Byla AS-261-602/2017
Dėl sprendimų panaikinimo

1Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ričardo Piličiausko, Veslavos Ruskan (pranešėja) ir A. S. (kolegijos pirmininkas),

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų A. N. (A. N.) ir A. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 25 d. nutarties administracinėje byloje pagal pareiškėjų A. N. (A. N.) ir A. N. skundą atsakovui Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės dėl sprendimų panaikinimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Pareiškėjai A. N. ir A. N. (toliau – ir pareiškėjai) 2016 m. spalio 27 d. padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti 2015 m. lapkričio 20 d. Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – ir Vilniaus AVMI) patikrinimo aktą Nr. 4.65-FR0680-801, 2016 m. birželio 3 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir VMI) 2016 m. birželio 3 d. sprendimus Nr. 68-143 ir Nr. 68-145, Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK) 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą dėl A. N. skundo ir MGK 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą dėl A. N. skundo.

6Kadangi pareiškėjų skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) reikalavimų, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi pareiškėjams buvo nustatytas terminas iki 2016 m. lapkričio 23 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. patikslinti skundo reikalavimus pagal byloje pateiktą išaiškinimą; patikslinti bylos proceso šalis; pateikti teismui įrodymus, kada pareiškėjai gavo skundžiamus MGK sprendimus.

7II.

8Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjų skundą laikė nepaduotu. Nutarčiai įsiteisėjus, nurodė skundą su priedais ir 30 Eur žyminį mokestį grąžinti pareiškėjams.

9Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ir ABTĮ) 33 straipsnio 1 dalimi ir pažymėjo, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartis pareiškėjams buvo siunčiama du kartus skunde nurodytu jų gyvenamosios vietos adresu, tačiau abu kartus vokai su nutartimis grįžo neįteikti. Pagal ABTĮ 76 straipsnio 1 dalį proceso dalyviai privalo pranešti teismui apie savo adreso, elektroninio pašto adreso, telefono, fakso numerių ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresų pasikeitimą bylos proceso metu. Jeigu tokio pranešimo nėra, šaukimas siunčiamas paskutiniu teismui žinomu adresu arba oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ar į buveinę ir laikomas įteiktu, nors adresatas tuo adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę. Teismas vertino, kad minėta taisyklė taikytina ir kitų teismo procesinių dokumentų įteikimui ir sietina su pareiškėjų pareiga domėtis savo iškelta administracine byla.

10Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai Lietuvoje nebegyvena, apie savo adreso pasikeitimą teismo laiku neinformavo, taigi laikė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartis dėl trūkumų šalinimo pareiškėjams buvo įteikta, tačiau jie per teismo nustatytą terminą skundo trūkumų nepašalino, todėl jų skundas laikytas nepaduotu.

11Teismas akcentavo, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjams pakartotinai kreiptis į teismą su skundu, atitinkančiu ABTĮ reikalavimus.

12III.

13Pareiškėjai A. N. ir A. N. padavė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartį.

14Atskirajame skunde pažymi, kad pareiškėjai yra nurodę adresą Vilniuje, kuriame yra įrengta pašto dėžutė, atitinkanti įstatymo reikalavimus. Visa korespondencija yra gaunama tinkamai ir laiku, nes, pareiškėjams nesant Lietuvoje, pašto dėžutė yra tikrinama jų įgalioto asmens ir apie bet kokią gautą korespondenciją yra pranešama tinkamai ir laiku. Laikotarpiu nuo 2016 m. spalio mėn. iki 2017 m. sausio mėn. buvo gaunama korespondencija iš bankų ir kitų institucijų, tačiau korespondencijos iš teismo nebuvo gauta. Nebuvo gauta ir informacinių pranešimų. Pažymi, kad 2017 m. sausio 19 d. buvo gautas teismo sekretorės elektroninis laiškas, pareiškėjas 2017 m. sausio 24 d. atsakė į šį laišką, nurodydamas, jog faktiškai Lietuvoje negyvena ir nurodydamas adresą Vokietijoje.

15Teisėjų kolegija

konstatuoja:

16IV.

17Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 25 d. nutarties, kuria pareiškėjų skundas laikytas nepaduotu, teisėtumas ir pagrįstumas.

18Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjai A. N. ir A. N. 2016 m. spalio 27 d. padavė teismui skundą, kuriame prašė panaikinti 2015 m. lapkričio 20 d. Vilniaus AVMI patikrinimo aktą Nr. 4.65-FR0680-801, 2016 m. birželio 3 d. VMI 2016 m. birželio 3 d. sprendimus Nr. 68-143 ir Nr. 68-145, MGK 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą dėl A. N. skundo ir MGK 2016 m. rugpjūčio 29 d. sprendimą dėl A. N. skundo.

19Kadangi pareiškėjų skundas neatitiko ABTĮ (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) reikalavimų, Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartimi pareiškėjams buvo nustatytas terminas iki 2016 m. lapkričio 23 d. skundo trūkumams pašalinti, t. y. patikslinti skundo reikalavimus pagal byloje pateiktą išaiškinimą; patikslinti bylos proceso šalis; pateikti teismui įrodymus, kada pareiškėjai gavo skundžiamus MGK sprendimus.

20Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 25 d. nutartimi pareiškėjų skundą laikė nepaduotu. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai Lietuvoje nebegyvena, apie savo adreso pasikeitimą teismo laiku neinformavo, taigi laikė, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartis dėl trūkumų šalinimo pareiškėjams buvo įteikta, tačiau jie per teismo nustatytą terminą skundo trūkumų nepašalino.

21Pagal ABTĮ (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 24 straipsnio 2 dalies 1 punktą skunde (prašyme, pareiškime) turi būti nurodyta pareiškėjo vardas, pavardė (pavadinimas), asmens kodas (kodas), gyvenamoji vieta (buveinė), jeigu pareiškėjas turi, – ir elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, pavardė ir adresas, jeigu žinoma, – atstovo elektroninio pašto adresas, telefono, fakso numeriai ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresai.

22ABTĮ 76 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso dalyviai privalo pranešti teismui apie savo adreso, elektroninio pašto adreso, telefono, fakso numerių ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresų pasikeitimą bylos proceso metu. Jeigu tokio pranešimo nėra, šaukimas siunčiamas paskutiniu teismui žinomu adresu (elektroninio pašto ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresu) arba oficialiai deklaruotu gyvenamosios vietos adresu ar į buveinę ir laikomas įteiktu, nors adresatas tuo adresu nebegyventų ar būtų pakeitęs savo buveinę (elektroninio pašto ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresą).

23Įstatymų leidėjas, nustatydamas tiek popierine forma, tiek elektroninių ryšių priemonėmis paduodamų skundų turinio reikalavimus ir reikalaudamas pareiškime nurodyti elektroninio pašto adresą, telefono, fakso numerius ar kitų elektroninių ryšių priemonių adresus (jeigu pareiškėjas turi), kartu nustato ir teismo pareigą siųsti procesinius dokumentus minėtais elektroninių ryšių priemonių adresais. Nors minėta teismo pareiga – siųsti pareiškėjui procesinius dokumentus elektroninių ryšių priemonių skunde nurodytais adresais, kai ABTĮ nėra įsakmiai nurodytas šis dokumentų įteikimo būdas (kaip, pvz., privalomas dokumentų siuntimas ABTĮ 74 str. 7 d. nustatytiems subjektams), ir nėra aiškiai įtvirtinta konkrečiose taisyklėse dėl procesinių dokumentų įteikimo, tačiau, teismui nustačius, kad kitais būdais negalima įteikti procesinių dokumentų, ir pareiškėjui nurodžius savo elektroninio pašto adresą, dokumentai turėtų būti siunčiami ir minėtomis elektroninių ryšių priemonėmis, kitaip teismas tinkamai neįvykdys savo pareigos įteikti procesinius dokumentus pareiškėjui, kuris negalės įgyvendinti savo procesinių teisių ir pareigų.

24Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo 2016 m. lapkričio 8 d. nutartis, kuria pareiškėjams buvo nustatytas terminas skundo trūkumams pašalinti, buvo siunčiama du kartus skunde nurodytu jų gyvenamosios vietos adresu, tačiau abu kartus vokai su nutartimis grįžo neįteikti. Teismui buvo žinomas pareiškėjų naudojamas elektroninio pašto adresas (2017 m. sausio 19 d. rašytas elektroninis laiškas pareiškėjams, į kurį buvo atsakyta), tačiau teismas, net žinodamas, jog pareiškėjams nutarties nurodytu gyvenamosios vietos adresu įteikti nepavyko, minėtos nutarties dėl termino trūkumams pašalinti nustatymo pareiškėjams elektroniniu paštu neišsiuntė. Tai buvo padaryta tik po to, kai buvo priimta skundžiama Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartis, kuria pareiškėjų skundas laikytas nepaduotu. Teisėjų kolegijos vertinimu, tokie pirmosios instancijos teismo procesiniai sprendimai laikytini neatitinkančiais aptartų proceso teisės normų reikalavimų.

25Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjų atskirasis skundas tenkintinas ir pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, perduodant skundo priėmimo klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

26Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 154 straipsnio 4 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

27Pareiškėjų A. N. (A. N.) ir A. N. atskirąjį skundą tenkinti.

28Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartį panaikinti ir skundo priėmimo klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui spręsti iš naujo.

29Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Pareiškėjai A. N. ir A. N. (toliau... 6. Kadangi pareiškėjų skundas neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių... 7. II.... 8. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 25 d. nutartimi... 9. Teismas rėmėsi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 10. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai Lietuvoje nebegyvena, apie savo adreso... 11. Teismas akcentavo, kad ši nutartis neužkerta kelio pareiškėjams... 12. III.... 13. Pareiškėjai A. N. ir A. N. padavė... 14. Atskirajame skunde pažymi, kad pareiškėjai yra nurodę adresą Vilniuje,... 15. Teisėjų kolegija... 16. IV.... 17. Nagrinėjamos bylos dalykas – Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017... 18. Pagal bylos aplinkybes nustatyta, kad pareiškėjai A. N.... 19. Kadangi pareiškėjų skundas neatitiko ABTĮ (redakcija, galiojanti nuo 2016... 20. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2017 m. sausio 25 d. nutartimi... 21. Pagal ABTĮ (redakcija, galiojanti nuo 2016 m. liepos 1 d.) 24 straipsnio 2... 22. ABTĮ 76 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad proceso dalyviai privalo pranešti... 23. Įstatymų leidėjas, nustatydamas tiek popierine forma, tiek elektroninių... 24. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad Vilniaus apygardos administracinio teismo... 25. Esant tokioms aplinkybėms, konstatuotina, jog pareiškėjų atskirasis skundas... 26. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 27. Pareiškėjų A. N. (A. N.) ir 28. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2017 m. sausio 25 d. nutartį... 29. Nutartis neskundžiama....