Byla II-1786-484/2008
Dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus nutarimo panaikinimo

2Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Ina Kirkutienė, sekretoriaujant Renatai Paukštaitei, dalyvaujant pareiškėjui A. V., institucijos, priėmusios nutarimą, atstovui Igoriui Tkačenko, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinio teisės pažeidimo bylą pagal pareiškėjo A. V. skundą dėl Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus nutarimo panaikinimo.

3Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

5Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus vyresnysis valstybinis inspektorius 2008-09-09 surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą A. V. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – LR ATPK) 1897 straipsnio 1 dalį už tai, kad A. V., būdamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Širvintų žemėtvarkos skyriaus vedėju, laiku nepateikė matavimo priemonių patikrai, t. y. 2008-05-16 patikrinimo metu nustatyta, kad neatlikta metalinės ruletės Nr. 0743, kurią 2008-03-18 naudojo Širvintų rajono žemėtvarkos skyriaus darbuotojos, tikrindamos V. Z. pareiškimą dėl savavalinio žemės sklypo užėmimo faktą, patikra (b. l. 27).

6Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus 2008-09-23 nutarimu A. V. pagal LR ATPK 1897 straipsnio 1 dalį paskirta 700 Lt bauda (b. l. 28).

7Pareiškėjas A. V. su skundu kreipėsi į teismą ir prašo panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus 2008-09-23 nutarimą. Skunde nurodė, kad su pažeidimu nesutinka. Mano, kad nubaustas nepagrįstai. Pareiškėjo tvirtinimu, Vilniaus apskrities viršininko administracija tik po patikrinimo nustatė matavimo prietaisų sąrašą, laiko intervalą tarp patikrų ir paskyrė jį atsakingu už teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių patikros kontrolės vykdymą. Nurodė, kad administracine tvarka anksčiau nebuvo baustas (b. l. 2-3).

8Teismo posėdyje A. V. prašė skundą tenkinti remdamasis skunde nurodytais motyvais.

9Institucijos, surašiusios nutarimą, atstovas prašė skundo netenkinti. Paaiškino, kad prieš priimant nutarimą, kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamentą su prašymu nurodyti asmenis, atsakingus už matavimo priemonių, naudojamų žemės naudmenų matavimams, teisinę metrologinę priežiūrą. Vilniaus apskrities viršininko administracija nurodė, kad už matavimo priemonių priežiūrą atsakingi teritorinių žemėtvarkos skyrių viršininkai. Todėl mano, kad K. V. nuobauda paskirta pagrįstai.

10Skundas tenkintinas. Nustatyta, kad A. V. administracinė nuobauda – 700 Lt bauda, paskirta už tai, kad jis būdamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento, Širvintų žemėtvarkos skyriaus vedėju, laiku nepateikė matavimo priemonių patikrai, t. y. Širvintų rajono žemėtvarkos skyriaus darbuotojai 2008-03-18 naudojo metalinę ruletę Nr. 0743, kuriai nebuvo atlikta metrologinė patikra. LR ATPK 1897 str. 1 d. nurodoma, kad teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių, kurios neturi teisės aktų nustatytų liudijimų (sertifikatų), plombų, žymenų ir (arba) ženklų arba kurių žymuo, plomba pažeisti, tiekimas rinkai, nuoma ar naudojimas užtraukia baudą fiziniams asmenims nuo vieno šimto iki vieno tūkstančio litų, juridinių asmenų arba užsienio valstybių įmonių filialų Lietuvos Respublikoje vadovams ar jų įgaliotiems asmenims – nuo trijų šimtų iki dviejų tūkstančių litų.

11LR ATPK 250 straipsnis įtvirtina, jog administracinio teisės pažeidimo bylos teisena negali būti pradėta, o pradėtoji turi būti nutraukta, kai nėra administracinio teisės pažeidimo sudėties. Būtina įrodyti pažeidimo subjektą, subjektyviąją pusę, objektą objektyviąją pusę. Administracinio teisės pažeidimo sudėties įrodymas sudaro pagrindą kilti administracinei atsakomybei, priešingu atveju nėra pagrindo taikyti administracinės atsakomybės priemones.

12Administracinėn atsakomybėn traukiamas asmuo kaltu gali būti pripažintas tik tuo atveju, kai ištirti įrodymai leidžia daryti besąlygišką išvadą, jog šis asmuo padarė nurodytą veiką. Pagal LR ATPK 284 str. nuostatas, pareigūnas, nagrinėdamas administracinio teisės pažeidimo bylą, privalo išsiaiškinti ar buvo padarytas administracinis teisės pažeidimas, ar asmuo kaltas jo padarymu, ar asmuo trauktinas administracinėn atsakomybėn bei išsiaiškinti kitas aplinkybes, turinčias reikšmės bylai teisingai išspręsti.

13Atsakomybė už LR ATPK 1897 str. 1 d. dispozicijoje padarytą teisės pažeidimą kyla juridinių asmenų vadovams arba jų įgaliotiems asmenims.

14Iš byloje pateikto Vilniaus apskrities viršininko administracijos Žemės tvarkymo departamento Širvintų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo pareigybės aprašymo matyti, kad vedėjo funkcijų aprašyme matavimo priemonių metrologijos kontrolės funkcija šiai pareigybei nėra priskirta. Širvintų rajono žemėtvarkos skyrius juridinio asmens statuso neturi. Širvintų rajono žemėtvarkos skyrius yra Vilniaus apskrities viršininko administracijos struktūrinis padalinys. Vilniaus apskrities viršininkas įsakymą Nr. 2.3-9135-(30), kuriuo teritorinių žemėtvarkos skyrių vedėjams pavedė paskirti asmenis, atsakingus už teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių patikros kontrolę, priėmė tik 2008-07-22, t.y. po teisės pažeidimo fakto nustatymo.

15Kitų duomenų, patvirtinančių, kad A. V. eidamas Vilniaus apskrities viršininko administracijos Širvintų rajono žemėtvarkos skyriaus vedėjo pareigas, iki 2008-07-22 buvo atsakingas už matavimo priemonių patikrą, nėra. Todėl A. V. negali būti patrauktas administracinėn atsakomybė pagal LR ATPK 1897 straipsnio 1 dalį. Ši aplinkybė daro administracinės bylos teiseną negalima, todėl nutarimas naikintinas ir administracinio teisės pažeidimo byla nutrauktina, nesant A. V. veiksmuose administracinio teisės pažeidimo, numatyto LR ATPK 1897 straipsnio 1 dalyje, sudėties (LR ATPK 250 str. 1 d. 1 p.). Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 124 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 128 straipsniu,

Nutarė

16A. V. skundą patenkinti.

17Panaikinti Lietuvos metrologijos inspekcijos Vilniaus apskrities skyriaus vyresniojo valstybinio inspektoriaus 2008-09-23 nutarimą, kuriuo A. V. pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1897 straipsnio 1 dalį paskirta 700 Lt bauda.

18A. V. atžvilgiu administracinio teisės pažeidimo bylą nutraukti, nesant A. V. veiksmuose teisės pažeidimo, numatyto Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso ATPK 1897 straipsnio 1 dalyje, sudėties.

19Nutarimas per 10 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliacine tvarka gali būti skundžiama Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai