Byla I-4086-437/2014
Dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Raimondas Blauzdžius, dalyvaujant atsakovės atstovei Gintai Pociuvienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjęs administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Modus“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Kauno apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimo panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Modus“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–8), prašydama panaikinti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) 2013-09-19 sprendimą Nr. (23.24-08)-327-6722 bei įpareigoti atsakovę iš naujo išnagrinėti prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo. Pažymi, kad šiuo sprendimu atsakovė nusprendė neišdėstyti jos mokestinės nepriemokos – 1909986,62 Lt sumokėjimą penkeriems metams.

3Skunde paaiškino, kad VMI neišsamiai ir netinkamai įvertino skundo motyvus, rašytinius bylos įrodymus, neatidžiai išanalizavo ginčo teisinį santykį reglamentuojančius teisės aktus bei aktualią teismų praktiką. Dėl šių priežasčių mano, kad VMI sprendimas atmesti prašymą dėl mokestinės nepriemokos išdėstymo yra neteisėtas ir nepagrįstas.

4Nepaisant aplinkybių, kad dalį pagrindinių darbo priemonių UAB „Modus“ buvo priversta grąžinti, įmonė toliau vykdo veiklą, planuoja ją išlaikyti, vystyti ir atsiskaityti su kreditoriais. Vertina, kad galėtų tinkamai įvykdyti išdėstytos mokestinės nepriemokos sumokėjimo prievolę, gautinų pajamų dydis bus pakankamas mokestinei nepriemokai dalimis apmokėti ir tinkamoms įmonės sąlygoms užtikrinti. Pažymi, kad mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas yra žymiai efektyvesnis, nei nurodymas apmokėti apskaičiuotą mokestį iš karto.

5Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatyme nustatyta tvarka (b. l. 66-68).

6Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Atsiliepime (b. l. 34–35) paaiškina, kad skundžiamu aktu pareiškėjai nuspręsta neatidėti ir neišdėstyti jo 1909986,62 Lt mokestinės nepriemokos sumokėjimo, nes konstatuota, kad UAB „Modus“ materialinė padėtis yra sunki ir ji nepajėgs sumokėti mokestinės nepriemokos per prašomą mokėjimo atidėjimo arba išdėstymo laikotarpį.

7Vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau – ir MAĮ), Lietuvos Respublikos finansų ministro 1998-11-17 įsakymu Nr. 268 patvirtintomis Mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės), Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika. Pažymi, kad vien tik aplinkybė, jog nedelsiant sumokėjus mokestinę nepriemoką mokesčių mokėtojo finansinė padėtis gali tapti kritine, nėra absoliutus pagrindas išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą. Mokesčių mokėtojas turi pateikti įrodymus, kad turi realių galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos laikotarpį. Mokestinės nepriemokos atidėjimas ir/ar išdėstymas vien tik konstatavus, kad mokesčių mokėtojas turi sunkumų vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus, pažeistų tiek mokestinės nepriemokos išdėstymo tikslus, numatytus MAĮ ir Taisyklėse, tiek bendruosius teisės ir gero administravimo, apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo principus. Pareiškėja tokių įrodymų, kurie pagrįstų jos galimybes atsiskaityti per prašomą mokestinei nepriemokai išdėstyti laikotarpį, nepateikė.

8Per vienerius metus pareiškėjos gautinos sumos pagal 2013 m. II ketv. balansą sudaro 6864061 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos - 16003094 Lt, t.y. pareiškėjos trumpalaikiai įsipareigojimai yra 1,62 karto didesni nei pusė turto, todėl vadovaujantis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 punkto nuostatomis UAB „Modus“ yra nemoki. Pažymėjo, kad pareiškėjai būdingi sunkumus patiriančios įmonės bruožai: bendrovė negali laiku sumokėti trumpalaikių įsipareigojimų, daugiau naudoja skolintų lėšų, finansinės veiklos rizika didėja, mažėja apyvarta, didėja atsargos, auga skolos. Todėl mokesčių administratorius pagrįstai konstatavo, kad pareiškėja neįrodė, kad turi realių galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos atidėjimo ir išdėstymo laikotarpį.

9Be to, priimant sprendimą atsižvelgta į prašomos išdėstyti ir atidėti mokestinės nepriemokos dydį -1909986,62 Lt. Pažymėjo ir tai, kad pareiškėja skolinga valstybės biudžetui ne tik skunde akcentuojamą PVM, atsiradusį lizingo bendrovėms susigrąžinus lizinguojamą turtą, tačiau ir 149895,20 Lt gyventojų pajamų mokesčio už 2012-2013 metus.

10VMI, įvertinusi mokesčių mokėtojo prašymą atidėti ir išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, visus pateiktus dokumentus bei paties mokesčių administratoriaus surinktą papildomą informaciją, pagrįstai nustatė, kad pareiškėjai atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų išdėstytas, būtų sudėtinga. Konstatavus, kad pareiškėjai, net ir atidėjus ir išdėsčius mokestinės nepriemokos sumokėjimą, bus sudėtinga sumokėti mokestinę nepriemoką vėliau, t. y. per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos atidėjimo laikotarpį, mokesčių administratorius pagrįstai priėmė sprendimą neišdėstyti ir neatidėti mokestinės nepriemokos sumokėjimo.

11Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip nepagrįstą atsiliepime išdėstytais argumentais.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VMI atsiliepimo į skundą nepateikė, jos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta įstatyme nustatyta tvarka.

13Skundas netenkintinas.

14Ginčo dalykas – VMI 2013-09-19 sprendimo Nr. (23.24-08)-327-6722 teisėtumas ir pagrįstumas. Ginčas byloje kilo dėl to, ar yra pagrindas išdėstyti pareiškėjos 1909986,62 Lt PVM mokestinę nepriemoką.

15Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2013-08-12 pateikė VMI prašymą dėl 1909986,62 Lt PVM mokestinės nepriemokos išdėstymo per 5 metus (b. l. 70-71). VMI 2013-09-18 priėmė išvadą Nr. (23.23-08)-326-2758 „Dėl UAB „Modus“ mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo“ (toliau – Išvada) (b. l. 38–40). 2013-09-19 VMI priėmė sprendimą Nr. (23.24-08)-327-6722, kuriuo nusprendė neišdėstyti UAB „Modus“ mokestinės nepriemokos - 1909986,62 Lt sumokėjimą (b. l. 9, 37).

16Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 str. 1 d. nustatyta, kad mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą finansų ministro nustatyta tvarka mokesčių administratorius gali atidėti arba išdėstyti. Mokestinės nepriemokos mokėjimas atidedamas arba išdėstomas mokesčių administratoriaus sprendimu. Šio sprendimo pagrindu sudaroma mokesčių mokėtojo ir mokesčių administratoriaus mokestinės paskolos sutartis. MAĮ 88 str. 2 d. įtvirtinta, kad sprendimas atidėti mokestinės nepriemokos mokėjimą ar jį išdėstyti gali būti priimtas tik nustačius, kad nedelsiant ją sumokėjus mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritine arba mokesčių mokėtojas turėtų didelių sunkumų vykdydamas savo kitus finansinius įsipareigojimus, tačiau šios mokestinės nepriemokos mokėjimo atidėjimas ar išdėstymas suteiktų jam galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti mokestinę nepriemoką vėliau.

17Taisyklių 14 p. nustatyta, kad mokesčių mokėtojas prie prašymo turi pridėti dokumentus (atsižvelgiant į konkretaus mokesčių mokėtojo veiklos apimtis ir pobūdį, prašomos atidėti mokestinės nepriemokos dydį – rašytinius laisvos formos paaiškinimus ar mokesčių mokėtojo įsipareigojimus sumokėti mokestinę nepriemoką ateityje, sutartis, ketinimo protokolus, verslo planą ir (arba) kita), kuriais įrodoma, kad jis turi realių galimybių atsiskaityti su biudžetu tuo atveju, jeigu jo mokestinės nepriemokos sumokėjimas būtų atidėtas arba išdėstytas.

18Įgyvendindamas jam suteiktą diskreciją dėl mokestinės nepriemokos sumokėjimo išdėstymo, mokesčių administratorius turi įvertinti mokesčių surinkimo ir mokestinės nepriemokos išdėstymo tikslus, atsižvelgti į aktualius sprendžiamu klausimu teisės aktuose nustatytus reikalavimus, bendruosius teisės (draudimo diskriminuoti, asmenų lygybės prieš įstatymą, kt.) ir gero administravimo (objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, kt.), apmokestinimo teisinio reglamentavimo ir taikymo (mokesčių mokėtojų lygybės, teisingumo ir visuotinio privalomumo, kt.) principus.

19VMI, vadovaudamasi Išvada, priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė neišdėstyti pareiškėjos 1909986,62 Lt mokestinės nepriemokos sumokėjimo. Išvadoje išreikštas vertinimas, kad įmonė nemoki. Išvadoje buvo pasiūlyta pareiškėjos prašymo dėl jos 1909986,62 Lt nepriemokos išdėstymo penkeriems metams netenkinti. Iš esmės, konstatuota sunki įmonės turtinė padėtis. Padaryta išvada, kad pareiškėjai būdingi sunkumus patiriančios įmonės bruožai - ji negali susimokėti laiku trumpalaikių įsipareigojimų, daugiau naudoja skolintų lėšų, finansinės veiklos rizika didėja, mažėja apyvarta, didėja atsargos, auga skolos. Pagal Taisyklių 6 p. sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą gali būti priimtas tik nustačius, kad, nedelsiant ją sumokėjus, mokesčių mokėtojo finansinė būklė taptų kritiška arba mokesčių mokėtojas turėtų didelių sunkumų vykdydamas kitus savo finansinius įsipareigojimus, tačiau šios mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimas arba išdėstymas suteiktų jam galimybę stabilizuoti savo finansinę būklę ir sumokėti ją vėliau – per vietos mokesčių administratoriaus sprendime nustatytą laikotarpį. Priimant sprendimą atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimą, vertinama mokesčių mokėtojo finansinė būklė pagal Mokesčių mokėtojo finansinės būklės vertinimo rekomendacijas, nustatytas Centrinio mokesčių administratoriaus. Sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą gali būti priimtas tik tuomet, jeigu mokesčių mokėtojas kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius, kad turi realių galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo laikotarpį. Pareiškėjos veikla – krovinių gabenimas tarptautiniais maršrutais, ekspedicinės transporto paslaugos. Išvadoje nustatyta, kad 2012 metus bendrovė baigė nuostolingai, nuostolis sudarė 1595434 Lt, 2013 m. II ketv. nuostoliai sudaro 219245 Lt. Per vienerius metus gautinos sumos pagal 2013 m. II ketv. balansą sudaro 6864061 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos – 16003094 Lt. Padaryta išvada, kad per vienerius metus mokėtinos sumos 2,33 karto didesnės, negu gautinus per vienerius metus. Pažymėta, kad pusė 2013 m. II ketv. balanse nurodytos bendrovės turto vertės yra 9883230,50 Lt (19766461 / 2 ) , o per vienerius metus mokėtinos sumos -16003094 Lt t.y. 1,62 karto bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai didesni kaip pusė turto. Antstolių kontoros vykdo išieškojimą iš UAB „Modus“ turto pagal 18 ieškinių, kurių bendra suma sudaro 3739020,63 Lt.

20Prašymą išdėstyti mokestinę nepriemoką pareiškėja grindė tuo, kad bendrovė apyvartinį kapitalą didino skolintomis lėšomis. 2009 m. bendrovė tiek AB Swedbank lizingas reikalavimu, tiek dėl Parex banko bankroto grąžino didžiąją dalį lėšų pagal kredito ir overdrafto sutartis, buvo priversta sudaryti eilę susitarimų, kurie naudingi vienašališkai Swedbank grupei, tame tarpe lizingo sutarčių „surišimas“, kuris užtvėrė kelią išpirktų transporto priemonių realizacijai, ir gauti srautų nukreipimui kreditoriams ir pareiškėjos apyvartinėms lėšoms, dėl ko išpirktos transporto priemonės perėjo Swedbank nuosavybėn. Nebuvo išduoti įgaliojimai, transporto priemonių registracijos liudijimams gauti, dėl to patirti nuostoliai dėl 120 vnt. transporto priemonių saugojimo bendrovės aikštelėje, neturint galimybės jų eksploatuoti ir uždirbti pajamas. Dėl minėtų veiksnių pareiškėja prarado beveik visus partnerius Rusijos Federacijoje, taip pat automobilių koncerną Renault, su kuriuo turėjo sudariusi tiesioginę sutartį dėl ilgalaikių pervežimo ir ekspedijavimo paslaugų teikimo. Dėl minėtų veiksmų, sumažėjus bendrovės apyvartiniam kapitalui, pareiškėjai pradėjo trūkti lėšų pilnavertiškai vystyti veiklą, pradėjo vėluoti atsiskaitymai su partneriais. Vėluojant atsiskaitymams, bendrovės nuostolius didino priskaičiuojamos baudos ir delspinigiai, teisinės išlaidos. Vien per 2012 metus pareiškėja patyrė daugiau kaip 390 tūkst. Lt išlaidų, susijusių su baudomis ir delspinigiais. 2013 m. kovo - liepos mėn. lizingo bendrovės (UAB Swedbank lizingas ir UAB DNB lizingas) vykdė lizinguojamo turto atsiėmimo procesą.

21Pareiškėja apeliuoja į tai, kad pagrindinė turto sumažėjimo priežastis yra lizingo įmonei gražinto turto balansinės vertės „išėmimas“ iš finansinių ataskaitų. Bendrovės balanse apskaitomą labiausiai apyvartų trumpalaikį turtą sudaro per vienerius metus gautinos sumos yra 6864061 Lt, bet VMI nepažymi, kad tai yra žymiai geresnis rodiklis lyginant 2011 m., 2012 m. analogišką rodiklį (2011 m. per vienerius metus gautinos sumos buvo 4495292 Lt ir tai sudarė 13,8 proc. viso įmonės balanse apskaityto turto, 2012 m. - atitinkamai 2183139Lt, kas sudarė 7,5 proc. viso įmonės balanse apskaityto turto.

22Bendrovė pažymėjo, jog akivaizdu, kad grąžinant turtą bankui, lizingo įmonei per vienerius metus mokėtinų sumų straipsnis ženkliai sumažės, tačiau per vienerius metus gautinų sumų straipsnis niekaip dėl to įtakojamas nebus (mažės ilgalaikio turto bei atsargų straipsniuose apskaitytos sumos). Dėl to įmonės finansiniai rodikliai tik gerės.

23Tuo pačiu pareiškėja pažymi, kad neteisingai vertinamas ir preliminariame balanse nurodytas ½ turto vertės palyginimas su per vienerius metus mokėtinomis sumomis - faktiškai jau žinoma, kad per vienerius metus mokėtinos sumos ženkliai sumažės grąžinus lizingo bendrovei turtą. Bendrovei pateikus iš savo pusės parengtas pretenzijas (dėl patirtų remonto ir eksploatavimo išlaidų kompensavimo, dėl žalos atlyginimo, praradus kontraktus bei dėl garantuotų pajamų negavimo lizingo bendrovėms vienašališkai nutraukus sutartis, teisminių ginčų metu nepratęsus naudojimosi darbo priemonėmis teisių) ir galimai iš lizingo bendrovių gavus pretenzijas dėl rinkos kainos ir kainos pagal sutartis skirtumo šiai dienai dar nežinoma, kokia suma bus ir kuriame Balanso straipsnyje - per vienerius metus gautinų/mokėtinų ar po vienerių metų gautinų/mokėtinų bus tai apskaityta.

24Pareiškėja skunde pabrėžė, jog įmonė toliau vykdo veiklą, planuoja ją išlaikyti, vystyti ir atsiskaityti su kreditoriais. Pažymi, kad planuojama, jog bendrovė ir ateityje uždirbs pajamų iš savo pagrindinės veiklos – tarptautinių pervežimų. Ji turi ilgalaikių paslaugų teikimo kontraktų, leidžiančių užtikrinti pastovią veiklą, vykdo reisus po Vakarų Europą, Skandinaviją. Vertina, kad galėtų tinkamai įvykdyti išdėstytos mokestinės nepriemokos sumokėjimo prievolę. Tvirtina, kad būsimų pajamų dydis bus pakankamas mokestinei nepriemokai dalimis apmokėti ir tinkamoms įmonės sąlygoms užtikrinti.

25Bylos duomenimis, per vienerius metus pareiškėjos gautinos sumos pagal 2013 m. II ketv. balansą sudaro 6864061 Lt, o per vienerius metus mokėtinos sumos - 16003094 Lt, t.y. pareiškėjos trumpalaikiai įsipareigojimai yra didesni nei gautinos pajamos (b. l. 79). Pareiškėja skolinga valstybės biudžetui ne tik skunde akcentuojamą PVM, bet ir gyventojų pajamų mokestį, mokestį už aplinkos teršimą, nekilnojamojo turto mokestį (b. l. 59). Pagal įmonės 2013 metų balansą, pateiktą Juridinių asmenų registrui (b. l. 60-61) pareiškėjos per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 15064028 Lt, o per vienerius metus gautinos sumos – tik 712346 Lt, įmonė turi turto už 22565185, įsipareigojimų – už 22106661 Lt.

26Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad vien tik konstatavimas aplinkybės, jog nedelsiant sumokėjus mokestinę nepriemoką mokesčių mokėtojo finansinė padėtis gali tapti kritine, nėra absoliutus pagrindas atidėti ar išdėstyti mokestinės nepriemokos mokėjimą. Būtent mokesčių mokėtojas turi įrodyti, kad jis turi realių galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos atidėjimo laikotarpį (2011-12-12 nutartis adm. byloje Nr. A575-3585/2011, 2011-09-05 nutartis adm. byloje Nr. A438-2139/2011 ir kt.).

27Atsižvelgiant į įmonės finansinius rodiklius, vertintina, kad VMI pagrįstai nusprendė neįgyvendinti jai suteiktos diskrecijos teisės atidėti / išdėstyti pareiškėjos mokestinės nepriemokos sumokėjimą. VMI 2013-09-19 sprendimas Nr. (23.24-08)-327-6722 priimtas remiantis išsamia ir motyvuota išvada, yra teisėtas ir pagrįstas, todėl UAB „Modus“ skundas atmestinas. Sprendimas atidėti arba išdėstyti mokestinės nepriemokos sumokėjimo terminą gali būti priimtas tik tuomet, jeigu mokesčių mokėtojas kartu su prašymu pateikia dokumentus, įrodančius, kad turi realių galimybių atsiskaityti per prašomą suteikti mokestinės nepriemokos sumokėjimo atidėjimo arba išdėstymo laikotarpį.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 str., 88 str. 1 p., 127 ir 129 str., teismas

Nutarė

29pareiškėjos UAB „Modus“ skundą atmesti.

30Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui tiesiogiai arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Raimondas Blauzdžius,... 2. Pareiškėja UAB „Modus“ kreipėsi į teismą su skundu (b. l. 1–8),... 3. Skunde paaiškino, kad VMI neišsamiai ir netinkamai įvertino skundo motyvus,... 4. Nepaisant aplinkybių, kad dalį pagrindinių darbo priemonių UAB „Modus“... 5. Pareiškėjos atstovas teismo posėdyje nedalyvavo. Apie teismo posėdžio... 6. Atsakovė su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jo netenkinti. Atsiliepime... 7. Vadovaujasi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (toliau... 8. Per vienerius metus pareiškėjos gautinos sumos pagal 2013 m. II ketv.... 9. Be to, priimant sprendimą atsižvelgta į prašomos išdėstyti ir atidėti... 10. VMI, įvertinusi mokesčių mokėtojo prašymą atidėti ir išdėstyti... 11. Teismo posėdyje atsakovės atstovė prašė pareiškėjos skundą atmesti kaip... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Kauno apskrities VMI atsiliepimo į skundą... 13. Skundas netenkintinas.... 14. Ginčo dalykas – VMI 2013-09-19 sprendimo Nr. (23.24-08)-327-6722 teisėtumas... 15. Byloje nustatyta, kad pareiškėja 2013-08-12 pateikė VMI prašymą dėl... 16. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 88 str. 1 d.... 17. Taisyklių 14 p. nustatyta, kad mokesčių mokėtojas prie prašymo turi... 18. Įgyvendindamas jam suteiktą diskreciją dėl mokestinės nepriemokos... 19. VMI, vadovaudamasi Išvada, priėmė sprendimą, kuriuo nusprendė... 20. Prašymą išdėstyti mokestinę nepriemoką pareiškėja grindė tuo, kad... 21. Pareiškėja apeliuoja į tai, kad pagrindinė turto sumažėjimo priežastis... 22. Bendrovė pažymėjo, jog akivaizdu, kad grąžinant turtą bankui, lizingo... 23. Tuo pačiu pareiškėja pažymi, kad neteisingai vertinamas ir preliminariame... 24. Pareiškėja skunde pabrėžė, jog įmonė toliau vykdo veiklą, planuoja ją... 25. Bylos duomenimis, per vienerius metus pareiškėjos gautinos sumos pagal 2013... 26. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad vien tik... 27. Atsižvelgiant į įmonės finansinius rodiklius, vertintina, kad VMI... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo... 29. pareiškėjos UAB „Modus“ skundą atmesti.... 30. Sprendimas per 14 dienų nuo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...