Byla Ik-1971-473/2012
Dėl nutarimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų Violetos Balčytienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Rositos Patackienės ir Arūno Dirvono, sekretoriaujant Gintarei Guobytei, dalyvaujant pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ atstovui advokatui Anatolijui Novikovui, atsakovo Valstybinės lošimų priežiūros komisijos atstovui Arnoldui Dilbai, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi administracinę bylą pagal pareiškėjo UAB „Žalgirio loto“ skundą atsakovui Valstybinei lošimų priežiūros komisijai dėl nutarimų panaikinimo,

Nustatė

2Pareiškėja UAB „Žalgirio loto“ kreipėsi į teismą su skundu, prašydama: 1) panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos (toliau – ir atsakovas, Komisija, Priežiūros komisija) 2010-12-23 nutarimus Nr. 312, Nr. 313, Nr. 314, kuriais buvo atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisykles ir priskirti loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, taip pat panaikinti Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010-12-30 nutarimus Nr. 318, Nr. 319, Nr. 320, Nr. 321, kuriais buvo atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles, ir priskirti loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai; 2) įpareigoti Valstybinę lošimų priežiūros komisiją per 10 kalendorinių dienų patvirtinti didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisykles. Skunde (t. I, b. l. 1-2) nurodė ir teismo posėdyje jos atstovas paaiškino, kad atsakovė 2006, 2009, 2010 metų pirmą pusmetį suderino septynias pareiškėjos pateiktas loterijos taisykles, tuo pripažindama, kad jos atitinka teisės aktų reikalavimus, tačiau nuo 2010 m. rugpjūčio mėn. atsisakė suderinti analogiškas (identiškas) taisykles, kuriose skiriasi tik loterijos bilieto kaina. LR loterijų įstatymas (toliau – ir Loterijų įstatymas, LĮ) nuo jo priėmimo dienos nėra keistas, jokių teisės aktų pakeitimų nenurodyta ir ginčijamuose nutarimuose, todėl mano, kad pasikeitė tik atsakovės požiūris į šiuos teisės aktus. Nurodytų loterijos rūšių platinimo būdų ribojimas iš esmės keičia ir prieštarauja ankstesnei atsakovės praktikai bei de facto susiformavusiai loterijų organizavimo praktikai. Atsakovė 2006-02-24 nutarimu Nr. N-46 nustatė požymius, kuriems esant loterija priskirtina didžiajai klasikinei telefoninio ryšio loterijai. Be to, didelė dalis momentinių loterijų bilietų platinami internetinio ryšio būdu (pvz., „Greiti žaidimai-1“, „Internetinis LOTO“ ir kt.), o klasikinės loterijos bilietai platinami tiek telefoninio (pvz., „LOTO 1634“, „Krepšinio loterija 1373“ ir kt.), tiek internetinio ryšio būdu (pvz., „Triušių lenktynės“, „Sėkmės loterija“ ir kt.). Ginčijami nutarimai neatitinka LR viešojo administravimo įstatymo (toliau – ir VAĮ) 8 straipsnio reikalavimų.

3Atsakovė Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepimu į skundą (t. II, b. l. 25-28) prašė jį atmesti kaip nepagrįstą. Atsiliepime ir teismo posėdyje atsakovės atstovas nurodė, kad Priežiūros komisija patikrina, ar pateiktos loterijų taisyklės atitinka Loterijų įstatymą, o po to kitų teisės aktų, tiesiogiai reglamentuojančių loterijų organizavimą, nuostatas, ir, jei nustato, kad loterijų taisyklės neatitinka galiojančių teisės aktų nuostatų, atsisako jas suderinti. Loterijų taisykles vienašališkai rengia loterijų organizatoriai. Suderinimas yra loterijų taisyklių revizavimo forma – komisijos valios išraiškos būdas. Priežiūros komisija, gavusi pareiškėjos prašymą suderinti loterijų taisykles, patikrino, ar jos atitinka Loterijų įstatymą bei kitų teisės aktų nuostatas ir, nustačiusi, kad šių nuostatų neatitinka, atsisakė jas suderinti. Ginčijamuose nutarimuose aiškiai ir detaliai išdėstyta, kuo vadovaujantis yra atsisakoma derinti taisykles.

4Nustatytos faktinės aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados

5Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010-12-23 nutarimų Nr. 312, Nr. 313, Nr. 314, kuriais atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-4“ taisykles ir minėtas loterijas priskirti momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, taip pat Valstybinės lošimų priežiūros komisijos 2010-12-30 nutarimų Nr. 318, Nr. 319, Nr. 320, Nr. 321, kuriais atsisakyta suderinti didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisykles, didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles, ir priskirti minėtas loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, teisėtumo ir pagrįstumo.

6Nustatyta, kad pareiškėjai 2005-04-15 išduota licencija Nr. 000004 organizuoti didžiąją loteriją (1 t., b. l. 65). Komisijos 2010-01-14 nutarimu Nr. N-3 loterija „MULTI LOTTO-1“ priskirta didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai bei suderintos loterijos taisyklės (1 t., b. l. 24). Komisijos 2010-03-25 nutarimu Nr. N-78 loterija „EXTRA LOTTO-1“ priskirta didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai bei suderintos loterijos taisyklės (1 t., b. l. 39). Komisijos 2010-06-10 nutarimu Nr. N-154 loterija „Pinigų medis 1“ priskirta didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai bei suderintos loterijos taisyklės (1 t., b. l. 53).

72010-08-19 pareiškėja kreipėsi į Komisiją, prašydama suderinti didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos „MULTI LOTTO-2“, „MULTI LOTTO-3“, „MULTI LOTTO-4“ taisykles. Nurodė, kad taisyklės yra identiškos loterijos „MULTI LOTTO-1“ taisyklėms, patvirtintoms Komisijos 2010-01-14 nutarimu Nr. N-3, skiriasi tik bilieto kaina (2 t., b. l. 48-50).

82010-08-27 Komisija raštu Nr. 2-L-709 informavo, kad loterijos taisyklės yra netikslios, neišsamios ir neaiškios, nurodė nustatytus trūkumus. Informavo, kad loteriją ketinanti organizuoti bendrovė turi kreiptis į Komisiją su prašymu priskirti loteriją konkrečios loterijos rūšiai, argumentuodama, kodėl ketinama organizuoti loterija turi būtent tos loterijos rūšies požymių, arba prašyti nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti ketinamą organizuoti žaidimą (2 t., b. l. 51-54).

92010-11-26 pareiškėja kreipėsi į Komisiją, pakartotinai prašydama suderinti didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos „EKSTRA LOTTO-2“, „EKSTRA LOTTO-3“ ir „EKSTRA LOTTO-4“ taisykles (1 t., b. l. 99-100, 114-115, 129-130).

102010-12-03 pareiškėja kreipėsi į Komisiją, prašydama pakartotinai suderinti didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos „MULTI LOTTO-2“, „MULTI LOTTO-3“, „MULTI LOTTO-4“ taisykles, atsižvelgiant į patikslinimus, atliktus pagal Komisijos 2010-08-27 rašte Nr. 2-L-709 pateiktas pastabas (1 t., b. l. 148-149, 164-165, 180-181).

112010-12-08 pareiškėja kreipėsi į Komisiją, prašydama suderinti didžiosios momentinės internetinio ryšio loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles. Nurodė, kad taisyklės identiškos loterijos „MULTI LOTTO-1“ taisyklėms, patvirtintoms Komisijos 2010-01-14 nutarimu Nr. N-3, bilieto kaina ta pati, skiriasi laimėjimo planas Taisyklių 4.1.4 p., 4.2.4 p., jo pasikartojimo žingsnis Taisyklių 7.3.1 p., 7.3.2 p. ir bendras laimėjimo fondas padidintas iki 60 proc. Taisyklių 7.2 p. (2 t., b. l. 1).

122010-12-13 Komisija raštu Nr. 2-L-1025 informavo pareiškėją apie pateiktose „MULTI LOTTO-2“, „MULTI LOTTO-3“, „MULTI LOTTO-4“, „EKSTRA LOTTO-2“, „EKSTRA LOTTO-3“ ir „EKSTRA LOTTO-4“ loterijos taisyklėse nustatytus netikslumus (2 t., b. l. 77-78).

132010-12-22 Komisijos Administracijos licencijų ir leidimų skyrius parengė išvadas atsisakyti suderinti pareiškėjo ketinamos organizuoti didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“, „MULTI LOTTO-3“, „MULTI LOTTO-4“, „MULTI LOTTO-5“, „EKSTRA LOTTO-2“, „EKSTRA LOTTO-3“ ir „EKSTRA LOTTO-4“ taisykles ir priskirti loteriją momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai (2 t., b. l. 79-132).

14Komisija, vadovaudamasi Loterijų įstatymo 19 str. 3 d., Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2001-06-19 nutarimu Nr. 739, 5.10 p., 2010-12-23 priėmė nutarimus Nr. N-312, Nr. N-313 ir Nr. N-314, kuriais atsisakė suderinti atitinkamai pareiškėjos didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“, „EXTRA LOTTO-3“ ir „EXTRA LOTTO-4“ taisykles ir priskirti loteriją momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai (1 t., b. l. 4-5, 6-7, 8-9). Komisija nustatė, kad pareiškėjos ketinama organizuoti loterija pagal žaidimo pobūdį neatitinka Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. nustatytų momentinės loterijos rūšies požymių. Loterijos taisyklių 8 skyriaus 8.1 p. nustatyta laimėjimo išmokėjimo tvarka, įskaitant laimėjimą į žaidėjo sąskaitą (laikiną žaidėjo sąskaitą) neatitinka Loterijų įstatymo 10 str. 3 d. Loterijos taisyklių 8 skyriaus 8.3 p. nuostata, pagal kurią laimėjimai, viršijantys 5000 litų, išmokami tik išrašant banko čekį arba pervedami į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje, taip pat nuostata, kad laimėjimai, neviršijantys 5000 litų, laimėjusio asmens prašymu gali būti išmokami grynais pinigais, yra deklaratyvi, nes žaidėjas negali atsiimti tik laimėjimo.

15Komisija 2010-12-30 priėmė nutarimą Nr. N-318, kuriuo atsisakė suderinti pareiškėjos didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisykles ir priskirti loteriją momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai (1 t., b. l. 11-12), nutarimą Nr. N-319, kuriuo atsisakė suderinti pareiškėjo didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisykles ir priskirti loteriją momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai (1 t., b. l. 13-15) ir nutarimą Nr. N-320, kuriuo atsisakė suderinti pareiškėjo didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisykles ir priskirti loteriją momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai (1 t., b. l. 16-17). Komisija nustatė, kad minėtos pareiškėjos ketinama organizuoti loterijos neatitinka Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. nustatytų momentinės loterijos rūšies požymių. Iš loterijos taisyklių neaišku, kaip bus vykdomas taisyklių 7 skyriaus 7.2.1 ir 7.2.2 p. nustatytas laimėjimų planas. Ketinamos organizuoti loterijos taisyklių 8.1 p. nustatyta laimėjimo išmokėjimo tvarka, įskaitant laimėjimą į žaidėjo sąskaitą (laikiną žaidėjo sąskaitą) neatitinka Loterijų įstatymo 10 str. 3 d.. Ketinamos organizuoti loterijos taisyklių 8 skyriaus 8.3 p. nuostata, pagal kurią laimėjimai, viršijantys 5000 litų, išmokami tik išrašant banko čekį arba pervedami į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje, taip pat nuostata, kad laimėjimai, neviršijantys 5000 litų, laimėjusio asmens prašymu gali būti išmokami grynais pinigais, yra deklaratyvi. Ketinamų suderinti loterijos taisyklių nuostatos nesuderintos tarpusavyje.

16Komisija 2010-12-30 taip pat priėmė nutarimą Nr. N-321, kuriuo atsisakė suderinti pareiškėjos didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles ir priskirti loteriją momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai (1 t., b. l. 18-22). Nustatė, kad pareiškėjos ketinama organizuoti loterija neatitinka Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. nustatytų momentinės loterijos rūšies požymių. Loterijos taisyklių 12 skyriuje aprašyta laimėjimų atsiėmimo tvarka, pagal kurią laimėjimas išmokamas laimėjimų išmokėjimo vietoje pateikus interneto terminalu atspausdintą prašymą, prieštarauja Loterijų įstatymo 2 str. 4 d., kurioje nustatyta, kad laimėjimas išmokamas arba išduodamas tik pateikus loterijos bilietą. Loterijos taisyklių 10 skyriaus 10.6 p., kuriame nurodyta, kad nustačius, kad žaidėjo bilietas yra laimėjęs laimėjimą, toks laimėjimas iš karto išmokamas įskaitant jį į žaidėjo sąskaitą, taip pat taisyklių 13 skyriaus 13.1 p., kuriame įtvirtinta analogiška nuostata, neatitinka Loterijų įstatymo 10 str. 3 d. Loterijos taisyklių nuostatos netikslios, neaiškios ir nesuderintos tarpusavyje, taip pat, taisyklėse yra perteklinių nuostatų, kurių reikėtų atsisakyti.

17Byloje kilusio ginčo objektas – ginčijamų aktų, kuriais atsisakyta derinti pareiškėjos pateiktus taisyklių projektus, teisėtumas ir pagrįstumas. Iš ginčijamų Komisijos nutarimų matyti, kad atsakovas atsisakė atlikti tam tikrus veiksmus, kurių atlikimą numato įstatymas (Loterijų įstatymo 19 str. 3 d.). Įvertinus ginčijamų aktų turinį matyti, kad juose nurodyti aiškūs atsisakymo suderinti minėtas taisykles pagrindai, be kita ko, tai, kad ketinamos organizuoti loterijos pagal žaidimo pobūdį neatitinka Loterijų įstatyme įtvirtintų momentinės loterijos rūšies požymių, taip pat išdėstyti motyvai, kuriais remiantis padaryta tokia išvada.

18Loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką reglamentuoja Loterijų įstatymas (2003-07-01 Nr. IX-1661). Loterijų įstatymo 23 str. 1 d. nustatyta, kad Komisija prižiūri ir kontroliuoja didžiųjų loterijų organizatorių veiklą. Pagal Loterijų įstatymo 2 str. 1 d., didžioji loterija – loterija, kurios organizatorius turi licenciją, suteikiančią teisę platinti loterijos bilietus visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, ir kurios numatomų išplatinti bilietų nominali vertė neribojama. Pagal Loterijų įstatymo 19 str. 3 d., didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus tvirtina loterijos organizatorius, suderinęs su Valstybine lošimų priežiūros komisija. Loterijų įstatymo 25 str. 1 d. 5 p. yra nustatyta viena iš Valstybinės lošimų priežiūros komisijos teisių – nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius.

19Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų, patvirtintų Vyriausybės 2001-06-19 nutarimu Nr. 739 (Vyriausybės 2003-12-09 nutarimo Nr. 1552 redakcija, toliau – Nuostatai), 4.2 p. nustatyta, kad vienas iš svarbiausių Komisijos tikslų yra teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti ir kontroliuoti didžiųjų loterijų organizavimą, kad būtų užtikrinta žaidėjų ir didžiųjų loterijų organizatorių interesų ir teisių apsauga. Pagal Nuostatų 5.10 p., Komisija derina didžiųjų loterijų taisykles, jų papildymus ir pakeitimus. Pagal Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių, patvirtintų Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1550, 5 p., Komisija yra licencijas organizuoti didžiąsias loterijas išduodanti institucija ir, vadovaujantis šių taisyklių 28 p., atsisako suderinti loterijos taisykles, jų papildymus arba pakeitimus, jeigu jos neatitinka Lietuvos Respublikos loterijų įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų ir šių Taisyklių nuostatų.

20Byloje nustatyta, kad pareiškėja parengė taisykles, kuriose loterijos rūšis apibrėžiama kaip didžioji momentinė loterija, kuri pagal taikomą bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją yra priskiriama prie internetinio ryšio kompiuterinės loterijos. Pareiškėjos pateiktose derinti taisyklėse nurodyta, kad šioje loterijoje bilietas yra identifikuojamas įrašas kompiuterinės sistemos duomenų bazėje. Pareiškėja parengė ir derinimui pateikė taisykles, kuriose apibrėžė loterijos rūšį. Todėl vertinant, ar taisyklės atitinka Loterijų įstatymo nuostatas, būtina įsitikinti, ar taisyklių nuostatose numatytos tokios loterijos detalės atitinka įstatymo reikalavimus. Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. numatyta, kad momentinė loterija – kai laimėjimai ir jų dydis paaiškėja iškart po to, kai žaidėjas nusiperka ir loterijos taisyklėse nustatyta tvarka patikrina loterijos bilietą. Momentinės loterijos bilieto kaina yra fiksuota. Aptariama loterija pagal taikomą loterijos bilieto platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją yra internetinio ryšio kompiuterinė loterija. Internetinio ryšio loterija – kai loterijoje dalyvauti reikiama informacija į loterijos kompiuterinės sistemos duomenų bazę perduodama per internetinį ryšį ir loterijos duomenų bazėje yra fiksuojamas įrašas, patvirtinantis žaidėjo dalyvavimą loterijoje. Žaidėjas už dalyvavimą loterijoje atsiskaito per internetines kredito įstaigų paslaugų sistemas (Loterijų įstatymo 3 str. 3 d. 4 p.). Nagrinėjamu atveju pareiškėja bilietą apibūdina kaip identifikuojamą įrašą kompiuterinės sistemos duomenų bazėje, patvirtinantį žaidėjo dalyvavimą loterijoje. Loterijų įstatymo 2 str. 4 d. nustatyta, kad bilietas yra arba dokumentas, arba identifikuojamas įrašas, jo apibūdinimas duotas pilnutinai, jis yra galutinis, t. y. turi baigtinį požymių sąrašą – žaidėjo pasirinkti skaičiai ir (ar) ženklai, įrašo laikas, siuntėjo telefono numeris ir (ar) kodas, šis įrašas turi būti kompiuterinės sistemos duomenų bazėje ir nurodytas taisyklėse. Papildomus reikalavimus identifikuojamam įrašui nustato ir 19 str. 2 d. 8 p., t. y. taisyklėse būtina nurodyti identifikacijos įrašų loterijos kompiuterinėje sistemoje numeracijos tvarką – bilietų serijos ir numerius (derinimui pateiktose taisyklėse tai nurodyta). Reikalavimus spausdintiems bilietams numato 19 str. 2 d. 9 p. Loterijų įstatymo 3 str. 2 ir 3 d. nurodytos loterijos pagal žaidimo pobūdį ir taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją: bilietai kaip identifikuojami įrašai kompiuterinės sistemos duomenų bazėje gali būti naudojami tik skaitmeninėje, sportinėje, telefoninio ryšio loterijoje ir internetinio ryšio loterijoje. Pateiktose derinti taisyklėse bilietas apibrėžtas tik kaip identifikuojamas įrašas, bilieto dalies atvaizdas matomas monitoriaus ekrane, nurodyta, kas yra bilieto numeris, bet nėra kitų tokiam bilietui būtinų požymių: žaidėjo pasirinkti skaičiai ir (ar) ženklai ir kt. Žaidėjas pareiškėjos organizuojamoje loterijoje negali pasirinkti loterijos bilieto požymių, kaip jie nurodyti įstatyme – identifikuojamojo įrašo pasirinktais skaičiais ir (ar) ženklais, įrašo laiko. Pareiškėja siekia organizuoti momentinės loterijos rūšį, kurioje žaidėjas negali pasirinkti skaičių ar ženklų, todėl atsakovas pagrįstai nurodo, kad šioje loterijos rūšyje pagal visus jos požymius bilietas turi būti spausdintas dokumentas. Loterijų įstatymo 25 str. 1 d. 5 p. suteikia teisę Komisijai nustatyti, kokiai loterijų rūšiai priskirti žaidimą, jeigu jis neatitinka visų konkrečiai loterijos rūšiai nustatytų požymių arba atitinka kelioms loterijų rūšims nustatytus požymius. Siekiant priskirti tam tikrą žaidimą vienai ar kitai loterijos rūšiai, privalu įrodyti, kad atitinkamas žaidimas turi visus atitinkamos rūšies loterijos požymius. Kaip minėta, taisyklėse naudojama bilieto sąvoka neatitinka nei momentinės loterijos rūšies pagal žaidimo pobūdį, nei kompiuterinio ryšio loterijos pagal taikomą loterijos bilietų platinimo, duomenų apdorojimo ir laimėjimų išmokėjimo technologiją požymių, nes pagal anksčiau paminėtą teisinį reglamentavimą, momentinės loterijos bilietu gali būti tik spausdintas dokumentas, o ne identifikuojamas įrašas kompiuterinės sistemos duomenų bazėje. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, kad pareiškėjos pateiktose Loterijos taisyklėse nurodytas žaidimas ir jo žaidimo sąlygos neatitinka momentinės loterijos sampratos ir negali būti priskiriamas šiai loterijos rūšiai. Momentinės loterijos esmė ? laimėjimai ir jų dydis paaiškėja tuoj pat, kai žaidėjas nusiperka bilietą ir atlikęs loterijos taisyklėse nustatytus veiksmus patikrina ar nusipirktas bilietas yra laimėjęs, t. y. žaidėjas nusipirkęs loterijos bilietą ir atlikęs loterijos taisyklėse nustatytus loterijos bilieto patikrinimo veiksmus tuoj pat sužino laimėjimą ir jo dydį. Tokiu būdu, momentinės loterijos laimėjimas ir jo dydis priklauso nuo to, kokį loterijos bilietą žaidėjas nusipirko. Momentinėje loterijoje loterijos bilietuose iš anksto nustatoma, koks bilietas bus laimingas ir koks laimėjimas bus laimėtas. Loterijų įstatymo 19 str. 2 d. 11 p. nustatyta, kad loterijos taisyklėse turi būti nurodyta laimėjimų rūšys ir sumos, jų skaičius ir bendra laimėjimų suma. Todėl momentinės loterijos taisyklėse turi būti nustatytas visų planuojamų išplatinti bilietų skaičius, laiminčių bilietų skaičius bei laiminčiuose bilietuose nustatytų laimėjimų sumos, jų skaičius ir bendra laimėjimų suma.

21Loterijų įstatymo 2 str. 4 d. nustatyta, kad tik pateikus loterijos bilietą, išmokamas arba išduodamas laimėjimas. Loterijų įstatymo 10 str. 3 d. nustatyta, kad piniginiai laimėjimai, viršijantys 5000 litų, išmokami tik išrašant banko čekį arba pervedami į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje. Piniginiai laimėjimai, neviršijantys 5000 litų, laimėjusios asmens prašymu turi būti išmokami grynaisiais pinigais.

22Įvertinęs teisinį reglamentavimą ir nustatytas faktines aplinkybes, teismas daro išvadą, kad Komisija 2010-12-23 nutarimais Nr. N-312, Nr. N-313 ir Nr. N-314 pagrįstai atsisakė suderinti atitinkamai pareiškėjo didžiosios loterijos „EXTRA LOTTO-2“, „EXTRA LOTTO-3“ ir „EXTRA LOTTO-4“ taisykles ir priskirti loteriją momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai (1 t., b. l. 4-5, 6-7, 8-9). Nustatyta, kad loterijos bilietas taisyklių 2 skyriaus 2.18 p. apibrėžiamas kaip įrašas kompiuterinėje duomenų bazėje, o Loterijų įstatymo 2 str. 4 d. loterijos bilieto identifikuojamasis įrašas apibrėžiamas kaip žaidėjo pasirinkti skaičiai ir (ar) ženklai, įrašo laikas, siuntėjo telefono numeris ir (ar) kodas. Paties žaidėjo pasirinkti skaičiai ir ženklai kaip loterijos bilieto identifikuojamo įrašo turinys galimas tik skaitmeninėje loterijoje (Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 1 p.) ir sportinėje loterijoje (Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 4 p.). Tik skaitmeninėje ir sportinėje loterijose loterijos bilietu gali būti identifikuojamas įrašas, kurio skaičius ir ženklus pasirenka pats žaidėjas, tuo tarpu momentinės loterijos bilietu gali būti tik spausdintas dokumentas, nes momentinės loterijos laimėjimas ir jo dydis priklauso nuo to, kokį loterijos bilietą žaidėjas nusipirko, t. y. dalyvaudamas momentinėje loterijoje žaidėjas neturi galimybės pasirinkti loterijos bilieto (identifikuojamo įrašo) skaičių ir ženklų. Atsižvelgiant į tai, teismas pasisako, kad Komisija pagrįstai

Nutarė

23, kad pareiškėjos ketinama organizuoti loterija pagal žaidimo pobūdį neatitinka Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. nustatytų momentinės loterijos rūšies požymių. Kaip minėta, Loterijų įstatymo 10 str. 3 d. numato 3 laimėjimų išmokėjimo būdus: išrašant banko čekį, pervedant laimėtą sumą į žaidėjo sąskaitą kredito įstaigoje arba laimėjimą išmokant grynais pinigais. Todėl atsakovė pagrįstai nusprendė, kad ketinamos organizuoti loterijos taisyklių 8 skyriaus 8.1 p. nustatyta laimėjimo išmokėjimo tvarka, įskaitant laimėjimą į žaidėjo sąskaitą (laikiną žaidėjo sąskaitą) neatitinka Loterijų įstatymo 10 str. 3 d. Atsakovė taip pat pagrįstai vertino, kad ketinamos organizuoti loterijos taisyklių 8 skyriaus 8.3 p. nuostata, pagal kurią laimėjimai, viršijantys 5000 litų, išmokami tik išrašant banko čekį arba pervedami į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje, taip pat nuostata, kad laimėjimai, neviršijantys 5000 litų, laimėjusio asmens prašymu gali būti išmokami grynais pinigais, yra deklaratyvi, nes: didžiausias laimėjimas šioje loterijoje yra lygus 20, 100 arba 200 litų pagal taisyklių 8.2.3 p. žaidėjas, pirkęs loterijos bilietų interneto terminalu gali atsiimti tik visą likutį iš karto, kuris apima ir laimėjimus, ir į laikiną sąskaitą įmokėtas lėšas, skirtas, bet nepanaudotas loterijos bilietams įsigyti, t. y. žaidėjas negali atsiimti tik laimėjimo.

24Remdamasis anksčiau nurodytais argumentais, teismas daro išvadą, kad Komisija 2010-12-30 nutarimais Nr. N-318, Nr. N-319, Nr. N-320, pagrįstai atsisakė suderinti pareiškėjos didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-2“, „MULTI LOTTO-3“, „MULTI LOTTO-4“ taisykles ir priskirti loteriją momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, nurodžiusi, kad pareiškėjos ketinama organizuoti loterija neatitinka Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. nustatytų momentinės loterijos rūšies požymių. Ketinamos organizuoti loterijos taisyklių 8.1 p. nustatyta laimėjimo išmokėjimo tvarka, įskaitant laimėjimą į žaidėjo sąskaitą (laikiną žaidėjo sąskaitą) neatitinka Loterijų įstatymo 10 str. 3 d. Loterijos taisyklių 8 skyriaus 8.3 p. nuostata, pagal kurią laimėjimai, viršijantys 5000 litų, išmokami tik išrašant banko čekį arba pervedami į laimėjusio asmens nurodytą sąskaitą kredito įstaigoje, taip pat nuostata, kad laimėjimai, neviršijantys 5000 litų, laimėjusio asmens prašymu gali būti išmokami grynais pinigais, yra deklaratyvi, nes: didžiausias laimėjimas šioje loterijoje yra lygus atitinkamai 270 litų, 675 litai,1350 litai, pagal taisyklių 8.2.3 p. žaidėjas, pirkęs loterijos bilietų interneto terminalu gali atsiimti tik visą likutį iš karto, kuris apima ir laimėjimus, ir į laikiną sąskaitą įmokėtas lėšas, skirtas, bet nepanaudotas loterijos bilietams įsigyti, t.y. žaidėjas negali atsiimti tik laimėjimo.

25Taip pat teismas vertina, kad Komisija 2010-12-30 nutarimu Nr. N-321, pagrįstai atsisakė suderinti pareiškėjo didžiosios loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisykles ir priskirti loteriją momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai, nes ji neatitinka Loterijų įstatymo 3 str. 2 d. 2 p. nustatytų momentinės loterijos rūšies požymių. Loterijos taisyklių 12 skyriuje aprašyta laimėjimų atsiėmimo tvarka, pagal kurią laimėjimas išmokamas laimėjimų išmokėjimo vietoje pateikus interneto terminalu atspausdintą prašymą, prieštarauja Loterijų įstatymo 2 str. 4 d., kurioje nustatyta, kad laimėjimas išmokamas arba išduodamas tik pateikus loterijos bilietą. Loterijos taisyklių 10 skyriaus 10.6 p., kuriame nurodyta, kad nustačius, kad žaidėjo bilietas yra laimėjęs laimėjimą, toks laimėjimas iš karto išmokamas įskaitant jį į žaidėjo sąskaitą, taip pat taisyklių 13 skyriaus 13.1 p., kuriame įtvirtinta analogiška nuostata, neatitinka Loterijų įstatymo 10 str. 3 d.

26Atsakovė, savo kompetencijos ribose, vykdydama jai įstatymo paskirtas funkcijas skundžiamuose nutarimuose taip pat nustatė, kad iš loterijos „MULTI LOTTO-2“, „MULTI LOTTO-3“, „MULTI LOTTO-4“ taisyklių neaišku, kaip bus vykdomas taisyklių 7 skyriaus 7.2.1 ir 7.2.2 p. nustatytas laimėjimų planas, nes pagal taisyklių 7.2.1 p. ir 7.2.2 p. loterijos bilietų su žaidimais atitinkamai „Juodas septynetas 1.2“ ir „Super žvaigždė 27 2“, „Juodas septynetas 1.3“ ir „Super žvaigždė 27 3“, „Juodas septynetas 1.4“ ir „Super žvaigždė 27 4“ laimėjimų planas (iš anksto suprogramuoti kiekiai ir sumos) yra 100000 bilietų kartotinis, t.y. laimėjimų kiekiai ir sumos apskaičiuoti ne visai loterijos bilietų serijai, kurią pagal taisyklių 6 skyriaus 6.3 p. sudaro 9999999999 bilietai, o kartojasi kas 100000 bilietų. Atsižvelgiant į tai, kad loterijos bilietų seriją sudaro 9999999999 bilietai, o laimėjimai kartojasi kas 100000 bilietų, vienas kartotinis apims ne 100000 bilietų, o 99999 bilietus. Loterijos „MULTI LOTTO-2“ taisyklių nuostatos nesuderintos tarpusavyje, nes taisyklių tekste vartojami loterijos taisyklėse neapibrėžti jose naudojami žodžių junginiai: „Žaidimo langeliai“ (taisyklių 2 skyriaus 2.7 p.), „Žaidimo lauko langeliai“ (taisyklių 4 skyriaus 4.7.1 p.), „Langeliai“ (taisyklių 4 skyriaus 4.7.2 p.), neaišku, ar šiais žodžių junginiais įvardijami tie patys, ar skirtingi dalykai. Loterijos „MULTI LOTTO-3“ taisyklių nuostatos netikslios, neaiškios ir nesuderintos tarpusavyje, nes: neaiškus loterijos taisyklių 7.2.2 p. ir jame pateiktos 2 lentelės stulpelio Ženklų rinkinys“ nuostatos. Neaiški 2 lentelės stulpelio „Ženklų rinkinys“ pirmos eilutės nuostata „3 x džokeris vienoje“ ir visos kitos 2 lentelės stulpelio „Ženklų rinkinys“ nuostatos. Taisyklių tekste vartojami taisyklėse neapibrėžti žodžių junginiai: „Žaidimo langeliai“ (taisyklių 2 skyriaus 2.7 p.), „Žaidimo lauko langeliai“ (taisyklių 4 skyriaus 4.7.1 p.), „Langeliai“ (taisyklių 4 skyriaus 4.7.2 p.). Atsižvelgiant į tai, kad šios sąvokos loterijos taisyklėse nėra apibrėžtos, neaišku, ar šiais žodžių junginiais įvardijami tie patys, ar skirtingi dalykai. Loterijos „MULTI LOTTO-4“ taisyklių nuostatos netikslios, neaiškios ir nesuderintos tarpusavyje, nes: neaiškus loterijos taisyklių 7.2.2 p. ir jame pateiktos 2 lentelės stulpelio Ženklų rinkinys“ nuostatos. Neaišku, ar 2 lentelės stulpelio „Ženklų rinkinys“ pirmos eilutės nuostata „3 x žvaigždė dvidešimt septyniose grupėse“ reiškia, kad 3 ženklai „žvaigždė“ turi būti visose 27 žaidimo grupėse, ar bet kurioje iš 27 žaidimo grupių. Neaišku, ką reiškia 2 lentelės stulpelio „Ženklų rinkinys“ 2 eilutės nuostata „keturiose grupėse grupėje“ bei 4 eilutės nuostata „3 x džokeris vienoje“ (kame vienoje?). Atitinkamai neaiškios ir visos kitos 2 lentelės stulpelio „Ženklų rinkinys“ nuostatos. Taisyklių tekste vartojami taisyklėse neapibrėžti žodžių junginiai: „Žaidimo langeliai“ (taisyklių 2 skyriaus 2.7 p.), „Žaidimo lauko langeliai“ (taisyklių 4 skyriaus 4.7.1 p.), „Langeliai“ (taisyklių 4 skyriaus 4.7.2 p.). Atsižvelgiant į tai, kad šios sąvokos loterijos taisyklėse nėra apibrėžtos, neaišku, ar šiais žodžių junginiais įvardijami tie patys, ar skirtingi dalykai. Loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisyklių nuostatos netikslios, neaiškios ir nesuderintos tarpusavyje, nes: 1) Taisyklių 2 skyriuje pateikta laimėjimų išmokėjimo vietos sąvoka, pagal kurią „laimėjimų išmokėjimo vieta – bendrovės buveinė, esanti ( - ), LT-04100 Vilnius arba (ir) kita, sutartimis tarp bendrovės ir kito juridinio asmens suderinta vieta“ yra per plati, nes neaišku, kas yra „kita, sutartimis tarp bendrovės ir kito juridinio asmens suderinta vieta“. 2) Taisyklių 2 skyriuje pateikta netinkamo bilieto sąvoka, pagal kurią „netinkamas bilietas – kurio dėl techninių ar kitokių priežasčių neįmanoma identifikuoti“. Neaišku, kodėl bendrovė negali identifikuoti bilieto, kuris yra bendrovės kompiuterinėje duomenų bazėje, už kurią atsako pati bendrovė, ir kodėl remiantis taisyklių 11.2 p. ir 13.5 p., nesuteikia teisės į laimėjimą. 3) Iš sąvokos „kompiuterinės duomenų bazės“ neaišku, apie kokių paslaugų teikimo sutartį kalbama. 4) Pagal taisyklių 3.1 p., žaidėjai gali įsigyti loterijos bilietų, t.y. gali sužaisti bet kurį pasirinktą loterijos žaidimą; vieną loterijos bilietą sudaro tik vienas žaidimas; pagal taisyklių 4.1.3 p., žaidėjui įsigijus bilietą su žaidimu Juodas septynetas 1.5; pagal taisyklių 4.1.5 p., žaidėjui įsigijus žaidimo Juodas septynetas 1.5 bilietą. Iš šių žodžių junginių neaišku, kokio pobūdžio žaidimą ketina organizuoti bendrovė, t.y. ar žaidėjas gali įsigyti bilietus su žaidimais, ar žaidėjas gali įsigyti žaidimo bilietus, ar žaidėjas gali įsigyti bilietus, kuriuose iš anksto nustatyti laimėjimai/pralaimėjimai, o laimėjimas/pralaimėjimas priklauso nuo to, kokį bilietą išsirinks žaidėjas. 5) Taisyklių 4.1.3 ir 4.2.3 p. nustatyta, kad paspaudus mygtuką (nuorodą) „pirkti“ iš karto vyksta bilieto tikrinimas, t.y. žaidimo lauke atsiranda bilieto identifikuojamame įraše atitinkamuose langeliuose esantys ženklai. Momentinės loterijos laimėjimas ir jo dydis priklauso nuo to, kokį loterijos bilietą nusipirko žaidėjas, t.y. nusiperka su iš anksto jame išspausdintais simboliais ir laimėjimais. Be to, minėtuose punktuose nėra aiškiai įvardintas loterijos bilieto įsigijimo momentas. 6) Taisyklių tekste vartojami taisyklėse neapibrėžti žodžių junginiai: „Žaidimo langeliai“ (taisyklių 2 skyriaus 2.7 p.), „Žaidimo lauko langeliai“ (taisyklių 4 skyriaus 4.7.1 p.), „Langeliai“ (taisyklių 4 skyriaus 4.7.2 p.). Atsižvelgiant į tai, kad šios sąvokos loterijos taisyklėse nėra apibrėžtos, neaišku, ar šiais žodžių junginiais įvardijami tie patys, ar skirtingi dalykai. 7) Taisyklių 4.1.5 p. nustatyti identifikuojamojo įrašo duomenys, žaidėjui įsigijus loterijos bilietą su žaidimu „Juodas septynetas 1.5“, taisyklių 4.2.5 p. nurodyti identifikuojamojo įrašo duomenys, žaidėjui įsigijus loterijos bilietą su žaidimu „Super žvaigždė 27 5“: loterijos pavadinimas, bilieto numeris, kaina, bilieto žaidimo lauke esantys ženklai, įrašo registracijos kompiuterinėje duomenų bazėje laikas ir data. Loterijų įstatymo 2 str. 4 d. nustatyta, kad, be minėtų duomenų, taip pat turi būti žaidėją, įsigijusį loterijos bilietą, identifikuojantys duomenys. 8) Taisyklių 4.1.6 ir 4.2.6 p. nurodoma, kad šiuose punktuose pateiktas loterijos bilieto projektas. Atsižvelgiant į taisyklėse pateiktą bilieto sąvoką, vaizdas, kurį žaidėjas mato interneto terminalo ar kompiuterio ekrane, turėtų būti vadinamas bilieto atvaizdo projektu ar bilieto vizualiniu apipavidalinimu. 9) Pagal taisyklių 5.3 p., įsigyjant bilietą internetinėje svetainėje ir atsiskaitant per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas arba bankiniu pavedimu arba įsigyjant bilietą loterijos bilietų interneto terminale ir atsiskaitant grynais pinigais, mokėjimo kortele, bankiniu pavedimu, mobiliuoju telefonu, paslaugų kaina priklauso nuo telefoninio ryšio operatoriaus ar kreditinės įstaigos nustatytų įkainių už tokių paslaugų teikimą ir į bilieto kainą neįeina. Žaidėjas, pirkdamas bilietą loterijos bilietų interneto terminale, atskirai atsiskaito už internetinio ryšio paslaugas pagal paslaugos tiekėjo nustatytus įkainius. Komisijos teigimu, neaišku, kuo skiriasi atsiskaitymas per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas ir bankiniu pavedimu. Analogiškai taisytinas taisyklių 10.1 p. Be to, taisyklių 5.2 p. nėra aiškiai įvardinta, už kokias kredito įstaigų, telefoninio ryšio operatoriaus ir internetinio ryšio paslaugų teikėjo teikiamas paslaugas turi sumokėti žaidėjas, pirkdamas loterijos bilietą, ir kokios yra šių įkainių ribos, todėl neaišku, iš ko susideda galutinė suma, už kurią sumoka žaidėjas. 10) Taisyklių 7.3.1 ir 7.3.2 p. nurodoma, kad laimėjimų planas yra 1 mln. bilietų kartotinis, t.y. laimėjimų kiekiai ir sumos apskaičiuoti ne visai loterijos bilietų serijai, kurią pagal taisyklių 6 skyriaus 6.3 p. sudaro 9999999999 bilietai, o kartojasi kas 1000000 bilietų. Atsižvelgiant į tai, kad loterijos bilietų seriją sudaro 9999999999 bilietai, o laimėjimai kartojasi kas 1000000 bilietų, vienas kartotinis apims ne 1000000 bilietų, o 999999 bilietus. Be to, 7 skyriaus pavadinimas „Laimėjimų rūšys ir sumos, jų skaičius ir bendra laimėjimų suma. Bendras laimėjimų fondas“ yra klaidinantis, nes visa tai pateikta ne 7 skyriuje, bet 4 skyriuje „Laimėtojų nustatymo tvarka“. 11) Pagal taisyklių 8.3 p., iki loterijos pabaigos likus ne mažiau kaip 7 kalendorinėm dienom, apie loterijos pabaigą bus pranešta internetinėje svetainėje, kitose įstatymų nedraudžiamose informavimo priemonėse, nurodant loterijos pavadinimą ir tikslią loterijos pabaigos datą. Komisijos teigimu, pranešime apie loterijos pabaigą turi būti nurodoma ir data, iki kurios žaidėjai turi kreiptis dėl laimėjimo atsiėmimo. 12) Pagal taisyklių 9.1 p., pirkdamas loterijos bilietą interneto terminalu žaidėjas už dalyvavimą loterijoje atsiskaito per interneto terminalo buvimo vietoje esantį platintoją, kuris per telekomunikacines kredito įstaigų paslaugų sistemas perveda žaidėjo lėšas į bendrovės sąskaitą. Atsiskaitymo už įsigyjamus loterijos bilietus tvarka nėra aiški ir išsami, nes taisyklėse nėra aiškiai nustatyti žaidėjo veiksmai, susiję su atsiskaitymais už bilietų įsigijimą ir šių veiksmų eiliškumas. 13) Pagal taisyklių 9.3 p., laikinoje žaidėjo sąskaitoje registruojami visi žaidėjo nupirkti loterijos bilietai ir laimėti laimėjimai. Ši nuostata turėtų būti papildyta, nurodant, kokia informacija apie nupirktus bilietus registruojama laikinoje sąskaitoje. 14) Taisyklių 10.9 p. nustatyta, kad bendrovė turi teisę, bet ne pareigą, uždaryti žaidėjo sąskaitą, jei užsiregistravęs žaidėjas neatliko pirkimo per paskutines 90 dienų ir pervesti piniginį likutį į banko sąskaitą, nurodytą registracijos metu. Po metu nuo paskutinio atlikto pirkimo bendrovė uždaro sąskaitą ir perveda likutį. Šis punktas turi būti papildytas, nustatant, kas apmoka bankinio pavedimo išlaidas bendrovei pervedant lėšas iš žaidėjo sąskaitos į žaidėjo banko sąskaitą. 15) Pagal taisyklių 9.4 p., žaidėjas, norėdamas pasiimti nepanaudotų lėšų likutį, interneto terminale turi paspausti mygtuką (nuorodą) „pasiimti“. Interneto terminalas atspausdins prašymą, kurį pateikus laimėjimų išmokėjimo vietoje, žaidėjui bus grąžintos žaidėjo nepanaudotos lėšos, o laikinoji sąskaita bus uždaroma. Pagal taisyklių 12.1 p., žaidėjas, paspaudęs mygtuką (nuorodą) „Pasiimti“, interneto terminalu atsispausdina prašymą, su kuriuo atsiima laimėjimą laimėjimų išmokėjimo vietoje. Atsižvelgiant į tai, kad loterijos taisyklėse neapibrėžtos taisyklėse vartojamos „likučio“, „žaidėjo nepanaudotos lėšos“, „nepanaudotų lėšų likučio“ sąvokos, neaišku, koks šių sąvokų santykis su „laimėjimo“ sąvoka, neaišku, kaip žaidėjo sąskaitoje atskiriamos „žaidėjo nepanaudotos lėšos“ ir „laimėjimas“, ką žaidėjas su interneto terminalu atspausdintu prašymu atsiima laimėjimo išmokėjimo vietoje: „nepanaudotas lėšas“, „nepanaudotų lėšų likutį“ ar „laimėjimą“. Neaišku, ar „nepanaudotas lėšas“, „nepanaudotų lėšų likutis“ ir „laimėjimas“ atsiimamas su vienu ir tuo pačiu atspausdintu prašymu, ar su dviem skirtingais prašymais. 16) Taisyklių 16.1 p. nurodyta, kad žaidėjai įsipareigoja laikytis Loterijos įstatymo ir kitų poįstatyminių aktų nuostatų, nors turėtų būti Loterijų įstatymas. 17) Taisyklių 16.2 p. nuostata, pagal kurią loterijos taisyklių pakeitimai/papildymai įsigalioja kitą dieną po jų patvirtinimo, jeigu kitaip nenurodyta taisyklėse, neatitinka Komisijos 2004-07-16 nutarimo Nr. N-220 „Dėl lošimų organizavimo reglamentų bei loterijų taisyklių įsigaliojimo“ 2 p., kuriame nustatyta, kad Komisijos suderintos taisyklės, pakeitimai ir papildymai įsigalioja kitą dieną, kai didžiąsias loterijas organizuojanti bendrovė patvirtina suderintas loterijos taisykles, nenustatant išlygos, kad loterijos taisyklėse gali būti nurodyta kitokia data. Loterijos „MULTI LOTTO-5“ taisyklėse yra perteklinių nuostatų, kurių reikėtų atsisakyti: 1) taisyklių 1.5 p., kuriame nustatyta, kad loterija „MULTI LOTTO-5“ susideda iš 2 žaidimų. Žaidimų kiekis gali keistis suderinus su Komisija. Analogiška nuostata įtvirtinta taisyklių 3.2 p.; 2) taisyklių 2 skyriuje pateiktos „bendrovės“, „loterijos“, „bilieto numerio“ ir „žaidėjo“ sąvokos perteklinės, nes sąvoka „bendrovė“ atskleista taisyklių 1.1, 1.6 p., sąvoka „loterija“ – taisyklių 1.2 p., „bilieto numeris“ – taisyklių 6 skyriuje, „žaidėjas“ – Loterijų įstatymo 2 str. 9 d.; 3) taisyklių 7.1 p., kuriame nustatyta, kad loterijos laimėjimai yra piniginiai, nes analogiška nuostata įtvirtinta taisyklių 2 skyriuje pateiktoje „laimėjimo“ sąvokoje; 4) taisyklių 4.1.1 ir 4.2.1 p., kuriuose nurodyta loterijos bilieto su atitinkamu žaidimu kaina, nes bilieto su atitinkamais žaidimais kaina nustatyta ir taisyklių 5.1 ir 5.2 p.; 5) taisyklių 10.6 p. nuostata kartojama taisyklių 13.1 p.

27Teismas, išanalizavęs Komisijos nutarimuose nurodytus netikslumus, sutinka su atsakovės 2010-12-30 nutarimuose Nr. N-318, Nr. N-319, Nr. N-320, Nr. N-321 pateikta pozicija, kad jai pateiktos derinti taisyklės neatitinka taisyklių nuostatų turinio išsamumo, tikslumo, aiškumo ir suderinamumo kriterijų ir atsakovės argumentus laiko pagrįstais.

28Ginčijamuose nutarimuose nurodyti atsisakymo suderinti taisyklių projektus teisiniai pagrindai, taip pat pateikti motyvai, kodėl, atsakovo manymu, pateiktų taisyklių projektai neatitinka konkrečių teisės normų, todėl nėra pagrindo teigti, kad ginčijami Komisijos nutarimai neatitinka LR viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio nuostatų.

29Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1550 patvirtintų „Dėl Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių (Valstybės Žinios, 2003, Nr. 116-5264; 2009-09-10 redakcija, Valstybės Žinios , 2009, Nr.: 108-4538) 27 p. numatyta, kad licencijas išduodanti institucija sprendimą dėl loterijos taisyklių, jų papildymų arba pakeitimų suderinimo priima ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo loterijos taisyklių gavimo dienos. Aplinkybė, kad pareiškėja UAB „Žalgirio loto“ pateikė Priežiūros komisijai prašymus dėl didžiųjų loterijų taisyklių suderinimo ir loterijų priskyrimo momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai 2010-11-26 ir 2010-12-03, o Priežiūros komisijos nutarimai atsisakyti suderinti didžiųjų loterijų taisykles ir priskirti loterijas momentinės internetinio ryšio loterijos rūšiai buvo priimti atitinkamai 2010-12-23 ir 2010-12-30, rodo, kad atsakovė pažeidė Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklių 27 punkte nustatytą 10 kalendorinių dienų terminą. Tačiau minėtas procedūrinis pažeidimas nagrinėjamu atveju nesudaro savarankiško pagrindo naikinti skundžiamus nutarimus.

30Dėl pareiškėjos argumentų, kad atsakovė ankstesniais nutarimais patvirtino loterijos taisykles, kurios iš esmės tokios pačios, kaip ir pateiktos derinti taisyklės. Teismas daro išvadą, kad ankstesnis institucijos sprendimas negali institucijos riboti sprendžiant panašų klausimą, tačiau keisdama sprendimą Komisija privalo tokį sprendimą motyvuoti. Komisija, spręsdama taisyklių derinimo klausimą, privalo vadovautis tik įstatymais, kitais norminiais teisės aktais, tokiais kaip Vyriausybės 2001-06-19 nutarimu Nr. 739 (Vyriausybės 2003-12-09 nutarimo Nr. 1552 redakcija) patvirtintais Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatais, Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1550 patvirtintomis Didžiųjų ir mažųjų loterijų licencijavimo taisyklėmis ir kt. Viešojo administravimo įstatymo 361, 362, 363 straipsniuose reglamentuojama ūkio subjektų veiklos priežiūra. Viešojo administravimo įstatymo 363 straipsnyje reglamentuojamas ūkio subjektų konsultavimas. Valstybinė lošimų priežiūros komisija 2011-01-27 nutarimu Nr. 19 patvirtino Konsultaciją dėl loterijos bilietų formų. Todėl šis pareiškėjos argumentas teismo vertinamas kaip nereikšmingas, sprendžiant klausimą dėl ginčijamų nutarimų pagrįstumo.

31Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir pateiktas rašytiniais įrodymais, teismas daro išvadą, kad atsakovė skundžiamais 2010-12-23 nutarimais Nr. N-312, Nr. N-313, Nr. N-314 ir 2010-12-30 nutarimais Nr. N-318, Nr. N-319, Nr. N-320, Nr. N-321 pagrįstai nustatė, kad pareiškėjos pateiktos Loterijos taisyklės dėl didžiųjų loterijų „EXTRA LOTTO-2“, „EXTRA LOTTO-3“, „EXTRA LOTTO-4“, „MULTI LOTTO-2“, „MULTI LOTTO-3“, „MULTI LOTTO-4“, „MULTI LOTTO-5“ organizavimo, neatitinka Loterijų įstatymo nuostatų ir pagrįstai atsisakė suderinti pareiškėjos pateiktas Loterijos taisykles. Todėl nėra teisinio pagrindo naikinti skundžiamų nutarimų ir įpareigoti Valstybinę lošimų priežiūros komisiją patvirtinti minėtų didžiųjų loterijų taisykles ir pareiškėjos skundas atmetamas kaip nepagrįstas (LR ABTĮ 57 str., 88 str. 1 p.).

32Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87 straipsniais,

n u s p r e n d ė:

34Pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

35Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo kolegija, susidedanti iš teisėjų... 2. Pareiškėja UAB „Žalgirio loto“ kreipėsi į teismą su skundu,... 3. Atsakovė Valstybinė lošimų priežiūros komisija atsiliepimu į skundą (t.... 4. Nustatytos faktinės aplinkybės, teisinis reglamentavimas ir teismo išvados... 5. Byloje ginčas kilo dėl Valstybinės lošimų priežiūros komisijos... 6. Nustatyta, kad pareiškėjai 2005-04-15 išduota licencija Nr. 000004... 7. 2010-08-19 pareiškėja kreipėsi į Komisiją, prašydama suderinti... 8. 2010-08-27 Komisija raštu Nr. 2-L-709 informavo, kad loterijos taisyklės yra... 9. 2010-11-26 pareiškėja kreipėsi į Komisiją, pakartotinai prašydama... 10. 2010-12-03 pareiškėja kreipėsi į Komisiją, prašydama pakartotinai... 11. 2010-12-08 pareiškėja kreipėsi į Komisiją, prašydama suderinti... 12. 2010-12-13 Komisija raštu Nr. 2-L-1025 informavo pareiškėją apie pateiktose... 13. 2010-12-22 Komisijos Administracijos licencijų ir leidimų skyrius parengė... 14. Komisija, vadovaudamasi Loterijų įstatymo 19 str. 3 d., Valstybinės lošimų... 15. Komisija 2010-12-30 priėmė nutarimą Nr. N-318, kuriuo atsisakė suderinti... 16. Komisija 2010-12-30 taip pat priėmė nutarimą Nr. N-321, kuriuo atsisakė... 17. Byloje kilusio ginčo objektas – ginčijamų aktų, kuriais atsisakyta... 18. Loterijų organizavimo Lietuvos Respublikoje sąlygas ir tvarką reglamentuoja... 19. Valstybinės lošimų priežiūros komisijos nuostatų, patvirtintų... 20. Byloje nustatyta, kad pareiškėja parengė taisykles, kuriose loterijos... 21. Loterijų įstatymo 2 str. 4 d. nustatyta, kad tik pateikus loterijos bilietą,... 22. Įvertinęs teisinį reglamentavimą ir nustatytas faktines aplinkybes, teismas... 23. , kad pareiškėjos ketinama organizuoti loterija pagal žaidimo pobūdį... 24. Remdamasis anksčiau nurodytais argumentais, teismas daro išvadą, kad... 25. Taip pat teismas vertina, kad Komisija 2010-12-30 nutarimu Nr. N-321,... 26. Atsakovė, savo kompetencijos ribose, vykdydama jai įstatymo paskirtas... 27. Teismas, išanalizavęs Komisijos nutarimuose nurodytus netikslumus, sutinka su... 28. Ginčijamuose nutarimuose nurodyti atsisakymo suderinti taisyklių projektus... 29. Vyriausybės 2003-12-09 nutarimu Nr. 1550 patvirtintų „Dėl Didžiųjų ir... 30. Dėl pareiškėjos argumentų, kad atsakovė ankstesniais nutarimais patvirtino... 31. Remdamasis byloje nustatytomis aplinkybėmis ir pateiktas rašytiniais... 32. Teismas, vadovaudamasis LR administracinių bylų teisenos įstatymo 85–87... 34. Pareiškėjos UAB „Žalgirio loto“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.... 35. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...