Byla eI-3489-281/2016
Dėl sprendimo panaikinimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mefodijos Povilaitienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Jolitos Rasiukevičienės ir Henriko Sadausko, dalyvaujant pareiškėjos VĮ Anykščių miškų urėdijos atstovams Kęstučiui Bilbokui ir advokatui Arvydui Martinkevičiui, atsakovės Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovei Viktorijai Balčiūnienei, trečiųjų suinteresuotų asmenų Žemės ūkio ministerijos atstovei Vaidai Lisauskienei, Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos atstovui Andriui Vancevičiui ir UAB „Telekonta“ atstovei advokatei Ingai Kostogriz-Vaitkienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos VĮ Anykščių miškų urėdijos skundą atsakovei Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, tretiesiems suinteresuotiems asmenims Generalinei miškų urėdijai prie Aplinkos ministerijos, Žemės ūkio ministerijai, UAB „Telekonta“ ir UAB „AKTKC“ dėl sprendimo panaikinimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3pareiškėja VĮ Anykščių miškų urėdija 2015-06-11 teismui elektroninių ryšių priemonėmis per EPP padavė skundą, prašydama: 1) panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Projektų administravimo skyriaus 2015-03-31 sprendimą Nr. SKP-183 „Dėl valstybės įmonei Anykščių miškų urėdijai išmokėtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ dalies susigrąžinimo“; 2) priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Pareiškėja nesutinka su NMA sprendimu, kuriuo dėl nustatyto pirkimo vykdymo pažeidimo nutarta susigrąžinti 94 953,79 € paramos sumą. Pareiškėjos teigimu, NMA sankciją skyrė už netinkamą tiekėjų pasiūlymų vertinimą, tačiau nenurodyta, kuo UAB „Telekonta“ pasiūlymas neatitiko reikalavimų, nustatytų pirkimo dokumentuose, nėra duomenų apie antžeminės automatinės miškų gaisrų stebėjimo sistemos trūkumus šiame pasiūlyme. NMA skyrė pareiškėjai griežčiausią sankciją už viešojo pirkimo sutarties pakeitimą, tačiau sprendime nenurodyta jokių faktinių aplinkybių dėl atliktų pakeitimų, kaip ir kokiu būdu jie atlikti. Sprendime išvardinti neatitikimai nepatvirtina, kad buvo padaryti pažeidimai, už kuriuos taikytos sankcijos. NMA remiasi UAB „ARTechnika“ 2013-04-19 vertinimo išvada, tačiau ji parengta atlikus kitų dviejų urėdijų – Ignalinos ir Zarasų – teritorijose patikrinimus, tuo tarpu Anykščių miškų urėdijoje įrangos patikrinimas nebuvo vykdomas. Tai, kad įranga atitinka jai keliamus reikalavimus, patvirtina ekspertų išvados. Pažymi, kad net jei pareiškėja būtų padariusi sprendime nurodytus pažeidimus, jie padaryti iki NMA direktoriaus 2013-01-23 įsakymo Nr. BR1-83, kuriuo patvirtinta Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodika, priėmimo, todėl ji negalėjo būti taikoma. Be to, sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų, keliamų individualiam administraciniam aktui, nes nenurodyta, kuo pasireiškė pažeidimas, neatliktas tyrimas, nevertintos ekspertų išvados, nenurodyta, kodėl sankcijos suma paskaičiuota nuo visos išmokėtos sumos, o ne nuo sumos konkrečiai investicijai.

5Per teismo posėdį pareiškėjos atstovai skundą prašė tenkinti.

6Atsakovė NMA atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

7Nurodė, kad pažeidimo tyrimo metu nustatyta, jog įrengta sistema neatitinka Generalinės miškų urėdijos ir vykdytojo (UAB „Telekonta“) sudarytos preliminarios sutarties pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytų sutarčių techninės specifikacijos sąlygų. Tyrimo metu buvo susirašinėjama su Viešųjų pirkimų tarnyba, Generaline miškų urėdija, Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba. Viešųjų pirkimų tarnyba, vykdydama FNTT pavedimą, su UAB „ARTechnika“ sudarė sistemos ekspertinio vertinimo paslaugų sutartį, išvados parengtos atlikus atsitiktine tvarka parinktų dviejų urėdijų (Ignalinos ir Zarasų) teritorijoje įrengtų sistemų atitiktį. Be to, ekspertinio konsultavimo ataskaitoje nurodyta, kad sutarties objektas neatitinka įrangai keliamų reikalavimų. Konstatuota, kad pareiškėja neįsigijo reikalingų prekių ar paslaugų, racionaliai naudodama tam skirtas lėšas, ir pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d., 18 str. 8 d., 39 str. 2 d. 2 p. ir 63 str. 4 d. nuostatas, Įgyvendinimo taisyklių 27.2, 29.2 p, 64 p., Administravimo taisyklių 153.1 p., paramos sutarties 26.4 p. reikalavimus. Už pažeidimą pareiškėjai, vadovaujantis Įgyvendinimo taisyklių 87 p., Administravimo taisyklių 197.3.14 p., paramos sutarties 20.1 p., susigrąžinama 94 953,79 € dydžio paramos suma. Vadovaujantis Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių 7.1.1 p., nesilaikant ES ar nacionaliniuose teisės aktuose, paramos sutartyje nustatytų reikalavimų paramai gauti, priimamas sprendimas dėl grąžintinų lėšų susidarymo.

8Per teismo posėdį atsakovės atstovė prašė skundą atmesti.

9Trečiasis suinteresuotas asmuo Generalinė miškų urėdija atsiliepime į skundą prašė jį tenkinti.

10Nurodė, kad tiek Viešųjų pirkimų tarnyba, tiek NMA, vertindamos pirkimo dokumentus, nenustatė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų pažeidimų. Iš ginčijamo sprendimo neaišku, kokiu pagrindu taikant sankciją remiamasi Viešųjų pirkimų įstatymo 39 str. 2 d. 2 p. pažeidimu, 63 str. 4 d. pažeidimu, nenurodyti pažeidimai, susiję su pirkimo sutarties pakeitimu, todėl nėra pagrindo remtis ir Viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 8 d. pažeidimu. Viešųjų pirkimų tarnybos 2013-04-24 vertinimo išvada, kuria grindžiamas ginčijamas sprendimas, surašyta praėjus trejiems metams po pirkimo ir tarnybos atlikto pirkimo įvertinimo, išdėstyto 2010-07-09 rašte Nr. 79643. Vertinimo išvados rengimas buvo organizuotas tarnybos direktoriaus Ž. Plytniko, veikusio interesų konflikto įtakoje, nes tyrimo metu ir išvados surašymo metu Ž. Plytnikas turėjo privataus pobūdžio ginčą su generalinio miškų urėdo pareigas ėjusio B. Sakalausko dukra, viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų pažeidimas pripažintas neginčijama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2014-10-22 nutartimi. Taigi vertinimo išvada surašyta netinkamai atlikto patikrinimo pagrindu, patikrinus ne pareiškėją, bet kitas, atsitiktine tvarka parinktas, urėdijas. Generalinė miškų urėdija, gavusi informaciją apie nepagrįstas vertinimo išvadas, organizavo patikrinimą ir nustatė, kad įdiegtos sistemos atitinka joms keliamus reikalavimus, patikrinimo rezultatai ir ekspertų išvados buvo pateiktos atsakovei, tačiau ši jų nevertino. NMA, priimdama ginčijamą sprendimą, vadovavosi formaliais pagrindais, nevertino sprendimo teisėtumui reikšmės turinčių aplinkybių ir priėmė nemotyvuotą sprendimą.

11Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas skundą prašė tenkinti.

12Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime į skundą jį prašė atmesti.

13Nurodė, kad ginčijamame sprendime aiškiai nurodyta, kokių reikalavimų neatitiko įdiegta sistema, todėl laikomas, kad pirkimo sutartis pakeista de facto. Pirkimų objekto techninių reikalavimų pakeitimas laikomas esminių sutarties sąlygų pakeitimu. NMA tinkamai taikė Viešųjų pirkimų įstatymo, Administravimo taisyklių ir Įgyvendinimo taisyklių nuostatas. UAB „ARTechnika“ išvados parengtos atsitiktine tvarka atrinktų dviejų – Ignalinos ir Zarasų – miškų urėdijų teritorijose įdiegtų sistemų atitiktį joms keliamiems reikalavimams. Pažymi, kad visos miškų urėdijos, įskaitant ir pareiškėją, sudarė analogiškas pirkimo sutartis su UAB „Telekonta“, pagal kurias bendrovė įsipareigojo įdiegti sistemas su identiškomis techninėmis charakteristikomis. NMA, remdamasi turima informacija, nustatė, kad įsigytos sistemos techninės sąlygos skiriasi nuo pirkimo dokumentuose nurodytų techninių sąlygų.

14Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė skundą prašė atmesti.

15Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Telekonta“ atsiliepime į skundą prašė jį tenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas.

16Nurodė, kad sprendime nurodyti pažeidimai yra nepagrįsti ir neišsamūs, tuo tarpu pareiškėjos atlikti ekspertiniai vertinimai patvirtina, jog šioje urėdijoje įdiegta sistema yra veikianti ir tinkama. UAB „Telekonta“, vadovaudamasi ekspertų išvadomis, nustatytus nedidelius sistemos nukrypimus nuo techninių reikalavimų pašalino, todėl nėra pagrindo teigti, jog sistema neatitinka pirkimo dokumentuose numatytų reikalavimų. Atsakovė sprendimą grindžia UAB „ARTechnika“ vertinimo išvada, parengta dėl kitų miško urėdijų teritorijose įdiegtų sistemų, tačiau nevertina pareiškėjos pateiktų ekspertinių išvadų. Pažymi, kad ginčijamas sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo 8 str. reikalavimų, yra nepagrįstas ir neobjektyvus.

17Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundą tenkinti.

18Skundas tenkintinas.

19Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja 2010-09-07 NMA pateikė paraišką gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“.

20Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų urėdo 2009-09-22 įsakymu Nr. 1B-268, pakeistu 2009-12-23 įsakymu Nr. 1B-370, buvo patvirtintos Atvirojo konkurso sąlygos „Antžeminės automatinės miškų gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimas“, kurių 1 priede „Techninė specifikacija“ nustatyta, kad antžeminė automatinė miškų gaisrų stebėjimo sistema diegiama siekiant pagerinti miškų gaisringumo situaciją Lietuvoje ir sumažinti kasmet sudegančio miško plotus ir efektyviau išnaudoti turimus žmonių išteklius ir technikos priemones, įdiegti vieningą Sistemą visoje Lietuvoje (1 punktas). Specifikacijos II skyriuje nustatyti reikalavimai Sistemos patikimumui, architektūrai, garso aptikimo įrangai, duomenų perdavimo įrangos parametrams, tinklo komutavimo ir maršrutizavimo parametrams, sistemos diegimui ir montavimui, centriniam pultui, techninei priežiūrai, bokštų apsaugai (6-14 punktai), Sistemos aptarnavimui ir priežiūrai (III skyrius).

212010-10-29 žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl projektų, kuriems skiriama parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Miškų ekonominės vertės didinimas“, priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ ir priemonę „Pelno nesiekiančios investicijos miškuose“, sąrašų patvirtinimo“, pareiškėjai buvo skirta iki 1 381 120 € parama visų tinkamų kompensuoti projekto išlaidų, ši suma skirta kompensuoti antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos įrenginių įsigijimo išlaidoms.

222010-12-09 sudaryta paramos sutartimi pareiškėja įsipareigojo įgyvendinti projektą „Miško gaisrų stebėjimo ir gesinimo sistemos modernizavimas“ VĮ Anykščių miškų urėdijoje.

23Konkurso laimėtoja buvo pripažinta UAB „Telekonta“, su kuria Generalinė miškų urėdija 2010-03-09 sudarė Preliminariąją sutartį Nr. 9F-6 dėl Sistemos įdiegimo 24 miškų urėdijose ir Kuršių Nerijos nacionaliniame parke ir šios Sistemos priežiūros garantiniu laikotarpiu, kurioje šalys susitarė nustatyti sąlygas, taikomas šios sutarties pagrindu ateityje sudaromoms miškų urėdijų pirkimo sutartims, kurios bus sudarytos tarp šių miškų urėdijų, Kuršių Nerijos nacionalinio parko ir UAB „Telekonta“ (2 punktas). Preliminariosios sutarties 3 priede „Techninė specifikacija“ atkartotos Konkurso sąlygų 1 priedo „Techninė specifikacija“ nuostatos. 2010-03-10 Generalinė miškų urėdija Viešųjų pirkimų tarnybai pateikė viešojo pirkimo procedūrų ataskaitą Nr. 6307.

242011-01-25 pareiškėja pagal Preliminarios sutarties nuostatas su konkurso laimėtoja UAB „Telekonta“ sudarė pirkimo sutartį dėl Sistemos įdiegimo VĮ Anykščių miškų urėdijoje ir jos techninės priežiūros garantiniu laikotarpiu. Sutarties sudėtine dalimi esančiame Sutarties 3 priede „Techninės specifikacijos“ sutarties šalys numatė Preliminarios sutarties „Techninės specifikacijos“ nuostatas atitinkančias sąlygas.

252010-07-09 Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) raštu Nr. 4S-2458 „Dėl viešojo pirkimo Nr. 79643 įvertinimo“ informavo Generalinę miškų urėdiją, kad VPT nenustatė pažeidimų, galėjusių turėti įtakos pirkimo rezultatams, pažymėjo, kad perkančioji organizacija atsižvelgė į VPT 2009-12-18 raštu Nr. 4S-4399 pateiktas pastabas.

262010-09-13 NMA Generalinei miškų urėdijai pateikė išvadą Nr. BRK-(15.10)-2760, kurioje nurodė, kad, įvertinusi 2010-08-19 gautą Generalinės miškų urėdijos viešųjų pirkimų konkursinę medžiagą (Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos 24 miškų urėdijose ir Kuršių Nerijos nacionaliniame parke įdiegimo paslaugoms atviro konkurso būdu pirkti), nenustatė VPĮ pažeidimų, turėjusių įtakos pirkimų rezultatams, todėl pirkimai laikytini atliktais tinkamai.

27Darbo grupė antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos veikimo patikrinimui, sudaryta 2013-05-10 Generalinės miškų urėdijos generalinio miškų urėdo įsakymu Nr. 1B-146, dalyvaujant nepriklausomiems ekspertams, atliko Sistemos veikimo ir techninių parametrų atitikties patikrinimą ir nustatė, kad Sistema šviesiu ir tamsiu paros metu automatiškai užfiksuoja gaisrus ankstyvojoje jų stadijoje, Sistema atitinka techninės specifikacijos reikalavimams ir veikia tinkamai.

28Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto ekspertai, 2013 m. gegužės – birželio mėnesiais atlikę 24 miškų urėdijų ir Kuršių Nerijos nacionalinio parko antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų funkcionavimo vertinimą pateikė išvadą, kad visuose objektuose automatinė antžeminė gaisrų stebėjimo sistema tiek šviesiu, tiek tamsiu paros metu užfiksavo imitacinius gaisrus ankstyvoje jų stadijoje, visų Sistemų reakcijos laikas tamsiu paros metu atitinka reikalavimus. 2013-07-12 Generalinės miškų urėdijos sudaryta komisija posėdyje konstatavo, kad, atsižvelgiant į patikrinimo rezultatus, įdiegtos sistemos atitinka joms keliamus reikalavimus, o Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimai nebuvo pažeisti.

292014-02-18 Generalinė miškų urėdija raštu Nr. 6B(7.4)-196 NMA nurodė, kad 2013 m. gegužės–birželio mėn. atlikto patikrinimo metu užfiksuoti Sistemos neatitikimai yra pašalinti, Sistema veikia tinkamai, t. y. pagal 2010-03-09 Preliminariosios sutarties Nr. 9F-6 ir jos pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytų sutarčių techninių specifikacijų reikalavimus.

302015-03-31 NMA sprendimu Nr. SKP-183, nustačiusi, kad įrengta sistema neatitinka Preliminarios sutarties pagrindu atskirai su kiekviena miškų urėdija sudarytų sutarčių techninės specifikacijos reikalavimų, pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d., 18 str. 8 d., 39 str. 2 d. 2 p., 63 str. 4 d., pareiškėjai skirta 25 proc. sankcija – nekompensuojama (susigrąžinama) 94 953,79 € dydžio paramos suma.

312015-05-11 NMA raštu Nr. BRK-44992(3.144) nurodė pareiškėjai sumokėti susidariusią 94 953,79 € skolą.

32Nagrinėjamu atveju keliamas ginčas dėl NMA sprendimo dėl išmokėtos paramos dalies susigrąžinimo teisėtumo.

33Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių, patvirtintų žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 3D-153 (toliau – Administravimo taisyklės), 5.9 p. nustatyta, kad NMA atlieka projektų, kuriems buvo skirta parama, priežiūrą, atlieka patikras vietoje, priima ir registruoja pateiktus mokėjimo prašymus ir kasmetinius prašymus, tikrina paramos gavėjų mokėjimo prašymuose, kasmetiniuose prašymuose arba paramos paraiškose pateiktos informacijos teisingumą ir nurodytų išlaidų arba prašomos paramos tinkamumą finansuoti, tiria pažeidimus, vertina projektų įgyvendinimo eigą bei galutinę projekto įgyvendinimo ir užbaigto projekto metinę ataskaitas <…>. NMA turi teisę ankstesniais ir (arba) einamaisiais metais pateiktas paramos paraiškas administruoti iš naujo bei priimti sprendimus dėl reikalavimo grąžinti visą ar dalį išmokėtos paramos sumos ir (arba) taikyti kitas poveikio priemones už su prašoma arba gauta parama susijusių įsipareigojimų nevykdymą ir (arba) nustatytų reikalavimų nesilaikymą. Remiantis Administravimo taisyklių 5.14 p., NMA priima sprendimą dėl išmokėtų paramos lėšų ar jų dalies susigrąžinimo iš paramos gavėjo, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka visus įmanomus veiksmus susigrąžinti šias lėšas, tvarko grąžintinų ir grąžintų lėšų apskaitą kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis Europos Komisijai teikia informaciją apie susigrąžintas ir grąžintinas paramos lėšas.

34Pagal Administravimo taisyklių 255 p., NMA, nustačiusi pažeidimų, atitinkamam paramos gavėjui taiko šių taisyklių VIII skyriaus trečiame skirsnyje nustatytas sankcijas <…>. Paramos ar jos dalies susigrąžinimas yra viena iš nurodytame skirsnyje numatytų sankcijų rūšių. Administravimo taisyklių 197.3.1 p., 197.3.14 p. nustatyta, kad paramos ar jos dalies susigrąžinimas taikomas, kai paramos gavėjas, vykdydamas projektą, pažeidė ES ar Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, susijusius su projekto įgyvendinimu; pažeidžia pirkimų vykdymo tvarką ir kitas paramos sutarties sąlygas ir (arba) paramos paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus.

