Byla III-3845-121/2012
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Egidijos Puzinskaitės, Henriko Sadausko, Nijolės Žalnieriūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), dalyvaujant pareiškėjo atstovei advokatei A. A., atsakovo atstovui Viktorui Ostrovnojui, teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo G. T. (G. T.) skundą atsakovui Migracijos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3pareiškėjas G. T. kreipėsi į teismą, prašydamas panaikinti Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau - Departamentas) (duomenys neskelbtini) sprendimą Nr. ( - ) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui G. T. ir jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos" (toliau - Sprendimas) ir suteikti prieglobstį (pabėgėlio statusą ir papildomą apsaugą) G. T. Lietuvos Respublikoje (toliau – LR).

4Paaiškina, kad apklausos metu jis tiksliai nurodė išvykimo iš kilmės šalies priežastis. 2006 m. pradėjo tarnauti ( - ) armijoje. 2008 m. savo noru išvyko į ( - ). 2008 m. rugpjūčio mėn. jo dalinį gražino atgal į ( - ), nes jie turėjo dalyvauti kare su Rusija. 2011 m. pareiškėjas patyrė spaudimą dėl išvykimo į ( - ), nes jo sutartyje buvo numatyta, kad išvykti į ( - ) jis gali tik savanoriškai. Vėliau jam buvo grasinama, kad, jei nevyks į ( - ), jam bus paskirta 14 000 larių bauda, jo byloje atsiras įrašas, bus sugadinta jo karjera, jo nepriims į darbą jokioje valstybės įstaigoje. Tačiau jis nesutiko vykti į ( - ), todėl nutraukė sutartį. Po sutarties nutraukimo pas jį atėjo teismo antstoliai, jie reikalavo sumokėti 14 000 larių baudą už sutarties nutraukimą. Vėliau jam buvo grasinama, jei jis nesumokės baudos, jį pasodins į kalėjimą, nors 14 000 larių bauda jam paskirta neteisėtai. Paaiškina, kad jis sudarė naują sutartį laikotarpiui nuo 2010 iki 2011 m., kurioje nebuvo numatyta bauda už sutarties nutraukimą. Pareiškėjui buvo grasinama, liepiama susimokėti neteisėtai paskirtą baudą, ko pasėkoje jis buvo priverstas išvykti. Pareiškėjo manymu, visi jo pateikti faktai ir aplinkybės buvo ištirtos netinkamai.

5Sprendimas uždrausti jam atvykti į LR trejus metus nuo jo išsiuntimo iš LR priimtas nepagrįstai. Į Lietuvą jis atvyko prašyti prieglobsčio, todėl neaišku, kuo vadovaujantis jo atžvilgiu yra priimamas sprendimas uždrausti jam atvykti į Lietuvą trejus metus. Pareiškėjo manymu, toks sprendimas yra neproporcingas (b.l. 1-2).

6Atsakovas Departamentas, atsikirsdamas į pareiškėjo skundą, prašo jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Paaiškina, kad pareiškėjas klaidingai supranta prieglobsčio suteikimo procedūros reikalavimus, nes mano, jog vien pareiškimas apie tariamai gresiantį persekiojimą automatiškai pagrindžia tarptautinės apsaugos suteikimo būtinumą. Įvertinęs surinktą informaciją, Departamentas pagrįstai konstatavo, kad pareiškėjas nepateikė jokios patikimos informacijos, leidžiančios manyti, kad jam reikalinga tarptautinė apsauga nuo kilmės šalyje gresiančio persekiojimo, smurto arba žmogaus teisių pažeidimų. Pagrindo prielaidai, kad (duomenys neskelbtini) pareiškėjui grėstų persekiojimas, susijęs su jo rase, išpažįstama religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei ar politiniais įsitikinimais, Departamentas bylos nagrinėjimo metu nenustatė. Ginčai dėl sutartinių teisinių santykių (įskaitant profesinę karo tarnybą pagal sutartį) yra nacionalinių teismų, nagrinėjančių civilines bylas, kompetencijoje, tuo tarpu pareiškėjas nepateikė informacijos, leidžiančios manyti, kad jis neturėjo galimybės ( - ) teismuose ginti savo tariamai pažeistas teises. Pagal savo pobūdį reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad karys dėl subjektyvių priežasčių pasišalina iš profesinės karo tarnybos, nutraukdamas profesinės karo tarnybos sutartį savo iniciatyva, kaip prievolės dalykas neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei bei atitinka teisėtumo, apibrėžtumo, įmanomumo ir kreditoriaus interesų reikalavimus. Pareiškėjo nurodyta tariama grėsmė ( - ) neatitinka persekiojimo apibrėžimo, kadangi tai yra nediskriminacinė teisinė priemonė, nesusijusi su Įstatymo 86 str. 1 dalyje išvardintais pagrindais. Pareiškėjo nurodyti išvykimo iš kilmės šalies motyvai nėra susiję su tarptautinės apsaugos poreikiu. Nėra jokių priežasčių manyti, kad ginčų dėl sutartinių teisinių santykių pareiškėjas negalėjo spręsti ( - ) teismuose arba kad šių teismų sprendimai būtų diskriminuojantys ir neteisėti. Pareiškėjas nenurodė jokių įtikinamų išvykimo iš kilmės šalies priežasčių, atitinkančių pabėgėlio statuso suteikimo kriterijus bei pagrindžiančių tarptautinės apsaugos prašymą. Pareiškėjas akivaizdžiai piktnaudžiauja prieglobsčio suteikimo procedūra, siekdamas vienintelio tikslo - įteisinti savo buvimą Europos Sąjungos teritorijoje ir pasinaudoti prieglobsčio prašytojams suteikiamomis garantijomis (atleidimas nuo atsakomybės už neteisėtą sienos kirtimą, materialinės priėmimo sąlygos ir t.t.).

8Skirtingai, nei ankstesnėje LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties" (toliau - Įstatymas) 133 str. 2 dalies redakcijoje, pagal kurią tokiam užsieniečiui galėjo būti uždrausta atvykti į LR, šiuo metu galiojanti nuostata įpareigoja Departamentą uždrausti užsieniečiui atvykti į LR, jeigu jis yra išsiunčiamas. Jokių papildomų sąlygų, papildomo pagrindimo arba išimčių prieglobsčio prašytojams Įstatymo 133 straipsnis. nuostatos nenumato. Tad Sprendimo dalis dėl uždraudimo atvykti yra visiškai pagrįsta ir teisėta (b.l.8-10).

9Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje skundą ir jo argumentus palaikė.

10Atsakovo atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais.

11Skundas atmestinas.

12Faktinės bylos aplinkybės.

13Prieglobsčio prašytojo bylos Nr. ( - ) (toliau - „ten pat“) dokumentai patvirtina, kad G. T. kartu su 2 kitais ( - ) piliečiais 2012-06-21 buvo sulaikytas Vilniaus rajone, ( - ) kaime. Su savimi G. T. turėjo ( - ) piliečio pasą Nr. ( - ), tačiau nepateikė jokių atvykimo į LR teritoriją bei buvimo joje teisėtumą patvirtinančių dokumentų, todėl buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje dėl neteisėto valstybės sienos perėjimo (ten pat, b.l. 1).

14Pareiškėjas 2012-06-22 pateikė prieglobsčio prašymą, kuriame nurodė, kad 2006-04-04 išėjo tarnauti į kariuomenę sutarties pagrindu. 2008 metais jį išvežė tarnauti į ( - ). 2008 m. rugpjūčio mėn. jį parvežė dalyvauti ( - ) ir Rusijos kare. Jis atsisakė, nes abi tautos yra katalikiškos. 2010 m. jį specialiai paskyrė instruktoriumi, kad išvyktų kariauti į ( - ). Jis atsisakė, taip pažeidė sutarties sąlygas. Šioje sutartyje nebuvo numatyta teisė jį prievarta išsiųsti. Sutartyje nebuvo numatyta 14 000 larų bauda, kurią jam liepė sumokėti. Jis negali susimokėti baudos. Jo tėvas miręs, mamą ištiko insultas. Nurodė, kad negali normaliai prižiūrėti mamos, jį persekioja policija, grasindama, kad jį suims. Iš pradžių jis slėpėsi ( - ) dabar - Lietuvoje (ten pat, b.l. 2, 21).

15Prieglobsčio prašytojas pirminės apklausos 2012-06-22 metu apie patirtą persekiojimą paaiškino, kad nuo 2006 m. pagal sutartį tarnavo ( - ) kariuomenėje. 2008 m. pagal sutartį savo iniciatyva buvo išvykęs į ( - ). 2008 m. rugpjūtį jų dalinį grąžino į ( - ) dalyvauti kare su Rusija. 2011 m. jį pradėjo spausti, kad jis išvažiuotų į ( - ), jam atsisakius pasakė, kad, jeigu jis nevažiuos, jam paskirs 14 000 lari baudą ir sugadins visą jo karjerą, nes, atsiradus tokiam įrašui byloje, jo niekas nepriimtų į darbą valstybės įstaigoje. Jis nutraukė sutartį, kurią sudarė nuo 2010 m. iki 2011 m. ir kurioje nenumatyta bauda už sutarties nutraukimą. Pas jį atėjo teismo antstoliai ir reikalavo sumokėti 14 000 larių baudą už sutarties nutraukimą, nors pagal sutartį ta bauda neturėjo būti paskirta. Paskui jam pradėjo grasinti, kad, nesumokėjus baudos, jį pasodins į kalėjimą. Kadangi jis neturėjo pinigų susimokėti baudą, todėl išvyko iš ( - ), bijodamas pakliūti į kalėjimą (ten pat, b.l.3-11).

16Skyrius, išnagrinėjęs G. T. prieglobsčio prašymą ir su juo susijusius dokumentus, ( - ) išvadąoje Nr. ( - ) konstatavo, kad G. T. nepateikė jokios patikimos informacijos, leidžiančios manyti, kad jam reikalinga tarptautinė apsauga nuo kilmės šalyje gresiančio persekiojimo, smurto, arba žmogaus teisių pažeidimų. Pagrindo prielaidai, kad ( - ) G. T. grėstų persekiojimas, susijęs su jo rase, išpažįstama religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei ar politiniais įsitikinimais, Departamentas bylos nagrinėjimo metu nenustatė. Ginčai dėl sutartinių teisinių santykių (įskaitant profesinę karo tarnybą pagal sutartį) yra nacionalinių teismų, nagrinėjančių civilines bylas, kompetencija, tuo tarpu G. T. nepateikė jokios informacijos, leidžiančios manyti, kad jis neturėjo galimybės ( - ) teismuose ginti savo tariamai pažeistas teises. Pagal savo pobūdį reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad karys dėl subjektyvių priežasčių pasišalina iš profesinės karo tarnybos, nutraukdamas profesinės karo tarnybos sutartį savo iniciatyva, kaip prievolės dalykas neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei bei atitinka teisėtumo, apibrėžtumo, įmanomumo ir kreditoriaus interesų reikalavimus. Prieglobsčio prašytojo nurodyta tariama grėsmė ( - ) neatitinka persekiojimo apibrėžimo, kadangi tai yra nediskriminacinė teisinė priemonė, nesusijusi su Įstatymo 86 str. 1 dalyje išvardintais pagrindais. G. T. nurodyti išvykimo iš kilmės šalies motyvai nėra susiję su tarptautinės apsaugos poreikiu. Nėra jokių priežasčių manyti, kad ginčų dėl sutartinių teisinių santykių G. T. negalėjo spręsti ( - ) teismuose arba kad šių teismų sprendimai būtų diskriminuojantys ir neteisėti. Pareiškėjas nenurodė jokių įtikinamų išvykimo iš kilmės šalies priežasčių, atitinkančių pabėgėlio statuso suteikimo kriterijus bei pagrindžiančių tarptautinės apsaugos prašymą. Skyrius padarė išvadą, kad jis akivaizdžiai piktnaudžiauja prieglobsčio suteikimo procedūra, siekdamas vienintelio tikslo - įteisinti savo buvimą Europos Sąjungos teritorijoje ir pasinaudoti prieglobsčio prašytojams suteikiamomis garantijomis. Mano, kad, remiantis statistika, G. T. išvykimo iš ( - ), kelionių po kitas valstybes bei prašymo dėl prieglobsčio pateikimo Lietuvoje motyvas yra prasta ekonominė padėtis kilmės šalyje, kas neatitinka pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos suteikimo kriterijų. G. T. pateiktas prašymas dėl prieglobsčio suteikimo bei šio prašymo motyvai neatitinka Lietuvos Respublikos Įstatymo 86 str. 1 dalies kriterijų. Skyrius padarė išvadą, kad nėra pagrindo manyti, kad grįžimo į kilmės šalį atveju G. T. bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas. G. T. nepateikė jokios patikimos informacijos, leidžiančios manyti, kad ( - ) bus pažeistos jo žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės. ( - ) šiuo metu nevyksta Europos Sąjungos tarybos direktyvos 2004/83/EB 15 straipsnio c punkte ir Įstatymo 87 str. 1 d. 3 punkte nurodyti veiksmai. G. T. nenoras grįžti į kilmės valstybę nėra sąlygotas jokiomis realiai egzistuojančiomis su prieglobsčio būtinybe susijusiomis priežastimis, kadangi jo gyvybei, sveikatai, teisėms ir laisvėms negrėstų pavojus, reikalaujantis asmens tarptautinės apsaugos. G. T. prašymas dėl prieglobsčio suteikimo bei šio prašymo motyvai neatitinka ir Įstatymo 87 straipsnio kriterijų (ten pat, b.l. 36-40).

17Įvertinęs Skyriaus ( - ) išvadą Nr. ( - ) bei joje pateiktus siūlymus, Departamentas ( - ) priėmė sprendimą Nr. ( - ) nesuteikti G. T. laikino teritorinio prieglobsčio, prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) LR; įsigaliojus sprendimui dėl prieglobsčio nesuteikimo bei įsigaliojus galutiniam sprendimui jo baudžiamojoje byloje ir atlikus bausmę, jei tokia bus paskirta, nesant priežasčių, dėl kurių, remiantis Įstatymo 128 str. 2 dalimi, sprendimo dėl užsieniečio išsiuntimo vykdymas sustabdomas, išsiųsti jį iš LR į ( - ); uždrausti G. T. atvykti į LR trejus metus nuo jo išsiuntimo iš LR dienos; paskelbti Šengeno informacinėje sistemoje perspėjimą siekiant uždrausti jam atvykti pagal Šengeno konvencijos 96 straipsnį trejus metus nuo išsiuntimo iš LR dienos (ten pat, b.l. 41-43).

18Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei išvados.

19Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo, tarptautinės apsaugos suteikimo tvarką reglamentuoja 2004 m. balandžio 29 d. LR įstatymas Nr. IX-2206 ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ (toliau - Įstatymas), į kurį yra perkeltos pagrindinės 1951 m. Ženevos konvencijos „Dėl pabėgėlių statuso" nuostatos bei Įstatymas suderintas su Europos Sąjungos teisės aktais.

20Detaliau prieglobsčio prašymų nagrinėjimo tvarka yra nustatyta Vidaus reikalų ministro 2004-11-15 įsakymu Nr. 1V-361 patvirtintu Užsieniečių prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimo, sprendimų priėmimo ir jų vykdymo tvarkos aprašu (toliau – Aprašas).

21Prieglobsčio suteikimo sąlygos (t.y. priežastys, dėl kurių gali būti suteikiamas prieglobstis) yra išdėstytos Įstatymo 86 str. 1 dalyje, kurioje nustatyta, kad pabėgėlio statusas suteikiamas prieglobsčio prašytojui, kuris dėl visiškai pagrįstos baimės būti persekiojamas dėl rasės, religijos, tautybės, priklausymo tam tikrai socialinei grupei ar dėl politinių įsitikinimų yra už valstybės, kurios pilietis jis yra, ribų ir negali ar bijo naudotis tos valstybės gynyba arba neturi atitinkamos užsienio valstybės pilietybės, yra už valstybės, kurioje buvo jo nuolatinė gyvenamoji vieta, ribų ir dėl išvardytų priežasčių negali ar bijo į ją grįžti, jeigu nėra priežasčių, nustatytų šio Įstatymo 88 straipsnyje.

22Papildomos apsaugos suteikimo sąlygos (t.y. priežastys, dėl kurių gali būti suteikiama papildoma apsauga) yra nustatytos Įstatymo 87 str. 1 dalyje, kad papildoma apsauga gali būti suteikta prieglobsčio prašytojui, kuris yra už savo kilmės valstybės ribų ir negali ten grįžti dėl visiškai pagrįstos baimės, kad: 1) jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas; 2) yra grėsmė, kad jo kaip žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės bus pažeistos; 3) yra grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams.

23Be to, atsakovas pareiškėjo prašymą, kaip tai numatyta Įstatymo 2 str. 1 dalyje, kvalifikavo kaip akivaizdžiai nepagrįstą (t.y. kaip tokį užsieniečio prašymą suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje, kuriame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės šalyje pagrindimo arba kuris yra paremtas apgaule, arba kuriuo piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka bei kuris dėl minėtų priežasčių akivaizdžiai neatitinka šiame Įstatyme nustatytų kriterijų suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje).

24Kolegija su tokiu vertinimu sutinka.

25Pagal Aprašo 16.3 punktą įgaliotas Migracijos departamento valstybės tarnautojas privalo nustatyti, ar prieglobsčio prašymas nėra akivaizdžiai nepagrįstas, t.y. prieglobsčio prašymas, kuris akivaizdžiai neatitinka šio aprašo 66 punkte nustatytų kriterijų, nes: 16.3.1. jame akivaizdžiai nėra persekiojimo pavojaus kilmės valstybėje pagrindimo; 16.3.2. jis paremtas apgaule; 16.3.3. piktnaudžiaujama prieglobsčio suteikimo tvarka.

26Pagal Įstatymo 86 straipsnį bei Aprašo 66 punktą persekiojimas arba persekiojimo grėsmė, kurie turi būti pripažinti pagrindu suteikti pabėgėlio statusą LR, turi būti susiję su prieglobsčio prašytojo rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei arba su jo politiniais įsitikinimais. Pareiškėjo nurodomi motyvai (persekiojimas dėl piniginės baudos nesumokėjimo inter alia nubaudimas laisvės atėmimu) nėra susijęs su pareiškėjo rase, religija, tautybe, priklausymu tam tikrai socialinei grupei arba su jo politiniais įsitikinimais. Atsakovo surinkta informacija apie padėtį kilmės šalyje (ten pat, b.l. 25-35) leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjui kilmės šalyje buvo prieinama teisinė inter alia teisminė gynyba, todėl pareiškėjas, manydamas, jog jam bauda paskirta neteisėtai, galėjo ja pasinaudoti, tačiau to nepadarė. Antra vertus, nepaisant šiuolaikinių komunikacijos priemonių bei galimybių, pareiškėjas nepateikė nei atsakovui, nei teismui jokių įrodymų, kad apskritai buvo sudaręs sutartį dėl profesionalios karo tarnybos ir kad jam buvo paskirta bauda. Trečia, jei tikėti, kad bauda išties buvo paskirta už priešlaikinį karo tarnybos sutarties nutraukimą, tai tokios administracinės arba teisminės priemonės negalima laikyti savaime diskriminacine arba taikoma diskriminuojant.

27Kad pareiškėjo prašymas akivaizdžiai neatitinka šio aprašo 66 punkte nustatytų kriterijų, rodo ir aplinkybė, jog G. T., paprašęs prieglobsčio LR, iš jos savavališkai išvyko.

28Vertinant, ar prieglobsčio prašytojui persekiojimo pavojus dėl objektyvių priežasčių neatsirado jam būnant už valstybės, iš kurios jis atvyko, ribų ir dėl šios priežasties prieglobsčio prašytojas negali grįžti į šią valstybę (Aprašo 66.4 p.) bei ar nėra pavojaus, kad grįžimo į kilmės valstybę atveju jis bus kankinamas, su juo bus žiauriai, nežmoniškai elgiamasi arba bus žeminamas jo orumas ar jis bus tokiu būdu baudžiamas, jam grės mirties bausmė ar egzekucija, kils grėsmė, kad jo žmogaus teises ir pagrindines laisves pažeis smurto dalyviai, arba kils grėsmė jo gyvybei, sveikatai, saugumui ar laisvei dėl paplitusios prievartos, kuri kyla karinio konflikto metu arba kuri sudaro sąlygas sistemingiems žmogaus teisių pažeidimams (Aprašo 66.5 p.), kolegija sprendžia, jog ( - ) šiuo metu nevyksta Europos Sąjungos tarybos direktyvos 2004/83/EB 15 straipsnio c punkte ir Įstatymo 87 str. 1 d. 3 punkte nurodyti veiksmai, todėl nėra pagrindo pareiškėjui, kaip tai numatyta Įstatymo 87 str. 1 dalyje, suteikti papildomą apdaugą.

29Įstatymo 133 str. 2 dalyje (2011-12-08 įstatymo Nr. XI-1786 redakcija) nustatyta, kad užsieniečiui, kuris <...> buvo išsiųstas iš Lietuvos Respublikos, uždraudžiama atvykti į Lietuvos Respubliką ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui, todėl ir ši skundžiamo sprendimo dalis laikytina atitinkanti teisės aktų reikalavimus.

30Įvertinus pasakytą, darytina išvada, jog skundas nėra pagrįstas.

31Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 1p., 127 str., kolegija

Nutarė

32Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (duomenys neskelbtini) sprendimą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl laikino teritorinio prieglobsčio ir prieglobsčio (pabėgėlio statuso ir papildomos apsaugos) Lietuvos Respublikoje nesuteikimo ( - ) piliečiui G. T. ir jo išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos" palikti nepakeistą, o pareiškėjo G. T. skundą - atmesti.

33Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą Vilniaus apygardos administraciniam teismui arba tiesiogiai apeliacinės instancijos teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. pareiškėjas G. T. kreipėsi į teismą, prašydamas... 4. Paaiškina, kad apklausos metu jis tiksliai nurodė išvykimo iš kilmės... 5. Sprendimas uždrausti jam atvykti į LR trejus metus nuo jo išsiuntimo iš LR... 6. Atsakovas Departamentas, atsikirsdamas į pareiškėjo skundą, prašo jį... 7. Paaiškina, kad pareiškėjas klaidingai supranta prieglobsčio suteikimo... 8. Skirtingai, nei ankstesnėje LR įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės... 9. Pareiškėjo atstovė teismo posėdyje skundą ir jo argumentus palaikė.... 10. Atsakovo atstovas skundą prašė atmesti atsiliepimo argumentais.... 11. Skundas atmestinas. ... 12. Faktinės bylos aplinkybės.... 13. Prieglobsčio prašytojo bylos Nr. ( - ) (toliau - „ten... 14. Pareiškėjas 2012-06-22 pateikė prieglobsčio prašymą, kuriame nurodė, kad... 15. Prieglobsčio prašytojas pirminės apklausos 2012-06-22 metu apie patirtą... 16. Skyrius, išnagrinėjęs G. T. prieglobsčio prašymą ir... 17. Įvertinęs Skyriaus ( - ) išvadą Nr. 18. Teisės aktų, reglamentuojančių ginčo teisinius santykius, analizė bei... 19. Prieglobsčio prašymų nagrinėjimo, tarptautinės apsaugos suteikimo tvarką... 20. Detaliau prieglobsčio prašymų nagrinėjimo tvarka yra nustatyta Vidaus... 21. Prieglobsčio suteikimo sąlygos (t.y. priežastys, dėl kurių gali būti... 22. Papildomos apsaugos suteikimo sąlygos (t.y. priežastys, dėl kurių gali... 23. Be to, atsakovas pareiškėjo prašymą, kaip tai numatyta Įstatymo 2 str. 1... 24. Kolegija su tokiu vertinimu sutinka.... 25. Pagal Aprašo 16.3 punktą įgaliotas Migracijos departamento valstybės... 26. Pagal Įstatymo 86 straipsnį bei Aprašo 66 punktą persekiojimas arba... 27. Kad pareiškėjo prašymas akivaizdžiai neatitinka šio aprašo 66 punkte... 28. Vertinant, ar prieglobsčio prašytojui persekiojimo pavojus dėl objektyvių... 29. Įstatymo 133 str. 2 dalyje (2011-12-08 įstatymo Nr. XI-1786 redakcija)... 30. Įvertinus pasakytą, darytina išvada, jog skundas nėra pagrįstas.... 31. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 32. Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos... 33. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...