drabužiais ir avalyne pagal sezoną (173 str. 3 d.), nuteistieji gauna maistą pagal fiziologines mitybos normas, o ligoniai, gydomi pataisos įstaigų gydymo įstaigose, – pagal dietinio maitinimo normas. Maistu šie nuteistieji aprūpinami nemokamai (173 str. 4 d.). Taigi, kaip matyti iš įstatyminio reglamentavimo, atliekantiems bausmę nuteistiesiems yra garantuojamas ir užtikrinamas bausmę atliekančių asmenų minimalių ir būtiniausių poreikių patenkinimas. Teismas sprendžia, kad pagal šios konkrečios bylos faktinę situaciją teismui nėra pateikta jokių duomenų apie skolininko M. D. būtiniausius, papildomus poreikius, kurie nėra garantuojami ir užtikrinami valstybės lėšomis. Skolininkui M. D., įrodinėjančiam, kad antstoliui skundžiamu patvarkymu areštavus jo asmenines lėšas, jis negali įsigyti pirmo būtinumo prekių, tenka įrodinėjimo pareiga pagrįsti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimą (CPK 178 str.). Nors Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo 92 straipsnyje yra įtvirtinta teisė už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus įsigyti maisto produktų ir būtiniausių reikmenų ar už asmeninėse sąskaitose turimus pinigus pirkti drabužius, avalynę ir kt. (BVK 97 str. 1 d.), tačiau ši norma pati savaime neeliminuoja skolininkui pareigos įrodinėti ir pagrįsti aplinkybių, kuriais grindė savo prašymą. Tai reiškia, kad šioje konkrečioje situacijoje skolininkas privalėjo pagrįsti ir įrodyti jam tenkančias pačias būtiniausias išlaidas, šių išlaidų dydį, kurios nėra finansuojamos valstybės lėšomis, tačiau tokių duomenų nepateikė.

11Esant virš minėtoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad antstolis pagrįstai pradėjo priverstinį skolos išieškojimą, pagrįstai nukreipė išieškojimą į skolininko lėšas, esančias laisvės atėmimo vietos įstaigos sąskaitoje, todėl M. D. skundas atmestinas.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-292, 443, 510, 513 straipsniais,

Nutarė

13pareiškėjo M. D. skundą dėl antstolės Elenos Miliauskienės 2016 m. sausio 15 d. patvarkymų vykdomojoje byloje Nr. 0009/16/00106 atmesti.

14Ši teismo nutartis per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai