Byla 2A-253/2007

2Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino, Gintaro Pečiulio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Donato Šerno, sekretoriaujant Jūratei Lajauskienei, dalyvaujant: ieškovo atstovui Remigijui Ilevičiui, atsakovo atstovams adv. Aušrai Naričiūtei, Vygantui Šližiui, trečiojo asmens Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovei Ugnei Nevardauskaitei, trečiųjų asmenų A. G. ir V. R. atstovui adv. Savinijui Katauskui, viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės Turto bankas ir atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Rastuva“ apeliacinius skundus dėl Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimo, kuriuo ieškinys patenkintas iš dalies, civilinėje byloje Nr. 2-353-278/2006 pagal ieškovo akcinės bendrovės Turto bankas ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Rastuva“, tretiesiems asmenims Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai, A. G. , V. R. dėl subsidijų sutarčių nutraukimo, paramos lėšų bei palūkanų priteisimo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas akcinė bendrovė (toliau – AB) Turto bankas kreipėsi į teismą ir prašė vadovaujantis CK 6.37 straipsniu, 6.200 straipsniu, 6.205 straipsniu, 6.210 straipsniu, 6.217 straipsniu, 6.218 straipsniu, 6.221 straipsniu, 6.222 straipsniu nutraukti Subsidijos sutartis Nr. LT-0009-03-01-0073 ir Nr. LT-0009-03-01-0030, priteisti iš uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „Rastuva“ AB Turto bankas naudai 273 971,84 Lt (iš to skaičiaus 257 233,60 Lt arba 74 500 eurų gražintina suma pagal Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-03-01-0073 ir 16 738,24 Lt arba 4 847,73 eurų grąžintina suma pagal Subsidijos sutartį Nr.LT-0009-03-01-0030), priteisti iš UAB „Rastuva“ šešių procentų dydžio metines palūkanas, skaičiuojamas nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodė, kad Centrinis finansų ir kontraktų skyrius (kurio teises ir pareigas 2003 m. sausio 2 d. perėmė Centrinė projektų valdymo agentūra) 2002 m. rugsėjo 27 d. pasirašė su UAB „Rastuva“ ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija trišales Subsidijos sutartis Nr. LT-0009-03-01-0073 „Naujos technologinės linijos, atitinkančios ES standartus, įdiegimas ir naujų darbo vietų kūrimas įmonėje“ bei Nr. LT-0009-03-01-0030 „Kvalifikuotų medžio apdirbimo specialistų rengimas darbo rinkai“ pagal PHARE programą ir suteikė atsakovui UAB „Rastuva“ sutartyse nustatyto dydžio paramą. Dalis projekto biudžeto lėšų – 149 000 eurų buvo skirta veikiančios medienos apdirbimo technologinės linijos įsigijimui. Įrangos įsigijimui atsakovas paskelbė vietinį atvirą įrangos pirkimo konkursą, kuriame dalyvavo ir konkursą laimėjo vienintelis dalyvis UAB „Kurklių karjeras“. Ieškovas nurodė, kad medienos apdirbimo įranga nebuvo skaidriai įsigyta viešo pirkimo būdu, kadangi abi įmonės (UAB „Rastuva“ ir UAB „Kurklių karjeras“) turi tuos pačius akcininkus. Atsakovas netinkamai organizavo viešo pirkimo konkursą ir tuo pažeidė praktiniame PHARE, ISPA, SAPARD pirkimo konkursų procedūrų vadove (toliau – PRAG vadovas) nustatytų viešųjų pirkimų taisyklių reikalavimus ir Europos bendrijos finansuojamų subsidijų sutarčių, sudaromų pagal decentralizuotas užsienio pagalbos programas, bendrąsias sąlygas, taip pat konkurencinio dalyvavimo konkurse principą. Be to, atsakovas pažeidė Subsidijos sutarties sąlygas, kadangi perleido UAB „Idė“ du sandėlius, gaterinę, stalių dirbtuves, nors projekto aprašymo 6.6.4 punkte atsakovas nurodė, jog turi patalpas įrangai.

5Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Nutraukė Centrinio finansų ir kontraktų skyriaus, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir UAB „Rastuva“ sudarytą Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-03-01-0073 „Naujos technologinės linijos, atitinkančios ES standartus įdiegimas ir naujų darbo vietų sukūrimas įmonėje“ ir priteisė iš UAB „Rastuva“ ieškovo AB Turto bankas naudai 257 233,60 Lt bei šešių procentų dydžio metines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Kitoje dalyje teismas ieškinį atmetė.

6Sprendime nurodyta, kad vykdant trišalę Subsidijos sutartį Nr. LT0009-03-01-0073 „Naujos technologinės linijos, atitinkančios ES standartus, įdiegimas ir naujų darbo vietų kūrimas įmonėje“ atsakovas organizavo vietinį atvirą konkursą medienos apdirbimo technologinei linijai įsigyti. Pirkimo konkurse dalyvavo ir jį laimėjo vienintelė dalyvė UAB „Kurklių karjeras“, kuri buvo viena iš UAB „Rastuva“ akcininkų. Viešojo pirkimo konkurso metu UAB „Rastuva“ akcininkais buvo V. Š. ir A. G. TŪB „Anykščių ratas“, UAB „Kurklių karjeras“ bei A. G. . UAB „Kurklių karjeras“ akcininkai projekto įgyvendinimo metu buvo V. Š. ir A. G. TŪB „Anykščių ratas“, V. Š. , K. D. ir kiti. Minėtos įmonės buvo artimai susijusios tais pačiais akcininkais. Be to, įmonės akcininkas V. Š. buvo ir UAB „Anykščių ratas“, kuri projekto vykdymo metu teikė muitinio sandėliavimo, muitinio deklaravimo ir transportavimo paslaugas, direktorius. 2003 m. sausio 3 d. įsakymu dėl konkurso komisijos sudarymo paskirti komisijos nariai A. G. , D. G. , R. G. , R. G. , taip pat stebėtojas A. L. buvo šališki, tačiau nė vienas iš jų nepasitraukė iš konkurso komisijos veiklos. Už tinkamą projekto įgyvendinimą, nepriklausomai nuo to, kad projekto įgyvendinimą kontroliavo ir kitos valstybės institucijos, buvo atsakingas atsakovas UAB „Rastuva“. Teismo sprendime rašoma, kad duomenų, jog UAB „Rastuva“ informavo kontroliuojančias institucijas apie savo ketinimus pirkti įrangą iš vienintelio konkurso dalyvio, kurio akcininkas yra ir UAB „Rastuva“, ir jos direktorius A. G. , teismui nepateikta. Šių duomenų baudžiamojoje byloje taip pat nėra, nors pagal Subsidijų sutarties Nr. LT0009-03-01-0073 5 straipsnį bendradarbiavimas su kontroliuojančiomis institucijomis turi vykti raštu. Sprendime akcentuojama, kad atsakovas UAB „Rastuva“, įsigydamas medienos apdirbimo įrangą pažeidė PRAG vadove nustatytų viešųjų pirkimų organizavimo taisyklių 2.3.4, 2.4.11, 4.3.8.2 punktus, skaidrumo, nešališkumo ir interesų konflikto vengimo reikalavimus. Konkurse dalyvaujantys UAB „Rastuva“ akcininkas, komisijos nariai buvo šališki. Šališkas buvo ir pats UAB „Rastuva“ vadovas A. G. , esantis tiek atsakovo, bei UAB „Kurklių karjeras“ akcininku. Sprendime pažymėta, kad atsakovas UAB „Rastuva“ netinkamai organizavo viešojo pirkimo konkursą, nes pažeidė pagrindinį principą, reguliuojantį sutarčių sudarymą, konkurencinį dalyvavimą konkurse. Perkant įrangą iš vienintelio konkurso dalyvio, nebuvo galimybės palyginti analogiškų įrangos kainų. Konkurse dalyvavo tik vienas prekės tiekėjas, todėl atsakovas neturėjo jokios galimybės pasirinkti nei medienos apdirbimo įrangos, nei siūlomos kainos, todėl teigti, kad UAB „Rastuva“ padaryti pažeidimai yra tik formalūs, nėra pagrindo. Atsakovas UAB „Rastuva“, žinodamas, jog konkurse dalyvauja jo akcininkas, suprato, kad gali kilti interesų konfliktas. Jis taip pat turėjo galimybę raštu išsiaiškinti, ar akcininko dalyvavimas konkurse nepažeis pirkimo konkursų procedūrų vadove nurodytų reikalavimų ir šiuos klausimus pateikti UAB „Rastuva“ vykdomą projektą kontroliuojančioms institucijoms, tačiau to nepadarė. Atsakovas pažeidė ir Subsidijos sutarties sąlygas, nes projekto aprašymo 6.6.4. punkte buvo numatyta, jog UAB „Rastuva“ turi pastatą, kuriame bus sumontuota technologinė linija, tačiau bendrovė du sandėlius, gaterinę, stalių dirbtuves perleido UAB „Idė“, išsinuomodama patalpas iš A. G. . Aplinkybė, jog Subsidijos sutartį pažeidžiantis konkurso organizavimas išaiškėjo tik po galutinio paramos lėšų išmokėjimo, nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog parama buvo panaudota nepažeidžiant keliamų reikalavimų.

7Teismas taip pat nurodė, kad projektui pagal Subsidijos sutartį Nr. LT0009-03-01-0030 „Kvalifikuotų medžio apdirbimo specialistų rengimas darbo rinkai“ finansuoti atsakovui buvo skirta 28 922,67 eurų. Įgyvendinant šią Subsidijos sutartį buvo pasirašytos dvi autorinio kūrinio užsakymo sutartys su projekto administratoriais A. G. ir V. R. . Pagal autorines sutartis minėti asmenys įsipareigojo sukurti ir perduoti užsakovui UAB „Rastuva“ kūrinį – Staliaus ir medienos apdirbimo staklininkų mokymo programas. Byloje nėra duomenų, jog projekto administratoriai A. G. ir V. R. nebūtų vykdę jiems numatytų su projekto administravimu susijusių pareigų, arba jas būtų vykdę trumpiau nei numatyta projekte. Teismui nepateikta įrodymų, kad tuo laikotarpiu, kai buvo vesta darbo laiko apskaita pagal nepagrįstai sudarytas autorines sutartis, A. G. ir V. R. nevykdė pavestų projekto administravimo pareigų ar šiuos darbus už juos būtų vykdę kiti asmenys. Kadangi atlyginimas A. G. ir V. R. buvo išmokėtas už visą darbą pagal projektą, tame tarpe ir už administracinį darbą, už kurį projekto biudžete buvo numatytas atlyginimas, teismas padarė išvadą, jog lėšų išmokėjimas pagal netinkamai įformintas autorines sutartis nelaikytinas esminiu sutarties pažeidimu. Projektas pagal Subsidijos sutartį Nr. LT0009-03-01-0030 buvo pilnai ir tinkamai įgyvendintas, o neteisingas apmokėjimo už darbą įforminimas nelaikytinas esminiu pažeidimu. Teismui nepateikti duomenys, kad atsakovas buvo įspėtas, jog ši sutartis vienašališkai nutraukiama. Darytina išvada, kad paaiškėjus šiam pažeidimui Centrinė projektų valdymo agentūra nelaikė jo esminiu sutarties pažeidimu.

8Teismas nustatė, kad atsakovas netinkamai, pažeidžiant Europos Bendrijos finansuojamų subsidijų sutarčių, sudaromų pagal decentralizuotas užsienio pagalbos programas, bendrųjų sąlygų bei PRAG vadovo nustatytus reikalavimus, vykdė Subsidijos sutartį Nr. LT0009-03-01-0073 „Naujos technologinės linijos, atitinkančios ES standartus, įdiegimas ir naujų darbo vietų kūrimas įmonėje“. Šiais neteisėtais veiksmais atsakovas padarė 257 233,60 Lt žalą Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos nacionaliniam biudžetams, todėl gautas paramos lėšas privalo grąžinti.

9Apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo padavė ieškovas AB Turto bankas ir atsakovas UAB „Rastuva“.

10Ieškovas AB Turto bankas apeliaciniu skundu prašo sprendimą dėl ieškinio dalies atmetimo bei atstovavimo išlaidų priteisimo panaikinti ir šioje dalyje priimti kitą sprendimą - nutraukti Subsidijos sutartį Nr. LT-009-03-01-0030 bei priteisti iš UAB „Rastuva“ ieškovo AB Turto bankas naudai 16 738,24 Lt. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Teismo motyvai, kuriais atmesta ieškinio dalis, yra nepagrįsti, nes iš projekto įgyvendinimui skirtų subsidijos lėšų neteisėtai išmokėjus autorinį atlyginimą V. R. (8 632 Lt pagal 2002 m. spalio 3 d. autorinio kūrinio užsakymo sutartį Nr.1/202) ir A. G. (8 106,24 Lt pagal 2002 m. lapkričio 15 d. autorinio kūrinio užsakymo sutartį) pažeistos Subsidijos sutarties Nr.LT0009-03-01-0030 nuostatos. Subsidijos sutartyje nebuvo numatytas apmokėjimas už mokymo programų parengimą. Norint pateisinti lėšų išmokėjimą pagal autorines sutartis, reikėjo papildyti Subsidijos sutartį Nr.LT0009-03-01-0030, joje numatant apmokėjimą už programų rengimą. Be to, nenustatyta, kad programų rengimas buvo apskritai vykdomas. FNTT ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad projekto metu sukurta mokymo medžiaga neatitinka Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 4 straipsnio nuostatų, apibrėžiančių autorinį kūrinį. Nematyti, kad tipinių programų papildymas nauju mokymo dalyku „psichologija“, buvo būtinas tinkamam Subsidijos sutarties Nr. LT0009-03-01-0030 įgyvendinimui. Autorinių sutarčių šalys – A. G. ir V. R. yra projekte dalyvaujančių šalių UAB „Rastuva“ bei UAB „Panevėžio Šermukšnių darbo rinkos mokymo centro“ vadovai, tačiau pagal PRAG vadovo 2.3.4 punkto reikalavimus jie neturėjo teisės dalyvauti viešuosiuose pirkimuose.

122. Teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo 1000 Lt atstovavimo išlaidų trečiojo asmens V. R. naudai. To nenumato CPK, o jeigu toks pagrindas ir būtų, tai priteisiant atstovavimo išlaidas reikia atsižvelgti į atmestų ieškininių reikalavimų dalį.

13Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Rastuva“ apeliaciniu skundu prašo Panevėžio apygardos teismo sprendimą dalyje dėl ieškinio patenkinimo panaikinti ir šioje dalyje priimti naują sprendimą, kuriuo atmesti visus ieškovo reikalavimus. Skundą grindžia šiais argumentais:

141. Teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias sutarčių aiškinimą, jų pripažinimą bei nutraukimą, civilinės atsakomybės sąlygas. Pačios sutarties nuostatas teismas aiškino nepagrįstai plečiamai, taip pat netinkamai vertino byloje esančius įrodymus, todėl padarė nepagrįstą išvadą, kad UAB „Rastuva“ netinkamai, pažeidžiant Europos Bendrijos finansuojamų subsidijų sutarčių, sudaromų pagal decentralizuotas užsienio pagalbos programas, bendrųjų sąlygų bei PRAG vadovo nustatytus reikalavimus, įvykdė sutartį ir šiais neteisėtais veiksmais padarė 257 233,60 Lt žalą.

152. Teismas konstatavęs, kad UAB „Rastuva“ pažeidė PRAG vadovo 2.3.4, 2.4.11, 4.3.8.2 punktuose nustatytus skaidrumo, nešališkumo ir interesų konflikto vengimo reikalavimus bei 2.4 punkte numatytą konkurencinio dalyvavimo konkurse principą, neatsižvelgė arba netinkamai vertino tai, jog nei pačioje Subsidijos sutartyje, nei jos prieduose – bendrosios sąlygose bei PRAG vadove nėra numatyta, kokia situacija laikytina interesų konfliktu, tad neaišku, kuo remiantis teismas padarė išvadą, kad organizuojant įrangos pirkimo konkursą neišvengta interesų konflikto.

163. Teismas konstatavęs, jog interesų konfliktas kilo perkant įrangą iš įmonės, kuri per tam tikrą akcijų skaičių yra susijusi su UAB „Rastuva“, nepagrįstai plečiamai aiškino sąvoką „interesų konfliktas“.

174. Teismas konstatavęs, kad perkant įrangą iš vienintelio konkurso dalyvio nebuvo galimybės palyginti analogiškos įrangos kainų ir tuo buvo pažeistas konkurencinio dalyvavimo konkurse principas, visiškai neatsižvelgė į tai, jog konkursas buvo organizuotas laikantis visų sutarties bei jos priedų sąlygų. Be to, sutartyje nėra draudimo dalyvauti tik vienam dalyviui.

185. Teismas nepagrįstai nevertino kitų sutarties šalių – Centrinės projektų valdymo agentūros bei Vidaus reikalų ministerijos vaidmens sutarties įgyvendinime ir jų atliekamų funkcijų bei atsakomybės už tinkamą sutarties vykdymą. Šios institucijos privalėjo ne vien tik formaliai dalyvauti projekto įgyvendinime, bet turėjo aktyviai dalyvauti ir kontroliuoti, ar laikomasi sutarties sąlygų.

196. Neaišku, kokiais įrodymais remdamasis teismas padarė išvadą, jog UAB „Rastuva“, įsigydama įrangą iš susijusios įmonės, gavo pelno.

207. Teismas darydamas išvadą, kad UAB „Rastuva“ nepateikė informacijos kontroliuojančioms įstaigoms, neatsižvelgė į tai, kad byloje esantys paraiškos teikėjo pildytas projekto identifikacinis lapas bei galutinių ataskaitų vertinimai patvirtina, jog kontroliuojančioms institucijoms visa informacija buvo pateikta.

218. Teismas konstatavęs, kad UAB „Rastuva“ pažeidė sutarties sąlygas (projekto aprašymo 6.6.4 punkte buvo numatyta, jog UAB „Rastuva“ turi pastatą, kuriame bus sumontuota technologinė linija, bet šį pastatą perleido, o pati išsinuomavo patalpas iš A. G. ), neatsižvelgė į UAB „Rastuva“ atstovų ir A. G. paaiškinimus, jog tik nusipirkus įrangą paaiškėjo, kad turimos patalpos yra per mažos ir reikėjo ieškoti naujų patalpų. Šis faktas buvo žinomas kontroliuojančioms institucijoms dar iki galutinio lėšų išmokėjimo ir jos nelaikė to sutarties pažeidimu.

229. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nepriklausomai nuo to, jog projekto įgyvendinimą kontroliavo ir kitos valstybės institucijos, už tinkamą projekto įgyvendinimą buvo atsakinga tik UAB „Rastuva“, taip be teisėto pagrindo atleisdamas nuo atsakomybės kitas Subsidijos sutarties šalis.

23Ieškovas AB Turto bankas atsiliepime į atsakovo UAB „Rastuva“ apeliacinį skundą prašo UAB „Rastuva“ apeliacinio skundo netenkinti.

24Atsakovo UAB „Rastuva“ atsiliepime į ieškovo AB Turto bankas apeliacinį skundą prašoma AB Turto bankas apeliacinio skundo netenkinti.

25Tretysis asmuo V. R. atsiliepime į apeliacinius skundus nurodė, kad su ieškovo AB Turto bankas apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, o atsakovo UAB „Rastuva“ pateiktą apeliacinį skundą palaiko. Tretysis asmuo V. R. prašo Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą dalyje, kurioje tenkinamas ieškovo ieškinys, panaikinti ir priimti naują sprendimą atmetant visus ieškovo reikalavimus.

26Tretysis asmuo A. G. atsiliepime į apeliacinius skundus nurodė, kad su ieškovo AB Turto bankas apeliaciniu skundu nesutinka ir prašo jį atmesti, apelianto UAB „Rastuva“ pateiktą apeliacinį skundą palaiko. Tretysis asmuo A. G. prašo pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, kuria patenkintas ieškinys, panaikinti ir priimti naują sprendimą - atmesti visus ieškovo reikalavimus.

27Apeliaciniai skundai atmestini.

28Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ištyrė ir objektyviai įvertino reikšmingas bylos aplinkybes, padarė įrodymais pagrįstas faktines išvadas, teisinius argumentus išdėstė tinkamai aiškindamas ir taikydamas materialinės bei procesinės teisės normas, todėl priėmė iš esmės teisingą sprendimą.

29Dėl atsakovo UAB „Rastuva“ apeliacinio skundo

30Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir išvadomis, kuriomis remiantis buvo pripažinta, kad atsakovas pažeidė imperatyvius prievolių pagal Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-03-01-0073 „Naujos technologinės linijos, atitinkančios ES standartus, įdiegimas ir naujų darbo vietų kūrimas įmonėje“ vykdymo reikalavimus. Nustatytų pažeidimų pobūdis ir turinys leido teismui pagrįstai konstatuoti, kad buvo iš esmės pažeistos sutartinės sąlygos, todėl nutraukdamas Subsidijos sutartį ir priteisdamas suteiktas atsakovui finansinės paramos lėšas (subsidiją), teismas priėmė teisingą sprendimą. Įgyvendinant sutartyje numatytą projektą turėjo būti atnaujinami atsakovo UAB „Rastuva“ gamybiniai pajėgumai (materialinė bazė) įsigyjant naują medienos apdirbimo technologinę liniją. Ši technologinė linija turėjo būti įsigyjama organizuojant viešąjį pirkimą konkurso būdu. Atsakovas UAB „Rastuva“, vykdydamas prievoles pagal Subsidijos sutartį turėjo organizuoti vietinį atvirą medienos apdirbimo technologinės linijos pirkimo konkursą pagal PRAG vadove nustatytas taisykles. Prekių arba paslaugų (darbų) viešojo pirkimo procedūroms būdingi imperatyvaus pobūdžio reikalavimai, keliami tiek perkančiosioms organizacijoms, tiek prekes, paslaugas ar darbus siūlantiems tiekėjams. Įtvirtinant tokius reikalavimus siekiama užtikrinti visuomeninį interesą, įgyvendinamą per viešiesiems pirkimams keliamą tikslą įsigyti reikalingų prekių ir paslaugų efektyviai ir racionaliai panaudojant tam skiriamas visuomeninės paskirties lėšas (šiuo atveju – paramos pagal Europos Sąjungos ir Lietuvos nacionalinio biudžeto finansuojamas programas lėšas). Be to, tokie reikalavimai nukreipti užtikrinti kitą reikšmingą visuomenei interesą – viešųjų pirkimų procedūrų atlikimą laikantis skaidrumo, nešališkumo, sąžiningos konkurencijos, interesų prieštaravimo vengimo, objektyvumo principų. Neatsitiktinai PRAG vadove (t. 1, b. l. 29-36) konkursų organizavimo ir vykdymo procedūroms taip pat nustatyti imperatyvūs reikalavimai ir griežtos taisyklės, kurių privalo laikytis viešojo pirkimo konkurso procedūras organizuojanti ir vykdanti perkančioji organizacija bei pirkime dalyvaujantys tiekėjai. Subsidijos sutarties Nr. LT-0009-03-01-0073 II priedo „Europos Bendrijos finansuojamų subsidijų sutarčių, sudaromų pagal decentralizuotas užsienio pagalbos programas bendrosios sąlygos“ (toliau – Sutarties bendrosios sąlygos) 1 straipsnio 1.2 dalyje nustatyta paramos gavėjo pareiga visą projektą pagal sutartį vykdyti rūpestingai, efektyviai, skaidriai ir stropiai, taikant geriausią atitinkamoje srityje esančią praktiką, laikantis šios sutarties nuostatų. Paramos gavėjas įsipareigoja imtis visų reikiamų priemonių, kad būtų išvengta interesų konfliktų, ir nedelsdamas informuoti perkančiąją organizaciją (byloje nagrinėjamu atveju – projekto vykdymą kontroliuojančias valstybės institucijas), jei toks konfliktas atsiranda ar gali atsirasti (Sutarties bendrųjų sąlygų 4 str.). PRAG vadovo 2.4.11 skirsnyje nustatyta, kad perkančioji organizacija (šiuo atveju - paramos gavėjas UAB „Rastuva“) privalo užtikrinti, kad vykdant pirkimą konkurso būdu sutarčių sudarymas vyktų skaidriai, remiantis objektyviais kriterijais ir nepaisant galimų išorės poveikių. Fiziniai ar juridiniai asmenys neturi teisės dalyvauti konkursuose arba negalima su jais sudaryti sutarčių, jeigu jie pateko į padėtį, kai konkursui ar sutarčiai galima taikyti išimtį, numatytą PRAG vadovo 2.4.11 skirsnyje (PRAG vadovo 2.3.3 skirsnis). PRAG vadovo 2.4.11 skirsnyje, be kitų etikos taisyklių, numatyta kandidato ar konkurso dalyvio pareiga, iškeliant kandidatūrą ar teikiant pasiūlymą, oficialiai paskelbti, kad jam negresia joks galimas interesų prieštaravimas ir jis nėra konkrečiais ryšiais susijęs su kitais konkurso dalyviais ir projekte dalyvaujančiomis šalimis. Perkančiosios organizacijos (šiuo atveju – paramos gavėjo UAB „Rastuva“) vertinimo komiteto (konkurso komisijos) nariai ir visi stebėtojai privalo pasirašyti Nešališkumo ir konfidencialumo deklaraciją. Jeigu kuris nors vertinimo komiteto narys ar stebėtojas gali turėti interesų prieštaravimų dėl ryšio su kuriuo nors konkurso dalyviu, jis turi nedelsiant pasitraukti iš vertinimo komiteto (PRAG vadovo 4.3.8.2 skirsnio norma). Siekiant išvengti bet kokio interesų prieštaravimo, bet kuri firma arba ekspertas, dalyvaujantys rengiant projektą, negali dalyvauti konkursuose, kurie remiasi šiuo parengiamuoju darbu. Sutarčių sudarymas turi būti visiškai skaidrus ir nešališkas (PRAG vadovo 2.3.4 skirsnis). Visos paminėtos Subsidijų sutarties ir PRAG vadovo nuostatos yra imperatyvaus turinio, todėl jų nesilaikymas ar pažeidimas gali būti vertinamas kaip esminis prievolių pagal Subsidijos sutartį vykdymo pažeidimas. Pirmosios instancijos teismas išsamiai ir visapusiškai ištyręs įrodymus, esančius šioje civilinėje byloje bei prie jos pridėtoje baudžiamojoje byloje, tinkamai kvalifikavo, kuo pasireiškė minėtų imperatyvių Subsidijos sutarties nuostatose, taip pat PRAG vadove įtvirtintų principų bei normų pažeidimai atsakovui UAB „Rastuva“ organizuojant ir vykdant medienos apdirbimo technologinės linijos pirkimo konkursą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir išvadomis, kuriomis remiantis konstatuota, kad vykdydamas prievoles pagal Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-03-01-0073, t. y. atlikdamas pirkimo konkurso procedūras ir sudarydamas pirkimo sutartį, atsakovas UAB „Rastuva“ pažeidė šioje sutartyje ir PRAG vadove įtvirtintus principus ir normas dėl sąžiningo, skaidraus, efektyvaus ir nešališko pirkimo proceso. Atsakovas sudarė sąlygas galimam pirkimo procese dalyvaujančių asmenų interesų konfliktui ir nesąžiningiems veiksmams, nes nesilaikė reikalavimų dėl pirkime dalyvaujančių kandidatų (tiekėjų) teisinio statuso perkančiosios organizacijos atžvilgiu. Pirkimo konkurse dalyvavęs juridinis asmuo (UAB „Kurklių karjeras“) buvo konkrečiais ryšiais (per bendrus juridinius asmenis) susijęs su perkančiąja organizacija - atsakovu UAB „Rastuva“, todėl jis neturėjo teisės dalyvauti konkurse (PRAG vadovo 2.3.3 skirsnio 1 dalies „i“ papunktis, 2.4.11 skirsnio trečia pastraipa). Iš esmės sutikdama su pirmosios instancijos teismo išvadomis dėl atsakovo padarytų pažeidimų vykdant prievoles pagal Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-03-01-0073, teisėjų kolegija neturi pagrindo jų kartoti. Atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytas teiginys, jog nei Subsidijos sutartyje, nei jos prieduose nebuvo nurodyta, kokia situacija laikytina galimu interesų konfliktu vykdant sutartines prievoles, neduoda jokio pagrindo manyti, kad esminiai sutarties pažeidimai nebuvo padaryti arba jie yra pateisinami. Kaip jau minėta, Subsidijos sutarties sąlygose ir PRAG vadove išdėstytose taisyklėse buvo aiškiai ir griežtai apibrėžta, kad bet kokie pirkime dalyvaujančių asmenų tarpusavio ryšiai, bet koks galimas vertinimo komiteto (konkurso komisijos narių, stebėtojų, ekspertų) interesų prieštaravimas ar konfliktas yra nesuderinami su visiškai skaidraus, nešališko ir sąžiningo konkurencinio pirkimo principais. Teisėjų kolegija neturi pagrindo sutikti su apelianto nuomone, jog pirmosios instancijos teismas plečiamai aiškino sąvoką „interesų konfliktas“. Subsidijos sutarties Nr. LT-0009-03-01-0073 4 straipsnyje numatyta paramos gavėjo pareiga nedelsiant informuoti perkančiąją organizaciją (byloje aptariamu atveju – projekto įgyvendinimą kontroliuojančias institucijas) apie vykdant projektą atsiradusį arba galintį kilti interesų konfliktą. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo nuostata, kad tinkama forma informacijos apie tai, kad numatoma pirkti medienos apdirbimo technologinę liniją iš juridinio asmens, sąsajos su kuriuo (per bendrus juridinių asmenų dalyvius) gali sukelti interesų konfliktą, atsakovas UAB „Rastuva“ projekto vykdymą kontroliuojančioms institucijoms nebuvo pateikęs. Atsakovo apeliaciniame skunde išdėstytas argumentas, kad visiems suinteresuotiems asmenims buvo žinoma apie tai, iš kokios įmonės bus perkama technologinė įranga, neparemtas nenuginčijamais įrodymais. Teisėjų kolegija atmeta atsakovo apeliacinio skundo teiginį, kad teismas turėjo vertinti kitų projekto pagal Subsidijos sutartį vykdyme dalyvaujančių asmenų atsakomybę už padarytus viešojo pirkimo procedūrų pažeidimus. Projekto pagal Subsidijos sutartį Nr. LT-0009-03-01-0073 aprašymo (t. 1, b. l. 14-18) 6.9 punkte „Projekto partnerių funkcijos ir atsakomybė“ aiškiai nurodyta, kad projektą vykdys ir visą atsakomybę už jo įgyvendinimą prisiima paraiškos teikėjas UAB „Rastuva“. Projekto vykdymo koordinavimo ir kontrolės funkcijų vykdymas buvo pavestas UAB „Rastuva“ direktoriui A. G. (Projekto aprašymo 6.10 punktas). Pirmosios instancijos teismo sprendime tinkamai aptartas atsakomybės už projekto vykdymo teisėtumą klausimas ir pagrįstai konstatuota, kad visa teisinė atsakomybė už pažeidimus vykdant sutartyje numatytą projektą tenka atsakovui.

31CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodoma, kad nustatant, ar sutarties pažeidimas yra esminis, ar ne, būtina atsižvelgti į tai, ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės. Aukščiau jau buvo pažymėta, kad griežtą prievolių pagal Subsidijos sutartį laikymąsi apsprendė sutartyje ir jos prieduose bei PRAG vadove išdėstytų sąlygų ir taisyklių imperatyvus turinys. Subsidijos sutarties bendrųjų sąlygų 11 straipsnio 11.3 punkte aptarta, kad Subsidijos sutartis gali būti nutraukta, jeigu paramos gavėjas nevykdo 4 straipsnio („Interesų konfliktas“) reikalavimų. Byloje nustatyta, kad atsakovas pažeidė aukščiau nurodytus imperatyvius prievolių pagal Subsidijos sutartį reikalavimus, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo pagrindą nuspręsti, kad ši sutartis nutrauktina dėl esminio jos pažeidimo, kurį padarė atsakovas UAB „Rastuva“, ir pagrįstai taikė CK 6.222 straipsnyje numatytas sutarties nutraukimo pasekmes – priteisimą grąžinti paramos lėšas (finansinę subsidiją), atsakovui suteiktas pagal šią sutartį (restitucija).

32Dėl ieškovo AB Turto banko apeliacinio skundo

33

34Ieškinio reikalavimas nutraukti Subsidijos sutartį Nr. LT 009-03-01-0030 grindžiamas prievolių pagal šią sutartį esminiu pažeidimu. Esminiu sutarties pažeidimu ieškovas įvardija tai, kad vykdant sutartyje numatytą projektą, susijusį su medžio apdirbimo darbuotoju mokymu, dalis tam skirtų lėšų negalėjo būti išmokėtos autorinių sutarčių, sudarytų su projekto vadovu A. G. ir projekto vadovo pavaduotoja V. R. , pagrindu. Ši ieškovo nuostata grindžiama tuo, kad Subsidijos sutartyje ir jos prieduose nebuvo numatytas naujų mokymo programų rengimas ir apmokėjimas už tai. Ieškovo apeliaciniame skunde akcentuojama, kad norint pateisinti lėšų išmokėjimą pagal minėtas autorines sutartis, reikėjo atitinkamai papildyti Subsidijos sutartį. Kitokiu atveju, pasak ieškovo, atlyginimas turėjo būti išmokamas tik darbo sutarčių pagrindu. Ieškovo įsitikinimu, nurodytos aplinkybės patvirtina esminio sutarties pažeidimo padarymo faktą. Su šia ieškovo pozicija nėra pakankamo pagrindo sutikti. Kaip jau minėta, ieškinio reikalavimas nutraukti Subsidijos sutartį Nr. LT 009-03-01-0030 ir taikyti jos nutraukimo teisines pasekmes – priteisti paramos lėšas (finansinę subsidiją), kurias sudaro išmokėto atlyginimo pagal autorines sutartis sumos, grindžiamas esminiu sutarties pažeidimu (CK 6.217 str., 6.222 str.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad lėšų išmokėjimą už projekto administravimą pagal įformintas autorines sutartis nėra pakankamo pagrindo pripažinti esminiu Subsidijos sutarties Nr. LT 009-03-01-0030 pažeidimu, todėl ieškovo reikalavimas nutraukti šią sutartį ir taikyti tokio juridinio veiksmo teisines pasekmes buvo atmestas pagrįstai.

35Byloje nustatyta, kad išmokėti atlyginimą projekto vadovams pagal įformintas autorines sutartis nebuvo pagrindo, nes naujos mokymo programos nebuvo sukurtos. Tačiau būtina įvertinta tą aplinkybę, kad šios Subsidijos sutarties vykdymo projekto biudžete buvo numatytas finansavimas „Žmogiškųjų išteklių“ išlaidoms apmokėti. Šių išlaidų sudėtyje numatytas ir atlyginimo išmokėjimas už projekto vykdymo bei jo administravimo funkcijas: projekto vadovui A. G. – 6000 eurų, projekto vadovo pavaduotojai – V. R. – 4500 eurų. Per projekto vykdymo laikotarpį projekto vadovams A. G. ir V. R. išmokėtos lėšos neviršijo biudžete numatytų atlyginimo šiems asmenims už projekto administravimą sumų. Laikotarpį, kai vadovaujantis vesta darbo laiko apskaita A. G. ir V. R. tariamai dirbo pagal įformintas autorines sutartis, jie vykdė projekto administravimo pareigas. Ši aplinkybė nėra paneigta, taip pat nėra duomenų, kad šiems asmenims pavestą projekto administravimo darbą būtų atlikę kiti asmenys, kuriems už tai būtų sumokėta (t. 1, b. l. 104 – ištrauka iš Panevėžio apygardos teismo 2006 m. birželio 1 d. nuosprendžio). Kaip pažymėjo pirmosios instancijos teismas, visas projektas, numatytas vykdant Subsidijos sutartį Nr. LT 009-03-01-0030 buvo pilnai ir tinkamai įgyvendintas, A. G. ir V. R. išmokėtas atlyginimas už projekte numatytą administravimo darbą neviršijo projekto biudžete numatytų lėšų, todėl vien tai, kad dalis lėšų buvo išmokėta kaip atlyginimas pagal netinkamai įformintas autorines sutartis nelaikytinas esminiu sutarties pažeidimu. Su šia pirmosios instancijos teismo išvada teisėjų kolegija sutinka ir konstatuoja, kad ieškovo apeliacinio skundo motyvai nesudaro pagrindo ją paneigti. Iš teismui pateiktų duomenų matyti, kad projekto vykdymą kontroliavusios institucijos dėl prievolių pagal Subsidijos sutartį Nr. LT 009-03-01-0030 vykdymo esminių pažeidimų atsakovui UAB „Rastuva“ pretenzijų nereiškė ir sutarties nutraukimo klausimo nekėlė (t. 1, b. l. 54, t. 2, b. l. 64). Bylos duomenimis nepaneigtas trečiųjų asmenų A. G. ir V. R. atstovo teiginys apeliacinės instancijos teisme, kad analogiškų projektų vykdymą kontroliavusi VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra neprieštaravo, jog išlaidos, patiriamos vykdant projektus, gali būti pagrindžiamos apmokėjimą už darbą projekte forminant pagal autorines sutartis (pridėtos baudžiamosios bylos Nr. 06-1-10012-036 tomas 32, lapai 137-138).

36Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada atmesti ieškinio dalį dėl Subsidijos sutarties Nr. LT 009-03-01-0030 nutraukimo ir lėšų, išmokėtų vykdant prievoles pagal šią sutartį, priteisimo.

37Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismui nebuvo įstatyminio pagrindo priteisti trečiajam asmeniui V. R. advokato pagalbos išlaidų. Su šia apelianto nuostata negalima sutikti. Teismo iniciatyva 2006 m. spalio 25 d. nutartimi (t. 2, b. l. 32-36) V. R. buvo įtraukta dalyvauti byloje trečiuoju asmeniu, nepareiškiančiu savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str. 1 d.). Trečiojo asmens V. R. įtraukimas į bylą buvo sąlygotas ieškovo reikalavimo nutraukti Subsidijos sutartį Nr. LT 009-03-01-0030 ir priteisti iš atsakovo šiam pervestas paramos lėšas, kurių dalis buvo išmokėta V. R. . Tretysis asmuo V. R. dalyvavo byloje atsakovo UAB „Rastuva“ pusėje (CPK 47 str. 1 d. nuostata). CPK 47 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, turi šalies procesines teises ir pareigas, išskyrus šioje dalyje išvardintas kai kurias šalies teises. Vadovaujantis šia įstatymo nuostata laikytina, kad tretysis asmuo turi teisę reikalauti atlyginti jo turėtas advokato pagalbos išlaidas, jeigu yra priimamas palankus sprendimas tai šaliai, kurios pusėje dalyvavo tas tretysis asmuo. Šioje byloje visiškai atmestas ieškovo reikalavimas atsakovui, susijęs su Subsidijos sutartimi, kurią vykdant buvo išmokėtos lėšos atsakovo pusėje dalyvavusiam trečiajam asmeniui V. R. . Esant tokioms aplinkybėms teismas turėjo teisinį pagrindą priteisti iš ieškovo šiam trečiajam asmeniui visas jo turėtas advokato pagalbos išlaidas.

38Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija pirmosios instancijos teismo sprendimą palieka nepakeistą.

39Apeliantui UAB „Rastuva“ buvo atidėtas žyminio mokesčio už apeliacinį skundą mokėjimas (t. 2, b. l. 129). Atmetus šio asmens apeliacinį skundą, atidėtas žyminis mokestis turi būti priteistas.

40Tretysis asmuo V. R. turėjo 1000 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės instancijos teisme. Savo atsiliepime ji prašė ne tik atmesti ieškovo apeliacinį skundą, bet ir patenkinti atsakovo apeliacinį skundą bei priimti naują sprendimą, kuriuo būtų visiškai atmestas ieškinys. Kadangi ir ieškovo, ir atsakovo apeliaciniai skundai atmetami, tikslinga trečiajam asmeniui iš ieškovo priteisti dalį advokato pagalbos išlaidų – 500 Lt.

41Atsakovo pusėje dalyvavusio trečiojo asmens A. G. turėtos advokato pagalbos apeliacinės instancijos teisme išlaidos nepriteisiamos remiantis tais pačiais motyvais, kurie nurodyti pirmosios instancijos teismo sprendimo dalyje dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, taip pat ta aplinkybe, kad atmestas atsakovo apeliacinis skundas.

42Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

43Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti nepakeistą.

44Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Rastuva“ į valstybės biudžetą 6144,67 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą ir 15,80 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų siuntimu apeliacinės instancijos teisme.

45Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Turto bankas trečiajam asmeniui V. R. 500 Lt advokato teisinės pagalbos išlaidų, turėtų nagrinėjant bylą apeliacine tvarka.

Proceso dalyviai
2. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas akcinė bendrovė (toliau – AB) Turto bankas kreipėsi į teismą... 5. Panevėžio apygardos teismas 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimu ieškinį... 6. Sprendime nurodyta, kad vykdant trišalę Subsidijos sutartį Nr.... 7. Teismas taip pat nurodė, kad projektui pagal Subsidijos sutartį Nr.... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas netinkamai, pažeidžiant Europos Bendrijos... 9. Apeliacinius skundus dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo padavė... 10. Ieškovas AB Turto bankas apeliaciniu skundu prašo sprendimą dėl ieškinio... 11. 1. Teismo motyvai, kuriais atmesta ieškinio dalis, yra nepagrįsti, nes iš... 12. 2. Teismas nepagrįstai priteisė iš ieškovo 1000 Lt atstovavimo išlaidų... 13. Atsakovas uždaroji akcinė bendrovė „Rastuva“ apeliaciniu skundu prašo... 14. 1. Teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias... 15. 2. Teismas konstatavęs, kad UAB „Rastuva“ pažeidė PRAG vadovo 2.3.4,... 16. 3. Teismas konstatavęs, jog interesų konfliktas kilo perkant įrangą iš... 17. 4. Teismas konstatavęs, kad perkant įrangą iš vienintelio konkurso dalyvio... 18. 5. Teismas nepagrįstai nevertino kitų sutarties šalių – Centrinės... 19. 6. Neaišku, kokiais įrodymais remdamasis teismas padarė išvadą, jog UAB... 20. 7. Teismas darydamas išvadą, kad UAB „Rastuva“ nepateikė informacijos... 21. 8. Teismas konstatavęs, kad UAB „Rastuva“ pažeidė sutarties sąlygas... 22. 9. Teismas nepagrįstai konstatavo, kad nepriklausomai nuo to, jog projekto... 23. Ieškovas AB Turto bankas atsiliepime į atsakovo UAB „Rastuva“ apeliacinį... 24. Atsakovo UAB „Rastuva“ atsiliepime į ieškovo AB Turto bankas apeliacinį... 25. Tretysis asmuo V. R. atsiliepime į apeliacinius skundus nurodė, kad su... 26. Tretysis asmuo A. G. atsiliepime į apeliacinius skundus nurodė, kad su... 27. Apeliaciniai skundai atmestini.... 28. Išnagrinėjusi bylą apeliacine tvarka teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 29. Dėl atsakovo UAB „Rastuva“ apeliacinio skundo... 30. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir... 31. CK 6.217 straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodoma, kad nustatant, ar sutarties... 32. Dėl ieškovo AB Turto banko apeliacinio skundo... 33. ... 34. Ieškinio reikalavimas nutraukti Subsidijos sutartį Nr. LT 009-03-01-0030... 35. Byloje nustatyta, kad išmokėti atlyginimą projekto vadovams pagal... 36. Remdamasi išdėstytais argumentais teisėjų kolegija sutinka su pirmosios... 37. Ieškovo apeliaciniame skunde nurodoma, kad teismui nebuvo įstatyminio... 38. Išdėstytų argumentų pagrindu teisėjų kolegija pirmosios instancijos... 39. Apeliantui UAB „Rastuva“ buvo atidėtas žyminio mokesčio už apeliacinį... 40. Tretysis asmuo V. R. turėjo 1000 Lt advokato pagalbos išlaidų apeliacinės... 41. Atsakovo pusėje dalyvavusio trečiojo asmens A. G. turėtos advokato pagalbos... 42. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 43. Panevėžio apygardos teismo 2006 m. gruodžio 18 d. sprendimą palikti... 44. Priteisti iš atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Rastuva“ į... 45. Priteisti iš ieškovo akcinės bendrovės Turto bankas trečiajam asmeniui V....