Byla 2-5585-608/2013
Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė, sekretoriaujant Jurgitai Čepulienei, dalyvaujant ieškovo atstovei R. P. , atsakovui 420-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos pirmininkei V. S. , trečiajam asmeniui 576-osios daugiabučių namų savininkų bendrijos pirmininkui V. V. , viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės ieškinį atsakovui 420-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai ir trečiajam asmeniui 576-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas Vilniaus miesto savivaldybė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo 420-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos 15453,80 Lt žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą su delspinigiais už naudojimąsi valstybine žeme 2003-2004 metų laikotarpiu ir 5 procentų metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, kad 1998-06-30 su atsakovu buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. N01/98-15880, pagal kurią atsakovas išsinuomojo 0,3401 ha ploto valstybinės žemės sklypą, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). 2004 m. kovo 15 d. susitarimo pagrindu Nr. K01/2004-383 pagrindu minėta sutartis buvo nutraukta. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 50 straipsnio 1 dalies 7 punkte nustatyta, kad pajamos, gautos už išnuomotą valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, sudaro savivaldybių finansinius išteklius. Pagal Lietuvos Respublikos Biudžeto sandaros įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 4 punktą, pajamos, gautos už išnuomotą ar suteiktą naudotis valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius, sudaro savivaldybių biudžetų pajamas, todėl valstybinės žemės nuomininkai, nuomos mokestį privalo mokėti į savivaldybės, kurios teritorijoje yra valstybinė žemė, biudžetą. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatė, kad konkretų nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą be aukciono, tarifą bei mokėjimo terminus nustato savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojama valstybinė žemė, taryba. Vadovaudamasi šia nuostata Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2003 m. spalio 1 d. sprendimu Nr. 01A-41-87 patvirtino valstybinės žemės nuomos mokesčio taisykles, kurių 2 punkte nustatyta valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo (deklaracijų) pateikimo ir mokesčio mokėjimo tvarka. Vadovaujantis šiuo punktu, atsakovas iki kiekvienų metų lapkričio 1 dienos privalėjo deklaruoti ir iki lapkričio 15 d. sumokėti atitinkamo mokestinio laikotarpio žemės nuomos mokestį. Atsakovas žemės nuomos mokesčio nedeklaravo ir nemokėjo, nors jam buvo siunčiamos Vilniaus miesto savivaldybės rengtos pirminės deklaracijos už 2003 ir 2004 metus, o 2009 m. gegužės 18 d. buvo išsiųstas priminimas apie įsiskolinimus. Atsakovo įsiskolinimas už 2003-2004 metų laikotarpį yra 15 453,80 Lt (14 916,80 Lt mokesčių nepriemoka, 537 Lt delspinigiai).

3Atsakovas 420-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija nesutiko su ieškiniu. Nurodė, kad valstybinės žemės nuomos santykius reglamentuoja Civilinis kodeksas ir specialūs įstatymai. Valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), nuomos sutarties sudarymo metu galiojusio civilinio kodekso 299 straipsnyje nustatyta, kad turto, kuris yra valstybinė nuosavybė, maksimalius nuomos terminus gali nustatyti Lietuvos Respublikos įstatymai. Žemės įstatymo (redakcija, galiojusi sklypo nuomos sutarties sudarymo metu) 24 straipsnyje nustatyta, kad valstybinę žemę parduoda ar kitaip privačion nuosavybėn perleidžia apskričių viršininkai įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 17 d. nutarimu Nr. 987 patvirtintos Valstybinės žemės sklypų ne žemės ūkio veiklai pardavimo ir nuomos tvarkos 9.1 punktą valstybinės žemės sklypai ne žemės ūkio veiklai išnuomojami iki pastatyti juose gyvenamieji namai bus parduoti, jeigu šiame nutarime numatytais atvejais žemės sklypai gyvenamiesiems namams statyti aukciono būdu išnuomojami piliečiams ir nustatytąja tvarka įregistruotoms įmonėms, įstaigoms bei organizacijoms. Jų pastatytus gyvenamuosius namus įsigiję piliečiai turi teisę šiame nutarime nustatyta tvarka pirkti ar išnuomoti ir žemės sklypus. Žemės įstatymo 9 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatytas žemės nuomos terminas gali būti pratęsiamas Vyriausybės nustatytais atvejais. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 patvirtintos Naudojamų kitos paskirties žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklių 30.12 punkte nustatyta, kad žemės nuomininkas ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki valstybinės žemės nuomos sutartyje nustatyto nuomos termino pabaigos gali pateikti valstybinės žemės nuomotojui prašymą pratęsti žemės nuomos terminą, o valstybinės žemės nuomotojas gali priimti sprendimą šį terminą pratęsti. Pasibaigus žemės sklypo nuomos sutarties terminui, buvusio nuomininko prašymu gali būti sudaroma nauja valstybinės žemės nuomos sutartis. Atsakovas mano, kad būtina valstybinės žemės nuomos sutarties šalių aiškiai išreikšta valia sutartį pratęsti ar sudaryti naują sutartį. Nesant tokios valios sutartis pasibaigia, pasibaigus joje nustatytam terminui. Vadovaujantis valstybinės žemės nuomą ne žemės ūkio veiklai reglamentuojančiais teisės aktais valstybinės žemės sklypas ne aukciono tvarka išnuomojamas jo naudotojams, turintiems šiame sklype pastatus. Atsakovo išsinuomotame sklype pastatytas gyvenamasis namas Valstybės teritorijų planavimo ir statybos tarnybos 2002-03-04 aktu Nr. 249 pripažintas tinkamu naudoti ir patalpos jame perduotos bendrijos nariams jų nuosavybėn. Nuo patalpų perdavimo bendrijos nariams atsakovas sklypu nesinaudojo. Naudotojo teises įgyvendino patalpų savininkų įsteigta 576-oji daugiabučių namų savininkų bendrija. Faktiškas naudotojo pasikeitimas ir žemės sklypo nuomos sutarties sudarymo su 576-ąja daugiabučių namų savininkų bendrija laikas nesutapo dėl ilgai trunkančių nuomos sutarties sudarymo procedūrų valstybės institucijose.

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Atsakovas 420-oji gyvenamųjų namų statybos bendrija ir Lietuvos Respublikos valstybė, atstovaujama Vilniaus apskrities viršininko administracijos, 1998 m. birželio 30 d. sudarė valstybins žemės nuomos sutartį Nr. N01-98-15880, kuria atsakovui išnuomota 0,3401 ha ploto valstybinės žemės sklypas, kadastro Nr. ( - ), unikalus Nr. ( - ), adresu ( - ) (b.l. 20-22, tomas 1). Minėtas žemės sklypas išnuomotas kitai paskirčiai – gyvenamajam namui statyti ir eksploatuoti iki statybų pabaigos, bet ne ilgiau kaip trejiems metams, skaičiuojant nuo šios sutarties šalių pasirašymo dienos (sutarties 2 p., 3 p.). Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 2.3-1482-01 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pabaigos ir valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomojimo 576-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai“ su atsakovu 1998-06-30 sudaryta valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis Nr. 373 N01/98-15880, pripažinta pasibaigusia; pagal minėtą žemės nuomos sutartį išnuomotas valstybinės žemės sklypas išnuomotas ne aukciono tvarka devyniasdešimt keturiems metams 576-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai (b.l. 46, tomas 1). Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir 576-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos 2004 m. kovo 15 d. susitarimu Nr. K01/2004-383 dėl valstybinės žemės nuomos sutarties dalinio pakeitimo pakeista su atsakovu 420-ąja gyvenamųjų namų statybos bendrija 1998-06-30 sudaryta valstybinės žemės nuomos sutartis Nr. 373 N01/98-15880, valstybinės žemės nuomininku nurodant 576-ąją daugiabučio namo savininkų bendriją, sutarties terminą nustatant devyniasdešimt ketveriems metams ir išnuomoto valstybinės žemės sklypo paskirtį pakeičiant gyvenamajam namui eksploatuoti (b.l. 117, tomas 1).

6Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2012 m. liepos 3 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-333/2012 (šioje civilinėje byloje) yra išaiškinęs, kad Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 str. 2 d. įtvirtinta valstybinės žemės naudotojų pareiga mokėti žemės nuomos mokestį, išskyrus atvejus, kai žemė naudojama panaudos pagrindais, todėl valstybinės žemės nuomos mokestis turi būti mokamas ne tik už išnuomotą, bet ir kitais teisiniais pagrindais suteiktą žemę. Valstybinės žemės nuomos sutarties 2 punkte apibrėžtas nuomos sutarties terminas – iki statybų pabaigos, bet ne ilgiau kaip trejiems metams, skaičiuojant nuo sutarties pasirašymo dienos. Taigi sutartis galioja trejus metus nuo jos pasirašymo dienos – iki 2001 m. birželio 30 d., tačiau jeigu atsakovas statybą užbaigia anksčiau nei per trejus metus nuo sutarties sudarymo dienos, nuomos sutartis pasibaigia nuo statybos pabaigos. Išnuomotame valstybiniame žemės sklype vykdoma statyba nebuvo užbaigta per nuomos sutarties galiojimo terminą. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo (b.l. 49-50, tomas 1) matyti, kad gyvenamojo namo, kurio statybai ir eksploatavimui išnuomotas valstybinės žemės sklypas atsakovui, statyba baigta 2002 m. kovo 4 d., Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos 2002-03-04 aktu Nr. 249 daugiabutį namą su visuomeninės paskirties patalpomis, požemine stovėjimo aikštele su sandėliukais ir patalpomis pripažinus tinkamu naudoti. Todėl atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra įrodymų, patvirtinančių, jog nuomos sutartis buvo įstatymų nustatyta tvarka su atsakovų pratęsta ar sudaryta nauja nuomos sutartis dėl to paties žemės sklypo, laikytina, jog nuomos sutartis pasibaigė praėjus trims metams nuo sutarties sudarymo dienos 2001 m. birželio 30 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje yra išaiškinta, jog vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 33 str. 2 d. 2 p., pasibaigus terminuotos valstybinės žemės nuomos terminui, ji šalių konkliudentiniais veiksmais – naudojimosi ir neprieštaravimu tokiam naudojimuisi - neprasitęsia, faktinis valstybinės žemės sklypo naudotojas netampa nuomininku.

7Valstybės įmonės „Registrų centras“ 2010-03-03 Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro išplėstinis išrašas patvirtina, jog juridinių asmenų registre 1997-06-24 įregistruota 576-oji daugiabučių namų savininkų bendrija (b.l. 90-91, tomas 1). Aplinkybė, jog Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 2.3-1482-01 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pabaigos ir valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomojimo 576-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai“ žemės sklypas ( - ), išnuomotas 576-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, taip pat atitinkami pakeitimai su atsakovu sudarytoje valstybinės žemės nuomos sutartyje sudaro pagrindą daryti išvadą, jog valstybinės žemės sklypo ( - ), ir jame esančio gyvenamojo namo naudojimas ir eksploatavimas atsakovo buvo perduotas 576-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai, tačiau byloje nėra pateikta įrodymų, patvirtinančių, jog minėtas žemės sklypas su jame esančiu gyvenamuoju namu buvo perduotas atsakovo 576-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai eksploatuoti ir naudoti iki 2003 m. metų, t. y. jog atsakovas po valstybinės žemės nuomos sutarties pasibaigimo faktiškai nustojo naudoti valstybinės žemės sklypą. Faktinės aplinkybės liudija priešingai – kad po nuomos sutarties pasibaigimo atsakovas toliau naudojo valstybinės žemės sklypą, vykdydamas jame gyvenamojo namo statybą, o vėliau – baigto statyti pastato eksploatavimą.

8Faktinį atsakovo naudojimąsi valstybiniu žemės sklypu liudija aplinkybė, jog ir po nuomos sutarties termino pasibaigimo atsakovas vykdė statybą minėtame žemės sklype. Viešojo registro duomenys liudija, jog statyba užbaigta 2002 m. kovo 4 d., t. y. po nuomos sutartis termino pasibaigimo. Byloje esantys viešojo registro duomenys, taip pat Vilniaus apskrities viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. 2.3-1482-01 „Dėl valstybinės žemės nuomos sutarties pabaigos ir valstybinės žemės sklypo, esančio ( - ), išnuomojimo 576-ajai daugiabučių namų savininkų bendrijai“, taip pat Vilniaus apskrities viršininko administracijos ir 576-osios daugiabučio namo savininkų bendrijos 2004 m. kovo 15 d. susitarimu Nr. K01/2004-383 dėl valstybinės žemės nuomos sutarties dalinio pakeitimo sudaro pagrindą daryti išvadą, jog atsakovas nustojo naudotis jam išnuomotu valstybiniu žemės sklypu ir naudojimosi teisė buvo perduota nuomos sutarties pagrindu trečiajam asmeniui 576-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai nuo 2004 m. kovo 15 d. Atsakovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepaneigė minėtuose rašytiniuose įrodymuose nurodytų aplinkybių. Pažymėtina, jog valstybinės žemės sklypas atsakovui buvo išnuomotas ne tik gyvenamojo namo statybai, bet ir jo eksploatavimui, todėl aplinkybė, jog gyvenamojo namo statyba buvo baigta 2002-03-04, nepaneigia, jog atsakovas toliau naudojo valstybinės žemės sklypą pagal paskirtį, t. y. jau pastatyto gyvenamojo namo eksploatavimui. Įrodymų, patvirtinančių, jog gyvenamasis namas perduotas eksploatuoti 576-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai ir tokiu būdu būtų nutrauktas atsakovo faktinis naudojimasis valstybiniu žemės sklypu iki Vilniaus apskrities viršininko įsakymo dėl valstybinio žemės sklypo išnuomojimo 576-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai ir su atsakovu sudarytos valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo, nepateikta, todėl atsakovas privalo sumokėti nuomos mokestį už naudojimąsi valstybine žeme po nuomos sutarties pasibaigimo iki žemės sklypo perdavimo naudotis nuomos pagrindais 576-ajai daugiabučio namo savininkų bendrijai. Iš atsakovo ieškovo naudai priteisiamas valstybinės žemės nuomos mokestis už 2003 m. – 2004 m., kuris sudaro 14916,80 Lt, taip pat 537,00 Lt delspinigiai už prievolės įvykdymo termino praleidimą. Pagal Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 50 str. 1 d. 7 p. bei Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 22 str. 1 d. 4 p. valstybinės žemės nuomos mokestis turi būti mokamas į savivaldybės, kurios teritorijoje yra valstybinė žemė, biudžetą. Priteisiamo valstybinės žemės nuomos mokesčio dydis nustatytas pagal Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2003-10-01 sprendimu Nr. 01A-41-87 patvirtintą tarifą (LRV 2002-11-19 nutarimas Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“).

9Ieškovo reikalavimas dėl 5 proc. metinių palūkanų už priteistą sumą priteisimo tenkinamas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.

10Kadangi ieškovas pagal įstatymą yra atleistas nuo žyminio mokesčio už ieškinį, žyminis mokestis ir procesinių dokumentų įteikimo išlaidos priteisiamos iš atsakovo valstybės naudai (LR CPK 92 str., 93 str. 1 d., 96 str. 1 d.).

11Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259 str., 260 str., 264 str., 265 str., 268 str., 270 str. teismas

Nutarė

12Ieškinį patenkinti visiškai.

13Priteisti iš atsakovo 420-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės naudai 14916,80 Lt valstybinės žemės nuomos mokesčio įsiskolinimą ir 537,00 Lt delspinigių, viso 15453,80 Lt (penkiolika tūkstančių keturis šimtus penkiasdešimt tris litus, aštuoniasdešimt centų).

14Priteisti iš atsakovo 420-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos ieškovo Vilniaus miesto savivaldybės naudai5 (penkis) proc. metinių palūkanų už priteistą 15453,80 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2009 m. rugpjūčio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Priteisti iš atsakovo 420-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos valstybės naudai 463,61 Lt žyminio mokesčio ir 114,40 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, viso procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, viso 551,01 Lt (penkis šimtus penkiasdešimt vieną litą, vieną centą) bylinėjimosi išlaidų.

16Sprendimas per trisdešimt dienų gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai