Byla Iv-1758-484/2012
Dėl teismas 2012-01-03 nutartimi nustatė pareiškėjams terminą iki 2012-01-17 pašalinti skundo trūkumus, t.y. pateikti teismui notaro patvirtintą įgaliojimą, suteikiantį teisę Lietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos pirmininkui T. C. paduoti skundą profesinės sąjungos narių vardu

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, susipažinusi su P. A., J. V., A. J., V. M., D. M. L., T. M., V. N., R. Č. (toliau – pareiškėjai) skundu,

Nustatė

2pareiškėjų atstovas 2011-12-30 padavė teismui skundą, kuriame prašo priteisti iš atsakovo Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo neišmokėtą darbo užmokesčio dalį už priedus, priemokas ir viršvalandinį darbą: P. A. – 3 849,53 Lt; J. V. – 2 060,7 Lt; A. J. – 4 688,41 Lt; V. M. – 2 759,53 Lt; M. L.– 2 759,53 Lt; T. M. – 679,20 Lt; V. N. – 2 201,87 Lt ir R. Č. – 8 135,25 Lt.

3Paduotas skundas atitiko ne visus Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) skundui keliamus reikalavimus, todėl teismas 2012-01-03 nutartimi nustatė pareiškėjams terminą iki 2012-01-17 pašalinti skundo trūkumus, t.y. pateikti teismui notaro patvirtintą įgaliojimą, suteikiantį teisę Lietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos pirmininkui T. C. paduoti skundą profesinės sąjungos narių vardu.

4Skundą atsisakytina priimti.

5Pagal ABTĮ 23 straipsnio 3 dalį skundą (prašymą) pasirašo pareiškėjas ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo skundo (prašymo) turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus.

6Nustatyta, kad skundą pareiškėjų vardu pasirašė ir teismui padavė Lietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas T. C.. Taigi, nagrinėjamu atveju profesinė sąjunga byloje yra savo nario atstovas pagal pavedimą (ABTĮ 49 straipsnio l ir 3 dalys). Atstovavimo pagal pavedimą administracinėse bylose turiniui bei jo įforminimui keliami reikalavimai, nustatyti Civiliniame ir Civilinio proceso kodeksuose (ABTĮ 49 straipsnio 3 dalis). Aukščiausiojo Teismo 2005-04-14 konsultacijoje dėl pavedimų, kai profesinės sąjungos atstovauja savo nariams darbo teisinių santykių bylose teisme, įforminimo (Teismų įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 3 punktas), bei Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2005 m. balandžio mėn. 19 d. konsultacijoje Nr. ( - ), nurodoma, kad šiuo atveju pagrindas atstovavimo santykiams tarp profesinės sąjungos ir jos nario atsirasti yra asmens narystė profesinėje sąjungoje, todėl profesinė sąjunga atstovauja savo nariui be specialiai atstovauti teisme išreikšto (žodžiu ar raštu) pavedimo (jį atstoja asmens narystė profesinėje sąjungoje). Profesinė sąjunga ir be specialiai išduoto įgaliojimo turi CPK 59 straipsnio l dalyje numatytas teises, o notaro patvirtintas įgaliojimas yra būtinas tik CPK 59 straipsnio 2 dalyje numatytiems procesiniams veiksmams atlikti.

7Įvertinant Administracinių bylų teisenos įstatymo 5 straipsnio 3 dalies l punkto nuostatą, kad teismas imasi nagrinėti administracinę bylą pagal asmens ar jo atstovo skundą, bei 23 straipsnio 3 dalyje įtvirtintą taisyklę, kad prie atstovo paduodamo skundo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitas dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus, darytina išvada, jog be specialiai išduoto įgaliojimo profesinė sąjunga atstovaudama savo nariams teisme turi visas teises, išskyrus: 1) teisę paduoti skundą; 2) bylos perdavimą kitam teismui ar institucijai; 3) visišką ar dalinį skundo (prašymo) reikalavimų atsisakymą; 4) skundo (prašymo) reikalavimų pripažinimą; 5) skundo (prašymo) pagrindo ar dalyko pakeitimą; 6) teismo sprendimo ar nutarties apskundimą; 7) įgaliojimų perdavimą kitam asmeniui (per įgaliojimą); 8) vykdomojo rašto gavimą ir jo pateikimą išieškoti; 9) priteistų pinigų gavimą. Administracinių bylų teisenos įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje ir 50 straipsnio 2 dalies 1-8 punktuose nurodytiems atstovavimo veiksmams atlikti yra būtinas notaro patvirtintas įgaliojimas.

8Šalindami skundo trūkumus, pareiškėjai pateikė teismui notaro patvirtintą įgaliojimą, suteikianti teisę Lietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos pirmininkui T. C. pareiškėjų vardu paduoti skundą teismui. Kaip matyti, nurodytas įgaliojimas yra pasirašytas ir notaro patvirtintas 2012-01-09, t. y. po skundo teismui padavimo. Todėl darytina išvada, kad Lietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas T. C. skundo padavimo teismui dieną, t. y. 2011-12-30, įgaliojimų pasirašyti ir paduoti skundą pareiškėjų vardu neturėjo.

9Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta ir vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 7 punktu, P. A., J. V., A. J., V. M., D. M. L., T. M., V. N., R. Č. skundą atsisakytina priimti, kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

10Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 37 straipsnio 2 dalies 3 punktu,

Nutarė

11atsisakyti priimti P. A., J. V., A. J., V. M., D. M. L., T. M., V. N., R. Č. skundą, kaip paduotą neįgalioto vesti bylą asmens.

12Nutarčiai įsiteisėjus, skundą su priedais grąžinti Lietuvos pataisos įstaigų profesinės sąjungos pirmininkui T. C..

13Nutartis per 7 dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali būti apskųsta atskiruoju skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai