Byla AS-610-552/2017
Dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus, Ramūno Gadliausko (pranešėjas) ir Dalios Višinskienės (kolegijos pirmininkė),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 7 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos prašymą atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo atlikti veiksmus.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba (toliau – ir Taryba) 2017 m. birželio 5 d. paštu išsiuntė atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutarties panaikinimo.

6Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 7 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

7Teismas nustatė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės 24 d. nutartimi neatnaujino pareiškėjo atskirojo skundo padavimo teismui termino ir atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą. Teismas nurodė, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartis Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos pirmininkui J. R. buvo išsiųsta per elektroninių paslaugų portalą (toliau – ir EPP) 2017 m. gegužės 25 dieną. Patikrinęs Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis, teismas nustatė, kad Tarybos pirmininkas J. R. yra užsiregistravęs LITEKO VEP posistemyje, jo LITEKO VEP posistemio paskyra yra aktyvi. Teismas vadovavosi Nacionalinės teismų administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 6P-141-(1.1) patvirtintų Lietuvos Respublikos teismų viešųjų elektroninių paslaugų teikimo taisyklių (toliau – ir Taisyklės) 34 punktu ir darė išvadą, kad Tarybos pirmininkas J. R. privalo naudotis savo paskyra procesiniams dokumentams gauti visų bylų, kuriose jis dalyvauja, nagrinėjimo teismuose proceso metu. Teismas nustatė, kad Tarybos pirmininkas J. R. savo sutikimo gauti procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonėmis neatšaukė ir V skyriuje nustatyta tvarka savo paskyros nedeaktyvavo.

8Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 74 straipsnio 8 dalimi, nurodė, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartis Tarybos pirmininkui J. R. buvo išsiųsta per EPP 2017 m. gegužės 25 d., todėl terminas apskųsti Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartį pasibaigė 2017 m. birželio 2 dieną. Kadangi prašymas atnaujinti praleistą terminą ABTĮ 132 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nebuvo pateiktas, teismas atskirąjį skundą atsisakė priimti.

9II.

10Pareiškėjas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba atskiruoju skundu prašo pirmosios instancijos teismo nutartį panaikinti ir priimti 2017 m. birželio 5 d. atskirąjį skundą.

11Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 24 d., gegužės 24 d ir birželio 7 d. nutartys nebuvo siunčiamos Tarybos pirmininkui per EPP, kadangi EPP sistema rodo informaciją, jog šios nutartys yra, tačiau jos nėra skaitmenizuotos, t. y. pačių nutarčių nėra, be to, šios nutartys pareiškėjui išsiųstos ne elektroniniu būdu. Pareiškėjui nebuvo išsiųsta tik Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. kovo 24 d. nutarties popierinė versija. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartis jam buvo įteikta 2017 m. gegužės 27 d., tai patvirtina pašto spaudas ant teismo siųstos korespondencijos voko. Pareiškėjas daro išvadą, kad paskutinė atskirojo skundo padavimo / išsiuntimo diena yra 2017 m. birželio 5 d., todėl terminas nebuvo praleistas. Pareiškėjas pabrėžia, kad anksčiau nei 2017 m. gegužės 27 d. nėra gavęs ar susipažinęs su Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartimi. Nusprendus, kad terminas atskirajam skundui paduoti buvo praleistas, pareiškėjas prašo šį terminą atnaujinti, kadangi Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartis nebuvo skaitmenizuota ir nuo 2017 m. gegužės 25 d. iki 2017 m. gegužės 27 d. pareiškėjui nebuvo matoma.

12Teisėjų kolegija

konstatuoja:

13III.

14Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 7 d. nutarties, kuria teismas atsisakė priimti pareiškėjo atskirąjį skundą, paduotą praleidus terminą atskirajam skundui paduoti, teisėtumas ir pagrįstumas.

15Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartį pareiškėjas per elektroninių paslaugų portalą gavo 2017 m. gegužės 25 d., todėl atskirąjį skundą dėl šios nutarties panaikinimo pareiškėjas pateikė praleidęs terminą atskirajam skundui paduoti. Kadangi terminas atskirajam skundui paduoti praleistas ir negali būti atnaujintas, pirmosios instancijos teismas pareiškėjo atskirąjį skundą atsisakė priimti.

16Pareiškėjas, nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartimi, atskirajame skunde teigia, kad termino paduoti atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutarties nepraleido, kadangi teismo nutartį gavo tik 2017 m. gegužės 27 dieną.

17Administracinių bylų teisenos įstatymo 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo nutarties paskelbimo. Jeigu skundžiama nutartis, įstatymo nustatyta tvarka priimta nagrinėjant bylą proceso šalims nedalyvaujant, atskirasis skundas gali būti paduodamas per septynias kalendorines dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos (nuorašo) įteikimo dienos (ABTĮ 152 str. 3 d.). ABTĮ 151 straipsnyje nustatyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus šiame skyriuje nustatytas išimtis. Praleidus terminą apeliaciniam skundui paduoti, apelianto prašymu apeliacinis arba pirmosios instancijos teismas, jeigu per jį paduodamas apeliacinis skundas, apeliacinio skundo padavimo terminą gali atnaujinti, jeigu bus pripažinta, kad terminas praleistas dėl svarbios priežasties (ABTĮ 132 str. 2 d.).

18Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartis priimta bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, t. y. proceso šalims nedalyvaujant. Taigi šiuo atveju terminas atskirajam skundui dėl tokios nutarties paduoti sietinas ne su pirmosios instancijos teismo nutarties paskelbimu, o su tokios nutarties nuorašo įteikimo momentu (ABTĮ 152 str. 3 d.).

19Iš Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 25 d. raštų (b. l. 173, 174) matyti, kad pareiškėjas jais yra informuojamas apie teismo nutarties kopijos išsiuntimą, o pareiškėjo atstovai J. B. R. ir D. V. yra informuojami apie teismo nutarties kopijos siuntimą per EPP. Iš LITEKO duomenų matyti, kad Tarybos atstovams J. B. R. ir D. V. minėtas 2017 m. gegužės 25 d. teismo lydraštis per EPP buvo išsiųstas 2017 m. gegužės 25 dieną. Iš prie pareiškėjo atskirojo skundo pridėtų Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalo 2017 m. gegužės 24 d. dokumento metaduomenų matyti, kad pasirinktas dokumentas – Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartis, nėra skaitmenizuotas. Atkreiptinas dėmesys, kad pirmosios instancijos teismas Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutarties nuorašo popierinį variantą 2017 m. gegužės 25 d. išsiuntė paštu. Pašto žyma ant prie pareiškėjo atskirojo skundo pridėto voko (b. l. 196) patvirtina pareiškėjo atskirojo skundo teiginį, kad Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutarties nuorašą Taryba gavo 2017 m. gegužės 27 dieną.

20Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, jog byloje nėra duomenų apie Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutarties nuorašo įteikimą pareiškėjui per EPP 2017 m. gegužės 25 d., nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, jog terminas atskirajam skundui paduoti skaičiuotinas nuo 2017 m. gegužės 25 d. (išsiuntimo per EPP data), taigi baigėsi 2017 m. birželio 2 d., todėl pareiškėjo atskirasis skundas, išsiųstas 2017 m. birželio 5 d., paduotas praleidus ABTĮ nustatytą terminą. Teisėjų kolegija nenustatė byloje duomenų, paneigiančių pareiškėjo teiginius, kad su Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutartimi jis susipažino 2017 m. gegužės 27 d., todėl ši data laikytina teismo nutarties nuorašo įteikimo pareiškėjui momentu. Pareiškėjo atskirasis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutarties panaikinimo išsiųstas pirmosios instancijos teismui 2017 m. birželio 5 d. (b. l. 176), t. y. nepraleidus ABTĮ nustatyto termino atskirajam skundui paduoti (ABTĮ 152 str. 3 d., 65 str. 4 d.).

21Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė priimti pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24 d. nutarties panaikinimo. Dėl nurodytų priežasčių skundžiama pirmosios instancijos teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartis naikintina, o pareiškėjo atskirasis skundas tenkintinas.

22Kadangi pareiškėjo atskirasis skundas iš esmės atitinka Administracinių bylų teisenos įstatymo reikalavimus, atskirasis skundas priimtinas.

23Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 3 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

24Pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atskirąjį skundą tenkinti.

25Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartį panaikinti.

26Pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos 2017 m. birželio 6 d. atskirąjį skundą priimti nagrinėti apeliacine tvarka.

27Išsiųsti atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai pareiškėjo atskirojo skundo nuorašą ir pasiūlyti pateikti atsiliepimą į atskirąjį skundą per keturiolika dienų nuo atskirojo skundo nuorašo gavimo dienos.

28Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba (toliau – ir... 6. Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. birželio 7 d. nutartimi... 7. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos administracinis teismas 2017 m. gegužės... 8. Teismas vadovavosi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 9. II.... 10. Pareiškėjas Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos taryba atskiruoju... 11. Pareiškėjas atkreipia dėmesį, kad Kauno apygardos administracinio teismo... 12. Teisėjų kolegija... 13. III.... 14. Nagrinėjamos administracinės bylos dalykas – Kauno apygardos... 15. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, kad Kauno... 16. Pareiškėjas, nesutikdamas su Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m.... 17. Administracinių bylų teisenos įstatymo 152 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta,... 18. Nagrinėjamu atveju Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 24... 19. Iš Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. gegužės 25 d. raštų (b.... 20. Teisėjų kolegija, įvertinusi tai, jog byloje nėra duomenų apie Kauno... 21. Teisėjų kolegija, atsižvelgusi į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, jog... 22. Kadangi pareiškėjo atskirasis skundas iš esmės atitinka Administracinių... 23. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 24. Pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos atskirąjį... 25. Kauno apygardos administracinio teismo 2017 m. birželio 7 d. nutartį... 26. Pareiškėjo Kauno Vinco Bacevičiaus pradinės mokyklos tarybos 2017 m.... 27. Išsiųsti atsakovui Kauno miesto savivaldybės tarybai pareiškėjo atskirojo... 28. Nutartis neskundžiama....