35Nagrinėjamu atveju ginčijamu sprendimu paramos susigrąžinimo sankcija pritaikyta dėl to, kad pareiškėja neįsigijo reikalingų prekių ar paslaugų, racionaliai naudodama tam skirtas lėšas, ir tuo pažeidė Viešojo pirkimo įstatymo 3 str. 2 dalį (pirkimų tikslas – vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai reikalingų prekių, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas), 18 str. 8 dalį (pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti šio Įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai ir tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Tarnybos sutikimas), 39 str. 2 dalies 2 punktą (perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų) ir 63 str. 4 dalį (kai pirkimo sutartys sudaromos preliminariosios sutarties pagrindu, šalys negali daryti esminių preliminariosios sutarties sąlygų pakeitimų). Taip pat buvo nustatyta, kad nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo nustatytos tvarkos buvo pažeisti Įgyvendinimo taisyklių 27.2, 29.2, 64 punktų reikalavimai, Administravimo taisyklių 153.1 p. ir Paramos sutarties 26.3 p. reikalavimai. NMA, vadovaudamasi NMA direktoriaus 2013-01-23 įsakymu Nr. BR1-83 patvirtintos Sankcijų paramos gavėjams, pažeidusiems pirkimų vykdymo tvarką, taikymo metodikos (toliau – ir Metodikos) 1 priedo lentelės 8 eilute (netinkamas tiekėjų pasiūlymų vertinimas), 11 eilute (viešojo pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų) bei Metodikos 6 punktu ir 7.2 papunkčiu pareiškėjai taikė 25 proc. sankciją.

36Pareiškėjai parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ skirta ir įgyvendinama vadovaujantis žemės ūkio ministro 2007-04-06 įsakymu Nr. 3D-153 patvirtintomis Administravimo taisyklėmis, taip pat žemės ūkio ministro 2008-01-14 įsakymu Nr. 3D-19 patvirtintomis Įgyvendinimo taisyklėmis. Pagal Įgyvendinimo taisyklių 64 punktą, pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, kurie pagal Viešųjų pirkimų įstatymą yra perkančiosios organizacijos, privalo prekių, paslaugų ar darbų pirkimą organizuoti vadovaudamiesi šio įstatymo nuostatomis; išlaidos, kurias pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai padarys pagal prekių, paslaugų ar darbų pirkimo sutartis, sudarytas nesilaikant XVI skyriuje „Pirkimo procedūros“ nurodytų reikalavimų, bus laikomos netinkamomis finansuoti (67 punktas); paramos gavėjui nesilaikant paramos suteikimo reikalavimų ir pažeidžiant įsipareigojimus, nustatytus šiose taisyklėse ir paramos paraiškoje, taikomos sankcijos, nustatytos Administravimo taisyklėse (87 punktas). Administravimo taisyklėse nustatyta, kad pareiškėjai ir (arba) paramos gavėjai, siekdami, kad patirtos išlaidos būtų laikomos tinkamomis finansuoti, jeigu yra perkančiosios organizacijos, prekes, paslaugas arba darbus turi įsigyti vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis (153.1 punktas); paramos ar jos dalies susigrąžinimas taikomas, kai paramos gavėjas pažeidžia pirkimų vykdymo tvarką ir kitas paramos sutarties sąlygas ir (arba) paramos paraiškoje prisiimtus įsipareigojimus (197.3.14 punktas); paramos gavėjui pažeidus pirkimų vykdymo tvarką, šiame punkte nurodytos sankcijos taikomos pagal Agentūros direktoriaus įsakymu patvirtintą metodiką (197.4 punktas); jeigu nustatytas pažeidimas yra susijęs su paramos gavėjui išmokėtomis paramos lėšomis ir Agentūra priima sprendimą susigrąžinti išmokėtas paramos lėšas (256 punktas). Tuo tarpu Metodikoje nustatyta, kad jei pirkimo sutartis finansuojama ir iš kitų finansavimo šaltinių (pvz., paramos gavėjo, kitų paramos fondų lėšos), sankcijos dydis skaičiuojamas nuo priskaičiuotos paramos sumos konkrečiai investicijai (7.2 punktas). Metodikos 1 priedo lentelės 11 eilutėje nustatyta, kad už pažeidimą, kai pirkimo sutartis pakeista nesilaikant nustatytų reikalavimų, tuo atveju, jei buvo pakeistos esminės pirkimo pardavimo sutarties sąlygos (pvz. objektas, kiekis), taikoma 25 proc. sankcija.

37Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad 25 proc. dydžio sankcija pareiškėjai galėjo būti taikoma tik nustačius, kad pareiškėja, įsigydama prekes, neracionaliai panaudojo tam skirtas lėšas, taip pat sutartyje su UAB „Telekonta“ pakeitė esmines 2010-12-09 sudarytos sutarties sąlygas.

38Iš ginčijamo sprendimo turinio matyti, kad NMA, jį priimdama, atsižvelgė į 2013-04-22 UAB „ARTechnika“ pateiktos Antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos įdiegimo rezultatų ekspertinio vertinimo paslaugų sutarties Nr. IIF-2 užduoties atliktų sisteminių tyrimų ir lauko bandymų rezultatų vertinimo išvadas, kurios parengtos atlikus atsitiktine tvarka pasirinktų dviejų urėdijų (VĮ Ignalinos ir Zarasų miškų urėdijose) antžeminių automatinių miško gaisrų stebėjimo sistemų atitiktį pirkimo laimėtojo UAB „Telekonta“ pasiūlymo techninės dalies sprendimams ir sutarties pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytoje sutartyje nurodytoms techninėms sąlygoms. Taip pat atsižvelgė į tai, kad, kaip buvo informuota Viešųjų pirkimų tarnybos, jog Generalinės miškų urėdijos sutartis ir jos pagrindu su kiekviena miškų urėdija atskirai sudarytos sutartys įvykdytos pakeitus sutarties sąlygas bei į tai, kad antžeminė automatinė miškų gaisrų stebėjimo sistema, neatitinka 22 iš 98 įrangai keliamų reikalavimų (pagrindas 2014-11-17 ekspertinio konsultavimo ataskaita Nr. C-28).

39NMA šiame sprendime nurodė atitinkamų teisės aktų nuostatas, kurias esą pažeidė pareiškėja, tačiau iš esmės nedetalizavo, kaip konkrečiai šie pažeidimai pasireiškė (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d., 18 str. 8 d., 39 str. 2 d. 2 p., 63 str. 4 d.). Sprendime iš esmės nėra detalizuota, kokias konkrečiai prekes pareiškėja įsigydama ir kokias konkrečiai lėšas panaudojo neracionaliai, kokios konkrečiai esminės (objektas, kiekis ir pan.) pirkimo sutarties sąlygos buvo pakeistos, t. y., kokias konkrečiai esmines preliminarios sutarties nuostatas pareiškėja pakeitė. Pastebėtina, kad byloje iš esmės nėra duomenų, kad šalys būtų keitusios sudarytų sutarčių sąlygas. Be to, lyginant Preliminarios sutarties Techninę specifikaciją su Konkurso sąlygų Techninės specifikacijos nuostatoms, jos iš esmės yra analogiškos. Pažymėtina, kad pagal teismų praktiką, galiojančios viešojo pirkimo sutarties pakeitimas gali būti laikomas esminiu, jei juo: a) nustatomos sąlygos, kurios, jei būtų nurodytos pradinės sutarties sudarymo procedūros metu, būtų suteikusios galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba konkurso nugalėtoju pripažinti kito, nei pasirinktasis, asmens pasiūlymą; b) pakeičiama pirkimo apimtis, įtraukiant anksčiau nenumatytą pirkimo objektą; c) ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose; d) pakeičiamas viešojo pirkimo sutarties kontrahentas (ar jo subrangovas, jei jo nurodymas pasiūlyme lėmė šio pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu), su kuriuo iš pradžių sudaryta viešojo pirkimo sutartis (žr. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013-04-03 Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgą Nr. AC-38-1, Teismų praktika, 2013, 38, p. 459–516). NMA sprendime šiuo aspektu konkrečių faktinių aplinkybių nenurodžius, vien tik iš sprendimo argumentų (formaliai nurodant teisės aktų nuostatas) nėra aišku, kokias sutarčių nuostatas NMA laiko pakeistomis. Taip pat pažymėtina, kad, kaip nurodyta sprendime, NMA, priimdama išvadą dėl sankcijos, rėmėsi UAB „ARTechnika“ pateiktomis išvadomis, tačiau, kaip nurodo ir pati atsakovė, bendrovė išvadas dėl sistemos techninių reikalavimų padarė tikrindama tik Zarasų ir Ignalinos urėdijas. Tuo tarpu Anykščių miškų urėdijoje tokio pobūdžio tyrimas nebuvo atliktas, t. y. NMA ginčo urėdijoje įdiegtos sistemos tiesiogiai nevertino, šį faktą pripažįsta ir atsakovė. Be to, kaip jau minėta, NMA, prieš pervedant paramos išmokėjimo sumas, šių sumų pervedimo pagrįstumą patikrino ir jokių pažeidimų nenustatė, o prieš priimant skundžiamą sprendimą dėl duomenų patikslinimo, paaiškinimo pateikimo į pareiškėją nesikreipė.

40Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiamas sprendimas yra nepakankamai pagrįstas objektyviomis faktinėmis aplinkybėmis ir nepakankamai motyvuotas, ir dėl to toks sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo (toliau – VAĮ) 8 str. keliamų reikalavimų. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas yra nurodęs, kad VAĮ 8 str. nuostata reiškia, jog akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. VAĮ 8 str. 1 d. iš esmės yra siekiama užtikrinti, jog asmeniui, dėl kurio yra priimtas atitinkamas individualus administracinis aktas, būtų žinomi šio akto priėmimo teisinis bei faktinis pagrindai, motyvai (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2010-08-24 sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. A-756-450/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010; 2010-11-15 sprendimas, priimtas administracinėje byloje Nr. A-556-15/2010, Administracinė jurisprudencija Nr. 20, 2010).

41Kiekviena valdžios institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko, konstitucinių teisės principų (teisinės valstybės, teisės viršenybės, asmenų lygybės prieš įstatymą, proporcingumo ir kt.) bei gero administravimo, atsakingo valdymo principų (teisėtumo, objektyvumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, skaidrumo ir kt.). Tai reiškia, kad NMA, prieš priimant pareiškėjai neigiamas pasekmes sukeliantį sprendimą (sprendime priimta išvada – taikyti sankcijas), privalėjo tokį savo sprendimą tinkamai argumentuoti bei pagrįsti, atitinkamai vėliau nepaliekant abejonės NMA priimtos išvados (dėl sankcijos taikymo) aiškumu (pagrįstumu).

42Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad ginčijamas sprendimas neatitinka VAĮ 8 str. reikalavimų, šiame sprendime nenurodžius konkrečių įrodymų ir faktinių aplinkybių, patvirtinančių pažeidimų padarymą, darytina išvada, jog NMA nepagrįstai nusprendė, kad pareiškėja, vykdydama viešąjį pirkimą, pažeidė Viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. 2 d., 18 str. 8 d., 63 str. 4 d. nuostatas, ir 25 procentų dydžio sankciją skyrė neatlikusi Anykščių miškų urėdijoje įdiegtos Sistemos vertinimo.

43Dėl nurodytų motyvų pareiškėjos skundas tenkintinas, o atsakovės NMA 2015-03-31 sprendimas Nr. SKP-183 naikintinas kaip neteisėtas ir nepagrįstas (ABTĮ 88 str. 2 p.).

44Dėl bylinėjimosi išlaidų

45Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę gauti iš kitos šalies savo išlaidų atlyginimą. Pagal to paties straipsnio 6 d., proceso šalis, kurios naudai priimtas sprendimas, turi teisę reikalauti atlyginti jai ir atstovavimo išlaidas. Atstovavimo išlaidų atlyginimo klausimas sprendžiamas Civilinio proceso kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

46CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra numatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Tokios šiuo metu galiojančios rekomendacijos yra patvirtintos Teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – Rekomendacijos). Nuo 2015-03-20 galiojančios Rekomendacijų redakcijos 7 p. buvo nurodyta, jog rekomenduojami priteistini užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas maksimalūs dydžiai apskaičiuojami taikant nustatytus koeficientus, kurių pagrindu imamas Lietuvos statistikos departamento skelbiamas užpraėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis šalies ūkyje.

47Pareiškėja prašo priteisti jai 500 € bylinėjimosi išlaidų, kurias sudaro: 300 € už skundo parengimą ir 200 € už atstovavimą Vilniaus apygardos administraciniame teisme.

48Nustatyta, kad pareiškėjai skundą parengė ir Vilniaus apygardos administraciniame teisme atstovavo advokatas Arvydas Martinkevičius, byloje pateiktas mokėjimo nurodymas patvirtina, kad pareiškėja už teisines paslaugas atsiskaitė.

49Nustatant priteisiamo užmokesčio dydį už skundo teismui surašymą, taikytinas Rekomendacijų 8.2 punktas, pagal kurį už skundo surašymą maksimalus užmokesčio dydis yra 2,5 x 735,10 = 1 837,75 €. Pareiškėjos prašoma priteisti suma neviršija maksimalaus dydžio, todėl priteistina.

50Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą už vieną teisinių konsultacijų, atstovavimo teisme, pasirengimo teismo ar parengiamajam posėdžiui valandą teisme rekomenduojamas priteistinas maksimalus užmokesčio dydžio koeficientas yra 0,1 x 735,10 € = 73,51 €. Nagrinėjamu atveju, remiantis teismo posėdžio protokolu, nustatyta, kad 2016-02-09 vykęs teismo posėdis, kuriame dalyvavo pareiškėjos atstovas, truko 26 min. Pagal Rekomendacijų 9 p., atstovavimo laikas skaičiuojamas nuo faktinio bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos, neįskaitant pertraukų, ir vienoje byloje sumuojamas. Jeigu teisinių paslaugų teikimo laiko suma skaičiuojama su minutėmis, ji apvalinama, laiką iki 30 minučių atmetant, 30 ir daugiau minučių laikoma kaip valanda. Atsižvelgiant į tai, kad posėdis buvo trumpesnis nei 30 min., pareiškėjos prašoma priteisti suma už atstovavimą teismo posėdyje nepriteistina.

51Pareiškėja yra sumokėjusi 21 € žyminio mokesčio, todėl ši suma taip pat priteistina.

52Dėl nurodytų motyvų, pareiškėjai iš viso priteistina 321 € bylinėjimosi išlaidų.

53Bylinėjimosi išlaidas taip pat prašė atlyginti ir UAB „Telekonta“, tačiau, nesant duomenų apie jos patirtas išlaidas, klausimas dėl jų atlyginimo nesprendžiamas.

54Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85-87 str., 88 str. 2 p., 127 str.,

Nutarė

55pareiškėjos VĮ Anykščių miškų urėdijos skundą tenkinti.

56Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento Projektų administravimo skyriaus 2015-03-31 sprendimą Nr. SKP-183 „Dėl valstybės įmonei Anykščių miškų urėdijai išmokėtos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Miškininkystės potencialo atkūrimas ir prevencinių priemonių įdiegimas“ dalies susigrąžinimo“.

57Priteisti VĮ Anykščių miškų urėdijai iš Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos 321 € (tris šimtus dvidešimt vieną eurą) bylinėjimosi išlaidų.

58Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. pareiškėja VĮ Anykščių miškų urėdija 2015-06-11 teismui elektroninių... 4. Pareiškėja nesutinka su NMA sprendimu, kuriuo dėl nustatyto pirkimo vykdymo... 5. Per teismo posėdį pareiškėjos atstovai skundą prašė tenkinti.... 6. Atsakovė NMA atsiliepime į skundą prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 7. Nurodė, kad pažeidimo tyrimo metu nustatyta, jog įrengta sistema neatitinka... 8. Per teismo posėdį atsakovės atstovė prašė skundą atmesti.... 9. Trečiasis suinteresuotas asmuo Generalinė miškų urėdija atsiliepime į... 10. Nurodė, kad tiek Viešųjų pirkimų tarnyba, tiek NMA, vertindamos pirkimo... 11. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovas skundą prašė... 12. Trečiasis suinteresuotas asmuo Žemės ūkio ministerija atsiliepime į... 13. Nurodė, kad ginčijamame sprendime aiškiai nurodyta, kokių reikalavimų... 14. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė skundą prašė... 15. Trečiasis suinteresuotas asmuo UAB „Telekonta“ atsiliepime į skundą... 16. Nurodė, kad sprendime nurodyti pažeidimai yra nepagrįsti ir neišsamūs, tuo... 17. Per teismo posėdį trečiojo suinteresuoto asmens atstovė prašė skundą... 18. Skundas tenkintinas.... 19. Bylos medžiaga patvirtina, kad pareiškėja 2010-09-07 NMA pateikė paraišką... 20. Generalinės miškų urėdijos prie Aplinkos ministerijos generalinio miškų... 21. 2010-10-29 žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-954 „Dėl projektų,... 22. 2010-12-09 sudaryta paramos sutartimi pareiškėja įsipareigojo įgyvendinti... 23. Konkurso laimėtoja buvo pripažinta UAB „Telekonta“, su kuria Generalinė... 24. 2011-01-25 pareiškėja pagal Preliminarios sutarties nuostatas su konkurso... 25. 2010-07-09 Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – VPT) raštu Nr. 4S-2458... 26. 2010-09-13 NMA Generalinei miškų urėdijai pateikė išvadą Nr.... 27. Darbo grupė antžeminės automatinės miško gaisrų stebėjimo sistemos... 28. Kauno technologijos universiteto Telekomunikacijų ir elektronikos fakulteto... 29. 2014-02-18 Generalinė miškų urėdija raštu Nr. 6B(7.4)-196 NMA nurodė, kad... 30. 2015-03-31 NMA sprendimu Nr. SKP-183, nustačiusi, kad įrengta sistema... 31. 2015-05-11 NMA raštu Nr. BRK-44992(3.144) nurodė pareiškėjai sumokėti... 32. Nagrinėjamu atveju keliamas ginčas dėl NMA sprendimo dėl išmokėtos... 33. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos administravimo taisyklių,... 34. Pagal Administravimo taisyklių 255 p., NMA, nustačiusi pažeidimų,... 35. Nagrinėjamu atveju ginčijamu sprendimu paramos susigrąžinimo sankcija... 36. Pareiškėjai parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos... 37. Atsižvelgiant į nurodytas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad 25... 38. Iš ginčijamo sprendimo turinio matyti, kad NMA, jį priimdama, atsižvelgė... 39. NMA šiame sprendime nurodė atitinkamų teisės aktų nuostatas, kurias esą... 40. Apibendrinant tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad skundžiamas... 41. Kiekviena valdžios institucija yra saistoma bendrųjų, be kita ko,... 42. Nagrinėjamoje byloje nustačius, kad ginčijamas sprendimas neatitinka VAĮ 8... 43. Dėl nurodytų motyvų pareiškėjos skundas tenkintinas, o atsakovės NMA... 44. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 45. Pagal Administracinių bylų teisenos įstatymo 44 str. 1 d., proceso šalis,... 46. CPK 98 str. 2 d. nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 47. Pareiškėja prašo priteisti jai 500 € bylinėjimosi išlaidų, kurias... 48. Nustatyta, kad pareiškėjai skundą parengė ir Vilniaus apygardos... 49. Nustatant priteisiamo užmokesčio dydį už skundo teismui surašymą,... 50. Pagal Rekomendacijų 8.19 punktą už vieną teisinių konsultacijų,... 51. Pareiškėja yra sumokėjusi 21 € žyminio mokesčio, todėl ši suma taip... 52. Dėl nurodytų motyvų, pareiškėjai iš viso priteistina 321 €... 53. Bylinėjimosi išlaidas taip pat prašė atlyginti ir UAB „Telekonta“,... 54. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos... 55. pareiškėjos VĮ Anykščių miškų urėdijos skundą tenkinti.... 56. Panaikinti Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos... 57. Priteisti VĮ Anykščių miškų urėdijai iš Nacionalinės mokėjimo... 58. Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti...